Prop. 1970:142

('med förslag till för\xad månsrättslag, m. m.',)

Kungl. Maj:ts proposition nr 14-2 år 1970

1

Nr 142

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till för­

månsrättslag, m. m.; given Stockholms slott den 29 juni 1970.

Kungl. Maj :t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över justitieärenden och lagrådets protokoll, föreslå riks­ dagen att antaga härvid fogade förslag till

1) förmånsrättslag, 2) lag om ändring i jordabalken, 3) lag om retentionsrätt för fordran hos hotellgäst, 4) lag om ändring i utsökningslagen (1877: 31 s. 1), 5) lag om ändring i förordningen (1877: 31 s. 51) om nya utsökningsla- gens införande och vad i avseende därå iakttagas skall,

6) lag om ändring i sjölagen (1891: 35 s. 1), 7) lag om ändring i luftfartslagen (1957: 297), 8) lag om ändring i lagen (1901: 26 s. 1) om inteckning i fartyg, 9) lag om ändring i lagen (1955: 227) om inskrivning av rätt till luft­ fartyg,

10) lag om ändring i lagen (1966: 454) om företagsinteckning.

GUSTAF ADOLF

Lennart Geijer

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen läggs fram förslag till ny lagstiftning om ordningen för betalning av fordringar vid utmätning och konkurs. De nya bestämmelserna är i första hand upptagna i en förmånsrättslag som skall ersätta 17 kap. handelsbalken.

Förslaget till förmånsrättslag utgår från att alla borgenärer i princip skall behandlas lika. Fordringar får därför förmånsrätt till betalning endast om verkligt starka skäl finns härför.

I lagförslaget skils mellan särskilda och allmänna förmånsrätter. Särskil­ da förmånsrätter belastar endast bestämd egendom och gäller vid både ut-

1 Bihang till riksdagens protokoll 1970. 1 samt. Nr 142

2

Kungl. Maj:ts proposition nr 142 år 1970

mätning och konkurs. Allmänna förmånsrätter däremot avser i princip all

gäldenärens egendom men gäller endast vid konkurs.

Beträffande de särskilda förmånsrätterna föreslås endast mindre änd­

ringar i förhållande till vad som nu gäller. Alltjämt skall flertalet särskilda

förmånsrätter utgöras av sådana som följer med panträtt eller retentions­

rätt. Det kan nämnas att hyresvärds och jordägares nuvarande retentions­

rätt föreslås bli utmönstrad samtidigt som deras förmånsrätt föreslås bli

omkonstruerad. Liksom f. n. skall det vid sidan av panträtt och retentions­

rätt i huvudsak finnas endast två slags fordringar som är förenade med

särskild förmånsrätt, nämligen fordran på grund av företagsinteckning och

utmätningsfordran.

Av de allmänna förmånsrätterna är f. n. den som tillkommer fordran på

lön eller pension den utan tvekan viktigaste. Den är emellertid inte tillräck­

lig för att i alla lägen tillgodose samtliga lönekrav vid konkurs. Inom inrikes­

departementet pågår därför f. n. arbete med att skapa en statlig lönegaranti

vid konkurs. Tillkomsten av en sådan garanti kan påverka bedömningen av

förmånsrätten för löne- och pensionsfordringar. Först när arbetet med en

lönegaranti slutförts, kan frågan om garantins betydelse för förmånsrätten

tas upp. I förevarande sammanhang föreslås inte någon väsentlig ändring av

löneborgenärernas förmånsrätt.

I fråga om allmänna förmånsrätter i övrigt föreslås en utmönstring av

vissa nu befintliga. Av de allmänna förmånsrätter som skall få bestå bör

nämnas den som tillkommer fordran på skatt eller allmän avgift.

Som en följd av förslaget kommer gruppen av oprioriterade fordringar

att bli något större än f. n. De från ekonomisk synpunkt tyngst vägande ford­

ringarna utan förmånsrätt torde emellertid även i fortsättningen komma att

bli leverantörsfordringar och liknande. Böter och viten skall liksom f. n. ha

minsta rätt. Även fordringar på grund av förverkande eller annan särskild

rättsverkan av brott föreslås emellertid bli efterställda andra fordringar.

Förmånsrättslagen har nära samband med jordabalken och föreslås där­

för träda i kraft samtidigt med jordabalken eller den 1 januari 1972.

Kungl. Maj:ts proposition nr 142 år 1970

3

1) Förslag

till

F örmånsrättslag

Härigenom förordnas som följer.

Inledande bestämmelser

1

§

Vid utmätning eller konkurs har borgenärer inbördes rätt till betalning

enligt denna lag. Föreskrift om lika rätt till betalning innebär att varje bor­

genär får betalt i förhållande till sin fordran.

I fråga om företräde till betalning vid införsel gäller särskilda bestäm­

melser.

2

§

Förmånsrätt till betalning är särskild eller allmän. Särskild förmånsrätt

gäller vid utmätning och konkurs samt avser viss egendom. Allmän för­

månsrätt gäller endast vid konkurs och avser all egendom som ingår i gälde-

närens konkursbo.

Förmånsrätt omfattar även ränta i den mån ej annat är föreskrivet.

3 §

Förmånsrätt består, även om fordringen överlåtes eller tages i anspråk

genom utmätning eller införsel eller på annat sätt övergår till annan.

Särskilda förmånsrätter

4 §

Förmånsrätt följer med

1. sjöpanträtt och luftpanträtt,

2. handpanträtt och rätt att kvarhålla lös egendom till säkerhet för ford­

ran (retentionsrätt),

3. panträtt på grund av inteckning i fartyg eller i luftfartyg och reserv­

delar till luftfartyg.

Beställare av fartyg som lämnat fartygsbyggaren förskott i byggnads­

ämnen eller pengar har förmånsrätt i byggnadsämnena och det som för

beställarens räkning tillverkats med förskottet, om skriftlig handling upp­

rättats och med denna förfarits enligt 3 § sjölagen (1891: 35 s. 1).

Redare vilken för medredare lämnat förskott som avses i 17 § sjölagen

har förmånsrätt i medredarens andel av fartyget enligt nämnda paragraf.

5 §

Förmånsrätt i lös egendom som hör till näringsverksamhet vari företags­

inteckning kan meddelas följer med

4

Kungl. Maj:ts proposition nr Ii2 år 1970

1. fordran hos hyresgäst eller arrendator på grund av hyres- eller arren­

deavtal angående lägenhet eller jord som var avsedd för verksamheten, dock

ej för större belopp än som svarar mot tre månaders hyra eller ett års

arrendeavgift,

2. företagsinteckning.

Särskild föreskrift om vilka slag av lös egendom som omfattas av före­

tagsinteckning äger motsvarande tillämpning i fråga om förmånsrätt enligt 1.

6

§

Förmånsrätt i fast egendom följer med

1. fordran som enligt lag är förenad med förmånsrätt enligt denna punkt,

2. inteckning i egendomen.

7 §

Förmånsrätt i tomträtt följer med

1. fordran på avgäld i anledning av upplåtelsen som ej förfallit till betal­

ning tidigare än ett år innan utmätningen ägde rum eller konkursansök­

ningen gjordes,

2. fordran som enligt lag är förenad med förmånsrätt enligt denna punkt,

3. inteckning i tomträtten.

8

§

Utmätning ger förmånsrätt i den utmätta egendomen.

9 §

Särskilda förmånsrätter gäller inbördes efter paragrafernas och, beträf­

fande 4 §, styckenas följd samt efter den i 4 § första stycket och 5—7 §§

angivna numreringen.

Förmånsrätt enligt 4 § första stycket 2 eller 3 har dock företräde framför

förmånsrätt enligt 4 § första stycket 1 på grund av sjöpanträtt som avses

i 267 § 6 sjölagen (1891: 35 s. 1) och förmånsrätt enligt 4 § första stycket 3

har företräde framför förmånsrätt enligt 4 § första stycket 2 på grund av

retentionsrätt.

Förmånsrätt på grund av utmätning har företräde framför förmånsrätt

på grund av inteckning, vilken sökts samma dag som utmätningen verkställ­

des eller senare.

Utmätning ger företräde framför senare utmätning av samma egendom.

Utmätning för flera fordringar på en gång ger lika rätt. Om det inbördes före­

trädet i övrigt mellan fordringar med samma slag av förmånsrätt finns för

vissa fall särskilda bestämmelser.

Allmänna förmånsrätter

10

§

Allmän förmånsrätt följer med

borgenärs kostnad för gäldenärens försättande i konkurs och för beslut

att dödsbos egendom skall avträdas till förvaltning av boutredningsman samt

begravnings- och bouppteckningskostnad, när gäldenären avlidit före kon­

kursbeslutet,

arvode och kostnadsersättning till god man enligt ackordslagen (

),

5

tillsynsman enligt nämnda lag eller konkurslagen (1921: 225) eller förord­

nad boutredningsman, om fordringen belöper på tid inom sex månader innan

konkursansökningen gjordes eller därefter,

kostnad för särskild åtgärd som under nämnda tid vidtagits med gode

mannens eller tillsynsmannens godkännande eller av boutredningsmannen

och uppenbart varit till borgenärernas bästa,

allt i den mån beloppet med hänsyn till omständigheterna är skäligt.

11

§

Allmän förmånsrätt följer därefter med arbetstagares fordran på sådan

lön eller annan ersättning på grund av anställningen som ej förfallit till be­

talning tidigare än ett år innan konkursansökningen gjordes och på lön eller

ersättning under skälig uppsägningstid, högst sex månader. Har lönefordran

som förfallit tidigare varit föremål för tvist, gäller förmånsrätten, om talan

väckts^ eller sådan förhandling som föreskrives i kollektivavtal begärts inom

sex månader från förfallodagen och konkursansökningen följt inom sex må­

nader från det att tvisten blivit slutligt avgjord. I fråga om semesterlön eller

semesterersättning som är intjänad innan konkursansökningen gjordes, gäl­

ler förmånsrätten vad som står inne för det löpande och de närmast föregåen­

de två kvalifikationsåren.

Förmånsrätt enligt första stycket följer även med fordran på pension

vilken tillkommer arbetstagare eller dennes efterlevande för högst ett år

innan konkursansökningen gjordes och nästföljande sex månader. För­

månsrätten gäller även i fråga om pension, som intjänats hos föregående

arbetsgivare, om gäldenären övertagit ansvaret för pensionen under de be­

tingelser som anges i 23 och 26 §§ lagen (1967: 531) om tryggande av pen­

sionsutfästelse m. m.

Om gäldenären är näringsidkare, skall arbetstagare, som själv eller

jämte närstående ägde väsentlig andel i företaget och som hade väsentligt

inflytande över dess verksamhet, eller hans efterlevande ej ha förmånsrätt en­

ligt denna paragraf för lön eller pension. Vad som sagts nu gäller även om

gäldenären är juridisk person utan att vara näringsidkare.

12

§

Allmän förmånsrätt följer därefter med fordran på framtida pension till

arbetstagare, som är född år 1907 eller tidigare, eller dennes efterlevande.

Därvid får dock intjänad del av utfäst pension icke antagas avse större årlig

pension än som motsvarar basbeloppet enligt lagen (1962: 381) om allmän

försäkring. Från det sålunda beräknade fordringsbeloppet skall i förekom­

mande fall avdragas upplupen del av pension enligt allmän pensionsplan

eller enligt privat pensionsförsäkring.

Förmånsrätt enligt första stycket gäller även fordran på framtida pen­

sion som intjänats hos föregående arbetsgivare, om gäldenären övertagit

ansvaret för pensionsfordringen enligt vad som anges i 11 § andra stycket.

Om gäldenären är näringsidkare eller juridisk person utan att vara nä­

ringsidkare, äger 11 § tredje stycket motsvarande tillämpning.

13 §

Allmän förmånsrätt följer därefter med fordran på skatt och allmän

avgift i fall och med de begränsningar som särskilt föreskrives.

Kungl. Maj:ts proposition nr 1^2 år 1970

6

14 §

Fordringar som har allmän förmånsrätt enligt samma paragraf har in­

bördes lika rätt.

Förhållandet mellan särskilda och allmänna förmånsrätter

15 §

Fordran med allmän förmånsrätt uttages i första hand ur egendom som

ej är föremål för särskild förmånsrätt. Förslår ej denna egendom, uttages

fordringen ur egendom, vari särskild förmånsrätt gäller, före fordringar

med sådan förmånsrätt i den mån det är medgivet enligt 16 eller 17 § och

i övrigt efter sistnämnda fordringar.

16 §

Fordran med allmän förmånsrätt enligt 10 eller 11 § uttages, om det

behövs, före fordringar med särskild förmånsrätt i lös egendom enligt 4 §

andra eller tredje stycket, 5 eller 8 §. Vad som uttages på detta sätt skall,

när det finns särskilda förmånsrätter i olika egendomsgrupper, fördelas på

grupperna i förhållande till den köpeskilling som erhållits för varje grupp.

Brist som därefter kvarstår uttages vid exekutiv försäljning av gälde-

närens fasta egendom eller tomträtt med företräde framför inteckning eller

fordran med förmånsrätt på grund av utmätning. Finns två eller flera fastig­

heter eller tomträtter i konkursboet, skall vad som sammanlagt behöver ut­

tagas om möjligt fördelas på fastigheterna eller tomträtterna i förhållande

till de köpeskillingar som erhållits för dem.

17 §

Fordran med allmän förmånsrätt enligt 12 § uttages, om det behövs,

före fordringar med särskild förmånsrätt i lös egendom enligt 4 § tredje

stycket, 5 eller 8 §. Härvid äger 16 § första stycket andra punkten mot­

svarande tillämpning.

Kungl. Maj:ts proposition nr 14-2 år 1970

Fordringar utan förmånsrätt

18 §

Fordringar som ej är förenade med förmånsrätt har inbördes lika rätt

med de undantag som anges i 19 §.

Har fordran särskild förmånsrätt i viss egendom men förslår ej egendo­

men för att infria fordringen, behandlas återstoden av denna som fordran

utan förmånsrätt.

19 §

Böter, viten och fordran på grund av förverkande eller annan särskild

rättsverkan av brott går vid konkurs efter andra fordringar.

Övergångsbestämmelser

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Genom lagen upphäves

17 kap. handelsbalken,

förordningen den 18 februari 1735 angående lånebankens öppnande till

att göra lån på fast egendom och järn,

Kungl. Maj:ts proposition nr H2 år 1970

7

förklaringen den 12 januari 1757 rörande lån i banken på järn och me­

taller samt magistraternas vedergällning för vågattester,

förklaringen den 15 februari 1779 över vad vid järns pantsättning, till

låns erhållande i banken, bör iakttagas,

kungörelsen (1830: 16 s. 178) angående åtskilliga föreskrifter i avseende

på järn- och vågeffekter, som i banken belånas,

lagen (1891: 20 s. 3), innefattande tillägg till 17 kap. 6 § handelsbalken.

2. Avgäld av enskild natur som avses i 17 kap. 6 § första stycket första

punkten handelsbalken skall ha förmånsrätt enligt 6 § 1 nya lagen. Vad som

sagts nu gäller även fordran vilken enligt annan äldre bestämmelse är för­

enad med sådan förmånsrätt som avses i 17 kap. 6 § första stycket första

punkten handelsbalken.

Förmånsrätt som anges i första stycket gäller ej belopp som förfallit till

betalning tidigare än ett år innan utmätningen ägde rum eller konkursan­

sökningen gjordes.

3. Genom nya lagen upphäves den förmånsrätt som enligt äldre författ­

ningar särskilt tillkommer Stockholms stads brandförsäkringskontor för

premielån.

Brandförsäkringskontoret skall i stället åtnjuta rätt till betalning ur fast

egendom enligt 6 § 1 och ur tomträtt enligt 7 § 2 nya lagen för amortering

eller ränta på premielån som ej förfallit till betalning tidigare än ett år

innan utmätningen ägde rum eller konkursansökningen gjordes.

4. Inteckning för avkomst eller annan förmån, som upplåtits med stöd

av 54 § förordningen (1875: 42 s. 12) angående inteckning i fast egendom,

medför förmånsrätt enligt 6 § 2 nya lagen för vad rättighetshavaren enligt

lag har rätt att utfå ur fast egendom och enligt 7 § 3 nya lagen för vad han

enligt lag har rätt att utfå ur tomträtt.

5. Vad i nya lagen och punkt 4 sägs om förmånsrätt i tomträtt äger mot-

svai-ande tillämpning beträffande vattenfallsrätt som upplåtits enligt la­

gen (1907: 36 s. 1) om nyttjanderätt till fast egendom.

6. Pensionsutfästelse som enligt övergångsbestämmelserna till lagen

(1967:532; om ändring i 17 kap. handelsbalken är förenad med förmåns­

rätt enligt 11 § tredj e stycket i nämnda kapitel skall i samma omfattning ha

förmånsrätt närmast före fordringar som har förmånsrätt enligt 13 § nya

lagen.

7. När annan nyttjanderätt än tomträtt eller vattenfallsrätt upplåtits före

den nya lagens ikraftträdande, skall fordran mot nyttj anderättshavaren på

grund av rättsförhållandet vara förenad med särskild förmånsrätt näst före

förmånsrätt enligt 5 § nya lagen, i den mån förmånsrätt skolat äga rum

enligt 5 § första stycket eller 6 § första stycket tredje och fjärde punkterna

i 17 kap. handelsbalken. Förmånsrätten får ej göras gällande samtidigt som

förmånsrätt enligt 5 § första stycket 1 nya lagen på grund av samma rätts­

förhållande.

Den förmånsrätt på grund av retentionsrätt som anges i 4 § första styc­

ket 2 nya lagen gäller ej i fråga om jordägares eller hyresvärds rätt att

kvarhålla egendom till säkerhet för fordran hos arrendator eller hyresgäst

enligt övergångsbestämmelserna till nya jordabalken.

8. Om utmätning skett före den nya lagens ikraftträdande eller gäldenär

försatts i konkurs på gi*und av ansökan som gjorts före nämnda tidpunkt,

gäller äldre bestämmelser beträffande utmätningen eller konkursen.

9. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift

som ersatts genom bestämmelse i nya lagen, tillämpas i stället den nya be­

stämmelsen, i den mån förmånsrätt fortfarande skall äga rum enligt nya

lagen eller enligt vad som sagts här ovan.

8

Kungl. Maj:ts proposition nr 142 år 1970

2) Förslag

till

Lag

om ändring i jordabalken

Härigenom förordnas, att 8 kap. 17, 18 och 26 §§, 9 kap. 30 § samt 12 kap.

31 och 61 §§ jordabalken skall ha nedan angivna lydelse.

(.Lydelse enligt prop. 1970: 20)

(Föreslagen lydelse)

8 KAP.

17

Försättes arrendatorn i konkurs,

får konkursboet uppsäga avtalet.

Jordägaren har därvid rätt till er­

sättning för skada. Uppsäger ej kon­

kursboet avtalet inom en månad

från utgången av den tid som är ut­

satt för bevakning av fordringar i

konkursen, svarar konkursboet för

avtalets fullgörande till arrende­

tidens utgång eller, om uppsägning

sker efter utgången av först angivna

tid, till dess avtalet upphör att gälla.

18

Om vid bostadsarrende, anlägg-

ningsarrende eller lägenhetsarrende

arrendatorn försättes i konkurs in­

nan han tillträtt arrendestället, är

arrendatorn skyldig att på anford-

ran ställa sådan säkerhet för avta­

lets fullgörande med vilken jordäga­

ren skäligen kan nöjas. Ställes ej sä­

kerhet senast dagen efter det säker­

heten fordrades, får jordägaren

uppsäga avtalet.

Uppsäger jordägaren---- ----------------

Om jordbruksarrende----- ----- --------

26

Jordägare eller-----------------------------

Har skriftligt arrendeavtal upp­

rättats och står arrendatorn i

skuld för arrendeavgift eller ersätt­

ning för brist när han skall avträda

§

Försättes arrendatorn i konkurs,

får konkursboet uppsäga avtalet.

Jordägaren har därvid rätt till er­

sättning för skada.

§

Försättes vid bostadsarrende, an-

läggningsarrende eller lägenhetsar­

rende arrendatorn i konkurs innan

han tillträtt arrendestället och har ej

jordägaren säkerhet för avtalets full­

görande med vilken han skäligen kan

nöjas, får jordägaren uppsäga avta­

let, om han ej erhåller sådan säker­

het inom en vecka efter anfordran.

för skada.

§

---- är förlorad.

9

(Lydelse enligt prop. 1970: 20)

(Föreslagen lydelse)

arrendestället, får jordägaren kvar-

hålla så mycket av arrendatorns lös­

ören och byggnader på arrendestället

som svarar mot hans fordran, till

dess arrendatorn gör rätt för sig eller

ställer säkerhet. Egendom som en­

ligt 65 § utsökningslagen (1877:31

s. 1) skall undantagas från utmät­

ning får dock ej kvarhållas.

Kungl. Maj:ts proposition nr 142 år 1970

9 KAP.

30 §

Försättes arrendatorn i konkurs,

får jordägaren uppsäga avtalet. In­

träffar konkursen efter det att ar­

rendatorn tillträtt arrendestället,

får jordägaren dock ej uppsäga av­

talet, om detta innehåller förbehåll

om rätt för arrendatorn att överlåta

arrenderätten och konkursboet inom

tre månader från bevakningstidens

utgång visar att överlåtelse skett i

enlighet med avtalet. Sker överlåtel­

se senare men innan jordägaren gjort

bruk av sin uppsägningsrätt, förlo­

rar han denna rätt.

Har arrendeavtalet

I annat----------- -—

Försättes arrendatorn i konkurs,

innan han tillträtt arrendestället,

får jordägaren uppsäga avtalet. In­

träffar konkursen efter tillträdet

och har ej jordägaren säkerhet för

avtalets fullgörande med vilken han

skäligen kan nöjas, får jordägaren

uppsäga avtalet, om ej sådan säker­

het ställes inom en månad efter an-

fordran eller inom samma tid kon­

kursboet förklarar sig vilja svara för

arrendatorns skyldigheter under ar­

rendetiden eller, när arrenderätten

får överlåtas, överlåtelse sker i enlig­

het med avtalet.

—■ — annat avtalats.

------- för skada.

12 KAP.

31 §

För sättes hyresgästen i konkurs,

får konkursboet uppsäga avtalet.

Sker ej uppsägning inom en månad

från utgången av den tid som är ut­

satt för bevakning av fordringar i

konkursen, svarar konkursboet för

avtalets fullgörande till hyrestidens

utgång eller, om uppsägning sker ef­

ter utgången av först angivna tid,

till dess avtalet upphör att gälla.

Har lägenheten ej tillträtts när

konkursen inträffar, är hyresgästen

skyldig att på anfordran ställa så­

dan säkerhet för avtalets fullgöran­

de med vilken hyresvärden skäligen

kan nöjas. Ställes ej säkerhet senast

För sättes hyresgästen i konkurs,

får konkursboet uppsäga avtalet.

Beträffande bostadslägenhet fordras

dock att gäldenären samtycker till

uppsägningen eller att rättens om­

budsman godkänner denna.

Har lägenheten ej tillträtts när

konkursen inträffar och har ej hy­

resvärden säkerhet för avtalets full­

görande med vilken han skäligen

kan nöjas, får hyresvärden uppsäga

avtalet, om han ej erhåller sådan

It Bihang till riksdagens protokoll 1970. 1 saml. Nr 142

10

Kungl. Maj:ts proposition nr 142 år 1970

dagen efter det att säkerheten ford­

rades, får hyresvärden uppsäga av­

talet.

{Lydelse enligt prop. 1970: 20)

Uppsäges avtalet enligt första el­

ler andra stycket, har hyresvärden

rätt till ersättning för skada.

Hyresvärd eller

För hyra, som är förfallen till be­

talning eller skall betalas inom de

närmaste sex månaderna, får hyres­

värden kvarhålla så mycket av hy­

resgästens lösören inom fastigheten

som svarar mot hans fordran, till

dess hyresgästen gör rätt för sig el­

ler ställer säkerhet. Egendom som

enligt 65 § ut sökning slag en (1877: 31

s. 1) skall undantagas från utmät­

ning får dock ej kvarhållas.

säkerhet inom en vecka efter an­

för dr an.

Inträffar i fråga om annan lägen­

het än bostadslägenhet konkursen

efter tillträdet och har ej hyresvär­

den säkerhet för avtalets fullgöran­

de med vilken han skäligen kan nö­

jas, får hyresvärden uppsäga av­

talet, om ej sådan säkerhet ställes

inom en månad efter anfordran el­

ler inom samma tid konkursboet för­

klarar sig vilja svara för hyresgäs­

tens skyldigheter under hyrestiden

eller, när hyresrätten får överlåtas,

överlåtelse sker i enlighet med avta­

let.

Uppsäges avtalet enligt första -—■

tredje stycket, har hyresvärden rätt

till ersättning för skada.

(Föreslagen lydelse)

är förlorad.

Kungl. Maj:ts proposition nr 142 år 1970

11

3) Förslag

till

Lag

om retentionsrätt för fordran hos hotellgäst

Härigenom förordnas som följer. Den som tillhandahåller rum på hotell eller pensionat eller för tillfällig vistelse i annan lägenhet får till säkerhet för fordran på ersättning för rum­ met eller för kost eller annan tjänst med anledning av vistelsen kvarhålla resgods, som gästen medfört.

Har sex månader förflutit sedan fordringen förföll till betalning, får värden sälja egendomen och uttaga sin fordran ur köpeskillingen eller, om egendomen uppenbarligen saknar saluvärde, bortskaffa den. Härvid äger 2—6 §§ lagen (1950: 104) om rätt för hantverkare att sälja gods som ej av­ hämtats motsvarande tillämpning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

4) Förslag

till

Lag

om ändring i utsökningslagen (1877: 31 s. 1)

Härigenom förordnas, att 67 nedan angivna lydelse.

(Nuvarande lydelse)

Bestämmelserna i 65 och 66 §§ hindra ej att pant utmätes för pant­ fordringen eller att egendom, som borgenären av annan anledning äger hålla inne till säkerhet för sin ford­ ran, utmätes för denna. Vad som nu sagts gäller dock icke i fråga om egendom som hyresvärd eller jord­ ägare har rätt att kvarhålla till sä­ kerhet för fordran hos hyresgäst el­ ler arrendator.

(.Föreslagen lydelse)

67 §.i

Bestämmelserna i 65 och 66 §§ hindra ej att pant utmätes för pant­ fordringen eller att egendom, som borgenären av annan anledning äger hålla inne till säkerhet för sin ford­ ran, utmätes för denna.

§

1 Senaste lydelse 1968: 623.

12

(.Nuvarande lydelse)

(Föreslagen lydelse)

Anvisar gäldenären--------------------------- familjs behov.

Om egendom------- ------- ----- -------------- egendomens ställe.

Kungl. Maj:ts proposition nr li2 år 1970

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

67 § i sin äldre lydelse gäller fortfarande, när hyresvärd eller jordägare har

rätt att kvarhålla egendom till säkerhet för fordran hos hyresgäst eller arren-

dator enligt lagen (

) om införande av nya jordabalken.

5) Förslag

till

Lag

om ändring i förordningen (1877: 31 s. 51) om nya utsökningslagens

inf örande och vad i avseende därå iakttagas skall

Härigenom förordnas, att 10 § 11 mom. förordningen (1877:31 s. 51) om

nya utsökningslagens införande och vad i avseende därå iakttagas skall upp­

hör att gälla vid utgången av år 1971.

Rätt att kvarhålla egendom som inträtt före lagens ikraftträdande består

utan hinder av lagen (

) om retentionsrätt för fordran hos hotellgäst.

Andra stycket sistnämnda lag gäller även egendom som kvarhållits enligt

äldre bestämmelser. 6

6) Förslag

till

Lag

om ändring i sjölagen (1891: 35 s. 1)

Härigenom förordnas, att 3, 17, 269 och 276 §§ sjölagen (1891:35 s. 1)

skall ha nedan angivna lydelse.

(Nuvarande lydelse)

3

Har den, för vars räkning fartyg-

bygges, för byggnadens verkställan­

de givit eller utfäst sig att giva

varvsägaren eller byggmästaren för­

skott av penningar eller byggnads­

ämnen, äge han, när avhandling där­

om upprättats, att låta den intagas,

om byggnaden verkställes i stad

med rådhusrätt, i rådhusrättens pro-

1 Senaste__lydelsejl964: 658.

(Föreslagen lydelse)

Har den, för vars räkning fartyg

bygges, för byggnadens verkställan­

de givit eller utfäst sig att giva

varvsägaren eller byggmästaren för­

skott av penningar eller byggnads­

ämnen, äge han, när avhandling

därom upprättats, att låta den inta­

gas, om byggnaden verkställes i stad

med rådhusrätt, i rådhusrättens

13

Kungl. Maj.ts proposition nr 142 år 1970

tokoll och eljest i protokollet hos

närmaste rådhusrätt; och njute se­

dan förmånsrätt, som i 17 kap. han-

delsbalken sägs.

(Nuvarande lydelse

)

protokoll och eljest i protokollet hos

närmaste rådhusrätt. Han njuter se­

dan förmånsrätt enligt 4 § andra

stycket förmånsrättslagen (

).

(Föreslagen lydelse

)

17

Till bestridande av de utgifter,

som av rederirörelsen påkallas, ålig-

ge en var redare att i mån av behov

bidraga i förhållande till sin andel i

fartyget. Försummar redare att vid

anfordran erlägga beslutat bidrag

och varder detta av huvudredaren

eller annan redare förskjutet, vare

den försumlige skyldig att å för­

skjutna beloppet erlägga ränta efter

åtta procent om året, tills betalning

sker, ävensom ersätta kostnaden för

den försäkring, som förskottsgiva-

ren må hava tagit till sin säkerhet.

Borgenären njute för sin fordran

panträtt i den försumliges andel i

fartyget och förmånsrätt till betal­

ning efter vad i 17 kap. handelsbal-

ken sägs; äge ock, i avräkning å sin

fordran, i den försumliges ställe upp­

bära den utdelning, som på dennes

andel belöper.

Den här------- ------- ------- —-----------

§•

Till bestridande av de utgifter,

som av rederirörelsen påkallas, ålig-

ge en var redare att i mån av be­

hov bidraga i förhållande till sin an­

del i fartyget. Försummar redare att

vid anfordran erlägga beslutat bi­

drag och varder detta av huvudreda­

ren eller annan redare förskjutet,

vare den försumlige skyldig att å

förskjutna beloppet erlägga ränta

efter åtta procent om året, tills be­

talning sker, ävensom ersätta kost­

naden för den försäkring, som för-

skottsgivaren må hava tagit till sin

säkerhet. Borgenären njute för sin

fordran panträtt i den försumliges

andel i fartyget och förmånsrätt till

betalning enligt 4 § tredje stycket

förmånsrättslagen (

). Han

äger dessutom, i avräkning å sin

fordran, i den försumliges ställe upp­

bära den utdelning, som på dennes

andel belöper,

fordringen uppkom.

269 S.i

Borgenär, som för sin fordran har

sjöpanträtt i fartyg eller frakt, nju­

te betalning ur panten framför de

borgenärer, som omförmälas i 17

kap. handelsbalken, för den i 267 §

6 nämnda fordran dock först efter

de fordringar, som avses i 17 kap.

3 § första och andra styckena nämn­

da balk.

Hava i--------------------------------------

Fordringar, som —-----------------------

Borgenär, som för sin fordran har

sjöpanträtt i fartyg eller frakt, nju­

te betalning ur panten med för­

månsrätt enligt 4 § första stycket 1

förmånsrättslagen (

).

den äldre.

— sista resan.

276 §.2

Sjöpanträtt i —--------------------------- under resan.

Här upptagna fordringar skola Här upptagna fordringar skola

njuta betalning ur det inlastade god- njuta betalning ur det inlastade god-

1 Senaste lydelse 1928: 161.

2 Senaste lydelse 1967: 48.

14

Kungl. Maj:ts proposition nr 142 år 1970

set framför de borgenärer, som om-

förmälas i 17 kap. handelsbalken,

och sig emellan i den nummerord­

ning, i vilken de ovan äro nämnda.

Fordringar, som äro upptagna under

samma nummer, skola sig emellan

njuta lika rätt, var i förhållande till

fordringens belopp; dock vad angår

de under 1 och 2 nämnda fordringar

endast såvida de härröra av samma

händelse, eljest skall den yngre äga

företräde till betalning framför den

äldre.

