Upphävd författning

Kungörelse (1970:745) om statlig lönegaranti vid konkurs

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1970-12-11
Ändring införd
SFS 1970:745
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Ärenden om utbetalning av lönegaranti enligt 5 § lagen (1970:741) om statlig lönegaranti vid konkurs tas upp av länsstyrelsen i det län dit konkursdomstolen hör. Förordning (1987:1136).

Konkursförvaltarens handläggning

2 §  Underrättelse enligt 7 § lagen (1970:741) om statlig lönegaranti vid konkurs lämnas på blankett enligt formulär till kronofogdemyndigheten i det län där arbetstagaren är bosatt eller, om arbetstagaren inte är bosatt här i landet, där arbetsgivaren finns. Förordning (1988:421).

3 §  En underrättelse enligt 2 § som avser en arbetstagares fordran på ersättning för uppsägningstid skall innehålla för konkursförvaltaren kända uppgifter om arbetstagarens anställningsförhållanden under uppsägningstiden. Om konkursförvaltaren har lämnat sådan underrättelse eller underrättelse om någon annan fordran, skall han genast anmäla till länsstyrelsen om någon ändring sker av förhållande som kan antas vara av betydelse för lönegarantibeloppets storlek eller tidpunkten för utbetalningen. Förordning (1987:1136).

4 §  En konkursförvaltare som har underrättat en kronofogdemyndighet enligt 6 § lagen (1970:741) om statlig lönegaranti vid konkurs skall till myndigheten överlämna en kopia av den bouppteckning som har upprättats med anledning av konkursen samt de övriga handlingar och uppgifter som kan vara till ledning för myndighetens prövning enligt 8 § samma lag. Förordning (1987:1136).

5 §  Utdelning som tillfaller staten enligt 10 § lagen (1970:741) om statlig lönegaranti vid konkurs skall betalas till länsstyrelsen. Förordning (1987:1136).

Tingsrättens handläggning

6 §  Förordnar tingsrätten om hämtning eller häktning av gäldenären med stöd av 8 § tredje stycket lagen (1970:741) om statlig lönegaranti vid konkurs, skall rätten genast underrätta den i konkursen utsedde förvaltaren om åtgärden. Förordning (1987:1136).

7 §  Beslutar tingsrätten att anordna bevakningsförfarande i konkursen, skall rätten genast underrätta kronofogdemyndigheten om det.

[S2]När konkursen har avslutats antingen genom att tingsrätten fastställt utdelning enligt 11 kap. 7 § konkurslagen (1987:672) eller genom att beslut om att avskriva konkursen har vunnit laga kraft, skall rätten underrätta kronofogdemyndigheten om det. Om en arbetstagare har ålagts att enligt 14 kap. 3 § samma lag betala kostnader, skall detta anges i underrättelsen. */k/ Förordning (1987:1136) */-k/.

Kronofogdemyndighetens handläggning

8 §  Hos kronofogdemyndigheten förs register över lönegarantiärenden enligt formulär. */k/ Förordning (1987:1136) */-k/.

9 §  Kronofogdemyndigheten skall komplettera en underrättelse enligt 2 § med uppgift om införsel- och löneutmätningsbeslut beträffande arbetstagaren och därefter vidarebefordra underrättelsen till länsstyrelsen. */k/ Förordning (1987:1136) */-k/.

10 §  Om det behövs skall en kronofogdemyndighet vid sin prövning enligt 8 § lagen (1970:741) om statlig lönegaranti vid konkurs höra arbetstagaren och arbetsgivaren. Om det finns anledning till det, skall även annan höras som kan antas ha upplysningar av värde för bedömning av frågan huruvida betalning enligt garantin skall lämnas.

[S2]Kronofogdemyndigheten får bestämma, att arbetstagaren på heder och samvete skriftligen skall bekräfta riktigheten av sådan uppgift om sina anställnings- och avlöningsförhållanden som har betydelse för myndighetens prövning.

[S3]Om någon utredningsåtgärd fordras i ett annat län, skall kronofogdemyndigheten i det andra länet på begäran hjälpa till. Förordning (1988:421).

11 §  En kronofogdemyndighet som enligt 6 § lagen (1970:741) om statlig lönegaranti vid konkurs har underrättats om tid för edgångssammanträde skall vara företrädd vid sammanträdet, när det finns anledning till det. */k/ Förordning (1987:1136) */-k/.

12 §  En underrättelse enligt 8 § fjärde stycket lagen (1970:741) om statlig lönegaranti vid konkurs lämnas enligt formulär. Underrättelsen skall innehålla uppgifter om införsel- och löneutmätningsbeslut beträffande arbetstagaren. Om arbetstagaren är bosatt i ett annat län, inhämtas uppgiften från kronofogdemyndigheten i det länet.

[S2]Om en underrättelse enligt första stycket avser en arbetstagares fordran på ersättning för uppsägningstid, skall den innehålla för kronofogdemyndigheten kända uppgifter om arbetstagarens anställningsförhållanden under uppsägningstiden. Förordning (1988:421).

