Upphävd författning

Lag (1970:599) om avdrag vid inkomsttaxeringen för avgifter till Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1970-11-20
Ändring införd
SFS 1970:599 i lydelse enligt SFS 1993:1554
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Avgifter som aktiebolag erlägger till Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag för uppgifter enligt 3 kap. 8 § tredje stycket aktiebolagslagen (1975:1385), 3 kap. 8 § tredje stycket försäkringsrörelselagen (1982:713) eller 3 kap. 8 § tredje stycket bankaktiebolagslagen (1987:618) eller enligt särskilt uppdrag utgör avdragsgill kostnad vid beräkning av inkomst av näringsverksamhet enligt lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt. Lag (1993:1554).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1970:599) om avdrag vid inkomsttaxeringen för avgifter till Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag

Lag (1984:1067) om ändring i lagen (1970:599) om avdrag vid inkomsttaxeringen för avgifter till Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985 och tillämpas första gången vid 1986 års taxering. Lagen i dess äldre lydelse skall dock fortfarande tillämpas vid nämnda taxering i fråga om skattskyldiga som då taxeras för beskattningsår som har påbörjats före den 1 januari 1985.
  Förarbeten
  Prop. 1984/85:70
  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1985-01-01

Lag (1987:635) om ändring i lagen (1970:599) om avdrag vid inkomsttaxeringen för avgifter till Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag

Lag (1993:1554) om ändring i lagen (1970:599) om avdrag vid inkomsttaxeringen för avgifter till Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994 och tillämpas första gången vid 1995 års taxering.
Förarbeten
Rskr. 1993/94:108, Prop. 1993/94:50, Bet. 1993/94:SkU15
Omfattning
ändr.
Ikraftträder
1994-01-01

Lag (1997:855) om upphävande av lagen (1970:599) om avdrag vid inkomsttaxeringen för avgifter till Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag

  Övergångsbestämmelse

  Lagen tillämpas alltjämt vid 1998 och tidigare års taxeringar.
  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:19, Prop. 1996/97:154, Bet. 1997/98:SkU2
  Omfattning
  upph.