(Nuvarande lydelse

)

set med förmånsrätt enligt 4 § första

stycket 1 förmånsrättslagen (

)

och sig emellan i den nummerord­

ning, i vilken de ovan äro nämnda.

Fordringar, som äro upptagna under

samma nummer, skola sig emellan

njuta lika rätt, var i förhållande till

fordringens belopp; dock vad angår

de under 1 och 2 nämnda fordringar

endast såvida de härröra av samma

händelse, eljest skall den yngre äga

företräde till betalning framför den

äldre.

(Föreslagen lydelse

)

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Om utmätning skett före lagens ikraftträdande eller gäldenär försatts

i konkurs på grund av ansökan som gjorts före nämnda tidpunkt, gäller

äldre bestämmelser beträffande utmätningen eller konkursen.

7) Förslag

till

Lag

om ändring i luftfartslagen (1957: 297)

Härigenom förordnas, att 11 kap.

nedan angivna lydelse.

(Nuvarande lydelse)

Borgenär, som har fordran å bär­

garlön eller å ersättning för kost­

nader som avses i 2 §, njute i farty­

get eller godset luftpanträtt med

förmånsrätt framför de i 17 kap.

handelsbalken omförmälda borgenä­

rerna, såframt bärgarlönen eller er­

sättningen hänför sig till åtgärder

vilka slutförts här i riket.

I första--------------------------------------

Utan borgenärens-----------------------

3 § luftfartslagen (1957:297) skall ha

(Föreslagen lydelse)

Borgenär, som har fordran å bär­

garlön eller å ersättning för kostna­

der som avses i 2 §, njute i fartyget

eller godset luftpanträtt med för­

månsrätt enligt 4 § första stycket 1

förmånsrättslagen (

), såframt

bärgarlönen eller ersättningen hän­

för sig till åtgärder vilka slutförts

här i riket.

— framför äldre,

i besittning.

11 KAP.

3 §•

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Om utmätning skett före lagens ikraftträdande eller gäldenär försatts

i konkurs på grund av ansökan som gjorts före nämnda tidpunkt, gäller äldre

bestämmelser beträffande utmätningen eller konkursen.

Kungl. Maj:ts proposition nr 14-2 år 1970

15

8) Förslag

till

Lag

om ändring i lagen (1901: 26 s. 1) om inteckning i fartyg

Härigenom förordnas i fråga om lagen (1901: 26 s. 1) om inteckning i far­

tyg.

dels att 29 § skall ha nedan angivna lydelse,

dels att i lagen skall införas två nya paragrafer, 16 och 17 §§, av nedan an­

givna lydelse.

(Nuvarande lydelse)

(Föreslagen lydelse)

16 §.x

Panträtt på grund av inteckning i

fartyg omfattar ej ränta för längre

tid än tre år före den dag utmätning

sker eller konkursansökan göres.

17 §.1

2 3

Inteckning medför företräde i för­

hållande till annan inteckning efter

den tidsföljd i vilken inteckningar­

na sökas. Inteckningar som sökas på

samma inskrivningsdag medföra li­

ka rätt.

29 §.■

Då utmätning skett av fartyg som

blivit i fartygsregistret infört, eller

jämlikt 71 § konkurslagen äskats

att intecknat fartyg må utmätnings-

vis säljas, skall, sedan i enlighet

med 85 § utsökningslagen bevis här­

om inkommit till inskrivningsdoma­

ren, å nästa inskrivningsdag göras

anteckning om förhållandet i in-

teckningsboken. Visas att utmät­

ningen upphävts eller att frågan om

fartygets försäljning eljest förfallit,

varde ock sådant i boken antecknat.

Har vid--------------------------------------

Har domstol---------------------- ---------

Då utmätning skett av fartyg

som blivit i fartygsregistret infört,

eller jämlikt 71 § konkurslagen äs­

kats att intecknat fartyg må utmät-

ningsvis säljas, skall, sedan bevis

härom inkommit till inskrivnings­

domaren, å nästa inskrivningsdag

göras anteckning om förhållandet i

inteckningsboken. Visas att utmät­

ningen upphävts eller att frågan om

fartygets försäljning eljest förfallit,

varde ock sådant i boken antecknat.

laga kraft.

------i inteckningsboken.

1 Förutvarande 16 § upphävd genom 1934: 254.

2 Förutvarande 17 § upphävd genom 1934: 254.

3 Senaste lydelse 1948: 464.

16

Kungl. May.ts proposition nr 142 år 1970

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Om utmätning skett före lagens ikraftträdande eller gäldenär försatts

i konkurs på grund av ansökan som gjorts före nämnda tidpunkt, gäller äldre

bestämmelser beträffande utmätningen eller konkursen.

9) Förslag

till

Lag

om ändring i lagen (1955: 227) om inskrivning av rätt till luftfartyg

Härigenom förordnas i fråga om lagen (1955: 227) om inskrivning av rätt

till luftfartyg,

dels att 41 § skall ha nedan angivna lydelse,

dels att i lagen skall införas två nya paragrafer, 19 a och 19 b §§, av ne­

dan angivna lydelse.

(Nuvarande lydelse)

41

Då utmätning skett av luftfartyg

eller lott däri eller till sådant fartyg

hörande, intecknade reservdelar, el­

ler då jämlikt 71 § konkurslagen äs­

kats att luftfartyg eller intecknade

reservdelar till sådant fartyg må ut-

mätningsvis säljas, skall, sedan i en­

lighet med 85 § ut sökning slag en be­

vis härom inkommit till inskriv­

ningsdomaren, å nästa inskrivnings­

dag göras anteckning om förhållan­

det i inskrivningsboken. Visas att

utmätningen upphävts eller att frå-

(Föreslagen lydelse)

19 a §.

Panträtt på grund av inteckning i

luftfartyg eller reservdelar gäller ej

ränta för längre tid än tre år före

den dag utmätning sker eller kon­

kursansökan göres.

19 b §.

Inteckning medför företräde i för­

hållande till annan inteckning efter

den tidsföljd i vilken inteckningar­

na sökas. Inteckningar som sökas på

samma inskrivningsdag medföra li­

ka rätt.

§•

Då utmätning skett av luftfartyg

eller lott däri eller till sådant fartyg

hörande, intecknade reservdelar, el­

ler då jämlikt 71 § konkurslagen äs­

kats att luftfartyg eller intecknade

reservdelar till sådant fartyg må ut-

mätningsvis säljas, skall, sedan be­

vis härom inkommit till inskrivnings­

domaren, å nästa inskrivningsdag

göras anteckning om förhållandet i

inskrivningsboken. Visas att utmät­

ningen upphävts eller att frågan om

egendomens försäljning eljest förtal-

17

Kungl. Maj:ts proposition nr 14-2 år 1970

(Nuvarande lydelse)

gan om egendomens försäljning el­ jest förfallit, varde ock det i boken antecknat.

Har egendom-----------------------------Har domstol-------------------------------

(Föreslagen lydelse)

lit, varde ock det i boken antecknat.

— fördelningslängden inkommer.

---- i inskrivningsboken.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972. Om utmätning skett före lagens ikraftträdande eller gäldenär försatts i konkurs på grund av ansökan som gjorts före nämnda tidpunkt, gäller äldre bestämmelser beträffande utmätningen eller konkursen.

10) Förslag

till

Lag

om ändring i lagen (1966: 454) om företagsinteckning

Härigenom förordnas, att 13 § lagen (1966:454) om företagsinteckning skall ha nedan angivna lydelse.

(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse)

13 §.

Den som-------------------------------------------konkursansökningen gjordes.

Inteckning gäller ej i utmätt egen­ dom, om utmätningen skett före den dag då inteckningen sökes eller sam­ ma dag.

Inteckningshavarens rätt----- - -— — — okända borgenärer.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972. Om utmätning skett före lagens ikraftträdande, gäller 13 § i sin äldre ly­ delse beträffande utmätningen.

18

Kungl. Maj:ts proposition nr 14-2 år 1970

Utdrag av protokoll över justitieärenden, hållet inför Hans Maj:t

Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 14 maj

1970.

Närvarande:

Statsministern

P

alme, ministern för utrikes ärendena

N

ilsson, statsråden

S

träng

, A

ndersson

, H

olmqvist

, A

spling

, S

ven

-E

rig

N

ilsson

, L

undkvist

,

G

eijer

, M

yrdal

, O

dhnoff

, W

ickman

, N

orling

, L

öfberg

, L

idbom

, C

arlsson

.

Chefen för justitiedepartementet, statsrådet Geijer, anmäler efter gemen­

sam beredning med statsrådets övriga ledamöter fråga om förmånsrättslag

m. m. och anför.

1. Inledning

I sitt arbete på en revision av utsöknings- och konkursrätten har lagbe­

redningen i ett delbetänkande Utsökningsrätt IX (SOU 1969: 5)*

1 lagt fram

förslag till ny lagstiftning om ordningen för betalning av fordringar vid

utmätning eller konkurs. Förslaget torde såvitt det avser ny förmånsrätts-

ordning och ändring i lagen (1907: 36 s. 1) om nyttjanderätt till fast egen­

dom (NJL) få fogas till statsrådsprotokollet i detta ärende som bilaga 1.

Yttranden över betänkandet har avgivits av hovrätten över Skåne och

Blekinge, hovrätten för Västra Sverige, riksförsäkringsverket (RFV), exeku­

tionsväsendets organisationsnämnd (EON), kammarkollegiet, bankinspek­

tionen, kontrollstyrelsen, centrala folkbokförings- och uppbördsnämnden

(CFU), domänverket, kommerskollegium, bostadsstyrelsen, länsstyrelserna

i Stockholms, Östergötlands, Jönköpings, Malmöhus, Göteborgs och Bohus

samt Västernorrlands län, Stockholms stads överförmyndarnämnd, sjölags-

kommittén, förmynderskapsutredningen, uppbördsutredningen, riksbanks­

fullmäktige, Folksam, Föreningen auktoriserade revisorer, Föreningen mel­

lan ombudsmännen hos Sveriges landshypoteksinstitution (landshypoteks-

ombudsmansföreningen), Föreningen Sveriges häradshövdingar och stads-

1 Betänkandet är undertecknat av f. d. justitierådet Gösta Walin, ordförande, samt leda­

möterna hovrättsrådet Bengt Rydin och hovrättsassessorn Henry Montgomery. Lagbered­

ningen har samrått med sin rådgivande nämnd, i vilken har ingått riksombudsmannen

Jens Adolfsson, sekreteraren i Landorganisationen Bert Ahlgren, andre vice talmannen i

riksdagens andra kammare Leif Cassel, ledamoten av riksdagens andra kammare Robert

Dockered, direktören i Svenska arbetsgivareföreningen Erik Forstadius, förbundsjuristen

i Tjänstemännens centralorganisation Stig Gustafsson, advokaten Gunnar Lindh och leda­

moten av riksdagens första kammare Lisa Mattson. I arbetet har vidare deltagit följande

särskilt tillkallade sakkunniga, nämligen bankdirektören Erik Burling, hypoteksdirektören

Bengt Gunnhagen, professorn Henrik Hessler, advokaten Sten Lindskog, justitierådet Lars

Welamson, direktören Sven Åvall och advokaten Anders Öhman.

Kungl. Maj:ts proposition nr 1^2 år 1970

19

domare (domarföreningen), Föreningen Sveriges kronofogdar, Hyresgäster­ nas riksförbund, Konungariket Sveriges stadshypotekskassa, Landsorgani­ sationen i Sverige (LO), Riksförbundet Landsbygdens Folk (RLF), Stock­ holms stads brandförsäkringskontor, Svensk industriförening, Svenska ar­ betsgivareföreningen, Svenska bankföreningen, Svenska företagares riksför­ bund, Svenska försäkringsbolags riksförbund, Svenska kommunförbundet, Svenska personalpensionskassan (SPP), Svenska revisorsamfundet, Svens­ ka sparbanksföreningen, Sveriges advokatsamfund, Sveriges akademikers centralorganisation (SACO), Sveriges arbetsgivareförening för hotell och restauranger, Sveriges arbetsledareförbund (SALF), Sveriges fastighets­ ägareförbund, Sveriges grossistförbund, Sveriges hantverks- och industri­ organisation, Sveriges industriförbund, Sveriges jordbrukskasseförbund, Sveriges lantbruksförbund, Sveriges speditörförbund, Tjänstemännens cen­ tralorganisation (TCO) och Sveriges allmännyttiga bostadsföretag (SABO).

Kommerskollegium har bifogat yttranden av en del handelskammare. Flertalet länsstyrelser har också bifogat yttranden. Dessa är avgivna av kronofogdemyndigheter och handelskammare samt -— i ett fall —- av en hypoteksförening.

Sveriges allmänna hypoteksbank har uttalat att banken helt ansluter sig till vad landshypoteksombudsmansföreningen anfört.

Kooperativa förbundet och Sveriges Investeringsbank AB har avstått från att yttra sig.

På grund av vad sålunda förekommit har inom justitiedepartementet ut­ arbetats förslag till förmånsrättslag, m. m. Förslagen torde få fogas till stats­ rådsprotokollet i detta ärende som bilaga 21.

De föreslagna bestämmelserna om förmånsrätt har nära samband med den blivande nya jordabalken men även med de nya regler om exekution i fast egendom som jag anmält förut idag. Avsikten är också att förmåns- rättsbestämmelserna skall träda i kraft samtidigt med jordabalken och exekutionsreglerna. 2

2. Lagberedningens förslag och remissyttrandena över det

2.1. Allmänt om det aktuella lagstiftningsområdet

2.1.1 Gällande rätt Förmånsrättsordningen regleras i 17 kap. handelsbalken (HB). Bestäm­ melserna kompletteras av en hel del föreskrifter i andra lagar. 17 kap. HB gäller i första hand konkurs. I 19 § sägs emellertid att, om borgenärer tvis­ tar om bättre rätt till betalning ur gäldenärs egendom utan att denna av­ trätts till konkurs, även sådan tvist skall prövas enligt de i kapitlet före-

1 Bilagan liar uteslutits här. Den är likalydande med de vid propositionen fogade lagförslagen bortsett från att lagförslagen som avser ändring i förslaget till lag om införande av nya jorda­ balken och ändring i förslaget till lag om ändring i lagen (1957: 390) om fiskearrenden i stället har upptagits i prop. nr 145 samt att i övrigt en mindie redaktionell ändring företagits,

20

Kungl. Maj:ts proposition nr 142 år 1970

skrivna grunderna. Härav följer att bestämmelserna i princip kan åberopas

även vid konkurrens i samband med utmätning.

Man skiljer mellan allmänna och särskilda förmånsrätter. Särskild för­

månsrätt belastar endast viss bestämd egendom, medan allmän förmånsrätt

i princip gäller i all gäldenärens egendom.

Vissa förmånsrätter brukar betecknas som tysta. Härmed avses förmåns­

rätter som inte kommer till uttryck genom besittningsförhållande eller in­

skrivning eller annan form av publicitet. Samtliga allmänna förmånsrätter

är tysta. Bland de särskilda förmånsrätterna finns både tysta och andra.

Den egentliga förmånsrättsordningen inleds med 2 § andra stycket HB.

Där sägs att borgenärerna skall få betalt ur gäldenärens bo enligt vad de

följande paragraferna föreskriver. Angående vissa fordringars företräde till

betalning ur fartyg, frakt och inlastat gods eller ur luftfartyg och om­

bordvarande gods gäller dock särskilda bestämmelser. Härmed åsyftas be­

stämmelserna om sjöpanträtt i It kap. sjölagen (1891: 35 s. 1) och om luft­

panträtt i 11 kap. luftfartslagen (1957: 297). Med sjöpanträtt och luftpant­

rätt följer, med ett undantag, förmånsrätt framför de fordringar som nämns

i 17 kap. HB (ang. arten av de fordringar som är utrustade med sjö- eller

luftpanträtt, fordringarnas inbördes företrädesrätt och det slag av egendom

som utgör objekt för panträtterna, se bet. s. 97).

Förmånsrätterna i 17 kap. HB gäller som regel i turordning enligt para­

grafföljden. Avsteg härifrån kan dock föranledas av reglerna i 6 a § tredje

stycket och 13 §.

Enligt 3 § gäller särskild förmånsrätt för handpanträtt i lös egendom

(första st.), inteckning i fartyg eller i luftfartyg jämte reservdelar till luftfar­

tyg (andra st.), hantverkares arvode för arbete på gods som finns kvar

hos honom (tredje st.) och retentionsrätt i övrigt med undantag av hyres­

värds och jordägares retentionsrätt (fjärde st.). Samma förmånsrätt som

tillkommer handpanthavare gäller när panträtt upplåtits enligt lagen (1936:

88) om pantsättning av lös egendom som innehaves av tredje man. Hand­

panträtt och inteckning i fartyg eller i luftfartyg jämte reservdelar har lika

rätt. Frågan om konkurrens mellan handpant och sådan inteckning som nu

avses regleras genom 10 kap. 7 § HB. Där föreskrivs förbud mot handpant­

sättning av dels inteckningsbart fartyg, dels luftfartyg. Förbudet omfattar

emellertid inte reservdelar till luftfartyg. Konkurrens kan därför i och för

sig uppstå mellan handpant och inteckning i reservdelar (bet. s. 99 jämte

hänvisningar i not 12). Handpanträtt och inteckning i fartyg eller i luft­

fartyg jämte reservdelar går före hantverkares och annan retentionsrätt,

vilka har lika rätt inbördes. Bestämmelsen om förmånsrätt för hantverkares

arvodesfordran har ansetts förutsätta rätt för honom att hålla kvar godset

tills han får betalt. Säkerhetsrätten har numera drag som är gemensamma

med legal panträtt, se lagen (1950: 104) om rätt för hantverkare att sälja

gods som ej avhämtats.

I 4 § ges bestämmelser om allmänna förmånsrätter av skilda slag. Dessa

Kungl. Maj:ts proposition nr 142 år 1970

21

förmånsrätter kan göras gällande endast i konkurs, således ej vid utmätning

(jfr 13 §). Den viktigaste förmånsrätten enligt 4 § är den som tillkommer

fordran på lön eller pension samt vissa andra fordringar med anknytning till tjänsteavtal. Lagen gör skillnad mellan olika arbetstagare. »Betjänter och tjänstehjon» har förmånsrätt för lön för hela sista året. Denna regel anses numera i första rummet gälla tjänstemän. ”Annan arbetare” har för­ månsrätt för lön (»dagspenning eller avlöning») som inte stått inne längre än sex månader efter förfallodagen (se vidare angående förmånsrätten för lön under 11 § i förslaget till förmånsrättslag, 4.1). Den för pension stad­ gade förmånsrätten avser fordran på pension, som tillkommer pensions- tagare på grund av tjänst eller annan arbetsanställning, vilken innehafts av honom själv eller anhörig till honom, och som är förfallen till betalning före den dag från vilken tiden för klander mot utdelningsförslag skall räk­ nas. Den gäller dock inte för längre tid än sammanlagt ett år och ej heller för längre tillbaka än ett år innan konkursansökningen gjordes. Förmåns­ rätten avser även pension som intjänats hos föregående arbetsgivare, när gäldenären övertagit ansvaret för pensionen under vissa betingelser.

Bland de krav som utöver lönefordringar har förmånsrätt enligt 4 § kan först nämnas begravningskostnad. Någon uttrycklig föreskrift om att kost­ naden skall vara skälig är ej uppställd. Fordran som avser begravnings­ kostnad har ansetts kunna göras gällande i dödsbos konkurs endast om gäldenären avlidit före konkursutbrottet. Även kostnad för bouppteckning i anledning av gäldenärens död är förenad med förmånsrätt. Sådan kostnad går efter begravningskostnad. Förmånsrätten är uttryckligen begränsad till sådan bouppteckningskostnad som är skälig. Både begravnings- och boupp- teckningskostnader går före lönefordringar.

Med lika rätt som lönefordringar utgår tre grupper av fordringar. Den första gruppen avser läkarlön, läkemedel och föda under avliden gäldenärs sista sjukdom samt arvode till dem som skött honom under denna. Den andra gruppen avser borgenärs kostnad för gäldenärens försättande i kon­ kurs. Den tredje gruppen består av borgenärs kostnad för beslut om egen­ doms avträde till förvaltning av boutredningsman.

Vissa krav som behandlas i 4 § har sämre rätt än lönefordringar. Hit hör anspråk på arvode och kostnadsersättning åt den som enligt lag eller för­ ordnande av rätten eller domaren förvaltat eller vårdat dödsbos egendom i delägarnas ställe eller biträtt vid boutredning eller arvskifte. Förmånsrätt äger också rum för arvode och kostnadsersättning till den som enligt lagen (1921:227) om ackordsförhandling utan konkurs förordnats till rättens ombudsman eller god man, om det belopp som skall utgå bestämts i över­ ensstämmelse med nämnda lag (jfr 39 § i lagen).

I 5 § första stycket tillerkänns hyresvärd särskild förmånsrätt för fordran på viss tids hyra in. m. I andra stycket ges därefter särskild förmånsrätt åt beställare av fartyg för lämnat förskott.

22

Kungl. Maj:ts proposition nr 1^2 år 1970

Hyresvärdens förmånsrätt avser hyresfordran som inte har förfallit till

betalning tidigare än ett år före utmätning eller konkursansökningens ingi­

vande. Hyresvärden har även förmånsrätt för kost under de sista tre måna­

derna liksom för ersättning för skada på den hyrda lägenheten. Förmåns­

rätten gäller i hyresgästen tillhöriga lösören som finns inom fastigheten.

Den egendom vari förmånsrätt åtnjuts är också föremål för retentionsrätt

enligt 3 kap. 66 § NJL. De fordringar som grundar förmånsrätt överensstäm­

mer emellertid inte helt med dem som ger retentionsrätt. Det föreligger t. ex.

retentionsrätt men inte förmånsrätt för hyresfordran som förfallit mer än

ett år tillbaka (se vidare härom bet. s. 105 och 189).

I 6 § första stycket föreskrivs särskild förmånsrätt för fordringar av

varierande slag. Här kan nämnas ett års »tionde, ränta eller annan sådan

avgäld av fast egendom», skogsvårdsavgift samt vissa krav av jordägare

när fast egendom, tomträtt eller vattenfallsrätt har upplåtits. Jordägaren

har förmånsrätt för arrende eller avgäld som skall utgå till honom samt för

belopp motsvarande utskyld eller annan avgift som åligger honom men som

bort erläggas av arrendatorn. Förmånsrätten avser dock inte fordran som

har förfallit tidigare än ett år före utmätning eller konkursansökningens

ingivande. Vidare gäller förmånsrätt i fråga om ersättning för husröta och

vanhävd. Här är någon tidsbegränsning ej föreskriven. Slutligen har jord­

ägaren förmånsrätt för lega och ersättning för kreatur, redskap och annat

som jordägaren lämnat arrendatorn för egendomens bruk. Beträffande lega

gäller den förut angivna ettårsbegränsningen. Förmånsrätten gäller i arren­

datorn tillhöriga lösören och byggnader som finns på fastigheten.

Jordägares förmånsrätt har samband med regler om retentionsrätt i 2

kap. 42 § NJL. Förmånsrätten sammanfaller inte med retentionsrätten.

Jordägaren får t. ex. inte göra retentionsrätt gällande annat än i samband

med att arrendet upphör. Förmånsrätten kan däremot åberopas under

arrendetiden. Å andra sidan finns det inte för retentionsrättens del någon

tidsbegränsning (se vidare bet. s. 106 och 183).

I 6 § andra stycket ges särskild förmånsrätt — med prioritet efter för­

månsrätterna i paragrafens första stycke — åt borgenär med inteckning för

fordran eller rätt till avkomst eller annan förmån i tomträtt eller vatten­

fallsrätt. Om utmätning av tomträtt eller vattenfallsrätt skett före eller på

den dag som inteckning för rätt till avkomst eller annan förmån söks, har

utmätningen företräde.

En rad författningar vid sidan av 17 kap. HB innehåller bestämmelser om

att i författningarna reglerade fordringar skall äga lika förmånsrätt som

avgäld av fast egendom enligt 6 § i kapitlet (se härom under 6 § i förslaget

till förmånsrättslag, 4.1).

Enligt 6 a § åtnjuter arbetstagare, som är född år 1907 eller tidigare, eller

dennes efterlevande allmän förmånsrätt för fordran på framtida pension

med viss beloppsmaximering. I lagtexten sägs uttryckligen, att förmåns­

Kungl. Maj:ts proposition nr 14-2 år 1970

23

rätten gäller i arbetsgivarens konkurs. Avsikten torde ha varit att förmåns- rätten -—- trots stadgandet i 19 § — i likhet med den som gäller enligt 4 § ej skall kunna åberopas vid utmätning. Vidare föreskrivs (tredje st.) att förmånsrätten såvitt avser fast egendom gäller först närmast efter de i 9 § angivna fordringarna.

I 7 $ första stycket ges särskild förmånsrätt åt fartygsredare som lämnat förskott för medredare. Andra stycket föreskriver särskild förmånsrätt för borgenär som har företagsinteckning.

Härefter ger 8 § särskild förmånsrätt på grund av utmätning i lös egen­ dom. Den genom utmätning vunna förmånsrätten förfaller emellertid, om konkurs följt på ansökan som gjorts inom en månad eller — när utmät- ningsborgenären är gäldenärens make — ett år efter utmätningen. När ut­ mätning ägt rum i avliden gäldenärs bo, gäller en längre frist inom vilken konkursansökningen måste vara ingiven. En speciell regel om att förmåns­ rätten på grund av utmätning skall upphöra finnas också för det fallet att konkurs föregåtts av offentlig ackordsförhandling.

I 9 § föreskrivs särskild förmånsrätt i fast egendom på grund av inteck­ ning för fordran (1 mom.) och rätt till avkomst eller annan förmån (2 mom.) samt på grund av utmätning (3 mom.). Om konkurs inträffar enligt vad som sägs i 8 §, faller förmånsrätten på grund av utmätning bort.

Enligt 10 § första stycket har omyndig förmånsrätt för fordran på ersätt­ ning mot gäldenären i anledning av förmynderskap som gäldenären inne­ haft för honom. Om flera omyndiga har ersättningsanspråk, har de inbördes lika rätt. Förmånsrätten är preskriberad om det, när konkursansökningen inges, förflutit mer än två år sedan förmyndarens uppdrag upphörde. För­ månsrätten är dock bevarad, när talan om att utfå fordringen väckts inom fristen och de laga åtgärder som ytterligare behövs i detta syfte utan oskä­ ligt dröjsmål vidtagits och fullföljts intill tiden för konkursansökningen. Enligt andra stycket i paragrafen har första stycket motsvarande tillämp­ ning i fråga om fordran i anledning av godmanskap, som gäldenären inne­ haft enligt 18 kap. föräldrabalken (FB).

I 11 § första stycket har vissa redovisningsfordringar tillerkänts förmåns­ rätt, nämligen

1. kyrkors, fattigkassors och sockenmagasins fordringar hos deras före­ ståndare,

2. kronans, rikets ständers, städers och allmänna av Kungl. Maj :t stad­ fästa kassors, penningverks och inrättningars fordringar hos de tjänste­ män, som satts att uppbära deras inkomster, för vad som står inne hos dem av sådan uppbörd,

3. fordringar hos utmätningsmän och andra, som äger ta befattning med utsökningsmål eller fått utmätningsmans uppdrag att verkställa indrivning, för vad som lämnats till dem i sådan egenskap, samt

24

4. fordringar i övrigt hos kronans ämbets- eller tjänstemän för egendom

som de mottagit i och för ämbete eller tjänst.

Enligt 11 § andra stycket åtnjuts förmånsrätt för fordran på sådan sjuk-

hjälp eller livränta som belöper på tiden efter konkursansökningens ingi­

vande och som det åligger gäldenären att utge enligt lag (1901:39 s. 1)

angående ersättning för skada till följd av olycksfall i arbete.

I J — som upptar den sista och sämst ställda gruppen av prioriterade

fordringar — föreskrivs att skatter och allmänna avgifter av närmare an­

givna slag skall utgå med allmän förmånsrätt. De förmånsberättigade ford­

ringarna är i paragrafen uppdelade på tre stycken. Första stycket omfattar

bl. a. statlig inkomst- och förmögenhetsskatt, kommunal inkomstskatt, all­

män arbetsgivaravgift, folkpensionsavgift samt sjukförsäkringsavgift. Som

förutsättning för förmånsrätt gäller att skatten eller avgiften enligt verk­

ställd debitering förfallit till betalning före konkursbeslutet men inte tidi­

gare än två år innan konkursansökningen gjordes. Enligt andra stycket har

staten förmånsrätt för fordran på belopp som innehållits genom skatteavdrag

för utskylder, avgifter eller bidrag, som avses i första stycket, eller sjö­

mansskatt. Som förutsättning för förmånsrätt gäller att innehållandet skett

före konkursbeslutet men inte tidigare än två år före konkursansökningen.

Tredje stycket ger förmånsrätt för indirekta skatter, bl. a. för mervärde­

skatt. Förmånsrätten avser skatt eller avgift som belöper på tiden till kon-

kursbeslutet och inte hänför sig till kalenderår som gått till ända mer än

två år före konkursansökningen.

De allmänna förmånsrätterna enligt 10—12 §§ anses ej kunna göras gäl­

lande vid utmätning. Skälet härtill är att själva utmätningen medför för­

månsrätt enligt 8 § (lös egendom) och 9 § 3 mom. (fast egendom), alltså

bättre förmånsrätt än som följer av 10—12 §§. Om den ena av två ford­

ringar, för vilka samtidigt utmätning har skett, är förenad med allmän för­

månsrätt som nu sagts men den andra — bortsett från utmätningen är

oprioriterad, torde den förra fordringen sålunda inte ha företräde.

I 13 § ges regler om den ordning i vilken gäldenärens egendom skall tas

i anspråk, när allmän förmånsrätt enligt 4 § föreligger. Borgenär som äger

sådan förmånsrätt har inte rätt till betalning ur egendom, i vilken andra

har särskild fast lägre (sämre) förmånsrätt, för mer än som brister i gälde­

närens övriga egendom. Bristen skall fyllas efter ordningen av de andras

förmånsrätter, så att den lägre (sämre) förmånsrätten viker för den högre

(bättre). Fast egendom får dock inte tillgripas så länge lös egendom finns

att tillgå.

Om gäldenärens egendom inte räcker till för de förmånsberättigade bor­

genärerna, skall enligt 14 § de som sinsemellan har lika rätt fa betalt ur

egendomen i förhållande till sina fordringar. I 15 § sägs att de som har för­

månsrätt endast i viss egendom inte äger bättre rätt än andra borgenärer

för vad som brister i egendomen.

Kungl. Maj:ts proposition nr 142 år 1970

25

Genom lagändring nyligen har efter förslag av beredningen införts en ny paragraf, 15 a §, enligt vilken förmånsrätt som avses i kapitlet skall bestå även om fordringen överlåts eller tas i anspråk genom utmätning eller in­ försel eller på annat sätt övergår till annan. Lagändringen har trätt i kraft den 1 juli 1969. Den innebär i sak inte något väsentligt nytt.

Återstår egendom sedan de förmånsberättigade borgenärerna njutit sin rätt, skall enligt 16 § första stycket både de förmånsberättigade borgenärer som ej fått full betalning och övriga borgenärer — med undantag av dem som avses i 18 § — få lika betalt i proportion till sina fordringar. Andra stycket i 16 § innehåller regler om utdelningsrätten i konkurs för vissa fordringsägare i det fallet att exekutiv försäljning av fast egendom eller luftfartyg eller reservdelar till sådant fartyg inte kunnat komma till stånd under konkursen.

I 17 § föreskrivs, att ränta är »lika gill som huvudstol» och att den skall, med eller utan förmånsrätt, utgå i den mån tillgångarna medger det.

Enligt 18 § äger böter och viten sämsta rätt. De skall således betalas först sedan vanliga oprioriterade borgenärer fått fullt.

Enligt 125 § konkurslagen (1921: 225) (KL) skall konkurskostnader och skulder som konkursbo i övrigt ådragit sig betalas ur boet, innan utdelning till konkursborgenärerna äger rum. Sådana kostnader och övriga konkurs­ boets skulder (»massaskulder») utgår alltså med bättre rätt än konkurs­ fordringar som är utrustade med förmånsrätt.