13 §  Om en kronofogdemyndighet som har lämnat underrättelse till länsstyrelsen enligt 8 § fjärde stycket lagen (1970:741) om statlig lönegaranti vid konkurs får en underrättelse från rätten enligt 7 §, skall sistnämnda underrättelse vidarebefordras till länsstyrelsen. Om kronofogdemyndigheten inte har lämnat en underrättelse enligt 8 § fjärde stycket nämnda lag och om underrättelsen från rätten innebär att bevakningsförfarande har anordnats, skall kronofogdemyndigheten, om myndigheten innehar en handling vilken är utformad som bevakningsinlaga, före bevakningstidens utgång vidarebefordra handlingen till konkursförvaltaren samt underrätta arbetstagaren om åtgärden. */k/ Förordning (1987:1136) */-k/.

14 §  En kronofogdemyndighets beslut enligt 9 § lagen (1970:741) om statlig lönegaranti vid konkurs skall delges arbetstagaren. Om det efter ett överklagande har fastställts att en arbetstagares fordran omfattas av garantin, skall kronofogdemyndigheten lämna underrättelse enligt 8 § fjärde stycket samma lag. */k/ Förordning (1987:1136) */-k/.

Länsstyrelsens handläggning

15 §  Länsstyrelsen får som villkor för betalning av fordran på lön för uppsägningstid föreskriva, att arbetstagaren skall avge försäkran på heder och samvete om sina anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstiden.

16 §  Länsstyrelsen får förordna en kronofogdemyndighet att i fråga om statens rätt på grund av betalning av lönegarantibelopp företräda staten i konkursen. Har sådant förordnande meddelats, skall länsstyrelsen underrätta kronofogdemyndigheten, när utdelning som tillfallit staten betalas enligt 5 §. */k/ Förordning (1987:1136) */-k/.

17 §  Länsstyrelsen skall lämna konkursgäldenären, kronofogdemyndigheten, skattemyndigheten och konkursförvaltare besked om utbetalda, avdragna och innehålla lönegarantibelopp. Förordning (1990:1259).

18 §  Länsstyrelsen fullgör beträffande garantibeloppen arbetsgivares skyldigheter i fråga om skatteavdrag, beslut om införsel eller utmätning i lön och kontrolluppgifter för inkomsttaxeringen.

[S2]I ett besked som lämnas till konkursgäldenären och konkursförvaltaren enligt 17 § skall erinras om att första stycket inte i fråga om garantibelopp begränsar de skyldigheter som i övrigt enligt lag eller annan författning åvilar en arbetsgivare beträffande lön eller annan ersättning. */k/ Förordning (1987:1136) * /-k/.

19 §  I fråga om statens fordran på grund av utbetalat lönegarantibelopp gäller avskrivningskungörelsen (1965:921).

20 §  Medel för täckning av statens kostnader på grund av betalningar enligt lönegarantin rekvireras från den fond som avses i 4 kap. 10 § lagen (1981:691) om socialavgifter. */k/ Förordning (1984:898) */-k/.

Övriga bestämmelser

21 §  Hovrätten skall till kronofogdemyndigheten översända kopia av beslut som hovrätten meddelat med anledning av ett överklagande enligt 9 § lagen (1970:741) om statlig lönegaranti vid konkurs. */k/ Förordning (1987:1136) */-k/.

[S2]*/k/ 22 § har upphävts genom förordning (1975:1262) */-k/.

23 §  Närmare föreskrifter för tillämpningen av bestämmelserna i denna kungörelse om länsstyrelsens och kronofogdemyndighetens handläggning av ärenden om lönegaranti meddelas såvitt avser 20 § av riksrevisionsverket och i övrigt av riksskatteverket. Riksskatteverket bestämmer i vad mån handlingar i ärenden om lönegaranti skall utfärdas enligt formulär utöver vad som anges i kungörelsen. */k/ Förordning (1987:1136) */ -k/.

24 §  Formulär som avses i denna kungörelse fastställs av riksskatteverket, som även tillhandahåller blanketter för underrättelse enligt 2 §. Sådana blanketter skall finnas hos tingsrätten och kronofogdemyndigheten. */k/ Förordning (1987:1136) */-k /.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1970:745) om statlig lönegaranti vid konkurs

Ändring, SFS 1973:619

  Omfattning
  ändr. 23, 24 §§

Ändring, SFS 1975:1262

  Omfattning
  upph. 22 §; ändr. 3, 6, 7, 10-14, 18, 21 §§

Förordning (1979:803) om ändring i kungörelsen (1970:745) om statlig lönegaranti vid konkurs

  Omfattning
  ändr. 6, 7 §§

Förordning (1984:898) om ändring i kungörelsen (1970:745) om statlig lönegaranti vid konkurs

  Omfattning
  ändr. 17, 20 §§
  Ikraftträder
  1985-01-01

Förordning (1987:1136) om ändring i kungörelsen (1970:745) om statlig lönegaranti vid konkurs

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om en konkurs i vilken konkursbeslutet har meddelats före ikraftträdandet. Vad som i dessa bestämmelser sägs om konkursdomaren skall dock i stället avse tingsrätten.
  Förarbeten
  Prop. 1987/88:2
  Omfattning
  ändr. 1-14, 16, 18, 21, 23, 24 §§, rubr. närmast före 6 §; omtryck
  Ikraftträder
  1988-01-01

Förordning (1988:421) om ändring i kungörelsen (1970:745) om statlig lönegaranti vid konkurs

  Omfattning
  ändr. 2, 10, 12 §§
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1990:1259) om ändring i kungörelsen (1970:745) om statlig lönegaranti vid konkurs

  Omfattning
  ändr. 17 §
  Ikraftträder
  1991-01-01

Ändring, SFS 1992:501

  Omfattning
  upph.