2.1.2 Motsvarigheter i övriga nordiska länder

Här kan hänvisas till en i beredningens betänkande (s. 26 och 32—36) läm­ nad redogörelse för förmånsrättslagstiftningen i övriga nordiska länder utom Island. Till komplettering av vad som där sägs kan beträffande Danmark nämnas att propositionen med förslag till ändringar i förmånsrättslagstift­ ningen numera — med endast obetydliga justeringar — antagits av folke- tinget. De nya reglerna har därefter utfärdats genom lag nr 332 av den 18 juni 1969. I fråga om Finland gäller att förmånsrättslagskommittén ännu inte har avgivit något förslag till ny lagstiftning. Inte heller den norska kommittén, som under det nordiska samarbetet i mars 1968 utformade ett preliminärt förslag till ändrade regler om förmånsrätt, har överlämnat något slutligt förslag till ny lagstiftning i ämnet.

2.1.3 Lagberedningens allmänna överväganden

Lagberedningen framhåller att gällande förmånsrättsordning är mycket föråldrad och svåröverskådlig. I fråga om flera slags fordringar som nu av­ ses i 17 kap. HB föreligger över huvud inte längre något praktiskt behov av förmånsrätt. Beträffande andra fordringar framstår numera deras privile- giering som godtycklig eller stridande mot de principer som bör gälla för en välgrundad fördelning mellan borgenärer.

Kungl. Maj:ts proposition nr 142 år 1970

26

Kung!. Maj:ts proposition nr 142 år 1970

Den svenska förmånsrättsordningen avviker i väsentliga delar från vad

som gäller i Danmark och Norge. Även mellan svensk och finsk rätt finns

betydande olikheter. Beredningen har överlagt med de kommitterade från

Danmark, Finland och Norge om riktlinjer för ny lagstiftning på området.

Det är uppenbart ett viktigt önskemål, att inom Norden gäller så lika regler

som möjligt. Utgångspunkterna är emellertid så vitt skilda att det inte

synts möjligt att åstadkomma en gemensam lagstiftning. Man har därför

inriktat sig på att söka enas om vissa principer som bör iakttas vid revision

av förmånsrättsordningen i de olika länderna.

Beredningen påpekar att en viktig olikhet mellan svensk å ena samt

dansk, finsk och norsk rätt å andra sidan är, att lönefordringar m. m. hos

oss utrustats med en allmän förmånsrätt som går före panträtt i fast egen­

dom. I de övriga länderna är denna panträtt skyddad mot sådan risk, från­

sett vissa speciella undantag. Något förslag om ändring av dansk, finsk eller

norsk rätt på denna punkt har inte framförts av de danska, finska eller

norska kommittéerna. Beredningen utgår från att den för sin del måste i

nuvarande läge ta upp frågan enbart ur svensk synpunkt.

Beredningen erinrar om att löneprivilegiet endast gäller i konkurs. Bygg-

nadsborgenärsutredningen tog på sin tid utan framgång upp frågan om

företrädesrätt för vissa byggnadsborgenärer även vid specialexekution i fast

egendom (se SOU 1946: 62). Beredningen har inte ansett sig kunna ta upp

denna svårlösta fråga om tillskapande av en ny legal panträtt i fast egen­

dom. Nämnda utredning rörde bl. a. frågan om säkerställande av byggnads­

arbetares rätt till betalning, när entreprenör blir insolvent och byggherren

inte svarar för hans skulder. Inte heller i den delen ansågs förslaget genom­

förbart. Vid en välbehövlig, mer eller mindre omfattande revision av lag­

stiftningen om sysslomannaskap bör enligt beredningen i första hand över­

vägas, om ett begränsat personligt ansvar bör gälla för byggherren. Även

en sådan lagstiftning faller, framhålls det, utom ramen för beredningens

uppdrag.

Beredningen övergår härefter till frågan, hur ramen för en ny svensk för-

månsrättsordning bör bestämmas från angivna utgångspunkter. Enligt be­

redningens mening bör liksom f. n. även panträtter i fast och lös egendom

tas in i förmånsrättsordningen. Detsamma gäller retentionsrätt i lös egen­

dom. Särskilt om lönefordringar m. m. också i fortsättningen i större eller

mindre utsträckning skall gå före panträtt i fast egendom och företags­

inteckning torde det över huvud knappast vara möjligt att ge överskådliga

regler, om man inte behandlar även pant- och retentionsrätter inom för-

månsrättsordningens ram.

En följd av det sagda är, att en ny förmånsrättsordning hos oss måste

omfatta förmånsrätter av inbördes mycket olika beskaffenhet. I detta hän­

seende bör enligt beredningen först framhållas, att vissa förmånsrätter —

Kungl. Maj:ts proposition nr 142 år 1970

27

främst de som grundas på panträtt — gäller endast i viss närmare bestämd egendom. Beredningen betecknar i sitt lagförslag förmånsrätt av detta slag som »särskild förmånsrätt». Andra förmånsrätter gäller i princip i all gälde- närens egendom, i viss utsträckning före och i övrigt efter särskilda för­ månsrätter. Förmånsrätt som i princip skall gälla i all gäldenärens egendom betecknas i lagförslaget som »allmän förmånsrätt». Enligt gällande rätt kan allmän förmånsrätt inte åberopas annat än i konkurs, medan särskild för­ månsrätt kan åberopas såväl vid utmätning som i konkurs. Beredningen anser att denna skillnad måste bibehållas. Liksom enligt gällande lag bör som grundläggande princip gälla, att fordringar med allmän förmånsrätt i första hand skall betalas ur egendom i vilken särskild förmånsrätt inte gäller. Allmän förmånsrätt kan därför inte tillämpas annat än vid general­ exekution i gäldenärens bo.

Beredningen understryker att en ny förmånsrättsordning inte bör uppta andra förmånsrätter än sådana som är väl motiverade. En ledande princip måste vara att borgenärerna behandlas lika, om inte verkligt bärande skäl finns för att göra åtskillnad. Vid de nordiska överläggningarna har detta enhälligt understrukits.

Motivet till panträtt är, att den skall möjliggöra för gäldenären att få realkredit. Betydelsen av realkrediten är alltför välkänd för att behöva när­ mare belysas. Från rättslig synpunkt brukar anses, att pantens ägare genom upplåtelse av panträtt gjort en avhändelse som, om den uppfyller lagens formkrav, måste respekteras lika väl som skedda försäljningar o. 1. I fråga om fast egendom (och tomträtt) är panträtten och realkrediten baserad på inskrivning (inteckning).

Behovet av realkredit tillgodoses vidare genom lagstiftningen om inteck­ ning i fartyg och om inteckning i luftfartyg och reservdelar till sådant far­ tyg. Beredningen har inte ansett sig böra närmare gå in på frågan, om mate­ riella ändringar i denna lagstiftning är påkallade. Spörsmålet om kredit- säkerhet i fartyg är under utredning av sjölagskommittén.

Även företagsinteckning avser att skapa ett kreditunderlag. Lagstiftningen därom är ny och beredningen har inte haft anledning att överväga någon ändring av dess grundvalar. Bl. a. utgår beredningen från att lönefordringar som utrustas med allmän förmånsrätt fortfarande vid behov skall gå före företagsinteckning.

Beredningen framhåller i fortsättningen att det utöver konventionell panträtt och företagsinteckning finns en rad säkerhetsrätter som följer direkt av lag och sålunda inte förutsätter upplåtelse från gäldenärens sida. Detta gäller både fast och lös egendom. En del av de säkerhetsrätter som här avses är föråldrade och kan utmönstras. Beträffande andra är det uppenbart att de måste finnas kvar. Inom den nu aktuella gruppen har nyligen tillkommit förmånsrätt som grundas på lagstiftningen om vissa

gemensamhetsanläggningar. Det kan här vara fråga om mycket stora ford-

ringsbelopp.

Bland legala panträtter i lös egendom kan nämnas sjöpanträtterna vilka

med varierande förmånsrätt gäller för vissa slag av fordringar. Frågan i

vilken utsträckning sjöpanträtter bör finnas hör till sjörätten som är före­

mål för revision av sjölagskommittén.

Beredningen har även i övrigt, frånsett vissa undantagsfall, ansett det

ligga utanför dess uppdrag att undersöka vilka legala panträtter som bör

bestå och behandlar i stort sett endast deras placering i förmånsrättshän-

seende.

Närbesläktad med legal panträtt är retentionsrätt, dvs. rätt att hålla kvar

gäldenärs egendom som säkerhet för fordran. Beredningen går i stort sett

förbi frågan i vilka fall retentionsrätt bör föreligga men behandlar däremot

placeringen av retentionsrätt i förmånsrättsordningen. Beträffande den

retentionsrätt som tillkommer jordägare och hyresvärd för fordran mot

arrendator resp. hyresgäst har beredningen dock ansett sig böra undersöka,

om den bör finnas kvar. Beredningens överväganden har bl. a. utmynnat i

förslag om att retentionsrätten för jordägare och hyresvärd skall ersättas

av en rätt att få omedelbar utmätning hos arrendatorn resp. hyresgästen,

när klar och förfallen fordran på grund av avtalet föreligger.

Hyresvärd och jordägare har enligt 17 kap. 5 och 6 §§ HB även förmåns­

rätt i viss omfattning som dock inte sammanfaller med deras retentionsrätt.

Trots önskemålet att antalet förmånsrätter minskas är det enligt bered­

ningens mening befogat att i viss begränsad omfattning behålla förmåns­

rätt för hyresvärds och jordägares fordringar.

Enligt 17 kap. 8 och 9 §§ HB ger även utmätning upphov till förmånsrätt,

såväl när lös som när fast egendom tagits i mät. Beredningen har ansett det

ändamålsenligt att liksom f. n. behandla utmätningsborgenärernas ställning

i förmånsrättsordningen.

Beredningen övergår härefter till att behandla de allmänna förmånsrätter

som nu regleras i 17 kap. HB (4, 6 a och 10—12 §§). Som förut nämnts gäl­

ler de endast i konkurs.

De viktigaste fordringar som behandlas i 17 kap. 4 § HB gäller arbets­

tagares löner och pensioner. Vid de nordiska överläggningarna har alla

varit eniga om att lönefordringar bör ha förmånsrätt i lämplig omfattning.

Starka sociala skäl talar sålunda för att arbetstagarna skall ha förmånsrätt

för oguldna lönefordringar. Vad särskilt angår lön under uppsägningstid är

förmånsrätten motiverad av att det kan vara svårt för arbetstagarna att

finna nya arbetstillfällen, när ett företag läggs ned.

Ett viktigt problem i detta sammanhang rör förhållandet mellan löne-

privilegiet och panträtt i fast egendom (eller tomträtt). Förmånsrätt enligt

28

Kungl. Maj:ts proposition nr 142 år 1970

29

17 kap. 4 § HB går f. n. före alla särskilda förmånsrätter i fast egendom, när den lösa egendomen inte förslår. Löneprivilegiet kan därför tränga undan inteckningar i fast egendom. Denna kontroversiella fråga har ingå­ ende diskuterats med beredningens rådgivande nämnd liksom med bered­ ningens särskilt tillkallade sakkunniga. Någon enighet har inte kunnat uppnås (se vidare härom 2.2.3).

Beredningen framhåller att sociala skäl även talar för att pensionstagare bör skyddas. Detta önskemål är numera, sedan allmän tilläggspension (ATP) tillkommit, mindre aktuellt än tidigare. I samband med den nya lagstiftningen om tryggande av pensionsutfästelse m. m. infördes genom 6 a § i 17 kap. HB en begränsad förmånsrätt för fordran på framtida pension. Denna förmånsrätt, som kommer att successivt upphöra, har beredningen upptagit i sak oförändrad i sitt förslag. I fråga om förmånsrätt för aktuella pensionsposter som utestår när pensionsgivaren råkar i konkurs eller som förfaller under konkursen föreslår beredningen viss jämkning i vad som nu gäller enligt 17 kap. 4 § HB.

Bestämmelserna i 17 kap. 10 § HB avser förmånsrätt för omyndigs ford­ ran hos förmyndaren och för fordran mot god man som avses i FB. För­ månsrätten grundas väsentligen på billighetsskäl. Beredningen anser det värt att överväga, huruvida inte någon form av obligatorisk försäkring bör införas för dessa fall. Vare sig så sker eller ej har det inte synts beredningen motiverat, att det skall finnas allmän förmånsrätt för fordringar mot för­ myndare eller god man i denna hans egenskap.

Enligt 17 kap. 11 § HB är allmän förmånsrätt förenad med en numerärt ganska stor grupp fordringar av inbördes mycket skilda slag. Däribland märks en hel del redovisningsfordringar mot tjänstemän och föreståndare för vissa inrättningar. Det allmännas förmånsrätt i hithörande fall kan inte numera anses sakligt grundad. De billighetsskäl som kunnat tala för förmånsrätt i andra fall som här avses är enligt beredningen inte heller tillräckligt bäran­ de för att motivera förmånsrätt.

I 17 kap. 12 § HB ges föreskrifter om förmånsrätt för en rad skatteford- ringar och andra offentliga avgifter. Dessa krav kan vara mycket stora och slår ofta ut oprioriterade borgenärer helt och hållet. Beredningen har be­ handlat frågan om skatteprivilegiet i en särskild promemoria och kom där­ vid till slutsatsen att det bör avskaffas. Över promemorian har yttranden in­ hämtats från myndigheter och organisationer. I flertalet yttranden har man ställt sig positiv till att förmånsrätten avskaffas. Beredningen vidhåller sin i promemorian uttalade uppfattning att det bör ske.

Beredningen framhåller till sist att de fordringar som ej har förmånsrätt liksom f. n. bör ha inbördes lika rätt med undantag för vissa efterställda fordringar på böter o. 1. Med hänsyn till den nya lagstiftningen om vad som hör till fast egendom och om företagsinteckning kommer väl även i

Kungl. Maj:ts proposition nr lk2 år 1970

30

fortsättningen ofta det mesta som finns i en konkursgäldenärs bo att tas

i anspråk av borgenärer med särskild förmånsrätt på grund av panträtt

eller företagsinteckning och borgenärer med allmän förmånsrätt. Förslaget

bör dock enligt beredningen genom avskaffandet av vissa allmänna för­

månsrätter, främst skatteprivilegiet, åstadkomma en förbättring för de

oprioriterade borgenärerna.

Liksom gällande lag innehåller beredningens förslag bestämmelse om att

vissa fordringar skall betalas först efter vanliga oprioriterade fordringar.

Denna grupp av efterställda fordringar, som f. n. utgörs av böteskrav o. b,

har i förslaget vidgats till att omfatta även fordringar på grand av förver­

kande eller annan särskild rättsverkan av brott.

Kungl. Maj:ts proposition nr 142 år 1970

2.1.4 Allmänna uttalanden i remissyttrandena

Beredningens förslag har fått ett synnerligen välvilligt mottagande och

ansetts väl ägnade att läggas till grand för lagstiftning. Många remiss­

instanser understryker att de nuvarande bestämmelserna om förmånsrätt

är i stort behov av översyn samtidigt som de förklarar att de föreslagna

bestämmelserna utmärks av formell klarhet och överskådlighet. Man god­

tar i princip tanken att begränsa antalet förmånsberättigade fordringar.

Hovrätten för Västra Sverige är ett typiskt exempel på en remissinstans

med den nu angivna inställningen till förslaget. Enligt hovrätten innefattar

förslaget en genomgripande omarbetning och systematisering av de i vissa

delar föråldrade och mycket svåröverskådliga reglerna i 17 kap. HB. Med

utgångspunkt från den grundläggande skillnaden mellan särskilda och all­

männa förmånsrätter bär beredningen på ett klart och överskådligt sätt

sammanfattat de regler som ansetts böra ingå i den nya lagen. Det sakliga

innehållet i förslaget har bestämts med hänsyn till den viktiga grundsatsen

att i en ny förmånsrättsordning inte bör tas upp andra förmånsrätter än

sådana som är väl motiverade. Borgenärerna skall behandlas lika om inte

verkligt bärande skäl finns för att göra åtskillnad mellan dem. Beredningen

har med rätta funnit angeläget att de s. k. tysta förmånsrätterna hålls

tillbaka.

Länsstyrelsen i Stockholms län understryker beredningens påpekande att

gällande förmånsrättsordning är mycket föråldrad. Beträffande åtskilliga i

denna upptagna fordringar kan utan vidare sägas att förmånsrätt numera

över huvud inte är motiverad. Vissa andra fordringars förmånsrättsliga

placering måste, även om den en gång må ha varit påkallad av sociala eller

andra skäl, numera anses framstå som mindre eller inte alls nödvändig för

en rättvisande fördelning mellan borgenärerna. Härtill kommer att för-

månsrättsordningen genom en mängd successiva ändringar och tillägg blivit

mycket svåröverskådlig och därmed otymplig i tillämpningen. Lagbered­

ningens nu framlagda förslag till förmånsrättsordning innefattar enligt

31

länsstyrelsen en i berörda hänseenden lämplig reformering, dock vad beträf­ far utmönstrandet av vissa förmånsrätter med ett undantag.

Domarföreningen hälsar med tillfredsställelse att förmånsrättslagstift- ningen, som berör stora grupper av medborgare, ges en avfattning som gör den mera lättillgänglig för allmänheten och som innefattar mindre risk för tolkningstvister. Det är även tacknämligt att föråldrade eller eljest betydelse­ lösa förmånsrätter utmönstras.

Bankföreningen framhåller att beredningens förslag till ny lag om för- månsrättsordning innebär en välbehövlig och välkommen förenkling och sanering av de nuvarande invecklade och svåröverskådliga reglerna i ämnet.

De principer som varit vägledande för beredningens revisionsarbete är en­ ligt bankföreningens uppfattning riktiga och sunda. Bankföreningen anslu­ ter sig sålunda helt till beredningens åsikt att företrädesrätt för vissa ford­ ringar framför andra bör ifrågakomma endast om verkligt bärande skäl kan åberopas för att göra en sådan åtskillnad. I likhet med beredningen finner bankföreningen det också särskilt angeläget att tysta förmånsrätter hålls tillbaka. Förekomsten av tysta förmånsrätter utgör nämligen ett mycket besvärande osäkerhetsmoment vid kreditgivning och kreditvärdighetspröv- ning.

Enligt jordbrukskasseförbundet uppfyller förslaget högt ställda krav på klarhet och överskådlighet och förbundet kan i stort sett tillstyrka det­ samma. Sett ur kreditgivarsynpunkt innebär förslaget en klar förstärkning av kreditgivarens ställning i förhållande till konkurrerande anspråk. Det måste härvid vara en klar fördel att redan vid kreditbeviljandet kunna göra en riktig riskbedömning, vilket i vissa fall inte varit möjligt på grund av förekomsten av s. k. tysta förmånsrätter, främst i form av jordägarens anspråk gentemot arrendator och de särskilda löneprivilegierna. I båda fallen medför de föreslagna reglerna en förstärkning av kreditgivarens ställning.

Landshypoteksombudsmansf öreningen förklarar att huvudintrycket av förslaget är positivt. I formellt hänseende har förslaget givits en så lyckad utformning som man rimligen kan begära. Beredningens strävanden att be­ gränsa de s. k. tysta förmånsrätterna hälsas med djup tillfredsställelse.

Föreningen hoppas att lagstiftaren i detta hänseende kommer att i största möjliga utsträckning tillvarata och fullfölja beredningens intentioner, vilka framstår som väl motiverade.

Andra remissinstanser som uttalar sig allmänt positivt om förslaget är t. ex. hovrätten över Skåne och Blekinge, länsstyrelserna i Malmöhus och

Västernorrlands län, Föreningen auktoriserade revisorer, arbetsgivareför­ eningen, industriförbundet, industri öreningen, advokatsamfundet, grossist­ förbundet och lantbruksförbundet.

Förslaget lämnas helt utan erinran av kontrollstyrelsen, domänverket, kommunförbundet och Sveriges hantverks- och industriorganisation.

Kungl. Maj. ts proposition nr 142 år 1970

32

Svenska revisorsamfundet tillhör de ytterst få remissinstanser som intar

en allmänt kritisk hållning. Samfundet erinrar till en början om att en

grundläggande princip för beredningens arbete varit att borgenärerna skall

ha lika rätt, om inte mycket starka skäl talar för prioritering. Andra ut­

gångspunkter har varit skyddet av borgenärerna ävensom hänsynen till att

deras rätt inte onödigtvis skall sättas i fara. Enligt samfundet lider nu för­

slaget av den svagheten att de grundläggande principerna inte framställs

översiktligt och analyseras i ett sammanhang. Därigenom försvåras över­

blicken av förslaget och sammanhanget mellan de principer, som priorite­

ringarna vilar på. Samfundet framhåller vidare att den inledande motive­

ringen till betänkandet knyts starkt till den samnordiska revisionsverksam­

heten inom området. Därefter sker löpande referenser till förslag och ny­

ligen genomförda lagstiftningsarbeten i andra nordiska länder. Likväl sak­

nas ofta motiveringar till att vissa reformer i andra nordiska länder inte

kunnat accepteras för svenskt vidkommande. Det hade enligt samfundet

varit önskvärt med en närmare redogörelse för detta komplex av frågor,

eftersom beredningen skulle verka för förenhetligande. Ett visst strukturellt

närmande av lagarbeten har visserligen uppnåtts, men knappast i den grad

som är önskvärt för näringslivet i Norden, vilket ju i allt högre grad får

förutsättas bli integrerat. Samfundet vill gärna hoppas att större klarhet

kan skapas om fortsatt förenhetligande innan ny lag stiftas i Sverige.

TCO som endast behandlar löneprivilegiets omfattning och förhållandet

mellan löneprivilegiet och särskild förmånsrätt i fast egendom ifrågasätter

huruvida den föreslagna lagstiftningen överhuvud skall genomföras. Om så

ändå sker är det enligt TCO:s mening nödvändigt att vad organisationen

anfört beaktas vid utformandet av bestämmelserna.

SALF understryker att förmånsrättsordningens materiella innehåll är av

stor betydelse för arbetstagarna. För SALF:s egen del gäller sålunda att för­

bundet under exempelvis 1968 bevakade fordringar i 68 konkurser samt

förmedlade utdelning i konkurser av 1 394 500 kronor till medlemmar. Med­

lemmarnas förluster på grund av helt utebliven eller bristande utdelning i

konkurs har uppgått till hundratusentals kronor varje år. Även övriga ar­

betstagarorganisationer bevakar årligen betydande fordringar i konkurser

för medlemmars räkning.

SALF framhåller vidare att arbetstagares förmånsrätt för lönefordran och

ersättning för lönefordran är bättre skyddad i Sverige än i övriga nordiska

länder. En viktig olikhet mellan svensk å ena samt dansk, finsk och norsk

rätt å andra sidan är att lönefordringar hos oss utrustats med en allmän

förmånsrätt som går före panträtt i fast egendom. I de övriga nordiska

länderna är denna panträtt skyddad mot sådan risk frånsett vissa speciella

undantag. Arbetstagareorganisationerna i de nordiska länderna har sedan

länge hävdat, att den trygghet som den svenska förmånsrättsordningen ger

är ett minimikrav från arbetstagarnas sida. SALF erinrar i sammanhanget

Kungl. Maj:ts proposition nr 142 år 1970

33

om överläggningarna vid den tredje nordiska fackliga arbetsrättskonferen- sen i Oslo 1961 och ett till Nordiska rådets session 1967 väckt medlemsför- slag om förenhetligande av de nordiska ländernas regler om förmånsrätt i konkurs (se bet. s. 37). Vidare framhålls att Nordiska Arbetsledareunionen (NAU), i vilken SALF ingår, vid kongressen i Oslo 1969 antagit en resolu­ tion i NORDEK-frågan. Resolutionen har överlämnats till statsministrarna i Danmark, Finland, Island och Sverige samt Nordiska rådet. NAU kräver att man bl. a. tar upp frågan om gemensamma bestämmelser om förmåns­ rätt i konkurs för arbetstagares lön i enlighet med gällande svensk rätt in­ nan förslaget om NORDEK antas.

SALF finner mot den angivna bakgrunden det anmärkningsvärt att be­ redningen föreslår väsentliga försämringar av tryggheten för arbetstagarna. Försämringarna rör förmånsrättens omfattning och förhållandet mellan Iöneprivilegiet och panträtt i fast egendom. Endast på en väsentlig punkt föreslår beredningen en förbättring för arbetstagarnas del, nämligen att statsverkets förmånsrätt för skatter och allmänna avgifter skall avskaffas.

Några remissinstanser uttalar speciella önskemål. Till dessa hör läns­ styrelsen i Göteborgs och Bohus lön som vill ha ny lagstiftning om panträtt i lös egendom. Länsstyrelsen anför bl. a. följande.

1 sin sammanfattning av förevarande betänkande framhåller beredningen (s. 197), att förslaget till ny förmånsrättsordning är anpassat till bl. a. det jordabalksförslag, som remitterats till lagrådet. Länsstyrelsen vill i anslut­ ning härtill uttala att det skulle varit värdefullt om förmånsrättsordnings- förslaget kunnat anknytas också till ett förslag till ny lagstiftning om pant­ rätt i lös egendom. När det gäller s. k. förmånsrätt rör man sig ju på ett rättsområde där förmögenhetsrättsliga regler rörande såväl lös som fast egendom äro sammanflätade med exekutionsrättsliga regler. Med hänsyn härtill torde det varit värdefullt och ägnat att förebygga vidlyftighet och onödiga upprepningar om man först analyserat den grundläggande hit­ hörande civilrättsliga materian och därefter tagit itu med de anknytande, mera utpräglat exekutionsrättsliga frågorna.

Svenska företagares riksförbund framhåller att beredningen i stort sett har gått förbi frågan i vilka fall retentionsrätt bör föreligga. Detta är enligt förbundet inte tillfredsställande. Förbundet påpekar att oklarhet länge har rått huruvida retentionsrätt föreligger i fråga om byggnadsritningar, sak­ kunnigutlåtanden, rättegångshandlingar o. 1. Ett uttalande härom, i varje fall i lagens förarbeten, skulle vara i hög grad klarläggande.

Kronofogdemyndigheten i Hälsingborg vill utreda förutsättningen för en sådan ändring att lönefordringar får bästa förmånsrätt och även får gå före konkurskostnader. Kronofogdemyndigheten framhåller till stöd här­ för följande.

Det är förvisso ingen lätt uppgift att bestämma den ordning, efter vilken skilda slag av fordringar bör ifrågakomma till betalning. Bedömningen av anspråks angelägenhetsgrad måste utan tvivel till en del komma att vila på

2 Bihang till riksdagens protokoll 1970.1 saml. Nr 142

Kungl. Maj:ts proposition nr H2 år 1970

34

subjektivt anpassade rekvisit. I ett avseende torde emellertid en relativt

enhetlig uppfattning föreligga och det gäller det företräde som i konkurs

bör tillerkännas lönefordringar. Det torde starkt kunna ifrågasättas om inte

kravet på prioritet härvidlag är så väl grundat att rätt till betalning bör

tillerkännas i princip främsta förmånsrummet och sålunda placeras före

konkurskostnaderna. Detta skulle i vissa fall kunna komma att leda till att

täckning för kostnaderna för konkursförfarandet skulle saknas. Bristen

skulle då täckas av det allmänna.

Kungl. Maj:ts proposition nr 142 år 1970

2.2 Lön och pension (17 kap. 4 § HB)

Löneprivilegiets omfattning

Angående löneprivilegiets omfattning enligt gällande rätt, se 2.1.1 och

specialmotiveringen till 11 § förmånsrättslagen (4.1).

2.2.1 Lagberedningen

Lagberedningen framhåller att det vid nordiska överläggningar har an­

setts, att man bör meddela en gemensam bestämmelse om allmän förmåns­

rätt för arbetstagares lönefordringar, utan någon sådan kategoriindelning

som nu gäller hos oss. Därvid har emellertid även rått enighet om att vissa

personer med väsentligt inflytande över företaget bör undantas (se härom

specialmotiveringen till 11 § förmånsrättslagen, 4.1). Frånsett detta undan­

tag görs i förslaget inte någon skillnad mellan olika arbetstagare.

Begreppet arbetstagare avses skola ha samma innebörd som enligt 1963

års semesterlag. Det innebär, att frågan får prövas enligt allmänna civil­

rättsliga grundsatser (se vidare bet. s. 149 f).

Förmånsrätten bör i första hand avse allt som kan hänföras till lön i olika

former och vad som skall utgå som ersättning för lön. Av hänsyn till övriga

borgenärers intressen är det emellertid nödvändigt att föreskriva en be­

gränsning. Denna begränsning måste enligt sakens natur bli i viss mån

skönsmässig.

I allmänhet står arbetstagares lön inte inne hos arbetsgivaren under

någon längre tid. Om arbetsgivaren dröjer med betalning, torde arbets­

tagarna ofta själva eller med sina organisationers hjälp få rättelse till stånd.

Betalar han ut lönen i vederbörlig ordning, uppkommer givetvis inte någon

anhopning av förfallna lönefordringar. Det kan emellertid förekomma, att

någon intressent i förlitande på förmånsrätten träder emellan och betalar

arbetstagarnas löner när arbetsgivaren kommit i ekonomiska svårigheter.

Ett vidsträckt löneprivilegium kan på det sättet möjliggöra en osund kredit-

givning.

Vid beredningens överläggningar med den rådgivande nämnden har ar­

betstagarnas representanter funnit vissa danska och norska kommittéför­

slag — som begränsar förmånsrätten till tre månaders lön — för snäva.

Kungl. Maj. ts proposition nr

742

år 1970

35

Även om ett snävt löneprivilegium för med sig en stramare inställning mot arbetsgivaren och på så sätt kan ha vissa fördelar också från arbetstagarnas synpunkt vill beredningen inte föreslå, att man går så långt i begränsning av förmånsrätten som föreslagits i nämnda kommittéförslag. Beredningen förordar att lönefordran skall vara förenad med förmånsrätt, om den inte förfallit till betalning tidigare än sex månader före konkursansökningen. Eftersom regeln bygger på lönefordringens förfallotid och inte på den tid varunder lönen intjänats, kommer förmånsrätten att även omfatta ackords- överskott som intjänats längre tid tillbaka än sex månader, om det förfallit till betalning inom angiven tid.

För att tillgodose önskemål från arbetstagarsidan föreslår beredningen vidare en undantagsregel för de fall när anspråket är tvistigt och arbets­ givaren av den anledningen innehållit betalningen. Undantagsregeln inne­ bär att förmånsrätten är bevarad om talan väckts eller förhandling i bruk­ lig ordning begärts inom sex månader från förfallodagen för fordringen. Talan kan enklast väckas genom ansökan om betalningsföreläggande. Med förhandling i bruklig ordning åsyftar beredningen sådan reglerad förhand­ ling som på arbetsmarknaden äger rum mellan parterna eller deras organi­ sationer, oavsett om förhandlingsplikt föreligger eller inte. Sedan tvisten blivit prövad bör förmånsrätten inte gälla under obegränsad tid. Beredningen föreslår att den skall bestå om konkursansökan följer inom sex månader från det att tvisten har blivit slutligt avgjord.

Även lön som belöper på tid efter konkursansökningen skall enligt för­ slaget vara förenad med förmånsrätt. För många arbetstagare är det svårt att få ny likvärdig anställning, om arbetsgivaren går i konkurs. Det är med hänsyn till detta rimligt, att arbetstagare, som ej anställs av konkursboet, i överensstämmelse med rådande praxis får förmånsrätt för lön under skälig uppsägningstid, om han inte kunnat skaffa sig arbetsinkomst på annat håll. Enligt gällande rätt skall vid bedömande av vad som är skälig uppsägnings­ tid i konkurs hänsyn tas till bl. a. anställningens längd och art. Finns upp­ sägningstid föreskriven i tjänsteavtalet, bör denna tid godtas även i kon­ kurs, om inte särskilda skäl föreligger däremot. Längre tid än sex månader får dock enligt förslaget inte åberopas när det gäller förmånsrätten. I kol­ lektivavtal torde endast undantagsvis förekomma längre uppsägningstid än sex månader.

I fråga om förmånsrätt för semesterlön och semesterersättning föreslår beredningen en särskild bestämmelse (se härom specialmotiveringen till

Enligt beredningens mening bör man i fråga om pensionsförmåner efter­ sträva så god överensstämmelse som möjligt med förmånsrätten för vanlig lönefordran. Beredningen föreslår att samma förmånsrätt som för lön skall följa med fordran på pensionsbelopp som tillkommer arbetstagare eller den­ nes efterlevande för högst sex månader före dagen för konkursansökan och

36

nästföljande sex månader. Från förmånsrätt för pension undantas sådana

arbetstagare som enligt vad förut sagts inte skulle få förmånsrätt för löne-

fordran samt deras efterlevande. Detta torde ej innebära något principiellt

avsteg från gällande rätt.

Samtidigt med införandet av 1967 års lag om tryggande av pensionsut­

fästelse m. m. upptogs i 17 kap. 4 § HB en bestämmelse, att förmånsrätten

för pensionsfordran även avser pension som intjänats hos föregående ar­

betsgivare, om gäldenären övertagit ansvaret för pensionen under de be­

tingelser som anges i 23 och 26 §§ i 1967 års lag. Beredningen har ansett

sig böra behålla bestämmelsen i sitt förslag (bet. s. 155).

Beredningen framhåller vidare att enligt 17 kap. 6 a § HB äger förmåns­

rätt i vissa fall rum för fordran på framtida pension. Förmånsrätten, som

infördes 1967 samtidigt med lagen om tryggande av pensionsutfästelse

in. in., skall skydda äldre arbetstagare som inte får uppbära full allmän till-

läggspension. Den omfattar arbetstagare som är födda år 1907 eller tidigare

och deras efterlevande. Förmånsrätten är begränsad på visst sätt. I överens­

stämmelse med 17 kap. 4 § HB innehåller 6 a § föreskrift att förmånsrätten

även gäller fordran på framtida pension som intjänats hos föregående ar­

betsgivare, när gäldenären övertagit ansvaret för pensionsfordringen under

vissa villkor.

Beredningen föreslår att vad som sålunda föreskrivs i 17 kap. 6 a § HB

tas upp oförändrat i sak i en ny lag (14 § i ber.försl., motsvarande 12 § i

dep.försl.). Den förmånsrätt det här är fråga om kommer att successivt

minska med åren för att så småningom helt upphöra. Det har förutsatts, att

rådande praxis i fråga om hinder för huvuddelägare att njuta förmånsrätt

för lön o. 1. enligt 17 kap. 4 § HB skall ligga till grund även för tillämp­

ningen av 6 a § i samma kap. (se SOU 1965: 41 s. 262). Beredningens förslag

innehåller en bestämmelse i anslutning härtill.

2.2.2 Remissyttranden

Förslaget har tillstyrkts eller lämnats utan erinran av många remissin­

stanser. Till dem hör bankinspektionen som understryker beredningens på­

pekande, att arbetstagarnas fordringar i allmänhet inte under någon längre

tid står inne hos arbetsgivaren. Å andra sidan är det enligt inspektionen

från många synpunkter värdefullt, om vid dröjsmål med utbetalningen av

arbetsersättningarna verksamheten inte omedelbart blockeras utan i stället

kan fortgå tills intressenterna hunnit förhandla sig fram till en uppgörelse.

Ett relativt omfattande löneprivilegium framstår därför som nödvändigt.

Visserligen kan ett vidsträckt löneprivilegium möjliggöra en osund kredit-

givning. Om ett företag är på obestånd kanske någon av dess leverantörer

köper upp utestående lönefordringar för att rörelsen skall kunna fortsättas

och därmed leveranserna. Härigenom kan emellertid rörelsen komma att

drivas längre än vad som är ekonomiskt försvarbart. Många gånger kan det

Kungl. Maj:ts proposition nr 142 år 1970

37

å andra sidan vara ett gemensamt borgenärsintresse att verksamheten hålls

igång. Uppköp av utestående lönefordringar i sistnämnda fall kan inte be­

tecknas som osund kreditgivning. Beredningen har också stannat för att

föreslå ett relativt omfattande löneprivilegium, i huvudsak överensstäm­

mande med vad som nu gäller för majoriteten arbetstagare. Inspektionen

anser förslaget i denna del innebära en rimlig avvägning av de motstridiga

intressen som här skall beaktas. Vidare anser bankinspektionen — liksom

f. ö. alla remissinstanser — det vara riktigt att nuvarande kategoriindel­

ning av arbetstagarna med olika tidsfrister upphävs. I fråga om pensions-

fordringar finner inspektionen det välgrundat att inte vidga förmånsrätts-

skyddet längre än vad som nu gäller. Inspektionen framhåller i samman­

hanget att en generell förmånsrätt för dylika fordringar skulle medföra

betydande risker vid kreditgivningen. Mot bakgrund av den under senare

år minskade självfinansieringsgraden inom näringslivet — och dettas där­

med ökade beroende av krediter — torde en sådan reform inte vara till­

rådlig.

Andra remissinstanser som uttryckligen förklarar sig godta förslagets

avgränsningar i fråga om löneprivilegiets omfattning är t. ex. landshypo-

teksombudsmansföreningen, domarföreningen samt sparbanksföreningen.

I en hel del remissyttranden framkommer emellertid kritiska synpunkter.

Bl. a. gäller i fråga om den tid före konkursen inom vilken lönefordring-

arna skall ha förfallit för att vara förmånsberättigade (sex månader i ber.-

försl.), att löntagarorganisationerna anser att den bör förlängas medan

några andra remissinstanser är av motsatt uppfattning och tycker att den

bör förkortas.

LO anser det tveksamt om sexmånadersgränsen är tillfyllest, även om

man tar hänsyn till de föreslagna och synnerligen välmotiverade reglerna

om tvistiga fordringars behandling. LO ifrågasätter därför om inte gränsen

horde sättas till tolv månader.

TCO anser starka skäl tala för ettårig tidsfrist. Organisationen framhål­

ler att frågan för flertalet arbetstagare är av underordnad betydelse, efter­

som förfallen lön normalt inte tillåts stå inne någon längre tid, men för

tjänstemän med provisionslön — liksom för vissa arbetare med ackordslön

— är förhållandet annorlunda. I konkurs är det sålunda snarare regel än

undantag att provisionen står inne oreglerad sedan åtskillig tid. De avta­

lade provisionsvillkoren är ofta mycket oklara och svårtolkade i fråga om

både förfallotid och annat, och när arbetsgivaren därutöver haft en under­

målig bokföring, misskött sina leveranser och brustit i redovisning kan

arbetstagaren — som möjligen erhållit vissa å conto-belopp — i många fall

varken bedöma storleken av sin provisionsfordran eller förfallotiden för

olika delposter. Mot den bakgrunden framstår den föreslagna 6-månaders-

gränsen som alltför snävt tilltagen. Provisionsavlönade kan inte jämställas

med sådana arbetstagare som har regelbundet förfallande fast lön och kan

Kungl. Maj. ts proposition nr 142 år 1970

38

ej heller på samma sätt lastas, om förfallen lön kommit att stå inne längre

tid utan att indrivningsåtgärder vidtagits.

SALF har till skillnad från beredningen den uppfattningen att arbets­

tagarna inte alltid reagerar omedelbart när arbetsgivaren dröjer med betal­

ning av lönen. Arbetstagarna väntar med att vidtaga egna åtgärder eller

vända sig till sin fackliga organisation. Denna passivitet beror sannolikt på

rädslan att bli arbetslös speciellt när det är fråga om äldre arbetskraft eller

arbetskraft i branscher och landsdelar med stor arbetslöshet. Vidare solida­

riserar sig arbetstagare i små företag med arbetsgivaren i en helt annan

utsträckning än arbetstagare i stora företag. Förbundet bevakar exempelvis

allt emellanåt förhållandevis stora belopp, som arbetsledarna har lånat

sina arbetsgivare.

Förbundet anser att förekomsten av lönefordringar som stått inne längre

tid än sex månader inte är större än att man kan tillåta att löneborgenärer

får förmånsrätt för ett års tid före konkursen.

Frågan om förmånsrättens omfattning vid uppsägning bör enligt SALF

överlämnas till rättstillämpningen för avgörande. Förbundet anför i denna

del följande.

Den omständigheten att HD hittills tillerkänt arbetstagare en längsta upp­

sägningstid av sex månader i konkurs torde bero på att kollektivavtalen

mellan arbetsgivar- och tjänstemannaorganisationerna för normala anställ­

ningar stadgar en uppsägningstid av från en till sex månader. Emellertid

lämnar såväl förbundets — som Svenska Industritjänstemannaförbundets

— kollektivavtal utrymme för medlemmarna att träffa avtal om längre men

inte om kortare uppsägningstid än kollektivavtalets. De av domstolarna hit­

tills tillerkända uppsägningstiderna har således inte varit resultatet av ett

isolerat skälighetsbedömande från domstolarnas sida utan snarare en till-

lämpning av gällande kollektivavtal. Det torde i sin tur innebära att hittills

tillerkända sex månaders uppsägningstid inte kan tolkas så att HD uppsatt

någon absolut gräns för uppsägningstiden utan densamma får i stället antas

vara rörlig. Förbundet har yrkat en uppsägningstid av ett år efter femton

års anställningstid i årets förhandlingar om allmänna anställningsvillkor

med Svenska Arbetsgivareföreningen. En sådan förstärkning av anställ­

ningstryggheten skulle bli tämligen illusorisk om den inte skulle tillerkän­

nas förmånsrätt i konkurs.

Frågan om långtidskontrakts giltighet vid arbetsgivarens konkurs synes

ej ha varit föremål för prövning efter rättsfallet NJA 1922, sid. 328, utan

de fall som varit aktuella har gällt tills vidare-avtal.

Tjänstemannaorganisationerna har ej andra medel till sitt förfogande än

långtidskontrakt när det gäller att trygga anställningen för medlemmar

som skall tillträda ledande befattningar bos ekonomiskt svaga företag. För

en befattning som disponent, arbetschef, fabrikschef etc. är en avtalstid upp

till fem år ej anmärkningsvärd. Ett antal medlemmar i förbundet har kon­

traktstid överstigande ett år. Det är särskilt fråga om medlemmar som har

ledande befattningar eller specialistbefattningar. Om långtidskontrakt ej

tillerkänns förmånsrätt vid konkurs, kommer det att bli mycket svårt att

rekrytera arbetstagare i företagsledande ställning till sanering av ekono­

Kungl. Maj:ts proposition nr 142 år 1970

39

miskt svaga företag. Det bör beaktas att ett långtidsavtal är ett ömsesidigt

intresse för arbetsgivaren och arbetstagaren i många branscher.

Beredningen föreslår, att en ställning som medfört inflytande över före­

taget, t ex. såsom verkställande direktör, i och för sig icke skall utesluta

förmånsrätt. Förbundet, som delar beredningens åsikt "i denna del, vill sär­

skilt framhålla den grunden att utesluten förmånsrätt för företagsledare

och med dem närstående grupper försvårar för ett företag att i ett kritiskt

läge behålla en dugande person. Beredningens synpunkter talar för att den

föreslagna inskränkningen av den förmånsberättigade uppsägningstiden ej

bör genomföras. Ingen dugande person i företagsledande ställning torde

vara villig att sanera ett konkursfärdigt företag inför risken att endast till­

erkännas en uppsägningstid av sex månader. Konkursförvaltare har enligt

förbundets erfarenhet godkänt betydligt längre uppsägningstider med för­

månsrätt för den berörda kategorin. Beredningen har därför i detta hän­

seende enligt förbundets mening anlagt ett alltför statiskt betraktelsesätt

och antagit att kollektivavtalens nuvarande uppsägningstider kommer att

bli bestående.

SACO anser att av sociala skäl och med hänsyn till fallens sällsynthet

några betänkligheter inte bör möta mot en ettårsfrist för löneprivilegiet.

Denna ettårsfrist bör dock i så fall gälla alla anställda och inte bara tjänste­

män. För den händelse SACO:s synpunkter inte beaktas utan förslaget om

en halvårsfrist godtas, uppkommer frågan om den lämpligaste utformningen

av särregeln för fall när arbetsgivaren ansett Iönefordringen tvistig. SACO

anför i denna del att med »förhandling i bruklig ordning» enligt motiven

skall förstås sådan reglerad förhandling som på arbetsmarknaden äger rum

mellan parterna eller deras organisationer, oavsett om förhandlingsplikt

föreligger eller ej. Beredningen framhåller att förhandling i samma ordning

även förekommer mellan oorganiserade arbetstagare och deras arbetsgivare.

SACO påpekar i anledning härav att det inte kan anses vara fråga om regle­

rad förhandling när en enskild arbetstagare diskuterar en tvistig lönefråga

med sin arbetsgivare. 1936 års lag om förenings- och förhandlingsrätt be­

fattar sig inte med sådana individuella förhandlingar. Inte heller finns det

t. ex. i Slottsbacksavtalet några regler om dylika förhandlingar utan endast

en protokollsanteckning till 5 § att man inte avsett att med reglerna om

förhandling begränsa användningen av direkt överläggning mellan veder­

börande arbetsgivare och arbetstagare för utjämnande av meningsmotsätt­

ningar. Än mindre kan man tala om reglerad förhandling i fråga om över­

läggning mellan en oorganiserad arbetstagare och hans arbetsgivare. Enligt

SACO är det under angivna förhållanden inte möjligt att som alternativt

rekvisit till att talan väckts uppställa att förhandling i bruklig ordning be­

gärts. Något annat alternativt rekvisit än att krav bevisligen framställts

torde knappast stå att finna.

Hovrätten över Skåne och Blekinge anser att den föreslagna tidsfristen

om sex månader kan förkortas. Det torde höra till sällsyntheterna att arbets­

tagare stannar kvar på samma arbetsplats under så lång tid utan lön. Vad

Kungl. Maj:ts proposition nr 14-2 år 1970

40

som emellertid kan inträffa är att någon utanförstående, då konkurs är

förestående, går emellan och betalar lönerna i förlitande på att kunna till­

godose sig genom den samtidigt förvärvade förmånsrätten för samma

belopp. Den möjlighet till osund kreditgivning som ligger häri är en avse­

värd olägenhet ur övriga borgenärers synpunkt. Hovrätten anser därför i

motsats till beredningen att starka skäl talar för att den förmånsrätt som

följer med löne- eller pensionsfordran inte bör kunna överlåtas.

Advokatsamfundet framhåller att det ganska sällan är så att de anställda

själva i konkurser bevakar fordringar på lön, som innestått längre tid. Där­

emot kan det förekomma att gamla lönefordringar bevakas av någon som

övertagit de anställdas fordringar och samtidigt förmånsrätten. Den större

delen av löntagarnas egna bevakningar består i stället framför allt av krav

på lön under uppsägningstid. Andra stora bevakningsposter är semester­

ersättningar och, i vissa branscher, upparbetade löneanspråk av typen

ackordsöverskott. Då det gäller den tidsmässiga begränsningen av lönepri-

vilegiet för tiden före konkursen ifrågasätter advokatsamfundet om praktis­

ka och sociala hänsyn motiverar en så lång tid som föreslagna sex månader.

Bortsett från fall av överlåtelse av lönefordringar torde sådana fordringar

äldre än tre månader vara fåtaliga och ofta avse fall, där vederbörande slu­

tat sin anställning för länge sedan och har något mindre — ofta tvistigt —

belopp att fordra, som han underlåtit att aktualisera på rättslig väg. Enligt

samfundets uppfattning är en kort förmånsrättstid att föredra inte bara

av hänsyn till det angelägna i att begränsa förmånsrätternas omfattning

utan också av intresse att indirekt skydda löneborgenärernas intressen.

Löntagarna själva är de som mest effektivt kan förhindra att en verksamhet

fortsättes med utnyttjande av den osynliga och från företagsekonomisk

synpunkt osunda kreditgivning som en växande löneskuld innebär.

Advokatsamfundet är med hänsyn till det anförda av den uppfattningen

att en begränsning av löneprivilegiet i tiden före konkursen till tre månader

inte skulle behöva medföra några större olägenheter men däremot medföra

den väsentliga fördelen att den inte önskvärda kreditgivningen i form av

övertagande av lönefordringar begränsades betydligt. Däremot delar sam­

fundet beredningens uppfattning att man inte bör införa en regel, som inne­

bär att förmånsrätt för lönekrav inte kan överlåtas. Det kan, såsom bered­

ningen framhåller, nämligen inte bortses från att godtagbara skäl under­

stundom finns för en överlåtelse av lönefordringar.

I fråga om förmånsrätten för löneanspråk avseende tiden efter konkurs­

utbrottet understryker advokatsamfundet starkt önskvärdheten av att denna

dels begränsas så långt som är möjligt med beaktande av sociala skäl, dels

ock ges en sådan utformning att missbruk motverkas. Samfundet anser

att den av beredningen föreslagna sexmånadersgränsen är, genomsnittligt

sett, för vidsträckt och föreslår att senare delen av första meningen i 13 §

erhåller följande lydelse: ». . . under skälig uppsägningstid, dock högst tre

Kungl. Maj. ts proposition nr 162 år 1970

41

månader eller, om synnerliga skäl föreligger, högst sex månader.» Med denna utformning begränsas uppsägningstiden till tre månader, men möj­ lighet ges att i fall av konstaterbara svårigheter för den anställde att få ny anställning utsträcka tiden till högst sex månader. För det fall man önskar göra en beloppsmässig begränsning av höga löneanspråk, som inte är socialt betingade, kan tillfogas en beloppsmässig begränsning, förslagsvis för lön under uppsägningstid, som överstiger tre månader. Denna begränsning kan lämpligen anknytas till basbeloppet enligt lagen om allmän försäkring, t. ex. sju gånger basbeloppet. Slutligen bör lagrummet utformas så att ingen tvekan kan råda om att, om anställning tillträds under uppsägningstiden, lönefordran och därmed sammanhängande förmånsrätt bortfaller för det belopp som uppbärs på grund av sådan ny anställning.

Om advokatsamfundets förslag att inskränka tiden för förmånsrätt för lön följs, uppkommer frågan, huruvida en motsvarande inskränkning av förmånsrätten lör pensionsfordringar bör ske. Dessa pensionsfordringar är redan nu i allmänhet inte av någon större omfattning och de kommer san­ nolikt att reduceras mycket avsevärt i framtiden på grund av ATP och andra former av tilläggspension utöver ATP som förekommer och som i allmänhet är anordnade så att ansvaret för utbetalning av pensionerna åvilar försäkringsinrättning eller motsvarande. Advokatsamfundet anser att de sociala hänsyn som talar för att pensionärer erhåller viss begränsad förmånsrätt må kunna väga över övriga hänsyn, särskilt som frågan oftast är av relativt liten ekonomisk betydelse.

Kungl. Maj:ts proposition nr 142 år 1970

Förhållandet mellan löneprivilegiet och särskilda förmånsrätter

Angående det nuvarande förhållandet mellan löneprivilegiet och särskilda förmånsrätter finns bestämmelser i 17 kap. 13 § HB, se härom vid 2.1.1.

2.2.3 Lagberedningen

Beredningen behandlar först förhållandet mellan den allmänna förmåns­ rätten för lönefordringar och särskilda förmånsrätter i lös egendom. Vissa av de särskilda förmånsrätterna går f. n. före medan andra följer efter löne­ privilegiet. Beredningen finner på närmare anförda skäl (bet. s. 51 f) inte anledning att här i något hänseende avvika från vad som f. n. gäller. I den mån de särskilda förmånsrätterna finns kvar i beredningens förslag är deras förhållande till löneprivilegiet alltså i sak oförändrat.

Beredningen övergår härefter till frågan om förhållandet mellan löne­ privilegiet och särskilda förmånsrätter i fast egendom. De särskilda för­ månsrätter som här åsyftas gäller dels enligt 17 kap. 6 § HB och de sär­ skilda lagar som hänvisar till den paragrafen, dels enligt 9 § på grund av inteckning, dels enligt samma 9 § på grund av utmätning. Enligt 17 kap. 13 § HB får i konkurs alla särskilda förmånsrätter i fast egendom vika för

2f Bihang till riksdagens protokoll

1970

.

1

samt. Nr 142

42

löneprivilegiet, om så behövs. Detta skall enligt beredningens förslag allt­

jämt gälla i fråga om förmånsrätt på grund av utmätning. I övrigt fram­

håller beredningen följande.

Beträffande de särskilda förmånsrätterna enligt 17 kap. 6 § HB gäller att

de utgör belastningar som är oskiljaktigt förenade med fastigheten som

sådan i vems hand den än kommer. Rätten till betalning ur fastigheten bör

i enlighet därmed inte bero av sådana tillfälligheter som om fastighetens

aktuella ägare råkar i konkurs. Det bör också särskilt framhållas, att för­

månsrätten i en del fall grundas på att fastigheten ingår i en tvångssam-

fällighet till vilken fastigheten skall lämna större eller mindre bidrag.

Bidragsskyldigheten motsvaras av ett värde som tillförts fastigheten. Det

är inte rimligt, att konkursgäldenärens borgenärer med allmän förmånsrätt

skall få tillgodogöra sig detta värde på bekostnad av andra delägare i sam-

fälligheten. Beredningen anser på grund av det anförda, att den särskilda

förmånsrätt som kommer att gälla i hithörande fall bör vara skyddad mot

risken att skjutas åt sidan av löneborgenärerna.

Beredningen framhåller i fortsättningen såvitt avser förmånsrätt på

grund av inteckning att denna säkerhetsform avser att ge möjlighet till

realkredit, dvs. att borgenären skall kunna förlita sig på panten, om den

har ett betryggande värde, utan att han skall vara beroende av gäldenärens

förmögenhetsställning i övrigt. Inteckningshavarens säkerhet kan emeller­

tid till följd av löneprivilegiet svikta just när den behövs som bäst. Även

botteninteckningar kan bli nödlidande, när löneborgenärernas förmånsrätt

inte kan tillgodoses ur annan egendom. Det innebär m. a. o. att intecknings-

havarna inte får någon betalning. Förlusterna inträffar slumpvis, ofta sedan

den belånade fastigheten bytt ägare.

Enligt beredningens mening är det nuvarande rättsläget otillfredsstäl­

lande. Löneborgenärernas förmånsrätt bärs upp av starka sociala skäl och

löneborgenärerna har individuellt långt svårax-e att bära en förlust än kre­

ditinstitutioner som har möjlighet till riskutjämning inom verksamheten.

Å andra sidan är det inte endast banker och andra större kreditinrättningar

som — förutom stat och kommun — har panträtt på grund av inteckning.

Stiftelser och föreningar har också, liksom enskilda personer, medel pla­

cerade i inteckningar.

Man kan, säger beredningen, räkna med att banker och andra större

kreditgivare känner till den risk som oberäkneligt aktualiseras. Andra som

tar emot inteckningar som säkerhet eller går i borgen för inteckningslån är

däremot i allmänhet inte medvetna om risken. Att risken allt emellanåt

aktualiseras framgår hl. a. av en speciell undersökning som beredningen

gjort beträffande exekutiva auktioner under åren 1966 och 1967 (se bil. B.

till bet.). De förluster som där redovisats är relativt begränsade. I nedåt­

gående konjunkturer kan emellertid den nuvarande ordningen leda till

långt flera förluster för inteckningshavarna än som rapporterats från senare

Kungl. Maj:ts proposition nr 142 år 1970

år, i synnerhet som lönefordringarnas belopp lätt kan komma att springa

upp.

Den omständigheten att lönefordringar vid behov kan tas ut med bästa

rätt även ur fast egendom medför också, att servitut och nyttjanderätter

m. in. till fastigheten kan bli utslagna, hur väl skyddade de annars kan

synas vara på grund av inskrivning. Bl. a. kan även arrendatorer och hyres­

gäster få vika. Det är inte känt, om och i så fall i vilken omfattning servitut

och nyttjanderätter gått förlorade genom exekutiv försäljning under kon­

kurs.

Beredningen finner det irrationellt, att pantsäkerhet i fast egendom, hur

väl den än ligger till, kan bli värdelös till följd av löneprivilegiet. Detta

strider mot att panträtten skall utgöra grundval för realkredit. Varje in­

teckning, vilken inte är beviljad i fastighet som ligger orubbligt i säkra

händer, måste hållas under uppsikt därför att ett begränsat antal riskfall

kan aktualiseras, man vet inte var.

Beredningen påpekar att varje ändring på förevarande punkt som håller

sig inom förmånsrättsordningens ram måste minska den rätt som löne-

borgenärerna f. n. har i konkurs. Om förmånsrättsordningen ändras så att

fordringar med panträtt i fast egendom får gå före lönefordringar, skulle

olägenheterna för realkrediten av nuvarande ordning helt elimineras. Inne­

börden av en sådan omläggning är, att löneborgenärerna hänvisas till att

göra sin förmånsrätt gällande i överskott som lös egendom kan ge sedan

fordringar med panträtt och likvärdig rätt blivit betalda samt i det över­

skott som fast egendom kan bjuda sedan inteckningsfordringarna blivit

betalda. Löneborgenärernas förmånsrätt skulle alltjämt gå före bl. a. ford­

ringar med säkerhet i företagsinteckning. Även enligt en sådan ordning kan

det åtminstone inom företag som är av någon betydelse finnas åtskillig

egendom i vilken löneborgenärerna får förmånsrätt. Särskilt i fråga om

byggnadsföretag som går i konkurs kan det dock förekomma, att det inte

finns några egentliga tillgångar utöver fast egendom. Visserligen används

mycket dyrbara maskiner för arbetet, men det är ej sagt att de ägs av före­

taget. Detta kan ha hyrt maskinerna eller köpt dem på avbetalning med

äganderättsförbehåll.

Beredningen framhåller att den hänsyn som bör tas till hithörande löne­

fordringar naturligtvis är beroende av vilka intressenter som i realiteten

gör en förlust. Någon anledning att på inteckningshavarnas bekostnad till­

godose kreditgivare som betalar och övertar löntagarnas fordringar jämte

förmånsrätt finns i allmänhet inte. Beredningen anser det emellertid inte

vara lämpligt att utesluta förmånsrätt efter överlåtelse av lönefordringar

(se bet. s. 51).

Beträffande vissa grupper av löntagare kan man tänka sig, att de an­

vänder sig av indrivningsblockad om deras förmånsrätt inte förslår. Att

rekommendera blockad som medel för att tvinga ett konkursbo att betala

Kungl. Maj:ts proposition nr 142 år 1970

43

44

inte förmånsberättigade lönefordringar är emellertid långt ifrån lämpligt.

Om konkursförvaltningen faller till föga för blockaden och betalar ford­

ringarna, handlar den i strid mot den förmånsrättsordning som skall iakt­

tas i konkursen.

Beredningen har på grund av det anförda prövat andra vägar att nå fram

till en rimlig lösning. Därvid har beredningen först undersökt huruvida det

är möjligt att göra skillnad mellan olika grupper av fordringar med pant­

rätt i fast egendom. Det förslag som övervägandena resulterat i har fått

beteckningen A (se härom bet. s. 56 ff). Förslaget innebär i huvudsak att

vissa fordringar med panträtt i fast egendom blir skyddade. Hit hör fordran

med panträtt som upplåtits av tidigare ägare eller som upplåtits av gälde-

nären tidigare än sex månader före konkursansökningen och som ligger

inom tre fjärdedelar av taxeringsvärdet. Beredningen övergår härefter till

att behandla en annan metod för att ge panthavarna ett visst skydd mot

alltför oberäkneliga förluster, övervägandena i denna del utmynnar i ett

förslag som betecknats med B (se härom bet. s. 58 f). Detta förslag går ut

på att löneborgenärers återstående förmånsberättigade fordringar sedan lös

egendom tagits i anspråk får tas ut ur fast egendom före pantfordringar

med begränsning till en fjärdedel av fastighetens värde. För löneborgenärer,

vilkas fordringar hänför sig till nybyggnads-, tillbyggnads-, ombyggnads-

eller förbättringsarbete på fastigheten, skulle någon begränsning dock inte

gälla.

Vid beredningens överläggningar med den rådgivande nämnden har arbets­

tagarnas representanter uttalat, att de inte ansåg någon lagändring moti­

verad av hänsyn till inteckningshavarna. Vid ett eventuellt val mellan de

alternativ som redovisats under A och B har de sagt sig föredra alternativ

B, varvid den andel av fastighetens värde som under alla förhållanden

skulle stå till buds för löneborgenärerna inte borde understiga en tredjedel.

De sakkunniga som särskilt tillkallats för samråd på konkursrättens om­

råde har uttalat sig för den reglering som redovisats under A. För egen del

anser beredningen att alternativ A har vissa bestämda fördelar framför

alternativ B, i synnerhet att alla panträttsupplåtelser av tidigare ägare blir

skyddade.

Beredningen har inte kunnat finna någon annan framkomlig väg att in­

om förmånsrättsordningens ram tillgodose önskemålet att reducera den

risk för fastighetskrediten som följer med gällande ordning. Med hänsyn till

de stridiga intressena har beredningen emellertid ansett sig böra överväga

även möjligheten att använda hjälpmedel utanför förmånsrättsordningen.

I det sammanhanget anför beredningen följande.

Löneborgenärerna löper vid konkurs risken att deras lönefordringar inte

blir betalda, medan inteckningshavarna löper risken att deras inteckningar

blir nödlidande. Dessa risker kan bäras med jämnmod, om de på ett för­

säkringsmässigt sätt fördelas på tillräckligt stort underlag. Beredningen har

Kungl. Maj:ts proposition nr 142 år 1970

45

därför överlagt med representanter för försäkringsväsendet om den prak­ tiska möjligheten att täcka riskerna medelst försäkring.

Vad först angår möjligheten att löneborgenärerna skulle själva skydda sig genom försäkring är det enligt beredningen praktiskt uteslutet att räkna därmed. En sådan försäkring kan inte gärna begränsas till att gälla de för­ luster som skulle drabba dem, om lönefordringarna inte fick uttas ur fast egendom före fordringar med panträtt på grund av inteckning i sådan egen­ dom, utan måste för att bli attraktiv rimligen täcka alla fall när löneborge­ närerna lider förlust med anledning av arbetsgivarens insolvens. Saken får därigenom en långt större räckvidd än som motiveras av den nu aktuella intressekollisionen.

Beredningen anser sig inte heller kunna i förevarande sammanhang ta upp en så vittutseende fråga som eventuellt införande av försäkring, var­ igenom arbetsgivarna skyddar sina arbetstagare mot förlust vid arbets­ givarens insolvens.

Det är, framhåller beredningen, möjligt för långivare att teckna kredit­ försäkring. Den är emellertid förenad med avsevärda kostnader. Om kredit­ försäkring mot all förmodan skulle komma att tecknas av ett större antal långivare, kräver den en administrativ apparat och en därav föranledd kost­ nad som inte står i rimlig proportion till vad man vinner. Denna väg kan därför inte förordas.

Däremot är det enligt beredningen inte uteslutet att på en annan väg — i anslutning till brandförsäkringen — ordna försäkring som skyddar inteck- ningshavarna mot förluster.

Brandförsäkringen skulle sålunda kunna kompletteras med försäkring mot den risk som föreligger om löneprivilegiet alltjämt skall gå före pant­ rätt i fast egendom. Såvitt man kan döma av tillgängligt material skulle ökningen av försäkringsgivarens risk bli mycket begränsad.

Från försäkringsgivarnas sida har invänts, att den skisserade ordningen möter principiella betänkligheter på den grunden att kostnaderna läggs på andra intressenter än dem som har risken. Försäkringstagare som vet med sig att någon risk inte är eller kan bli aktuell för deras del skulle sålunda få bidra till kostnaden för det hela utan att de anser sig själva ha någon nytta därav. Särskilt kunde motstånd väntas i fråga om industrifastigheter. Från praktisk synpunkt har också framhållits att försäkringsföretagen kommer att vägra att meddela brandförsäkring, om fastighetens ägare dri­ ver rörelse och försäkringsgivaren anser att denna rörelse kan aktualisera risken. Vidare har nämnts, att långivare kunde komma att åsidosätta för­ siktighetsåtgärder som nu iakttas och att det ifrågasatta försäkringsskyddet även kunde missbrukas på annat sätt. Farhågor har också uttalats, att den skisserade ordningen skulle medföra alltför stora administrationskostnader. Den statistik som föreligger har slutligen inte ansetts vara tillräckligt

Kungl. Maj:ts proposition nr H2 år 1970

46

Kungl. Maj:ts proposition nr li2 år 1970

underlag för bedömning av riskens storlek och därpå grundad premiebe­

räkning.

Enligt beredningens mening skulle betydelsen av de anförda invändning­

arna kunna reduceras genom lämpliga åtgärder. Vad särskilt angår industri­

fastigheter o. d. kan man tänka sig att lämna dem helt utanför. Den som

lämnar kredit till ett företag måste följa dess verksamhet även om han har

inteckning i företaget tillhörig industrifastighet. Med hänsyn till den stånd­

punkt som intagits från försäkringsgivarnas sida har beredningen emeller­

tid ändå inte ansett sig kunna räkna med att försäkringsvägen erbjuder

någon lösning av här ifrågavarande spörsmål.

Beredningen framhåller att i sista hand kan eventuellt övervägas, att

statsverket ingriper och täcker den risk, som inteckningshavarna slumpvis

löper i hithörande fall, förutsatt att risken begränsas på lämpligt sätt. Det

allmänna skulle genom att påtaga sig risken fullfölja det mödosamma ar­

bete som genom inskrivningsväsendet nedlagts och alltjämt nedläggs på att

skapa tillförlitligt underlag för fastighetskrediten. Statsverket uppbär av­

gifter för inskrivningsåtgärder och kan, om det anses önskvärt, på längre

sikt gottgöra sig även för nu ifrågavarande kostnad.

2.2.4 Remissyttranden

I många remissyttranden uttalas stor tveksamhet. Flera remissinstanser

anser inte utredningsmaterialet tillräckligt för ett ställningstagande.

Hovrätten över Skåne och Blekinge anser det inte möjligt att inom för-

månsrättsordningens ram lösa konflikten mellan inteckningsborgenärernas

och löntagarnas motstridiga intressen. Enligt hovrättens mening har man

att välja mellan att behålla löncborgenärernas förmånsrätt eller att avskaffa

detta företräde. För den senare lösningen talar önskemålet att avlägsna de

praktiska olägenheterna som nuvarande ordning visat sig ha för fastighets­

krediten. Enligt hovrättens mening bör detta önskemål såvitt möjligt till­

godoses. Detta förutsätter dock att löntagarna säkerställs på annat sätt.

Även om det kan vålla vissa svårigheter att konstruera en lösning är det

enligt hovrätten inte olösligt. Det bör vara möjligt att genom bankgaranti

eller försäkring i någon form i förväg tillse att av arbetsgivarens egendom

så mycket avsätts, att arbetstagarna inte blir lidande på konkursutbrottet.

Hovrätten framhåller att en ordning som garanterar utbetalning av lön

även i händelse av konkurs torde förutsätta förhandlingar mellan arbets­

marknadens parter och medverkan av banker eller försäkringsbolag. Det är

dock nödvändigt att en särskild utredning görs för att det skall kunna

bedömas i vilken utsträckning tanken kan förverkligas. I avvaktan på resul­

tatet av denna bör nuvarande principer för löntagares förmånsrätt behållas.

Även kommerskollegium ifrågasätter om rimligt avvägda hänsynstagan­

den överhuvud kan göras inom förmånsrättsordningens ram. Beredningens

47

två förslag framstår för kollegiet som konstlade nödlösningar, oförmånliga såväl för inteckningshavare som för löneborgenärer. Kollegiet förordar en lösning som innebär att löneprivilegiets företrädesställning avskaffas sam­ tidigt som löneborgenär i stället försäkringsvägen ges den trygghet som av sociala skäl ter sig befogad. Arbetsmarknadens parter bör enligt kollegiets mening rekommenderas att ta upp överläggningar i saken. Skulle den av kollegiet föreslagna ordningen ej vara möjlig att genomföra anses -— i valet mellan de alternativ som presenteras — alternativ A innebära den mest rättvisa lösningen. Flera handelskammare utvecklar med kommerskollegiet sammanfallande synpunkter.

Inte heller jordbrukskasseförbundet anser att en konflikt av så stor social betydelse på ett tillfredsställande sätt kan lösas inom ramen för förmåns- rättsordningen. Förbundet ser helst att frågan om löne- och pensionstagares rätt kan lösas på annat sätt, förslagsvis genom medverkan av staten, för­ säkringsbolag och arbetsmarknadens parter. Om man emellertid skall reglera frågan inom förmånsrättsordningens ram är av de båda förslag beredningen framlagt alternativ A klart att föredra.

Bostadsstyrelsen framhåller att det för bostadsstyrelsen och länsbostads­ nämnderna som långivare mot inteckningssäkerhet som regel efter en eller flera underliggande kreditgivares hypotek är tveksamt, om de föreslagna reglerna skulle medföra större möjlighet än f. n. att undvika förlust. I sin långivning har bostadsstyrelsen och länsbostadsnämnderna inte gjort nå­ gon begränsning för lånesökande som varit företagare med hänsyn till de nuvarande HB 17: 4-riskerna. Styrelsens och nämndernas låneportfölj om­ fattade per den 30 juni 1969 omkring 400 000 fastighetslån till ett då före­ liggande belopp av 15,1 miljarder kr. Totalt har styrelsens och nämndernas förluster fr. o. m. budgetåret 1952/53, då styrelsen övertagit den kamerala förvaltningen av samtliga bostadslån inom styrelsens och nämndernas lån­ givning t. o. in. budgetåret 1967/68 uppgått till 2,27 miljoner kr. Av denna förlustsumma hänför sig cirka 330 000 kr. till exekutiva auktioner med HB 17: 4-fordringar. Detta får anses tyda på att riskerna av de nuvarande reg­ lerna i HB 17:4 för reguljära fastighetskreditgivare vid hittillsvarande kon­ junkturer varit begränsade. Enligt bostadsstyrelsens mening måste ett ställ­ ningstagande till beredningens förslag föregås av utredning beträffande möj­ ligheterna att utanför förmånsrättsordningen tillgodose såväl arbetstagarnas som inteckningshavarnas intressen i första hand genom försäkring. Bostads­ styrelsen utvecklar dessutom vissa kritiska synpunkter på den närmare ut­ formningen av de båda alternativa förslagen.

Även Svenska revisorsamfundet anser att frågan om förhållandet mellan löneborgenärer och inteckningshavare bör utredas ytterligare men förordar av de båda framlagda alternativa förslagen det med beteckningen A.

Kungl. Maj.ts proposition nr 142 år 1970

48

En del remissinstanser uttalar sig mera bestämt för den nuvarande ord­

ningen med lönefordringarnas oinskränkta företrädesställning. Hit hör hov­

rätten för Västra Sverige som vill behålla nuvarande ordning i förening

med ett system som garanterar inteckningshavarna en skälig täckning av

den risk de löper vid ett sådant alternativ. Hovrätten erinrar om bered­

ningens undersökningar av möjligheten att täcka inteckningshavarnas risk

genom försäkring. Med tanke på den än större riskfördelning som skulle

vinnas om statsverket inträder som garant i detta hänseende, borde enligt

hovrätten en närmare undersökning också ske i vilken form och under

vilka förutsättningar inteckningshavarnas risk kan övertas av statsverket.

Kostnaden för ett sådant skydd, utslagen på alla inteckningshavare som

vill begagna sig därav, torde bli mycket obetydlig. Ett statligt garantisystem

borde kunna organisatoriskt anknytas till inskrivningsväsendet, och själva

förfarandet behövde inte bli mera komplicerat än vad som gäller om exem­

pelvis anteckning om innehav av fordringshandling.

Folksam framhåller bl. a. beträffande det av beredningen skisserade för-

säkringsalternativet att det skulle innebära en tvångsmässig belastning av

alla som hade behov av att brandförsäkra sin fasta egendom. De försäk­

ringstagare, som ur kreditsynpunkt utgjorde en stor risk, skulle få ett för­

säkringsskydd som inte stod i rimlig proportion till premiens storlek. De

försäkringstagare åter, som inte innebar risk, t. ex. bostadsrättsföreningar,

kommunala stiftelser samt det stora antalet villa- och andra fastighetsägare,

blev i stället bidragsgivare till försäkringen. Folksam anser därför att det

skisserade försäkringsalternativet är olämpligt.

I fortsättningen ifrågasätter Folksam i sin egenskap av kreditgivare huru­

vida behov föreligger att stärka kreditgivarens ställning i nu aktuellt av­

seende. Den undersökning beredningen gjort tyder på att kreditgivarnas

förluster på grund av löneprivilegiet f. n. är relativt sett obetydliga. De torde

väl rymmas inom den räntemarginal, som kreditgivarna betingar sig för sitt

risktagande. Skulle omfattningen av löneprivilegiet framdeles öka och där­

med kreditgivarnas risker bli mera påtagliga är det inte bara troligt utan

högst sannolikt att räntesatserna kommer att justeras i motsvarande grad.

Folksam påpekar att beredningen särskilt har påtalat riskerna för de

enskilda kreditgivarna. Även dessa har dock betingat sig ersättning för sitt

risktagande. Det kan inte finnas anledning för samhället att träda in, om

enskilda tar risken att låna ut pengar.

Avslutningsvis framhåller Folksam att den osäkerhet som löneprivilegiet

ger endast är en ringa del av kreditgivningens vansklighet. Löneprivilegiet

innebär en klar fördel för löneborgenärerna och är ur social synpunkt av

betydelse. Det finns därför ingen anledning att ändra den nuvarande ord­

ningen på detta område.

Även SPP vill behålla nuvarande ordning. SPP framhåller att om det be­

döms nödvändigt att i större utsträckning än som skett i beredningens för­

Kungl. Maj:ts proposition nr 142 år 1970

Kungl. Maj:ts proposition nr 142 år 1970

49

slag skydda fastighetsinteckningshavaren, de av beredningen diskuterade alternativen att göra detta i någon form av försäkring eller på så sätt att statsverket täcker risken för inteckningshavaren inte bör komma i fråga. Beredningen har själv nämnt flera väsentliga nackdelar med försäkrings- alternativet. Kostnaderna är inte heller av sådan natur att de bör bäras av statsverket.

Samtliga löntagarorganisationer förordar nuvarande ordning. LO uttalar som sin bestämda uppfattning, att någon försämring i löneborgenärernas ställning till förmån för inteckningshavarna under inga omständigheter kan accepteras. De skäl som förs fram av beredningen har LO inte funnit vara av den styrka att en svagare ställning för arbetstagarnas lönefordringar skulle vara motiverad. LO erinrar i sammanhanget bl. a. om de inte säll­ synta fall då arbetstagare måste utföra arbete under avtalsenlig uppsäg­ ningstid mot rätt att bevaka lönen med förmånsrätt, vilken senare i kon­ kursen visat sig vara utan värde, ett förhållande som således innebär att arbetstagaren måste göra en full prestation utan att garanteras en full mot­ prestation. Mot denna bakgrund kan ifrågasättas om ens den hittillsvarande förmånsrätten utgör ett tillräckligt skydd för arbetstagares lönefordringar i konkurs. Att under dessa omständigheter ens diskutera ett frånfallande av löneborgenärernas nuvarande rätt gentemot inteckningshavarna anses helt uteslutet.

TCO framhåller att den som äger kapital och önskar en god och säker avkastning har många placeringsalternativ och befinner sig generellt sett i en bättre ekonomisk och social situation än en löntagare. Denne är för sin försörjning hänvisad till den inkomst han kan erhålla genom förvärvsarbete och har mycket svårt att bära de ekonomiska följderna av en konkurs. TCO ansluter sig helt till den uppfattning som arbetstagarnas representanter i beredningens rådgivande nämnd gjort sig till tolk för och avstyrker alltså förslaget att fordringar med panträtt i fast egendom skall gå före löneford­ ringar. I fortsättningen sägs bl. a. att den svenska ordningen inte måste ändras därför att den strider mot vad som gäller i de övriga nordiska län­ derna. Strävandena efter en ökad nordisk rättslikhet får inte innebära för­ sämringar för de svenska arbetstagarna. TCO medger att någon gång även andra än de ekonomiskt bärkraftiga kreditinstituten drabbas av att löner går före inteckningslån. Den statistiska utredning som gjorts av bered­ ningen visar emellertid att det belopp som till följd av löneprivilegiet går förlorat för enskilda inteckningsborgenärer totalt sett är mycket blygsamt.

Förändringar i gällande rätt får enligt TCO:s mening inte göras med ut­ gångspunkt från sådana undantagsfall, och det bör observeras att de bäst placerade inteckningarna i det alldeles övervägande antalet fall innehas av de stora kreditinrättningarna.

SALF anför att förslaget inte är acceptabelt ur arbetstagarsynpunkt. För­ slagets bestämmelser beträffande den inbördes förmånsrätten mellan löne-

50

fordringar och panträtt i fast egendom innebär en klar försämring mot nu­

varande regler på området. Skulle förslaget antas i denna del kommer

avsevärda förluster att drabba arbetstagarna. Förbundet antar att bered­

ningen lagt större vikt vid att få till stånd en enhetlig nordisk lagstiftning

på området än att tillvarata arbetstagarnas intressen. Visserligen har för­

bundet arbetat för att få till stånd enhetliga nordiska bestämmelser på

arbetsmarknadens område, men om man från övriga nordiska länder inte

kan acceptera de nuvarande svenska bestämmelserna om lönefordringarnas

inbördes förhållande till panträtt och fast egendom, anser förbundet det

vara att föredra att nuvarande bestämmelser behålls.

SACO anser beredningens båda alternativa förslag tekniskt invecklade.

Det kan inte vara rationellt med regler som är så svårlästa och vilkas verk­

ningar är så vanskliga att förutse. Enligt SACO:s mening bör man inte

nagga löneprivilegiet i kanten till förmån för fastighetskreditväsendet. De

eventuella risker som därmed skulle kvarstå för fastighetskreditsystemet

bör inte överskattas.

Av de remissinstanser som godtar den föreslagna inskränkningen i löne­

fordringarnas företräde, anser de flesta att alternativ A är att föredra fram­

för alternativ B. Till dessa remissinstanser hör bankinspektionen som inled­

ningsvis understryker att gällande ordning inte är tillfredsställande. I sam­

manhanget påpekas att det många gånger inte är möjligt för kreditgivarna

att säkerställa sig mot de risker varom här är fråga. Löneprivilegiet i sin

nuvarande utformning skapar vid all kreditgivning mot säkerhet av fastig-

hetsinteckningar en irrationell osäkerhet som tynger denna verksamhet.

Bankinspektionen granskar härefter närmare de båda alternativa förslagen

och föreslår därvid vissa ändringar av alternativ A.

Sparbanksföreningen understryker nödvändigheten av att åtgärder vid­

tas för att i möjligaste mån eliminera de för fastighetskreditgivningen men­

liga konsekvenserna av nuvarande ordning. Beträffande beredningens un­

dersökning av de förluster som under åren 1966 och 1967 drabbat fastig-

hetskreditgivare i exekutiva ärenden (bil. B till bet.) framhålls, att antalet

fall, där inteckningshavare lidit skada på grund av löneprivilegiet, inte är

påfallande stort. Inte heller framstår enligt föreningen det sammanlagda

skadebeloppet såsom förskräckande högt. Föreningen påpekar emellertid

att materialet inte är representativt när det gäller att belysa kreditgivar­

risken. Undersökningen hänför sig nämligen till en tid av högkonjunktur.

Ett kärvare klimat med ett ökat antal konkurser kan ge en annan och

för fastighetskreditgivningen betydligt ofördelaktigare bild. Sparbanksför­

eningen förordar det som alternativ A betecknade förslaget men förklarar

— liksom bankinspektionen och flera andra remissinstanser — att taxe­

ringsvärdet enligt detta är mindre lämpligt som norm.

Kungl. Maj:ts proposition nr 142 år 1970

Kungl. Maj:ts proposition nr 142 år 1970

51

Enligt arbetsgivareföreningen och industriförbundet kan regler i förmåns- rättsordningen inte helt tillgodose både inteckningshavares och löneborge- närers intressen. Emellertid anser organisationerna att det som alternativ A betecknade förslaget bör kunna godtas. Samtidigt framhåller organisatio­ nerna att det i praktiken torde vara möjligt att komplettera det skydd, som förmånsrättsordningen är avsedd att ge löneborgenärer, med någon typ av försäkring om så skulle anses önskvärt.

Landshgpoteksombudsmansföreningen, som kraftigt vill förorda ett stär­ kande av förmånsrätten för panträtt i fast egendom, anser beträffande de båda framlagda alternativen att det med beteckningen A är överlägset.

Enligt föreningen framstår emellertid utformningen av alternativ A som bristfällig i två hänseenden. Allvarligast är låsningen till fastighets taxe­ ringsvärde. Den andra bristfälligheten rör utformningen av den fastighets- kredit som avses bli skyddad. Föreningen föreslår i fortsättningen vissa ändringar för att bota bristerna.

Lantbruksförbundet biträder vad landshypoteksombudsmansföreningen anfört samt illustrerar härutöver olägenheten av att i alternativ A anknyta till taxeringsvärdet.

Stadsbypotekskassan framhåller att en försvagning av löneborgenärernas förmånsrätt bör kunna motverkas genom förbättringar på annat sätt av löneborgenärernas ställning. Detta spörsmål bör prövas i ett större samman­ hang, där problemet med förluster på grund av arbetsgivarnas insolvens behandlas generellt. Ur saklig synpunkt finns det enligt stadshypotekskas- san inte något motiv för att behålla den nuvarande ordningen beträffande löneprivilegiet. Stadshypotekskassan förordar av de framlagda alternativen det med beteckningen A med den modifikationen att taxeringsvärdet ersätts med ett uppskattningsvärde. Alternativ B avvisas emellertid inte eftersom det också innebär en förbättring från kreditgivarsynpunkt i förhållande till nuvarande läge.

Bankföreningen anser det i hög grad önskvärt att det kommer till stånd en rimligare avvägning mellan å ena sidan löneborgenärernas och å andra sidan inteckningsborgenärernas m. fl. rättsägares intressen. I valet mellan de alternativa lösningar av denna fråga som beredningen föreslår vill bank­ föreningen för sin del bestämt förorda alternativet A.

Advokatsamfundet anser från allmänna ekonomiska utgångspunkter inte något av alternativen A eller B tillfredsställande. Lönefordringar bör enligt samfundet aldrig få gå före pantfordringar. Om fordringar med allmän för­ månsrätt skall i någon del ha företräde framför fordringar med panträtt i fast egendom är alternativ A att föredra framför alternativ B. Sexmånaders- regeln i alternativ A första stycket bör emellertid utgå. Dessutom kritiserar samfundet anknytningen till taxeringsvärdet på samma ställe i lagtexten.

Grossistförbundet föreslår i första hand separationsrätt för panthavarna — som i Norge och Danmark — ev. i kombination med försäkring var­

52

igenom arbetsgivarna skyddar sina arbetstagare mot förluster. Beträffande

de framlagda alternativa förslagen förordas alternativet A.

Andra remissinstanser som föredrar alternativ A framför alternativ B är

länsstyrelserna i Östergötlands och Malmöhus län, Föreningen auktorise­

rade revisorer, ELF, Svensk industriförening samt Svenska försäkrings­

bolags riksförbund.

Domarföreningen föreslår en kombination av regeln i alternativ A om

skydd för pantfordran som upplåtits av tidigare ägare med regeln i alterna­

tiv B att löneborgenärernas fordringar må uttagas före övriga panthavare

intill en fjärdedel av värdet eller köpeskillingen.

Länsstyrelserna i Jönköpings och Västernorrlands län hör till de få

remissinstanser som föredrar alternativ B. Den förra länsstyrelsen anser

lösningen av konflikten enligt detta alternativ enklare och med vissa modi­

fikationer ge bättre möjlighet till en skälig avvägning. Länsstyrelsen i Väs­

ternorrlands län anser det rimligt att en åtskillnad görs mellan de löntagare,

som genom sin arbetsinsats direkt medverkat till en höjning av ifråga­

varande fastighets värde, och övriga löneborgenärer. Att låta de senare i

viss utsträckning stå tillbaka inte blott för sagda speciella löntagarkategori

utan även för innehavare av särskilda förmånsrätter i fastigheten synes inte

behöva möta alltför stora betänkligheter.

Svenska företagares riksförbund finner förslaget att begränsa löneford-

ringarnas företräde i och för sig bra. Förbundet frågar sig dock varför löne-

f ord ringar, som hänför sig till nybyggnads-, tillbyggnads-, ombyggnads-

eller förbättringsarbeten på viss fastighet, skall vara privilegierade och inte

leverantörsfordringar, som hänför sig till byggnadsmaterial och annat, var­

av byggnaden består. Leverantörerna kan ju i minst lika stor utsträckning

ha tillfört konkursgäldenären ett värde jämförbart med de arbetsprestatio­

ner, som omfattas av förmånsrätten.

2.3 Hyra och

arrendeavgift (17 kap. 5 resp. 6 § HB)

Hyresvärd och jordägare har f. n. förmånsrätt för hyra resp. arrendeav­

gift. De har även retentionsrätt, dvs. rätt att kvarhålla viss egendom till

säkerhet för sina fordringar på hyresgästen resp. arrendatorn. Beträffande

den närmare innebörden av bestämmelserna om förmånsrätt och retentions­

rätt hänvisas i första hand till 2.1.1 och härutöver till lagberedningens be­

tänkande (s. 104 ff, 182 f och 188 f).

2.3.1 Lagberedningen

Beredningen framhåller att vid nordiska överläggningar har från dansk

och norsk sida hävdats, att förmånsrätt för hyresvärd och jordägare inte

är tillräckligt motiverad. Förut gällande hyresprivilegium och arrendepri­

Kungl. Maj:ts proposition nr H2 år 1970

Kungl. Maj. ts proposition nr 142 år 1970

53

vilegium har redan avskaffats i Norge och i Danmark har, senast i pro­

position, framlagts förslag om att förmånsrätt för hyresvärd och jordägare

skall upphävas (det danska förslaget har numera antagits och gäller fr. o. m.

den 1 aug. 1969 som lag). På finsk sida har man ännu inte tagit ställning

till frågan.

Beredningen har för sin del tvekat, om man bör ta ett så radikalt steg

som man redan gjort i Norge och Danmark. Beredningen påpekar beträf­

fande hyra, att hyresgästens eventuella behov av betalningsanstånd inte kan

motivera en generell bestämmelse om förmånsrätt för hyresvärden. Vad åter

angår hyresvärdens intresse framhålls, att hyra enligt lag och allmän praxis

betalas i förskott. Om hyresgästen dröjer med att betala hyran, förverkas

hyresrätten. Vid sidan härav har enligt beredningen den med hyresfordran

förenade förmånsrätten mycket begränsad betydelse för hyresvärden, när

det är fråga om mindre bostadslägenheter som går lätt att hyra ut. Bestäm­

melserna om gäldenärens beneficium gör dessutom, att den gäldenären till­

höriga egendom vari den nuvarande förmånsrätten formellt gäller ofta

undandras hyresvärden när hyresgästen är insolvent. Beträffande större

bostadslägenheter kan hyresvärden ibland tänkas få vissa svårigheter att få

en lägenhet, som utryms i förtid, snabbt uthyrd på nytt. En specialregel för

större bostadslägenheter kan emellertid inte gärna komma i fråga. Bered­

ningen anser därför, att någon förmånsrätt för hyresvärd inte bör behållas

såvitt angår bostadslägenheter.

Beträffande affärslägenheter och lägenheter som används för förvärvs­

verksamhet påpekas att en hyresvärd kan få stora svårigheter att hyra ut

en stor och dyr lägenhet på nytt om hyresgästens rörelse går över styr.

Dessutom kan det vid konkurs — liksom vid ackordsförhandling — vara av

stort intresse för näringsidkarens borgenärer att hyresrätten bevaras. För­

månsrätt i företagets lösegendom kan i hithörande fall utgöra en beaktans-

värd säkerhet för hyresvärden. Han kan därför tänkas avvakta uppgörelse

med borgenärerna, om förmånsrätt finns. I annat fall kan han nödgas att

vid betalningsförsummelse begära omedelbar avhysning på grund av hyres­

rättens förverkande, om han inte säkerställt sig i särskild ordning.

I fråga om möjligheten för hyresvärdar att säkerställa sig mot risk för

förlust i anledning av utebliven hyresbetalning kan borgen eller pant kom­

ma i fråga. Beredningen tror emellertid inte att sådana säkerheter i allmän­

het är lämpliga i hyresförhållanden. En mera praktisk möjlighet för hyres­

värd att skaffa sig säkerhet är enligt beredningen, att han begär företags­

inteckning av företagaren/hyresgästen. För att den skall vara till nytta för

honom krävs naturligtvis, att inteckningen ligger väl till.

Beredningen påpekar i fortsättningen att även en god företagsinteckning

är förenad med den nackdelen, att ett kreditunderlag blockeras för en even­

tuell hyresfordran. I viss utsträckning kan detta motverkas genom att in­

teckningen pantförskrivs i andra hand till kreditgivare. Beredningen kan

54

Kungl. Maj:ts proposition nr 142 år 1970

ändå inte anse, att metoden ger någon god lösning utan har för sin del trott

det vara en bättre ordning, att den som hyr ut affärslägenhet o. d. får en

legal säkerhet för begränsat belopp i form av förmånsrätt närmast framför

företagsinteckning. Han kan då i allmänhet nöja sig utan sådan inteckning.

En regel härom kommer att verka jämnare och förutsätter inte någon sär­

skild insikt och aktivitet från hyresvärdens sida. Den bör även för företags-

inteckningshavare och borgenärerna i gemen ha visst värde, eftersom frå­

gan om hyresrättens bestånd inte så lätt blir kritisk. Genom regeln i fråga

blockeras inte heller kreditunderlaget på ett lika ogynnsamt sätt som före­

tagsinteckning till säkerhet för hyresvärds eventuella fordran skulle göra.

Beträffande arrende är det enligt beredningen — åtminstone i fråga om

jordbruksarrende — inte ovanligt, att jordägaren vid avtalets ingående

säkerställer sig genom att begära betalning i förskott. Han kräver också

ofta, att arrendatorn ställer säkerhet i en eller annan form, t. ex. borgen.

Sådan säkerhet kan även avse ersättning för husröta eller vanhävd. Numera

finns också möjlighet för jordägaren att, när arrendatorn driver närings­

verksamhet, utverka säkerhet i form av företagsinteckning. I fråga om

arrenden för annat ändamål än jordbruk torde det vara mera sällsynt att

säkerhet krävs. Sådana arrenden erbjuder inte så stora risker för jord­

ägaren.

När säkerhet har ställts i betryggande omfattning, saknar den nuvarande

förmånsrätten uppenbarligen praktisk betydelse för jordägaren. Om sådan

säkerhet inte har ställts, kan förmånsrätten tänkas vara av värde, när den

typ av arrende som är i fråga är förenad med någon avsevärd risk för jord­

ägaren. De synpunkter som har anförts beträffande hyresvärds förmånsrätt

kan för dessa fall anläggas på arrende. Om hyresvärd får förmånsrätt när

hyresgästen driver näringsverksamhet, bör enligt beredningen förvisso ock­

så en motsvarande regel gälla i fråga om arrende.

Beredningen framhåller beträffande den närmare avgränsningen av för­

månsrätten att det är lämpligt att anknyta till lagen om företagsinteckning

och låta den bli vägledande. Förmånsrätten skall alltså enligt förslaget

gälla, när hyresgästen eller arrendatorn är näringsidkare och verksamheten

är sådan att företagsinteckning kan meddelas. Med undantag för jordbruk

eller skogsbruk förutsätts, att hyresgästen eller arrendatorn är bokförings-

skyldig. Förmånsrätten skall endast gälla när den hyrda lägenheten eller

arrendejorden är avsedd för verksamheten. Hyra och arrende enbart för

t. ex. bostadsändamål faller utanför.

Förmånsrätten bör begränsas till beloppet. I fråga om hyresavtal föreslår

beredningen, att den inte skall gälla större belopp än som motsvarar tre

månaders hyra. Beträffande arrende föreslås beloppet maximerat till ett års

arrendeavgift. Det krävs inte att fordringen just avser vad som i avtalet har

betecknats som hyra eller arrendeavgift. Bl. a. inbegrips skadeståndsan­

språk. Fordringen skall emellertid grundas på hyres- eller arrendeavtal.

55

Beredningen övergår härefter till frågan om retentionsrätt och framhåller därvid att jordägares retentionsrätt sällan lär komma till användning. Den utgör inte något effektivt skydd för fordran mot arrendatorn. Denne kan sätta retentionsrätten ur spel genom att flytta honom tillhörig egendom från fastigheten innan jordägaren hunnit utöva sin rätt. Även om egendo­ men skulle finnas kvar kan det vara förenat med praktiska svårigheter för jordägaren att verkställa retentionsåtgärder beträffande egendomen. Denna innehas ju av arrendatorn och är sålunda inte i jordägarens omedelbara besittning.

Beredningen föreslår att retentionsrätten får utgå. Jordägaren brukar ofta gardera sig genom förskottsbetalning eller säkerhet och får i övrigt vid behov söka tillvarata sin rätt med kvarstad eller skingringsförbud på sam­ ma sätt som företagsinteckningshavare, när dennes fordran sätts i fara. I Danmark och Norge finns inte någon retentionsrätt i hithörande fall.

Beredningen anser emellertid att man bör underlätta för jordägaren att i klara fall kunna snabbt göra gällande fordran mot arrendatorn och föreslår därför, att det införs rätt för jordägare att i viss utsträckning omedelbart få utmätning i arrendatorns egendom. Rättssäkerhetssynpunkter torde inte behöva lägga hinder i vägen för att man låter förfallna arrendefordringar uttagas direkt genom utmätning, om man inskränker denna möjlighet till klara fall. För att få sådan utmätning till stånd bör sökanden först och främst kunna åberopa skriftligt avtal. Vidare bör omedelbar utmätning inte få ske annat än om det t. ex. på grund av arrendatorns medgivande är klart att en förfallen fordran föreligger. Ett bestridande, som uppenbart skett i rent uppehållande syfte, får inte föranleda att jordägarens krav inte anses klart. Det saknas anledning anta annat än att kronofogdemyndigheten kan på ett tillfredsställande sätt verkställa den prövning varom här är fråga.

Liksom beträffande jordägares retentionsrätt anser beredningen, att hy­ resvärds retentionsrätt inte är mycket värd. Visserligen kan hyresvärd tänkas något lättare göra praktiskt bruk av sin rätt än jordägaren, men möjligheterna är ändå begränsade. Beredningen förordar därför, att även hyresvärds retentionsrätt avskaffas. I stället föreslår beredningen, att hyres­ värden liksom jordägaren får möjlighet att omedelbart erhålla utmätning, om han har klar och förfallen fordran på grund av skriftligt avtal. Bered­ ningen erinrar i sammanhanget om att dansk och norsk rätt inte har be­ stämmelser om retentionsrätt för hyresvärd.

Kungl. Maj:ts proposition nr 142 år 1970

2.3.2 Remissyttranden

Föreslagna regler om hyresvärds och jordägares förmånsrätt har i all­ mänhet lämnats utan erinran. Från vissa håll utvecklas emellertid kritiska synpunkter. En del av de kritiskt inställda remissinstanserna anser att för­ slaget alltför mycket inskränker på nuvarande förmånsrätt för hyresvärd

56

och jordägare medan andra finner förslaget inte tillräckligt långtgående

och anser att förmånsrätten helt bör slopas.

Hovrätten för Västra Sverige tillstyrker förslaget men påpekar samtidigt

att anknytningen i fråga om objektet till företagsinteckningen för med sig

följande tillämpningsproblem.

Enligt motiven skall förmånsrätten gälla endast beträffande egendom

som hör till just den verksamhet vartill den aktuella fordringen hänför sig,

dvs. den minsta enhet som kan betecknas som särskild näringsverksamhet

(s. 110). Om en företagsinteckning samtidigt gäller i en större enhet, exem­

pelvis i ytterligare någon verksamhetsgren, kan tydligen sådana komplika­

tioner uppstå som man velat förebygga genom regeln i 5 § lagen om före­

tagsinteckning (se NJA II 1966 s. 143).

Hovrätten framhåller vidare att förutsättningen för tillämpning av vissa

regler i 139 § UL faller bort om retentionsrätten för jordägare och hyres­

värd avskaffas. Jordägaren eller hyresvärden måste i fortsättningen själv

söka utmätning för att få sin förmånsrätt beaktad. Han kommer därigenom

i en sämre ställning än innehavaren av en företagsinteckning, trots han har

bättre förmånsrätt än denne. Med hänsyn härtill är det enligt hovrätten

lämpligt, att den komplettering av 139 § UL som beredningen ifrågasatt,

upptas redan i detta sammanhang (jfr bet. s. 111).

Bankföreningen uttalar att förslaget leder till viss försvagning av den

rätt som följer med företagsinteckning. Med hänsyn till de begränsningar

som gjorts med avseende på hyres- och arrendefordringarnas storlek vill

föreningen emellertid inte motsätta sig förslaget. Inte heller advokatsam­

fundet vill motsätta sig förslaget. Samfundet uttalar emellertid viss tvekan

och framhåller att begränsningen till tre månaders hyra kan föranleda

obilliga konsekvenser för hyresvärden, om hyra för lägenheten inte skulle

ha blivit fastställd, och hyresvärden följaktligen kan ha en stor fordran för

retroaktiv hyra.

Jordbrukskasseförbundet tillstyrker förslaget. Förbundet framhåller att

begränsningen av jordägarens förmånsrätt till ett belopp motsvarande ett

års arrendeavgift säkerligen medför en benägenhet hos bankerna att i ökad

utsträckning lämna kredit mot enbart företagsinteckning. Enligt förbundet

behöver förstärkningen av kreditgivarens ställning emellertid inte inne­

bära motsvarande försvagning för jordägaren. De anspråk det här gäller

avser så gott som uteslutande husröteersättningar eftersom arrendeavgif­

terna regelmässigt betalas i förskott. Genom den obegränsade förmånsrätts-

ställning jordägaren har haft enligt nu gällande lagstiftning har man kun­

nat underlåta att påkalla syn under en lång följd av år med påföljd att

mycket stora belopp har varit utestående vid arrendeperiodens slut. De nya

reglerna kommer säkerligen att medföra tätare syner och därmed mera

fortlöpande reglering av jordägares och arrendators mellanhavanden, ett

förhållande som bör vara till fördel för båda parter. I övrigt torde jordägar­

Kungl. Maj:ts proposition nr 142 år 1970

Kungl. Maj:ts proposition nr 142 år 1970

57

na i allt större utsträckning säkerställa sina anspråk genom krav på borgen

eller annan säkerhet för arrendekontraktets fullgörande. Förbundet hän­

visar i dessa frågor till vad arrendelagsutredningen har anfört i sitt betän­

kande »Jordbruksarrende» (SOU 1968: 57) s. 170—171 och 315.

Bankinspektionen och SABO anser begränsningen av förmånsrätten för

lokalhyra alltför snäv. Båda remissinstanserna förordar att förmånsrätten

för lokalhyra skall omfatta sex månaders hyra. Bankinspektionen under­

stryker beredningens påpekande att det många gånger är ett gemensamt

borgenärsintresse att hyresrätten inte går förlorad vid betalningsförsum-

melse. Dels kanske nämnda rätt såsom sådan utgör en beaktansvärd till­

gång, dels kanske en flyttning av företaget innebär att verksamheten av­

sevärt försvåras eller t. o. m. omöjliggörs. Det är inspektionens erfarenhet

att uppgörelser mellan hyresvärd och borgenärer stundom kan vara svåra

att träffa och att därför intressenterna behöver tid för förhandlingar. SABO

utvecklar liknande synpunkter.

SPP anser att hyresvärds förmånsrätt i bostadslägenhetshavares konkurs

bör behållas. En bestämmelse som ger hyresvärden förmånsrätt för tre må­

naders hyra skulle vara av värde. Affärslägenheter och bostadslägenheter

skulle då behandlas på samma sätt. För den händelse hyresvärden åtnjuter

förmånsrätt för tre månaders hyra, kan han lättare åtnöjas med bristande

hyresbetalning. En sådan regel skulle även komma hyresgästen till godo

genom att han inte löpte samma risk att bli uppsagd omedelbart på grund

av dröjsmål med erläggande av hyra någon kortare tid.

Fastigetsägareförbundet avstyrker föreslagna försämringar för hyresvär­

darna. Förbundet framhåller att beredningen beträffande bostadslägenheter

hänvisar till att hyresvärden med hänsyn till bestämmelserna om gälde-

närens beneficium ofta inte har någon större nytta av förmånsrätten. Gent­

emot detta säger förbundet att det inte sällan finns konkurser där tillgång­

arna förslår till betalning av ogulden hyra. Beredningen avvisar även tanken

på en specialregel för större lägenheter trots att hyrorna i nyproducerade

lägenheter i större tätorter ofta uppgår till över 1 000 kronor per månad.

Det är sålunda stora belopp som står på spel och det framstår även med

hänsyn därtill som en allvarlig försämring att avskaffa förmånsrätten. När

det gäller lokaler har beredningen just åberopat att hyresbeloppen ofta kan

uppgå till mycket höga belopp. Beredningen har i fråga om lokaler disku­

terat möjligheten att hyresvärden gör anspråk på företagsinteckning. Detta

är emellertid inte en framkomlig väg enligt förbundet eftersom närings­

idkarens lösa egendom redan kan vara belånad när hyresvärden gör sina

anspråk gällande. Beträffande möjligheten att begära säkerhet i form av

borgensförbindelse kan ofta svårigheter föreligga, t. ex. att anskaffa villiga

borgensmän. Förbundet kan inte godta att förmånsrätten skall begränsas

58

till ett belopp, som svarar mot endast tre månaders hyra, då enligt nuva­

rande bestämmelser förmånsrätten avser ett års hyra jämte skadestånd.

Lantbruksförbundet anser inte att skäl finns att begränsa jordägarens

förmånsrätt till belopp som motsvarar ett års arrendeavgift. Någon motive­

ring anförs ej i betänkandet. Förbundet påpekar att jordägarens fordran på

avträdesdagen vanligtvis utgörs av krav på husröteersättning. Denna över­

stiger vid mindre och medelstora arrenden så gott som alltid arrendeavgif­

ten. Ibland är den många gånger större än arrendeavgiften. Ju större den

är, desto mera har arrendatorn i realiteten överfört jordägarens kapital till

sig genom underlätet underhåll. Lantbruksförbundet föreslår därför ett till-

lägg så att husröteersättning blir förmånsberättigad utan beloppsbegräns-

ning.

Hovrätten över Skåne och Blekinge anser att förmånsrätten för hyresvärd

och jordägare helt bör avskaffas. Hovrätten framhåller att hyresvärdars och

jordägares fordringar för hyra och arrende inte är av sådan art, att de av

sociala eller därmed jämförliga skäl bör tillerkännas förmånsrätt. Andra

fordringar, exempelvis varuleverantörers krav, grundar sig ofta på presta­

tioner, som är av lika avgörande vikt för bedrivandet av näringsverksamhet

som upplåtelsen av lokal för rörelsen. Lika väl som varuleverantörer, lån­

givare och självständiga uppdragstagare av olika slag är hänvisade till att

i mån av behov själva skaffa sig säkerhet för betalning av sina prestationer,

borde hyresvärdarna kunna göra detta. Hovrätten ifrågasätter ej att en

hyresvärd kan möta svårigheter då det gäller att hyra ut en stor och dyrbar

affärslokal, sedan hyresgästens rörelse gått över styr. Svårigheter av detta

slag är emellertid inte något för hyresvärden säreget. Motsvarande situation

kan uppkomma för en leverantör som har inriktat sig på produktion av

visst slag, för vilken antalet avnämare är begränsat. Beredningen uppehål­

ler sig utförligt vid de svårigheter hyresvärdarna kan beräknas möta då de

vill säkerställa sig mot förlust genom utebliven hyresbetalning. Svårighe­

terna är emellertid ej oöverkomliga och möter dessutom de flesta andra

borgenärer, för vilka någon legal förmånsrätt ej ifrågakommer. Vid jord­

bruksarrenden förekommer tämligen allmänt, att jordägaren fordrar säker­

het i form av borgen för arrendatorns rätta uppfyllande av kontraktsbe-

stämmelserna. Det borde ej vara uteslutet att i större eller mindre utsträck­

ning kräva sådan säkerhet även i hyresförhållanden. Vidare kan företags­

inteckning komma i fråga. Visserligen kan rörelsens kreditunderlag här­

igenom komma att blockeras. Så sker emellertid i själva verket även om

hyresvärden erhåller en legal förmånsrätt framför den som grundar sig

på företagsinteckning. Det finns emellertid enligt hovrätten ett skäl som

med viss tyngd talar för förmånsrätten nämligen att denna kan tänkas ut­

göra en så beaktansvärd säkerhet för hyresvärden, att han vid betalnings-

försummelse är villig att avvakta en uppgörelse med övriga borgenärer. Med

Kungl. Maj:ts proposition nr 142 år 1970

Kungl. Maj.ts proposition nr 142 år 1970

59

tanke på den värdeförstöring en avhysning i allmänhet kan medföra är det givetvis av synnerlig vikt att förhastade avhysningar undviks. Även om hyresfordringen i nu angivna avseende kan sägas inta en särställning, kan detta dock enligt hovrätten inte vara tillräckligt för att motivera att den förses med en legal förmånsrätt. Vad hovrätten anfört om hyresförhållan­ den gäller i tillämpliga delar även om arrende.

Hyresgästernas riksförbund och Svenska revisorsamfundet är av samma uppfattning som hovrätten över Skåne och Blekinge.

Förslaget att slopa retentionsrätten och samtidigt införa en rätt till ome­ delbar utmätning har tilldragit sig ganska stor uppmärksamhet. Några remissinstanser har inte något att erinra mot vad som föreslagits. Hit hör

RLF och lantbruksförbundet. EON samt kronofogdemyndigheterna i Danderyds och Solna distrikt har i princip inte något att erinra mot förslaget om rätt till omedelbar utmätning. De anser emellertid att det är nödvän­ digt att regeln i ämnet kompletteras med närmare besked i form av tillämp­ ningsföreskrifter eller motivuttalanden angående innebörden av uttrycket »klar och förfallen fordran». Länsstyrelsen i Stockholms län säger att det inte kan uteslutas, att de föreslagna bestämmelserna utan närmare preci­ sering kan komma att medföra svårigheter i tillämpningen hos kronofogde­ myndigheterna och föranleda oenhetlig praxis. Länsstyrelsen anser sig ha visst stöd för detta antagande i sin erfarenhet av besvärsmål, föranledda av utmätningar på grund av avtal om underhållsbidrag. För att undvika nämnda konsekvenser och de risker från rättssäkerhetssynpunkt de kan medföra synes som förutsättning för tillämpningen lämpligen böra gälla, att gäldenären antingen i yttrande över utmätningsframställningen klart med­ givit fordringen eller lämnat den obestridd eller att han, sedan han blivit personligen delgiven underrättelse om den sökta utmätningen, inte låtit sig avhöra inom den i underrättelsen härför utsatta tiden.

En del remissinstanser har inte något att erinra mot att retentionsrätten upphävs men avstyrker förslaget om rätt till omedelbar utmätning. Till dessa remissinstanser hör hovrätten för Västra Sverige, länsstyrelsen i Göte­ borgs och Bohus län, kronofogdeföreningen, kronofogdemyndigheten i

Stockholms distrikt och Hyresgästernas riksförbund. Hovrätten framhåller att några speciella omständigheter ej föreligger som skulle motivera, att fordran på arrende eller hyra ges en särställning i förhållande till andra fordringar som grundas på skriftligt fordringsbevis. Utmätningsförfarandet — som regelmässigt förutsätter en föregående rättslig prövning av utmät- ningsanspråket — är inte f. n. organiserat så att gäldenären alltid har effek­ tiv möjlighet att tillvarata sin rätt. Frågan sammanhänger nära med det allmänna spörsmålet om de exekutiva myndigheternas befogenhet och bör behandlas i samband med det fortsatta reformarbetet på utsökningsrättens område. Det är enligt hovrätten varken önskvärt eller lämpligt att bryta ut

60

Kungl. Maj:ts proposition nr 142 år 1970

detta speciella problem till separat behandling och därmed skapa prejudi­

kat, som kan binda det kommande lagstiftningsarbetet.

Fastighetsägareförbundet tillstyrker förslaget om rätt till omedelbar ut­

mätning men ifrågasätter om det kan vara rimligt att avskaffa retentions-

rätten, som har långvarig hävd inom hyreslagstiftningen och inte har för­

anlett några olägenheter i tillämpningen. SABO ifrågasätter om inte reten-

tionsrätten bör behållas för andra lägenheter än bostadslägenheter.

2.4 Skatter m. m. (17 kap. 12 § HB)

Beträffande innebörden av den förmånsrätt som f. n. gäller för skatter

och allmänna avgifter hänvisas i första hand till 2.1.1 och härutöver till

bet. s. 62 f.

1964 års promemoria

2.4.1 Lagberedningen

Inom beredningen utarbetades 1964 en promemoria angående förmåns­

rätten för skatter och allmänna avgifter. I promemorian uttalas, att för­

månsrätterna bör begränsas så mycket som möjligt. Borgenärerna bör ha

lika rätt, när inte vägande skäl kan påvisas för avsteg. Särskilt angeläget

är att s. k. tysta förmånsrätter hålls tillbaka. Till dem hör förmånsrätten

för skatter. De danska och norska kommittéerna har bestämt förordat, att

skatteprivilegiet avskaffas helt. Det är uppenbarligen önskvärt, att en så­

vitt möjligt enhetlig reglering uppnås i Norden.

Skatternas särskilda natur synes, enligt vad beredningen framhåller, inte

motivera att de är utrustade med förmånsrätt. Den rent funktionella syn­

punkten att det allmänna måste taga ut skatter för att den offentliga verk­

samheten skall hållas i gång kan däremot vara en grund för skatteprivile­

giet. Härvidlag gäller att summan av det allmännas skatteintäkter bör jäm­

föras med de belopp som kan riskeras, om förmånsrätten i konkurs avskaf­

fas. De bevakade skattefordringarna i konkurser som avslutades 1960 och

1961 utgör enligt inhämtade uppgifter 14,3 miljoner kr. och utdelningen 3,7

miljoner kr. (se bil. C till bet.). Det framgår redan av detta begränsade mate­

rial tydligt, att det allmänna utan någon praktisk olägenhet kan finna sig i

bortfallet av den inkomstpost som utdelning i konkurs representerar.

Avskaffande av förmånsrätten kan möjligen medföra indirekta verk­

ningar på skatteindrivningen i synnerhet beträffande utmätning. Bered­

ningen anser emellertid att man kan bortse därifrån. Hot om konkurs kan

— i den mån det är ett önskvärt medel — användas som påtryckning, vare

sig skatteprivilegiet består eller ej.

Företag av olika slag — även jordbruk — belastas i stor utsträckning av

förmånsrätter med bättre rätt. Det allmänna blir mången gång utan utdel­

Kungl. Maj:ts proposition nr 142 år 1970

61

ning trots förmånsrätten därför att — förutom panthavare — anställda och innehavare av förlags- eller jordbruksinventarieinteckningar först skall ha sitt. Beredningen erinrar om att den nya lagstiftningen om fast egendom och om företagsinteckning medför att den egendom som står till buds för det allmännas skattefordringar o. d. och för oprioriterade fordringar ytter­ ligare minskas.

Det har även gjorts gällande att förmånsrättens avskaffande skulle leda till en hårdare indrivning. Inte heller detta argument har enligt bered­ ningens mening någon större bärkraft.

Det är inte tacknämligt från borgenärernas synpunkt att en gäldenär har tillfälle att hålla sin rörelse i gång sedan han kommit på obestånd. Visser­ ligen kan kortsiktigt en del leverantörer och andra få betalning men rörel­ sen drivs på borgenärernas bekostnad, eftersom de missleds av den sken­ bara likviditeten. Kredit genom anstånd med skatteindrivning är av ondo. I den mån hovsamhet är önskvärd vid indrivningen kan lämpliga direktiv ges, oavsett om förmånsrätt föreligger eller ej. Om snabbare indrivning eller utmätning blir aktuell genom förmånsrättens avskaffande, skulle det bidra till en önskvärd sanering.

Enligt beredningens mening förtjänar en annan omständighet större be­ aktande. Innan förmånsrätt infördes för vissa indirekta skatter, kunde det allmänna i betydande utsträckning kräva säkerhet för behörigt erläggande av blivande skatt eller meddela förfogandeförbud. Om förmånsrätten av­ skaffas, kan frågan om säkerhet åter bli aktuell.

För de näringsidkare som kan antas ha förutsättningar att fortsätta sin rörelse synes skatteprivilegiets avskaffande innebära en avsevärd fördel vid ackordsförhandlingar. Med förmånsrätt utrustade fordringar berörs så­ lunda ej av ackord. Från många håll har påtalats att önskvärda uppgörelser försvårats eller omöjliggjorts av statliga fordringar.

Sammanfattningsvis framhåller beredningen, att förmånsrätten numera är av underordnad betydelse för det allmänna, att privilegiet från de opriori­ terade borgenärernas synpunkt innebär en diskriminering som ej är sakligt grundad och att något hinder mot att det avskaffas inte kan anses föreligga av hänsyn till gäldenärerna. Förmånsrätten synes därför böra upphävas. Att gå en medelväg och starkt begränsa den synes inte böra komma i fråga.

2.4.2 Remissyttranden

Beredningen inhämtade yttranden över promemorian från ett stort antal remissinstanser. En uppräkning av dessa finns i beredningens betänkande (s. 66 f).

Flertalet remissinstanser tillstyrkte eller godtog ett upphävande av för­ månsrätten för skatter och allmänna avgifter. Hit hörde bl. a. Göta hovrätt, hovrätten för Nedre Norrland, LO, SACO, TCO, näringslivets skattedelegation, bankföreningen, advokatsamfundet, grossistförbundet, hantverks- och

62

indusiriorganisationen, köpmannaförbundet och lantbrnksförbundet. Kom­

merskollegium uttalade att kollegiet fann övervägande skäl tala för ett av­

skaffande av förmånsrätten. Riksrevisionsverket, RFV och länsstyrelsen i

Malmöhus län förklarade, att de inte ville motsätta sig att förmånsrätten

avskaffades. Kontrollstyrelsen uttalade, att den fann de i beredningens pro­

memoria framförda skälen så vägande att den inte ville motsätta sig för­

månsrättens avskaffande.

Tveksamhet inför reformen uttalades av kammarrätten, överståthållaräm-

betet, riksskattenämnden, CFU och Stockholms stads indrivningsverk.

Länsstyrelserna i Stockholms, Östergötlands samt Göteborgs och Rohus

län, stadsfogdeföreningen in. fl. avstyrkte förslaget om att avskaffa för­

månsrätten.

Beträffande innehållet i remissutlåtandena hänvisas till den utförliga

redogörelse som har lämnats i beredningens betänkande (s. 67 ff).

1969 års betänkande

Kungl. Maj:ts proposition nr 142 år 1970

2.4.3 Lagberedningen

Beredningen framhåller inledningsvis att de nordiska kommittéer som

arbetar på reformering av konkurslagstiftningen har ansett, att skatteprivi-

legiet är otillräckligt motiverat och bör avskaffas. Med hänsyn till den be­

gränsade betydelse för det allmänna som skatteprivilegiet har hos oss anser

beredningen inte heller för sin del, att det möter något hinder att i vårt

land avskaffa förmånsrätten för skatter. I ett par remissvar har påpekats,

att skatter i regel synes ha förmånsrätt i länder utom Norden. Beredningen

anser inte att detta förhållande bör påverka bedömningen huruvida vi i vårt

land har behov av sådan förmånsrätt.

Frågan om staten bör ha förmånsrätt för skatter har i remissyttrandena

över beredningens promemoria som regel bedömts företrädesvis med hänsyn

till den ekonomiska betydelsen därav för statsverket och olägenheterna för

oprioriterade borgenärer. I några fall har emellertid principiella synpunkter

anförts till stöd för skatteprivilegiet. Det har sålunda gjorts gällande, att

skattefordringarnas karaktär motiverar en särställning. Beredningen anser

emellertid inte, att därvid åberopats annat än sådana argument som faller

in under spörsmålet om förmånsrätten är ekonomiskt behövlig eller ej. En

effektiv skatteindrivning är nödvändig för att samhällsfunktionerna skall

kunna upprätthållas. Det är däremot enligt beredningen inte välgrundat att

av den anledningen anse skattekraven ha en högre valör än sådana ford­

ringar som enligt gällande rätt är eller enligt beredningens förslag skall

vara oprioriterade. Till denna grupp hör — förutom obetalade underhålls­

bidrag — pensionsförpliktelser, krav på ersättning för olika uppdrag, leve­

rantörers fordringar, skadeståndsanspråk m. m.

Beredningen påpekar att det i ett par remissyttranden har anförts, att

Kungl. Maj:ts proposition nr 142 år 1970

63

det allmänna befinner sig i underläge jämfört med andra borgenärer därför att dess skattekrav uppkommer utan att någon individuell prövning av gäl- denärens solvens kunnat ske. Enligt beredningen är emellertid nämnda jäm­ förelse inte realistiskt grundad. Det allt överskuggande är i stället, att staten med sina fordringar mot alla landets skattskyldiga har den största tänk­ bara riskutjämningen redan genom fordringarnas överväldigande stora antal. I de fall då staten ej lyckas driva in sin fordran fördelas förlusten för samhällskollektivet på samtliga skattebetalare.

Beredningen framhåller vidare att förmånsrättens avskaffande inte får leda till att staten avstår från en effektiv ordning för skatternas indrivning. Det finns inte heller någon anledning att befara, att statsmakterna skulle, som en konsekvens av att förmånsrätten upphävs, avhända sig de medel som behövs för en effektiv indrivning av skatterna. Staten får genom sina restlängder en omedelbart användbar exekutionstitel och har en stor indriv- ningsorganisation till förfogande. Bådadera är nödvändiga. Skatter kan också i viss utsträckning indrivas inte bara genom utmätning och konkurs utan även genom införsel i lön. Möjligheten att anlita införsel är ej be­ roende av att förmånsrätt finns i konkurs.

I ett par remissyttranden över beredningens promemoria har anförts, att förmånsrättens upphävande skulle bidra till att övervältra skattebördan, närmast från företagare med B-skatt till löntagare med A-skatt. I själva verket kommer, påpekar beredningen, varje förlust som staten gör på en skattskyldig att fördelas på alla övriga skattebetalare, vare sig de har B- eller A-skatt. Beredningen anser inte att synpunkten kan åberopas som skäl för att staten skall ha förmånsrätt i konkurs för utestående skattefordran. Om man anser utgångspunkten vara att borgenärer i princip bör behandlas lika, måste ju jämförelsen gälla, huruvida staten skall som oprioriterad förlora procentuellt lika mycket på en utestående fordran som andra oprio­ riterade borgenärer och förlusten fördelas på samtliga skattebetalare eller om staten skall som prioriterad skjuta undan de oprioriterade och så myc­ ket större förlust läggas på dem.

Efter remissbehandlingen av promemorian har beredningen låtit inför­ skaffa uppgifter om förmånsrättens direkta ekonomiska betydelse för åren 1965—67 (bil. D till bet.). Uppgifterna avser till skillnad mot dem som lämnades i promemorian en period när en nedgång i konjunkturerna ägt rum. Av uppgifterna framgår att utdelningen på skattefordringar med för­ månsrätt i konkurser som avslutats nämnda tre år uppgick till resp. 4,7 miljoner, 4,3 miljoner och 5,4 miljoner kr. Det belopp som bevakats med förmånsrätt i samma konkurser var resp. 13,2 miljoner, 14,8 miljoner och 19,2 miljoner kr. Till jämförelse kan anges att de influtna skatterna år 1965 var nära 35 miljarder kr och år 1966 drygt 39 miljarder kr. Det ma­ terial som föreligger visar att vad staten på grund av förmånsrätten får lyfta i konkurser är av helt underordnad betydelse.

64

Beredningen framhåller i sammanhanget att den nya lagstiftningen om

vad som hör till fast egendom och den nya lagen om företagsinteckning

medfört, att den egendomsmassa som i konkurs kan användas för betalning

av statens skattefordringar minskat sedan år 1967. Den direkta ekonomiska

betydelsen av förmånsrätten kan därför antas numera vara mindre än den

åberopade statistiken visar.

Av bl. a. riksskattenämnden har framkastats, att förmånsrätt skulle kun­

na bevaras för statens krav på källskattemedel, varuskatter o. d. medan

man lättare kunde avstå från förmånsrätt för övriga skattekrav. Bered­

ningen anser inte en sådan åtskillnad befogad. Den omständigheten att före­

tag och privatpersoner bistår staten med uppbörden av källskatt och varu­

skatter m. in. kan inte åberopas till stöd för att just sådana skatter skulle

få tas ut med förmånsrätt. Enligt beredningens mening kan man inte heller,

såsom riksskattenämnden antytt beträffande käll- och varuskattemedel,

gärna göra en sådan diskriminering till förmån för staten att någon form

av separationsrätt införs.

I några yttranden har uttalats, att avskaffandet av skatteprivilegiet kunde

antas föranleda hårdare indrivning. Riksrevisionsverket och uppbördsutred-

ningen har emellertid instämt i beredningens uppfattning att indrivnings-

takten bestäms av andra faktorer.

I ett remissyttrande har gjorts den på sitt sätt realistiska anmärkningen att

skatteprivilegiets avskaffande skulle vålla ökat arbete i ett antal konkurser

där de oprioriterade borgenärerna f. n. inte får någon utdelning men fram­

deles skulle få någon ringa procent. Att av sådan anledning ge staten före­

träde är emellertid enligt beredningens mening alltför krasst.

Beredningen förordar på de skäl som anförts i promemorian och sedan

ytterligare utvecklats med anledning av remissyttrandena, att förmånsrät­

ten för de skatter och avgifter som nu avses i 17 kap. 12 § HB avskaffas.

Från representanter för näringslivet har understrukits, att förmånsrät­

tens avskaffande inte får föranleda att staten betingar sig särskild säkerhet

för att den som åläggs att svara för indirekta skatter blir i stånd att fullgöra

åläggandet. Beredningen ansluter sig till dessa uttalanden men påpekar

samtidigt att det givetvis är angeläget att en effektiv kontroll finns.

2.4.4 Remissyttranden

Flertalet remissinstanser tillstyrker eller lämnar utan erinran förslaget

om att avskaffa skatteprivilegiet. Hit hör hovrätten över Skåne och Ble­

kinge, bankinspektionen, kommerskollegium jämte samtliga hörda handels­

kammare, domarföreningen, RBF, Svensk industriförening, arbetsgivareför­

eningen, industriförbundet, bankföreningen, Svenska företagares riksför­

bund, Svenska revisorsamfundet och grossistförbundet.

Hovrätten för Västra Sverige framhåller att det skulle vara en beaktans-

värd olägenhet om antalet konkurser genom reformen kommer att öka. Om

Kungl. Maj:ts proposition nr 1^2 år 1970

65

utmätning för skatt kommer att ske väsentligt oftare än nu, föreligger san­ nolikt en sådan risk. Möjligen kan risken i någon mån elimineras om det av beredningen framlagda förslaget till lag om ackordsförhandling genom­ förs. Hovrätten anser dock att övervägande skäl talar för skatteprivilegiets avskaffande och tillstyrker förslaget i denna del.

Advokatsamfundet tillstyrker livligt beredningens förslag. I samman­ hanget uttalas bl. a. att om förmånsrättens bortfall skulle medföra en hår­ dare indrivning av skatter och avgifter, detta inte är något skäl för att hesitera inför åtgärden. Det kan nämligen inte, generellt sett, sägas att det varit någon fördel att indrivningen släpat efter och »skattekrediter» läm­ nats i förlitande på förmånsrätten. Just härigenom vilseleds lätt leverantörer och kreditgivare och insolventa gäldenärer får möjlighet att driva sin verk­ samhet vidare trots att de bort inställa betalningarna för länge sedan.

Även RFV är av uppfattningen att skatteprivilegiet kan avskaffas. I yttrandet finns en sammanställning av uppgifter för åren 1960—1968 be­ träffande av verket enligt räkning påförda arbetsgivaravgifter och till in­ drivning anmälda avgiftsbelopp.

Kangl. Maj:ts proposition nr 142 år 1970

År

Enl räkning påförda av­ giftsbelopp milj kr

Oguldna till indriv­ ning anmälda avgifts­ belopp milj kr i procent av påförda avgifter

Indrivna belopp som redovisats till riksförsäk­ ringsverket milj kr (ca)

1960

642

11,6

1,81

1961

840

13,3

1,58

1962

1 420

25,7

1,81

9

1968

2 040

35,7

1,75

15

1964

2 534

58,5

2,31

31

1965

3 101

65,4

2,11

37

1966

3 642

96,7

2,65

51

1967

4 656

125,1

2,69

64

1968

5 713

138,2

2,42

71

RFV framhåller att verket i sitt yttrande över 1964 års promemoria an­ förde, att av verket enligt räkning påförda arbetsgivaravgifter endast i för­ hållandevis ringa omfattning anmäldes till indrivning samt att de indriv- ningsvägen influtna beloppen huvudsakligen inflöt på annat sätt än genom utdelning i konkurs. Förmånsrätten i konkurs för arbetsgivaravgifter kunde därför ej ha sådan ekonomisk betydelse för socialförsäkringen att skatte­ privilegiets bibehållande var motiverat av den anledningen. Med beaktande av i promemorian anförda skäl ville verket ej motsätta sig privilegiets av­ skaffande. De i det nu föreliggande betänkandet redovisade övervägandena samt det förhållandet, att RFV numera påför även allmän arbetsgivaravgift och redaravgift för sjöfolks pensionering, föranleder inte verket att inta någon annan ståndpunkt.

3 Bihang till riksdagens protokoll 1970. 1 samt. Nr 112

66

Länsstyrelserna och kronofogdemyndigheterna har mycket delade me­

ningar om förslaget. Av sex hörda länsstyrelser är tre för ett avskaffande

av skatteprivilegiet nämligen de i Jönköpings, Malmöhus och Västernorr-

lands län. Länsstyrelsen i Malmöhus län framhåller t. o. m. att arbetet med

skatteindrivningen bör vinna på ett avskaffande. Skulle indrivningsmyndig-

heterna om förmånsrätten upphävs, tillgripa hårdare åtgärder än hittills,

ligger detta enligt länsstyrelsen i linje med de direktiv som utfärdats från

centralt håll. Följden därav skulle säkerligen bli, att skattegäldenären med

större intresse ägnade sig åt inbetalning av sina skatteskulder. Det har, fort­

sätter länsstyrelsen, hittills inte utan skäl sagts, att det är den statliga kredit

som uppkommer genom underlåtenhet att betala in anställdas skatter och

varuskatt, som hållit många företag vid liv på konstlad väg under ibland

flera år. Skulle sådana förhållanden kunna bringas att, om inte upphöra så

i varje fall minska, ligger det i det allmännas intresse.

Följande kronofogdemyndigheter är positivt inställda till förslaget om ett

avskaffande, nämligen de i Värnamos, Lunds, Landskronas, Eslövs, Trelle­

borgs och Ystads distrikt.

Mer eller mindre betänksamma mot förslaget om ett avskaffande av

skatteprivilegiet är bl. a. CFU, EON, tre länsstyrelser, uppbördsutredningen

och kronofogdeföreningen.

CFU framhåller att det hade varit värdefullt från fiskalisk synpunkt om

skatteprivilegiet kunde få bestå. De skäl som anförts för dess avskaffande

måste emellertid anses starka. Då dessutom förmånsrätten för skatter av­

skaffats i Danmark och Norge, vill CFU inte längre motsätta sig att så sker

även i Sverige. CFU understryker i fortsättningen att ett avskaffande av för­

månsrätten ställer ökade krav på effektiviteten i fråga om arbetsgivarkon-

troll, kontroll beträffande indirekta skatter och skatteindrivningen. ökad

effektivitet är redan i dagens läge angelägen. Om förmånsrätten för skatter

tas bort är det — för undvikande av alltför stora skatteförluster — absolut

nödvändigt med ännu kraftigare åtgärder i nämnda avseenden. Om dessa

ökade åtgärder kräver ökad personalinsats, är detta det pris det allmänna

får betala för förmånsrättens avskaffande.

EON, som anser sig främst böra anlägga arbetsbesparings- och effektivi­

tetssynpunkter på frågan om skatteprivilegiets avskaffande, uttalar att rest-

föringen av skatter och allmänna avgifter upptagna i månadsräkning i

det närmaste fördubblats från 1965 till 1968, under vilket sistnämnda år

restfört belopp uppgick till drygt 1 160 miljoner kr. ökningen hänför sig i

mycket stor utsträckning till sådana utskylder in. m. för vilka juridiska

personer och egna företagare har att svara eller att själva erlägga, dvs.

redovisning av anställdas källskatter, egna B- och K-skatter, arbetsgivarav­

gifter, allmän varuskatt (i fortsättningen mervärdeskatt) m. fl. Om denna

utveckling fortsätter, kommer avskaffandet av skatteprivilegiet på sikt att

Iiungl. Maj:ts proposition nr 142 år 1970

67

medföra allt större årliga inkomstbortfall, även om förmånsrätten på grund av det numera införda företagsinteckningsinstitutet i viss utsträckning har förlorat i betydelse.

Enligt nämndens mening har förmånsrättens ekonomiska betydelse av­ sevärt undervärderats. Från praktiken är det väl känt, att blotta förekomsten av skatteprivilegiet medför att åtskilliga belopp inflyter utan vare sig ut­ mätnings- eller konkursåtgärder. Köpmannaorganisationer, advokater, revi­ sorer, boutredningsmän m. fl. avvecklar sålunda regelmässigt företag och dödsbon med iakttagande av förmånsrätten för skatter för att söka undvika ett kostnadskrävande konkursförfarande. Det är också praxis, att krono­ fogdemyndigheterna godkänner en sådan avveckling, om betalning erläggs för det belopp som vid konkurs skulle tilldelas kronan. Återstående skatter avskrivs därefter oftast och då det gäller dödsbon nästan alltid utan krav på att gäldenären försätts i konkurs. På detta sätt inflytande belopp åter­ finns inte i statistiken. Summan av dem kan visserligen inte anges men erfarenhetsmässigt vet man, att den är betydande. Avskaffas skatteprivile­ giet kan det få den olyckliga konsekvensen att förevarande väl utbildade praxis upphör.

Nämnden framhåller att det utan skatteprivilegiet fordras mer arbets- kriivande insatser i indrivningsarbetet än f. n. Sannolikt kommer personal­ behovet inom exekutionsväsendet att påverkas härav, vilket förhållande även bör beaktas vid bedömningen av förmånsrättens ekonomiska betydelse. Vidare är det så att den beloppsmässigt övervägande delen av skattebevak- ningarna i konkurs avser innehållna men oredovisade skatter samt in­ direkta skatter som allmän varuskatt och övriga konsumtionsskatter (17 kap. 12 § andra och tredje st. HB). En mycket stor del av dessa belopp hin­ ner i praktiken aldrig bli föremål för indrivningsåtgärder, enär de faller på tiden närmast före konkursen. Det förekommer t. o. m. någon gång, att beloppen inte ens har hunnit överlämnas till kronofogdemyndighet för in­ drivning före konkursutbrottet. Avskaffas skatteprivilegiet måste därför större krav ställas på effektivitet och snabbhet i arbetsgivarkontrollen och kontrollen av indirekta skatter så att utmätning kan verkställas i god tid före konkursen för vinnande av förmånsrätt. Dessa krav kan föra med sig ökade kostnader även hos de myndigheter som har att ombesörja kontroll­ åtgärderna.

Ett starkt bidragande skäl till förslaget om avskaffande av skatteprivile­ giet har varit, att detta är en s. k. tyst förmånsrätt och att fordringar på t. ex. mervärdeskatt och oredovisade skatteavdrag för anställda i det enskilda fallet snabbt kan stiga till höga belopp. Olägenheten härav har numera minskat avsevärt genom införandet av företagsinteckningsinstitutet, som i många fall möjliggör för kreditgivare att skaffa sig bättre förmånsrätt än skatteprivilegiet. Vidare kan enligt nämnden anföras, att den tysta förmåns­ rätten för skatt torde vara välbekant för kreditorerna och att dessa genom

Kungl. Maj:ts proposition nr 142 år 1970

68

affärstidskrifter och kreditupplysningsorgan har lätt att få kännedom om

uppdebiterade A-skatter och obetalda mervärdeskatter m. m. Upplysningar

kan även erhållas hos kronofogdemyndigheterna, vars register över alla rest-

förda fysiska och juridiska personer är offentliga.

Med hänsyn till EON:s huvuduppgift att verka för en rationell ordning

i fråga om skatteindrivningen, vill nämnden framföra viss tveksamhet i

fråga om förslaget. Nämnden är emellertid medveten om att detta i ett större

sammanhang kanske bör bedömas främst från andra synpunkter än de

som nämnden har att företräda. I sådant fall kan nämnden inte motsätta

sig förslaget. En ledamot i nämnden är emellertid skiljaktig och vill behålla

förmånsrätten för skatter m. m.

Länsstyrelsen i Stockholms län hyser starka betänkligheter mot förmåns­

rättens avskaffande. De skäl som beredningen åberopar för sitt förslag är

visserligen bestickande men vid närmare granskning inte övertygande. Läns­

styrelsen kan inte förstå att enhetliga regler för de nordiska länderna om

förmånsrätt för skatter är nödvändiga.

Länsstyrelsen erinrar vidare om de ojämna verkningar mellan företagare

och löntagare som förslaget innebär. Beträffande personer med inkomst av

tjänst står betydligt större möjlighet till buds att få in skatter än beträf­

fande rörelseidkare. En företagare kan lättare få skattekredit genom för

liten betalning av preliminär skatt och genom olika uppskov eller tredska

vid indrivningen. Förmånsrätten för skatter fyller härvid en liknande funk­

tion som införsel för löntagares skatter.

Vad beträffar de obilliga verkningar som överraskande kan drabba borge­

närer och även andra, t. ex. borgensmän, vid konkurser på grund av statens

förmånsrätt är länsstyrelsen inte oförstående härför. Men dessa förhållan­

den är strängt taget inte förmånsrättens fel och bör inte utan vidare för­

anleda att förmånsrätten slopas. Åtgärder bör i stället vidtas för att för­

hindra obilliga verkningar, främst genom ökad vaksamhet och kreditupp­

lysning. En utredning angående kreditupplysningsverksamheten har nyligen

satts igång.

Från statens synpunkt måste enligt länsstyrelsen framhållas den återver­

kan som förmånsrättens slopande får på skattemyndigheternas arbetsupp­

gifter. Om statens fordringar skulle likställas med de flesta andra fordringar

vid ackordsförhandlingar och konkurs, uppkommer ett betydande merarbete

i förhållande till nuläget. Storleken härav synes ha underskattats. För läns­

styrelsens del kan en avsevärd ökning av ackordserbjudanden för skatter

förväntas. Behandlingen av sådana ärenden är för länsstyrelserna redan nu

ansvarsfull och betungande.

Länsstyrelsen i Östergötlands län anser att beredningen har underskattat

den ekonomiska effekten av förmånsrättens slopande men att den å andra

sidan har åberopat tungt vägande skäl för sitt förslag. Betydelsen av en

samordning på detta område mellan de nordiska länderna är sålunda uppen­

Kungl. Maj:ts proposition nr 142 år 1970

69

bar. Att principen om likaberättigande för borgenärer i konkurs inte utan

starka skäl bör åsidosättas är även en viktig synpunkt, som bör vara väg­

ledande vid utgallring av tvivelaktiga förmånsrätter. Länsstyrelsen är emel­

lertid inte övertygad om att de nackdelar — särskilt av ekonomisk och

indrivningsteknisk art -— som följer av det s. k. skatteprivilegiets slopande

överväger de fördelar som därmed skulle kunna vinnas och ställer sig där­

för tveksam till förslagets genomförande.

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län delar inte beredningens uppfatt­

ning att skattebortfallet för staten blir ringa, utan hävdar i stället att den

föreslagna försämrade förmånsrätten för skatter medför ett väsentligt för­

sämrat indrivningsresultat. Den enskilde borgenären kan i tid begära kon­

tant betalning eller säkerhet för vad han har att fordra. Staten däremot

måste stillatigande vänta på att dess skatteanspråk förfaller till betalning

utan någon möjlighet att säkerställa det blivande skattekravet. Länsstyrel­

sen avstyrker förslaget.

Uppbördsutredningen erinrar om att utredningen i yttrande över bered­

ningens promemoria inte ställde sig direkt avvisande till tanken på att av­

skaffa förmånsrätten för skatter. Sedan yttrandet avgavs har frågan emel­

lertid kommit i ett delvis annat läge. Utredningen tänker härvid bl. a. på

de vidgade möjligheterna att få förmånsrätt i lös egendom genom företags­

inteckning. Härmed har följt en försämring av statens utsikter till betalning.

Tvekan måste hysas om man i detta läge bör ytterligare försämra statens

ställning genom att helt slopa förmånsrätten.

Numera har också vissa erfarenheter vunnits vid tillämpningen av ac-

kordsbestämmelsen i 62 § uppbördsförordningen (1953:272). Ackordsför-

slagen innefattar ofta inte endast en framställning om att länsstyrelsen skall

biträda ackordet i fråga om oprioriterade skatter utan även en begäran att

länsstyrelsen i ackordet skall inräkna prioriterade skatter, dvs. avstå från

föreliggande förmånsrätt. Intrycket har varit att man så att säga velat gå

beredningens förslag i förväg och att ett ackordserbjudande bör uppfattas

som ett tämligen normalt betalningssätt när skatteskulderna ackumulerats.

Det finns skäl att tro att denna tendens kommer att förstärkas om förmåns­

rätten slopas.

Uppbördsutredningen framhåller i sammanhanget att nuvarande bestäm­

melser om ackord för skatter inte synes ge länsstyrelserna tillräcklig led­

ning vid deras tillämpning. Dessa svårigheter skulle accentueras om för­

månsrätten slopas och en majoritet av borgenärer mot de statliga intressena

skulle kunna framtvinga ackord. Om förmånsrätten slopas synes det önsk­

värt att frågan om ackordsförfarandet beträffande skatter och statens ställ­

ning därvid närmare utreds.

Enligt uppbördsutredningen kvarstår de ursprungliga skälen för förmåns­

rätt för skatter o. d. knappast numera. Förslagets genomförande kan dock

befaras få till följd vissa olägenheter av uppbördsteknisk och psykologisk

Kungl. Maj:ts proposition nr 142 år 1970

70

art. Om det ändock anses böra genomföras måste det förutsättas att refor­

men framstår som angelägen från andra utgångspunkter än dem utred­

ningen haft för sitt bedömande.

Kronofogdeföreningen uttalar att blotta tillvaron av skatteprivilegiet eller

rättare sagt principen bakom privilegiet torde vara anledningen till att

åtskilliga medborgare anser, att i vart fall skatterna av deras skulder skall

betalas på förfallodagen. Skatteprivilegiet såsom sådant är enligt förening­

ens åsikt ägnat att inge allmänheten en viss respekt för såväl skattekraven

som indrivningsmyndigheternas verksamhet och sålunda bidra till ett gott

indrivningsresultat. Föreningen har i olika sammanhang påtalat, att de för

indrivning överlämnade beloppen kraftigt ökar år från år och att de ut­

gående balanserna likaså ständigt ökar. Den utgående balansen utgjorde vid

1968 års slut över en miljard kr. Någon nedgång i denna tendens torde ej

vara att förvänta. Tvärtom visar erfarenheterna att betalningsmotståndet

blir allt kraftigare och indrivningsarbetet allt besvärligare.

När det gäller att bedöma vilken verkan skatteprivilegiet har på indriv-

ningsresultatet kan man enligt föreningens åsikt ej blott se till de utdel­

ningar som erhålls på grund av bevakningar i konkurser. Utmätningsmän-

nen driver in avsevärda belopp enbart genom hot om konkurs och under

framhållande av den förmånsrätt som kronan skulle få för skatterna vid

en konkurs.

Enligt föreningens bestämda uppfattning får ett slopande av förmånsrät­

ten till följd ytterligare skärpt indrivning. Även i företag med god prognos

kommer statens förmånsrätt att höra säkerställas genom utmätning. I nu­

läget anser föreningen att utmätningsmännen fäster mycket stort avseende

vid förmånsrätten och därför undviker utmätning av t. ex. omsättningstill­

gångar. Följden av en ökad användning av utmätningsinstitutet blir att även

i och för sig livskraftiga företag kommer att tvingas avveckla sin rörelse.

Avskaffandet av skatteprivilegiet förefaller enligt föreningen vara en

eftergift åt näringslivet och dess organisationer, som ej är motiverad. En

enskild leverantör har stora möjligheter att erhålla betalning genom leve­

ransvägran och andra åtgärder långt före kronan när det gäller skatteford-

ringar. Genom att en relativt lång tid förflyter innan kronofogdemyndig­

heten erhåller indrivningsuppdrag avseende resterande utskylder, har leve­

rantörerna ett klart försteg vid indrivning av sina utestående fordringar.

I de fall leverantören blivit nödlidande vid konkurs synes fordringarna i

regel ha uppkommit på ett relativt sent stadium, i vart fall efter det att den

skattskyldiges insolvens borde vara känd för leverantören.

Sammanfattningsvis gäller att kronofogdeföreningen i första hand av­

styrker förslaget att slopa den nuvarande förmånsrätten för skatter in. in.

samt, i andra hand, ansluter sig till riksskattenämndens uttalande (bet. s.

78) att förmånsrätten under alla förhållanden bör behållas för källskatte-

medel, mervärdeskatt och arbetsgivaravgifter.

Kungi. Maj:ts proposition nr 142 år 1970

Kungl. Maj:ts proposition nr 142 år 1970

71

Flertalet i ärendet hörda kronofogdemyndigheter är också negativt in­ ställda till förslaget att slopa skatteprivilegiet. Negativ ståndpunkt intas bl. a. av kronofogdemyndigheterna i Stockholms, Danderyds, Linköpings,

Motalas, Norrköpings, Eksjös, Jönköpings, Hälsingborgs och Sundsvalls di­ strikt.

2.5 Övriga fordringar

I det följande behandlas frågan om allmän förmånsrätt för vissa särskilda fordringar. Fn del av de åsyftade fordringarna har f. n. förmånsrätt, näm­ ligen en rad fordringar enligt 17 kap. 4 § HB som avser t. ex. kostnad för begravning eller bouppteckning eller för gäldenärs försättande i konkurs, vissa fordringar enligt 17 kap. 10 § HB mot förmyndare m. fl. samt vissa redovisningsfordringar in. m. enligt 17 kap. 11 § HB (ang. den närmare innebörden av dessa fordringar och deras förmånsrätt, se 2.1.1 och bet. s. 80 f, 85 f och 140 ff). I dessa fall uppkommer frågan om förmånsrätten allt­ jämt skall få bestå. Återstående fordringar — avseende underhållsbidrag, revisorsarvoden och speditionsutlägg •—- är f. n. oprioriterade men krav har rests i olika sammanhang på att de skall förses med förmånsrätt.

2.5.1 Lagberedningen Beredningen framhåller att konkurskostnader och skulder som konkurs­ bo i övrigt har ådragit sig enligt 125 § KL skall betalas ur boet innan utdel­ ning till konkursborgenärerna äger rum. De fordringar som, frånsett löne- privilegiet, upptas i 17 kap. 4 § HB är till sin natur jämförliga med konkurs­ kostnader. De behandlas likväl f. n. endast som konkursfordringar. Med hänsyn till den goda förmånsrätten spelar skillnaden i behandling inte någon större roll. Enligt beredningens mening saknas tillräckliga skäl att övergå till ett annat system. I överensstämmelse med gällande lag bör borgenärs kostnad för att få gäldenären försatt i konkurs vara förenad med förmånsrätt. Denna bör gälla oavsett om kostnadsersättning utdömts i ansökningsmålet och bevakning av det utdömda beloppet därefter skett eller om ersättningsyrkandet fram­ ställts först i konkursen. Vilka kostnader som är ersättningsgilla framgår av 18 kap. 8 § RB. Vanligen torde det i konkursansökningsmål sammanlagt röra sig om blygsamma kostnadsbelopp. Beredningen föreslår vidare förmånsrätt liksom f. n. för begravnings- och bouppteckning skostnad i anledning av gäldenärens död. Som en förutsätt­ ning för förmånsrätten har angetts, att dödsfallet inträffat före konkursen, dvs. före konkursbeslutet. I fråga om begravningskostnad äverensstämmer denna reglering i princip med vad som anses gälla hos oss och i de övriga nordiska länderna. Enligt beredningens mening bör samma förutsättning gälla beträffande bouppteckningskostnad.

72

Den förmånsrätt som f. n. gäller för läkarlön, läkemedel och föda under

avliden gäldenärs sista sjukdom samt arvode för hans vård bör enligt bered­

ningens mening utgå. Ifrågavarande kostnader betalas numera i stor ut­

sträckning av det allmänna. Motsvarande förmånsrätt har redan utmönstrats

i Norge och Danmark.

I överensstämmelse med nuvarande reglering och på de skäl som har legat

till grund för denna (se bet. s. 141 f) föreslår beredningen att förmånsrätt

också skall gälla för borgenärs kostnad för beslut om dödsbos avträdande

till förvaltning av boutredningsman.

Beredningen erinrar om att enligt dess förslag i betänkandet Utsöknings-

rätt VII till ny lag som ackordsförhandling (SOU 1968: 41), formerna för

ackordsförfarandet skall ha ett något annat utseende än f. n. De funktio­

närer som skall finnas är god man och ev., för övervakning av att ingånget

ackord iakttas, tillsynsman. Beredningen påpekar att de kostnader som

läggs ned på försök att åstadkomma och genomföra ackord utan konkurs

i regel gagnar borgenärerna överlag genom att gäldenärens ekonomiska för­

hållanden blir tillförlitligt utredda och förvaltningen av hans egendom ställs

under uppsikt. Ackordsförhandling kan emellertid stranda och följas av

konkurs. Konkurs kan också inträffa trots att ackord har kommit till stånd.

Beredningen anser att såväl god man som tillsynsman i uppkommande kon­

kurs bör få njuta förmånsrätt för fordran på arvode och kostnadsersätt­

ning.

Olika slags ersättningskrav som kan uppkomma i samband med dödsbo-

utredning enligt ärvdabalken (ÄB) har f. n. förmånsrätt. Beredningen lämnar

exempel på sådana krav (bet. s. 146). Av dessa kan enligt beredningen ett

som avser ersättning åt boutredningsman jämställas med gottgörelse åt god

man enligt ackordslagen. Dödsboet får sin ekonomiska ställning klarlagd

genom boutredningsmannens försorg. Vidare skapas förutsättningar för en

enkel och billig avveckling av insolvent dödsbo. Om uppgörelse med borge­

närerna inte kan nås utan dödsboet sätts i konkurs, bör boutredningsman

som förordnats av rätten ha förmånsrätt för arvode och kostnad. Bered­

ningen anser inte, att det finns tillräckliga skäl att nu stadga förmånsrätt

för övriga, här åsyftade krav.

I enlighet med det sagda upptar beredningens förslag (12 §) bestämmelse

om förmånsrätt för arvode och kostnadsersättning till god man enligt

ackordslagen, tillsynsman enligt nämnda lag eller KL och förordnad bout­

redningsman. Förmånsrätten skall emellertid vara begränsad till fordran

som belöper på tid fr. o. m. sex månader före konkursansökningen. Gode

mannen, tillsynsmannen eller boutredningsmannen kan, om hans uppdrag

drar ut på tiden, med lämpliga intervaller se till att han får delbetalning för

dittills utfört arbete och därigenom undgå att drabbas av begränsningen.

Regeln hindrar emellertid, att överraskande krav för längre tid kan göras

gällande i konkursen.

Kungl. Maj:ts proposition nr 142 år 1970

73

Beredningen framhåller i fortsättningen att det sedan god man förordnats enligt ackordslagen kan visa sig nödvändigt eller lämpligt att vidta särskild åtgärd i samband med utredningen av gäldenärens bo. Fackman måste kanske anlitas för värdering av gäldenärens rörelse eller andra tillgångar eller revisor måste granska gäldenärens bokföring. Försäkring kan behöva tas på gäldenärens egendom eller reparation behöva göras för att rädda hotade värden osv. Om sådana kostnader uppkommer under konkursför­ farandet, behandlas de i princip som konkurskostnader. När fordringen upp­ kommit före konkursen, bör enligt beredningen i viss omfattning förmåns­ rätt gälla. Beredningen anser att som förutsättning för förmånsrätt bör stadgas, att åtgärden vidtagits med gode mannens godkännande. Även här bör en tidsbegränsning göras, förslagsvis genom krav på att åtgärden ägt rum tidigast sex månader före konkursansökningen. För att en snäv gräns skall hållas bör vidare gälla som villkor, att åtgärden uppenbart varit till borgenärernas bästa. Beredningen förklarar att det sagda bör avse även åt­ gärd som i samband med tillsyn över fullgörande av ackord utan eller i konkurs vidtagits med tillsynsmannens godkännande. Slutligen bör samma förmånsrätt gälla, när förordnad boutredningsman vidtagit åtgärd som nyss nämnts och övriga angivna förutsättningar föreligger. Fn bestämmelse i enlighet med det anförda har upptagits (12 § i ber. försl.).

Enligt beredningen skall slutligen som gemensam förutsättning för nu behandlade förmånsrätter gälla, att det fordrade beloppet med hänsyn till omständigheterna kan anses skäligt. Om ersättningsbelopp till god man eller tillsynsman som här avses prövats av rätten -— och rättens beslut inte enbart grundas på medgivande — behöver någon ytterligare prövning av beloppets skälighet inte äga rum.

Beredningen framhåller beträffande den nuvarande förmånsrätten för vissa fordringar mot förmyndare och gode män enligt 11 kap. 10 § HBföljande.

Det är uppenbarligen väl motiverat, att förmyndar- och godmansförvalt- ningen är föremål för noggrann kontroll. Däremot kan det sättas i fråga, om kontrollsystemet behöver kompletteras med förmånsrätt för fordran på ersättning i anledning av förmynderskapet eller godmanskapet. I likhet med andra tysta förmånsrätter är ett sådant privilegium olämpligt redan därför att det inte är möjligt att förutse för övriga borgenärer. Inte heller kan det anses särskilt starkt motiverat, att just ersättningsanspråk av här ifråga­ varande natur skall vara utrustade med förmånsrätt. Andra anspråk på skadestånd kan vara lika ömmande.

Beredningen påpekar att förmånsrätten f. ö. inte ger något betryggande skydd. Det kan, när konkurs inträffar, lätt visa sig att fordringar med bättre förmånsrätt tar i anspråk befintliga tillgångar. Att ge privilegiet en bättre placering än f. n. kan å andra sidan inte komma i fråga. I den mån

3f Bihang till riksdagens protokoll 1970. 1 saml. Nr 142

Kungl. Maj:ts proposition nr 142 år 1970

74

Kungl. Maj:ts proposition nr 142 år 1970

det skydd som nu bjuds inom förmynderskapslagstiftningen företer brister

bör det kompletteras inom den senare lagstiftningens ram. Detta kan exem­

pelvis tänkas ske genom föreskrifter om obligatorisk försäkring och om

ansvar från det allmännas sida för överförmyndares försummelser i över­

vakningen.

I Norge har privilegiet avskaffats 1963 utan att, såvitt bekant, några nack­

delar gett sig till känna. I Danmark föreligger förslag om att förmånsrätten

skall upphävas, vilket ej synes ha mött något motstånd. Det är troligt, att

omyndigs förmånsrätt kommer att avskaffas även i Finland.

Beredningen, som överlagt med förmynderskapsutredningen om saken,

föreslår på anförda skäl, att den förmånsrätt som nu regleras i 17 kap. 10 §

HB upphävs.

I fråga om förmånsrätten för vissa redovisningsfordringar enligt 17 kap.

11 § HB uttalar beredningen bl. a. följande.

Beredningen redovisar inledningsvis för tillkomsten av och omständig­

heterna kring förmånsrätten för kyrkors, fattigkassors och sockenmagasins

fordringar hos deras föreståndare (bet. s. 81 f). Härefter framhålls att den­

na förmånsrätt uppenbarligen är föråldrad. Redan vid 1903 års riksdag

kritiserade lagutskottet privilegiet (LU 1903: 17 s. 3 f). Enligt beredningens

mening saknas bärande skäl att bevara förmånsrätten. Medelsförvaltningen

och kontrollen kan numera ordnas i sådana former att riskerna i avsevärd

mån elimineras. Vid behov kan genom försäkring skapas ett effektivare

skydd än förmånsrätten, som är föga betryggande. Mot densamma gör sig

i övrigt gällande samma betänkligheter från de oprioriterade borgenärernas

synpunkt som mot andra tysta förmånsrätter. Beredningen föreslår därför,

att förmånsrätten upphävs.

I fråga om kronans, riksdagens, städers och allmänna av Kungl. Maj:t

stadfästa kassors, penningverks och inrättningars fordringar hos tjänste­

män för uppbörd gör sig väsentligen samma synpunkter gällande. En lik­

artad förmånsrätt har nyligen avskaffats i Norge och i Danmark har lagts

fram förslag om utmönstring av motsvarande privilegium. Det är numera

inte motiverat att låta statliga och andra allmänna fordringar tränga undan

enskilda borgenärer i uppbördstjänstemäns konkurs. Staten har största

möjliga riskfördelning, medan denna hos den enskilda borgenären ofta är

obetydlig eller obefintlig. Förmånsrätten är praktiskt betydelselös för det

allmänna, medan den enskilda borgenären kan lida en kännbar förlust om

han skjuts undan. Beredningen föreslår, att även den nu behandlade för­

månsrätten för kronan m. fl. får utgå.

Beträffande övriga i 17 kap. 11 § första st. HB föreskrivna förmånsrätter,

dvs. vissa fordringar hos utmätningsman och hos andra kronans tjänstemän,

framhåller beredningen att det f. n. i nordiskt samarbete förbereds lagstift­

ning om det allmänna skadeståndsansvar m. m. (jfr SOU 1958: 43 och 1964:

Kungl. Maj:ts proposition nr 142 år 1970

75

31). Man torde kunna utgå från att stat, kommun och annan offentlig in­ rättning i princip blir skyldiga att ersätta skada som i den offentliga verk­ samheten vållats genom anställdas fel eller försummelse. Om en sådan reg­ lering genomförs, saknas anledning att till skydd för enskildas anspråk be­ hålla den förmånsrätt som tillkommer fordringar hos tjänstemän inom exe­ kutionsväsendet och hos kronans tjänstemän i övrigt. Men även om lagstift­ ningen angående skadeståndsansvar för det allmänna inte skulle genom­ föras, bör den aktuella förmånsrätten kunna avskaffas. I fråga om försking­ rade medel åläggs staten redan nu ansvar för exekutionsväsendets tjänste­ män. Härtill kommer att medel som insatts på tjänstepostgiro överlag måste anses betalda till kronan. För egendom som det allmänna omhändertagit torde samma ansvar inträda som vid deposition, i den mån ej möjligen ett strängare (strikt) ansvar bör anses gälla därför att ingripande skett genom tvång.

Enligt beredningen är förmånsrätten för fordringar hos kronans tjänste­ män med anledning av att de mottagit egendom i tjänsten inte begränsad till någon viss kategori av borgenärer, ehuru lagstiftaren uppenbarligen haft enskilda fordringsägare för ögonen. Privilegiet torde därför även omfatta statens fordringar mot egna tjänstemän. En sådan förmånsrätt för statens krav bör enligt beredningen inte upptas i en ny förmånsrättsordning.

Beredningen föreslår på grund av det anförda, att förmånsrätten för ford­ ringar hos tjänstemän inom exekutionsväsendet och hos kronans tjänste­ män i övrigt avskaffas.

Den i 17 kap. 11 § andra stycket HB föreskrivna förmånsrätten för viss fordran på sjukhjälp eller livränta bygger på den numera upphävda lagen av år 1901 angående ersättning för skada till följd av olycksfall i arbete. Även denna förmånsrätt bör utgå.

Enligt beredningen torde det praktiska behovet av förmånsrätt för fordran på underhållsbidrag inte vara särskilt stort, eftersom den som har rätt till underhåll är ganska väl tillgodosedd på andra sätt. När den underhållsskyl- dige innehar tjänst eller annan arbetsanställning, kan den underhållsberät- tigade få införsel i hans avlöning m. m., även om den underhållsskyldige är i konkurs. Vidare kan avtal om underhållsbidrag numera under vissa vill­ kor omedelbart användas som exekutionstitel för utmätning (54 a § UL). Därigenom kan den underhållsberättigade snabbt tillförsäkra sig den för­ månsrätt som i konkurs följer med utmätning. När det gäller bidrag till barn, tillgodoses barnets rätt och därmed också vårdnadshavare^ i viss ut­ sträckning genom lagstiftningen om bidragsförskott av allmänna medel. Ett indirekt skydd för underhåll till make eller barn följer också av reglerna i UL och KL om vad som vid utmätning eller konkurs skall undantas såsom gäldenärens beneficium. Även om billighctsskäl ändå kan anses tala för att oguldna underhållsbidrag i viss omfattning utrustas med förmånsrätt anser

76

beredningen inte, att en sådan förmånsrätt bör införas. Att låta utestående

underhållsbidrag få förmånsrätt för avsevärd tid före konkursens början

kan inte gärna komma i fråga. Underhåll för en kortare tid före konkursen

kan inte spela någon större ekonomisk roll och rimliga krav på underhåll

under tiden efter konkursens början är tillgodosedda genom gällande regler

om införsel i arbetsinkomst och om gäldenärens beneficium m. in.

Till beredningen har överlämnats fyra, till chefen för justitiedepartemen­

tet inkomna framställningar om att förmånsrätt för revisorsarvode måtte

övervägas (ang. innehållet i framställningarna, se bet. s. 88 f).

Beredningen framhåller att samtliga framställningar avser fall då revisor

inte är anställd hos företaget. En anställd revisor får enligt förslaget för­

månsrätt enligt samma regler som andra arbetstagare. Beredningen anser

inte tillräckliga skäl föreligga, att förmånsrätt införs för revisorers arvodes-

krav när revisorn inte räknas som arbetstagare. Det är knappast möjligt att

ge förmånsrätt efter den principen att arbete åt gäldenären bör ersättas med

prioritet framför andra krav därför att det är till nytta även för borgenä­

rerna. Åtskilliga andra borgenärsgrupper, t. ex. advokater och likvidatorer,

kunde med lika fog göra anspråk på förmånsrätt. De andra nordiska kom­

mittéerna har också ställt sig avvisande till allmän förmånsrätt för revisors-

fordringar.

Beredningen påpekar att enligt förslaget (12 §) skall skälig kostnad för

särskild åtgärd som tidigast sex månader före konkursansökan ägt rum i

samband med ackordsförfarande eller boutredning under närmare angivna

förutsättningar kunna utgå med förmånsrätt i konkursen. Som exempel på

dylik kostnad nämns bl. a. ersättning till revisor. De från revisorshåll fram­

förda önskemålen kommer sålunda att bli tillgodosedda i sådana fall.

Till beredningen har även överlämnats en till chefen för justitiedeparte­

mentet från Sveriges speditörförbund inkommen skrivelse angående för­

månsrätt för speditionsutlägg. Förbundet framhåller i skrivelsen, att spe-

ditörerna ofta måste göra betydande utlägg för tull och frakt m. m. för sina

uppdragsgivares räkning. Förbundet påpekar att ställningen för opriorite­

rade fordringsägare i konkurser har försämrats alltmer bl. a. på grund av

ändrade kreditformer som utökat de prioriterades krets. För att såvitt möj­

ligt gardera sig har speditörerna infört en bestämmelse om kopplad panträtt

i § 16 i Nordiskt speditörförbunds allmänna bestämmelser. Denna panträtt

har godtagits, senast genom ett hovrättsavgörande från år 1962. Emellertid

uppstår ändå synnerligen ofta intressekonflikter mellan speditören och

andra parter, när den kopplade panträtten åberopas. Konflikt uppstår så­

lunda bl. a. med säljaren, som önskar utöva sin stoppningsrätt, och med

kreditgivare, som kan ha lämnat kredit mot säkerhet i varor som lagrats

hos speditören. Härtill kommer att speditören självfallet i största möjliga

Kungl. Maj:ts proposition nr 142 år 1970

77

utsträckning vill medverka till att varorna utlämnas till kunderna så snart

som möjligt. Detta medför att speditören trots den kopplade panträtten ofta

står utan säkerhet i händelse av kundens insolvens.

Beredningen anser för sin del inte tillräckligt motiverat att tillerkänna

speditörer en särställning i uppdragsgivarens konkurs, önskemålet om

förmånsrätt kan därför inte biträdas. Frågan har diskuterats med de andra

nordiska kommittéerna, vilka har intagit samma ståndpunkt.

2.5.2 Remissyttranden

Beredningens förslag såvitt avser motsvarigheter till de förmånsrätter

som — bortsett från löneprivilegiet — behandlas i 17 kap. 4 § HB har i all­

mänhet lämnats utan erinran. Ett begränsat antal remissinstanser har emel­

lertid framfört kritiska synpunkter i olika hänseenden. Dessa synpunkter

återges här enligt följande.

Domarföreningen ifrågasätter om inte förmånsrätten för borgenärs kost­

nad för gäldenärens försättande i konkurs eller för beslut om dödsbos av­

trädande till förvaltning av boutredningsman kan avskaffas. Föreningen

framhåller att principiella skäl visserligen kan åberopas för bibehållande

av dessa förmånsrätter men att deras praktiska betydelse numera är ringa.

Enligt hovrätten för Västra Sverige kan det ifrågasättas om det finns till­

räckliga skäl för den för vissa fall föreslagna begränsningen av förmånsrätt

till sex månader före konkursansökan. I gällande lag finns inte någon tids­

begränsning i motsvarande fall. Enligt hovrätten är det arbete som utförs

av en god man under ackordsförhandling eller av en boutredningsman

under boets avveckling som regel ägnat att underlätta konkursförvalt­

ningens arbete. Konkurskostnaderna torde härigenom ofta kunna ned­

bringas i motsvarande mån. När det gäller vad som kallas »kostnad för

särskild åtgärd» kan det ju bero på en ren tillfällighet om en för utred­

ningen nyttig eller t. o. m. nödvändig åtgärd företas några dagar före eller

efter början av sexmånadersfristen. Den föreslagna regeln, att förmånsrätt

gäller endast för belopp som med hänsyn till omständigheterna finns skä­

ligt, är enligt hovrätten ett tillräckligt korrektiv mot obefogade ersättnings­

anspråk.

Hovrätten över Skåne och Blekinge anser förmånsrätten för kostnad för

särskild åtgärd före konkursen vara alltför lösligt bestämd. En så angiven

förmånsrätt kan komma att ge upphov till många och svåra bevisfrågor.

Omfattningen och arten av de kostnader som kan komma i fråga för för­

månsrätt kan diskuteras. Enligt hovrättens mening är rena revisions- och

utredningskostnader ofta av den art, att det kan vara befogat att låta dem

få förmånsrätt. Att låta förmånsrätten omfatta även andra kostnader som

kostnader för reparationsarbeten eller försäljningskostnader leder däremot

enligt hovrättens uppfattning alldeles för långt. Oavsett hur kostnaderna

bestäms måste de emellertid preciseras i lagtexten. Med hovrättens bedöm­

Kungl. Maj:ts proposition nr

242

år 1970

78

ning bör orden »särskild åtgärd» lämpligen ersättas med »revision eller

annan dylik åtgärd».

Även Svenska företagares riksförbund kritiserar såsom alltför vag be­

stämmelsen om förmånsrätt för kostnad för särskild åtgärd, som företagits

med gode mannens eller tillsynsmannens medgivande eller av boutrednings­

mannen. Enligt förbundets mening borde även kostnad för åtgärd, som be­

gärts av konkursgäldenären och uppenbart varit till borgenärernas bästa,

få medföra förmånsrätt.

Några remissinstanser vill komplettera beredningens förslag med ytter­

ligare förmånsrätter. Hit hör kammarkollegiet som framhåller att ersätt­

ningskrav från god man som förordnats med stöd av 7 § lagen (1928: 281)

om allmänna arvsfonden f. n. har förmånsrätt enligt 17 kap. 4 § HB men att

denna förmånsrätt faller bort i beredningens förslag. Enligt kammarkolle­

giet finns det inte tillräcklig anledning att göra skillnad mellan förordnad

boutredningsman och god man för allmänna arvsfonden. Den sistnämnde

brukar sålunda ensam ombesörja boutredningen och kan därför ofta mera

liknas vid en boutredningsman än vid en god man för bortovarande (jfr

yttrande av kammaradvokatfiskalsämbetet, återgivet på s. 39 i prop. 1969:

83). Kammarkollegiet påpekar även att enligt förslaget skall inte längre

finnas förmånsrätt för ersättning åt god man enligt 18 kap. 2 § ÄB. I döds­

bon förekommer inte sällan att behov föreligger att enligt nämnda lagrum

förordna god man som har att fullgöra vad som åligger delägare. Är det

då, såsom här ofta är fallet, fråga om bon med obetydliga tillgångar eller

skulder som överstiger tillgångarna, skulle enligt kammarkollegiet svårig­

heter säkerligen uppstå för domstolarna att finna personer som är villiga

att åtaga sig godmanskapet om man upphäver deras förmånsrätt. Det

föreligger ett klart behov av gode män av detta slag och man bör enligt

kollegiets mening undvika att försvåra rekryteringen.

Advokatsamfundet ifrågasätter om inte även anspråk av vissa funktio­

närer i aktiebolag och ekonomiska föreningar och kanske även legala före­

trädare i andra sammanhang bör förses med allmän förmånsrätt. Advokat­

samfundet påpekar att lagstiftningen om aktiebolag föreskriver att revisor

skall finnas i varje aktiebolag och att likvidator skall utses om ett aktie­

bolag skall träda i likvidation. Lagarna om handelsbolag och enkla bolag

samt om ekonomiska föreningar innehåller likaledes bestämmelser om lik­

vidator. Även i annan lagstiftning kan finnas föreskrifter som nödvändig­

gör att vissa personer utses med i lag angivna funktioner. Bestämmelserna

är regelmässigt inte dispositiva. Även om skäl finns för viss återhållsamhet

i detta sammanhang, kan enligt advokatsamfundet ifrågasättas om sådana

funktionärer som enligt lag måste finnas skall behöva utöva sina i lag före­

skrivna skyldigheter utan att få en viss trygghet för arvode och kostnader.

Särskilt gäller detta funktionärerna i likvidationer. I dessa fall föreskrivs

en direkt skyldighet för den juridiska personen att träda i likvidation, om

Kungl. Maj:ts proposition nr 142 år 1970

79

de i lag angivna förutsättningarna skulle föreligga, vilket innebär att likvi- dator måste utses. En likvidator och en likvidationsrevisor i ett aktiebolag eller i en ekonomisk förening har arbetsuppgifter, som rätt utförda kan vara till direkt nytta i en kommande konkurs. Det kan inte anses tillfreds­ ställande att dessa skall behöva tvinga ett företag, som är på obestånd, att betala förskottsarvoden på grund av att förmånsrätt saknas.

Förslaget om att slopa förmånsrätten för vissa fordringar mot förmyn­ dare och gode män enligt 17 kap. 10 § HB har av remissinstanserna till­ styrkts eller lämnats utan erinran. Till de remissinstanser som uttryckligen har förklarat sig biträda förslaget hör bankinspektionen, förmynderskapsutredningen, bankföreningen och Svenska revisorsamfundet.

Stockholms stads överförmyndarnämnd framhåller att enligt nämndens erfarenhet har den ifrågavarande förmånsrätten ringa praktisk betydelse.

Under tiden från och med den 1 januari 1957, då överförmyndarnämnden började sin verksamhet, har förmånsrätten åberopats endast i ett fall rö­ rande i Stockholm inskrivna förmynderskap. överförmyndarnämnden fin­ ner med hänsyn härtill och med instämmande i övrigt i beredningens moti­ vering inte skäl föreligga att behålla förmånsrätten.

Några remissinstanser är emellertid en smula betänksamma till förslaget. Hit hör hovrätten för Västra Sverige som uttalar att förmånsrätt för fordran på ersättning i anledning av förmynderskap eller godmanskap i jämförelse med andra tysta förmånsrätter torde ha ringa betydelse för borgenärerna. För den omyndige kan emellertid förmånsrätten i det enskilda fallet utgöra ett värdefullt skydd. Hovrätten ställer sig därför tveksam till förslaget om förmånsrättens avskaffande. Om det pågående reformarbetet inom förmyn- derskapslagstiftningen skulle leda till en så väsentlig förbättring av omyn­ digskyddet som beredningen antyder, kommer frågan otvivelaktigt i ett annat läge. Resultatet av reformarbetet torde därför enligt hovrätten böra avvaktas innan någon ändring sker. Domarföreningen är tveksam till för­ slaget på ungefärligen samma grunder som hovrätten.

Förslaget om att utmönstra förmånsrätten för vissa redovisning sford­ ringar enligt 17 kap. 11 § HB har helt tillstyrkts eller lämnats utan erinran. Positiva uttalanden om förslaget görs bl. a. av hovrätten för Västra Sverige, bankinspektionen, bankföreningen och Svenska revisorsamfundet.

Föreningen auktoriserade revisorer kritiserar beredningens ställningsta­ gande när det gäller frågan om förmånsrätt för revisorsarvode. Föreningen erinrar om att beredningen bl. a. hänvisar till att enligt beredningens för­ slag 12 § 4 st. (»kostnad för särskild åtgärd etc.») önskemålen om förmåns­ rätt skulle bli tillgodosedda i speciella fall. Emellertid täcks inte de ofta förekommande situationer när revisor blir tillkallad för att i ett ekonomiskt

Kungl. Maj.ts proposition nr H2 år i 970

80

krisläge göra viss utredning. I avsaknad av förmånsrätt torde man enligt

föreningen kunna utgå från, att revisorn för sitt arbete begär förskotts-

likvid, vilket ofta kan försena ett brådskande utredningsarbete och därtill

innebära en onödig likviditetspåfrestning för uppdragsgivaren. Föreningen

vidhåller att de synpunkter som tidigare framförts från föreningen rörande

förmånsrätt för revisorsarvode bör beaktas i den kommande lagstiftningen.

Även Svenska revisorsamfundet framför kritik på denna punkt. Samfun­

det framhåller att revisorsarvodet inte skulle bli en tyst förmånsrätt i den

meningen, att den inte i förväg skulle kunna förutses av övriga borgenärer.

Till skillnad från t. ex. advokater — vilka åberopas av beredningen — är revi­

sorn ett i lag föreskrivet organ. Detta är ett uttryck för behovet att skydda

inte bara aktieägarna i förhållande till förvaltningsorganen utan även att

i växande grad vårda tredje mans intresse. Det är föga konsekvent att före­

skriva revisionsskyldighet men samtidigt i de situationer, när behovet av

kvalificerad revision är som störst, undandra borgenärerna och alla övriga

intressenter det stöd, som revisionsskyldighet är avsedd att uppställa.

Samfundet erinrar vidare om beredningens hänvisningar (bet. s. 89) dels

till att de nordiska kommittéerna har avvisat allmän förmånsrätt, dels till

att skälig kostnad för särskild åtgärd före konkursansökan i vissa fall kan

bli privilegierad fordran. Hänvisningen till de nordiska kommittéerna torde

knappast ha så stor betydelse, eftersom beredningen på flera andra punkter

funnit sig kunna avvika från rättsuppfattning i ett eller flera av de nordiska

länderna. Generellt kan vidare särskild åtgärd uppenbarligen inte avse

revisionsuppdraget. Beredningens förslag innebär knappast någon förbätt­

ring av hittillsvarande praxis. Osäkerheten kommer att bestå i ungefär

samma mån som nu, om arvode kan komma att utgå. Därmed skulle bered­

ningens referens till »särskilda åtgärder» bli verkningslös.

Sveriges speditörförbund framhåller bl. a. att speditören i sin verksamhet

har att lägga ut betydande belopp, särskilt för tull och frakter. Storleken

av förskotterade belopp har mer än fördubblats i samband med införandet

av införselmervärdeskatt, vilken det åligger speditören att betala in till tull­

verket i egenskap av s. k. varuhavare. I den mån förmånsrätt godtas för

statens fordran på införselmervärdeskatt samt tullverkets fordran på tull,

skulle speditören i viss mån kunna skyddas genom en överlåtelse till spedi­

tören av förmånsrätten i samband med inbetalning av ifrågavarande belopp.

Genom att sådan förmånsrätt för staten och tullverket inte godtagits i för­

slaget faller denna möjlighet bort.

Enligt speditörförbundet talar starka skäl för införandet av en förmåns­

rätt för speditörens fordringar hos uppdragsgivaren, särskilt med avseende

på gjorda utlägg. Förbundet har emellertid full förståelse för synpunkten

att speditörens i och för sig berättigade intresse måste vägas mot det all­

männa önskemålet att i största möjliga utsträckning begränsa förmånsrät­

Kungl. Maj:ts proposition nr 142 år 1970

Kungl. Maj:ts proposition nr 142 år 1970

81

terna. Emellertid har speditören utan tvivel ett starkare behov av skydd för sina fordringar än t. ex. fartygsbeställare, jordägare, hyresvärdar och hant­ verkare. Flertalet svenska speditionsföretag har dessutom så begränsade ekonomiska resurser att en enda kunds insolvens kan äventyra deras egen existens. Om en allmän förmånsrätt för speditörens fordringar mot upp­ dragsgivaren inte kan godtas, hemställer förbundet i andra hand att ford­ ringarna skyddas genom särskild förmånsrätt.

Skånes handelskammare ansluter sig under hänvisning till de allmänna strävandena att begränsa antalet förmånsrätter till beredningens stånd­ punkt beträffande frågan om förmånsrätt för speditionsutlägg. Handels­ kammaren erinrar emellertid om att gällande regler om uttagande av mer­ värdeskatt i samband med införsel har inneburit en avsevärt ökad börda för speditörerna såväl från likviditetssynpunkt som med hänsyn till kredit­ risken jämfört med vad som tidigare gällde. Enligt handelskammarens mening är det därför önskvärt att ändringar vidtas i mervärdeskatteför­ ordningen innebärande att speditörerna ges rätt att i sin redovisning av mervärdeskatt avlyfta av dem för kunds räkning erlagd mervärdeskatt i samband med införsel. 3

3. Departementschefen

3.1. Allmänna synpunkter

117 kap. HB finns bestämmelser om den ordning i vilken skulder skall be­ talas vid konkurs. Bestämmelserna gäller i princip även när borgenärer kon­ kurrerar om betalning vid utmätning. En del av bestämmelserna går tillbaka ända till 1734 års lag medan andra har kommit till betydligt senare. Trots de ändringar som har skett gör bestämmelserna allmänt sett ett synnerligen ål­ derdomligt intryck. Sedan länge har reglerna varit i behov av en genomgri­ pande översyn.

En del fordringar har förmånsrätt till betalning i viss inbördes ordning. Flera av dessa förmånsberättigade fordringar belastar endast bestämd egen­ dom (särskilda förmånsrätter). Som exempel kan nämnas fordringar som är förenade med panträtt eller retentionsrätt, dvs. rätt att hålla kvar egendom till säkerhet för fordran. Andra fordringar har i princip förmånsrätt till betal­ ning ur all gäldenärens egendom (allmänna förmånsrätter). De mest upp­ märksammade fordringarna av denna typ utgörs av lönefordringar, som har en mycket framskjuten rätt till betalning, och skattefordringar, som utgår med sämsta förmånsrätt, dvs. närmast före de oprioriterade fordringarna. Lönefordringarnas förmånsrättsställning — det s. k. löneprivilegiet — leder till att sådana fordringar ibland måste tas ur fast egendom och att de därvid

82

Kungl. Maj. ts proposition nr 142 år 1970

går före inteckningsfordringar. De allmänna förmånsrätterna kan inte gö­

ras gällande vid utmätning.

Flertalet fordringar är utan förmånsrätt. Innehavare av sådana fordringar

får rätt att lyfta betalning först sedan förmånsberättigade fordringar har bli­

vit till fullo infriade. Levarantörs- och skadeståndsfordringar är i allmänhet

utan förmånsrätt. Även fordringar som avser framtida pension hör med visst

undantag hit. Böter och viten har minsta rätt.

I sitt arbete med reformering av exekutionsrätten har lagberedningen nu

kommit fram till bestämmelserna om betalningsordningen vid utmätning

och konkurs. I ett avgivet betänkande har beredningen lagt fram förslag till

nya bestämmelser i ämnet. Beredningen har under arbetets gång överlagt

med kommitterade från de andra nordiska länderna. Det har därvid visat sig

omöjligt att åstadkomma en gemensam lagstiftning på grund av att utgångs­

punkterna i länderna är så olika. I viktiga hänseenden har emellertid enighet

nåtts.

En ledande princip i reformarbetet har varit, att borgenärer skall behand­

las lika, om inte verkligt bärande skäl finns för att ge någon företräde. Detta

har lett till att flera av de nuvarande förmånsrätterna har utmönstrats och

att i huvudsak inte några nya har tagits upp.

Beredningens förslag utgår från den grundläggande skillnaden mellan sär­

skilda och allmänna förmånsrätter. Såvitt avser de förra innebär förslaget

bl. a. vissa ändringar i den förmånsrätt som f. n. tillkommer hyresvärd och

jordägare mot hyresgäst resp. arrendator. Samtidigt föreslås att hyresvärds

och jordägares retentionsrätt skall utgå. I övrigt kan nämnas att en del föråld­

rade särskilda förmånsrätter enligt förslaget får leva kvar endast över­

gångsvis. Beträffande de allmänna förmånsrätterna gäller bl. a. att innebör­

den av de här aktuella lönefordringarna har preciserats bättre än f. n. samt

att förmånsrätten för skatter och en del andra fordringar föreslås avskaffad.

Beredningen har ägnat stort intresse åt frågan om förhållandet mellan löne-

fordringar och panträtt i fast egendom. Beredningens överväganden har lett

till alternativa förslag som har det gemensamt att panträttshavarnas ställ­

ning föreslås förbättrad på löneborgenärernas bekostnad.

Beredningens förslag har remissbehandlats. De har därvid fått ett i huvud­

sak välvilligt mottagande och ansetts väl ägnade att upphöjas till lag. På

många håll har man understrukit behovet av nya bestämmelser om förmåns­

rätt. Man godtar i princip tanken att begränsa antalet förmånsberättigade

fordringar.

Kritik har emellertid framkommit i olika hänseenden. Den utformning be­

redningen givit löneprivilegiet har sålunda framkallat kritik, särskilt från

löntagarorganisationerna. Samma remissinstanser men också många andra

har skarpt kritiserat förslaget att begränsa det företräde som löneborgenä-

rerna nu har framför innehavare av fastighetsinteckningar. I den delen har

däremot sådana remissinstanser som företräder fastighetskreditgivarna häl­

Kungl. Maj. ts proposition nr 142 år 1970

83

sat förslaget med tillfredsställelse. Förslaget att slopa skatteprivilegiet har avstyrkts av en hel del remissinstanser men tillstyrkts av många andra. Även i övrigt har förslaget på olika punkter mött kritik.

För egen del vill jag understryka det angelägna i att bestämmelserna om betalningsordningen vid utmätning och konkurs reformeras. De nuvarande bestämmelserna i ämnet finns i ett kapitel i HB, en av de få balkar i 1734 års lag som i vissa delar alltjämt kvarstår i sin ursprungliga form. Inte minst detta förhållande vittnar om att bestämmelserna behöver moderniseras (an­ gående placeringen av de nya bestämmelserna, se under 4.1).

Det är beklagligt men samtidigt förståeligt att det arbete beredningen har bedrivit i samverkan med företrädare för övriga nordiska länder inte har lett till förslag om gemensam nordisk lagstiftning. Man måste emellertid beakta att det här är fråga om en lagstiftning av exekutionsrättslig karaktär som i betydande utsträckning bygger på civilrättsliga institut, t. ex. panträtt och retentionsrätt. Endast under förutsättning av någorlunda uniformitet på de civilrättsområden som här är aktuella, kan bestämmelserna om förmånsrätt utformas enhetligt för de nordiska länderna. Denna förutsättning föreligger emellertid inte (jfr bet. s. 40). Till detta kommer att i den svenska förmåns- rättsordningen bör behandlas även den förmånsrättsställning som följer med panträtt och retentionsrätt. I annat fall blir det svårt att överskådligt reglera t. ex. det företräde som löneborgenärer bör ha framför panthavare i fast egendom. I Danmark och Norge däremot är sistnämnda borgenärer liksom övriga panthavare i princip skyddade vid konkurrens med löneborgenärer. De behandlas som separatister, dvs. den egendom som omfattas av rättighe­ ten skall avskiljas från boet innan utdelning sker. De har med andra ord därigenom i huvudsak samma ställning som ägare (jfr 17 kap. 2 § första st. HB).

På grund av väsentliga olikheter av detta slag är det alltså, åtminstone f. n., inte möjligt att åstadkomma en gemensam nordisk lagstiftning.

I likhet med remissinstanserna godtar jag utgångspunkten för beredning­ ens förslag att alla borgenärer i princip skall behandlas lika. Fordringar bör sålunda ges förmånsrätt till betalning endast om verkligt starka skäl finns härför. Jag övergår nu till att utifrån denna principiella syn mera allmänt diskutera vilka fordringar som bör vara utrustade med förmånsrätt.

Av nuvarande särskilda förmånsrätter utgörs flertalet, som jag redan har nämnt, av sådana som följer med panträtt eller retentionsrätt. Som exempel kan jag nämna sjö- eller luftpanträtter (17 kap. 2 § andra st. HB), handpant­ rätter, inteckningar i fartyg eller luftfartyg jämte reservdelar till luftfartyg och hantverkares rätt till ej avhämtat gods (17 kap. 3 § HB) samt inteck­ ningar i fast egendom (17 kap. 9 § 1 och 2 mom. HB). En särskild ställning intas av fordran på hyra eller arrendeavgift. Förmånsrätten för sådan ford­ ran följer inte med hyresvärds eller jordägares retentionsrätt utan är själv­ ständig (17 kap. 5 och 6 §§ HB).

84

Panträtt och retentionsrätt utgör säkerhetsrätter. De är såsom sådana kon­

struerade så, att rättighetsinnehavaren i största möjliga utsträckning skyd­

das. I detta skydd utgör förmånsrätten ett väsentligt inslag. Det kan inte

komma i fråga att i förevarande sammanhang ta ifrån fordringar med pant­

rätt eller retentionsrätt deras förmånsrätt. Huruvida den särskilda förmåns­

rätt som f. n. tillkommer hyresvärds eller jordägares fordran alltjämt är

motiverad har i lagstiftningsärendet varit föremål för delade meningar. Jag

anser i likhet med beredningen tillräckligt starka skäl tala för att förmåns­

rätten behålls men att den därvid bör konstrueras om (se 3.3).

En remissinstans har uttalat önskemål om ny lagstiftning angående pant­

rätt i lös egendom. En annan påpekar att det är oklart huruvida retentions­

rätt föreligger i fråga om byggnadsritningar, sakkunnigutlåtanden, rätte­

gångshandlingar o. d. och vill att oklarheten skall undanröjas. Dessutom kan

nämnas att Sveriges hantverks- och industriorganisation i en till Kungl. Maj :t

den 23 april 1970 inkommen skrivelse hemställt om lagstiftning som skyddar

underentreprenörer vid konkurser inom byggnadsbranschen (jfr bet. s. 40).

Önskemålen bör inte lämpligen tas upp i detta sammanhang. I endast mycket

begränsad utsträckning har i detta ärende tagits upp reformer i frågor utanför

förmånsrättslagen. Vad som i det hänseendet föreslås är egentligen endast

att hyresvärds och jordägares retentionsrätt slopas (3.3) samt att vissa real-

laster och andra belastningar på fast egendom såsom föråldrade mönstras

ut (se specialmotiveringen till 6 § förmånsrättslagen under 4.1). Dessutom

föreslås i en särskild lag retentionsrätt för fordran hos hotellgäst såsom er­

sättning för en numera föråldrad bestämmelse i samma ämne (se 4.3).

Vid sidan av fordringar med panträtt eller retentionsrätt är det f. n. i hu­

vudsak två slags fordringar som är förenade med särskild förmånsrätt, näm­

ligen fordran på grund av företagsinteckning (17 kap. 7 § andra st. HB) och

utmätningsfordran (17 kap. 8 § och 9 § 3 inom. HB). Dessa fordringar står

panträtten nära (se beträffande utmätningsfordran bet. s. 43 och 131). Av

samma skäl som i fråga om panträttsfordran bör därför företagsinteck-

nings- och utmätningsfordran få behålla sin förmånsrätt. Detta överensstäm­

mer med beredningens förslag.

Beträffande därefter de allmänna förmånsrätterna är den förmånsrätt som

tillkommer fordran på lön eller pension m. in. den utan tvivel viktigaste (17

kap. 4 § och 6 a § HB). Löneprivilegiet uppbärs av starka sociala skäl. Tyvärr

är det emellertid långt ifrån tillräckligt med förmånsrätt för att i alla lägen

tillgodose samtliga lönekrav. Det händer sålunda allt emellanåt att lönebor-

genärer helt eller delvis blir utan betalning när företag går i konkurs. Dess­

utom tvingas löneborgenärerna, även om deras anspråk blir tillgodosedda,

ofta vänta mycket länge på betalningen. Detta förhållande har givit anled­

ning att överväga särskilda åtgärder.

Inom inrikesdepartementet har sålunda utarbetats en promemoria om

löneskydd vid konkurs (In Stencil 1970:3). I promemorian föreslås att sta­

Kungl. Maj:ts proposition nr

742 år

1970

Kungl. Maj:ts proposition nr 142 år 1970

85

len från och med den 1 januari 1971 skall garantera lönefordringarna. Löne­ garantin skall gälla sådana löne- och pensionsfordringar som i konkurs ut­ går med förmånsrätt enligt 17 kap. 4 § HB. Betalning enligt garantin skall för varje arbetstagare utgå med maximalt två gånger basbeloppet enligt lagen om allmän försäkring. Härigenom kommer knappast några socialt välmoti­ verade anspråk på löneskydd att falla utanför lönegarantin. Garantibelopp skall betalas ut så snart som möjligt efter konkursbeslutet. Lönegaranti­ systemet skall finansieras genom arbetsgivaravgifter. Avgifterna skall be­ räknas på samma underlag som den allmänna arbetsgivaravgiften och tas ut samtidigt med denna avgift.

Promemorian om löneskydd vid konkurs skall nu remissbehandlas. I av­ vaktan på resultatet av remissbehandlingen och inrikesdepartementets fort­ satta överväganden i ämnet, är det för tidigt att uttala sig om hur lönegaran­ tin kommer att slutgiltigt utformas i alla enskildheter.

Tillkomsten av en statlig lönegaranti vid konkurs kan komma att i viss mån påverka bedömningen av förmånsrätten för löne- eller pensionsford­ ringar. Innan den statliga lönegarantin har givits sin definitiva utformning, synes det därför mindre lämpligt att ta slutlig ställning till löneprivilegiets omfattning. I och för sig finns således skäl att dröja något med att ta upp frågan om förmånsrättsordningen. Detta ärende har emellertid sådant sam­ band med annan pågående lagstiftning att jag har bedömt det som uteslutet att skjuta på frågan ytterligare. Förslagen till fastighetsbildningslag (prop. 1969: 128) och till ny jordabalk (prop. 1970: 20), som behandlas av 1970 års riksdag, förutsätter nämligen att betydande ändringar görs i förmånsrätts­ ordningen. Det förslag till nya regler om exekution i fast egendom som inom kort kommer att föreläggas riksdagen har också ett mycket nära samband med förmånsrättsordningen. Förslaget med nya bestämmelser om förmåns­ rättsordningen bör behandlas i så nära samband som möjligt med de nämnda förslagen.

Med hänsyn till det anförda är jag inte beredd att nu föreslå någon änd­ ring av löneprivilegiets omfattning eller av löneborgenärernas förmånsrätt i förhållande till inteckningsborgenärernas.

Allmän förmånsrätt följer nu även med vissa fordringar av mera speciellt slag. Hit hör bl. a. begravnings- och bouppteckningskostnad i dödsbos kon­ kurs samt fordran på arvode och kostnadsersättning till förordnad boutred­ ningsman m. fl. (17 kap. 4 § HB). Även ersättningskrav mot försumliga för­ myndare och gode män (17 kap. 10 § HB) liksom vissa redovisningsford- ringar är utrustade med allmän förmånsrätt (17 kap. 11 § HB). Beredningen har i sitt förslag behållit de förstnämnda förmånsrätterna med vissa juste­ ringar men slopat de sistnämnda. Från remisshåll har beredningens ställ­ ningstagande i huvudsak godtagits. Inte heller jag finner anledning till någ­ ra principiella invändningar utan anser att beredningens förslag kan godtas. Beredningen har vidare till diskussion tagit upp frågan om att utrusta under­

86

hållsbidrag, revisorsarvoden och speditionsutlägg med förmånsrätt men har

efter vissa överväganden avvisat tanken härpå. Trots att beredningens avvi­

sande inställning vid remissbehandlingen har mött viss kritik, ansluter jag

mig för min del till beredningens bedömning (3.5).

En omstridd allmän förmånsrätt är slutligen den som tillkommer fordran

på skatt eller allmän avgift (17 kap. 12 § HB). I en del konkurser uppgår för-

månsberättigade skattefordringar till betydande belopp. Beredningens förslag

att skatteprivilegiet skall avskaffas bar, som jag redan har nämnt, fått ett

blandat mottagande vid remissbehandlingen. För egen del har jag kommit till

uppfattningen, att övervägande skäl talar för att skatteprivilegiet behålls (se

härom närmare under 3.4).

Som en följd av förslaget kommer gruppen oprioriterade fordringar att bli

något större än f. n. De fordringar vilkas nuvarande förmånsrätt slopas kom­

mer sålunda att föras hit. Bland de oprioriterade ingår också de fordringar

för vilka förmånsrätt efter särskilda överväganden har avvisats i detta

ärende, alltså underhållsbidrag, revisorsarvoden och speditionsutlägg. De

från ekonomisk synpunkt tyngst vägande fordringarna utan förmånsrätt tor­

de emellertid även i fortsättningen komma att bli leverantörsfordringar och

liknande.

Även skadeståndsfordringar utgår utan förmånsrätt. I den mån skade­

ståndsanspråken är från social synpunkt angelägna gäller emellertid — lik­

som beträffande flera andra socialt beaktansvärda men oprioriterade ford­

ringar — att de i första hand bör tillgodoses på annat sätt än genom utdel­

ning i konkurs. Jag kan nämna att många skadeståndsfordringar tillgodoses

på försäkringsmässig väg och att en del privilegieras vid löneutmätning (jfr

prop. 1968: 130 s. 93 f och 106).

Förutom böter och viten bör i överensstämmelse med beredningens förslag

även fordringar på grund av förverkande eller annan särskild rättsverkan av

brott ha minsta rätt.

Kungl. Maj:ts proposition nr 142 år 1970

3.2. Lön och pension

Fordringar på lön och pension utgår som nämnts f. n. i betydande ut­

sträckning med förmånsrätt. I fråga om lön gör lagen skillnad mellan olika

arbetstagare. ”Betjänter och tjänstehjon” har förmånsrätt för lön för hela

sista året. Denna regel anses numera i första rummet gälla tjänstemän. ”An­

nan arbetare” har förmånsrätt för lön (”dagspenning eller avlöning”) som

inte har stått inne längre än sex månader efter förfallodagen.

Beträffande pension avser förmånsrätten förfallna fordringar som tillkom­

mer pensionstagare på grund av egen eller anhörigs arbetsanställning. För­

månsrätten gäller emellertid inte förfallna pensionsfordringar för längre tid

än sammanlagt ett år. Arbetstagare som är född 1907 eller tidigare eller den­

nes efterlevande har dessutom förmånsrätt för fordringar på framtida pen­

sion med viss beloppsmaximering.

87

Förmånsrätten för lön och pension är allmän, dvs. gäller i princip all gäl- denärens egendom och kan därför åberopas endast i konkurs och således inte vid utmätning. Bestämmelserna är i övrigt något olika för fordringar på lön och förfallen pension, å ena, och för fordringar på framtida pension, å andra sidan. Beträffande de förra gäller att de får tillgodoses ur egendom som belastas av särskilda men lägre förmånsrätter först sedan det visat sig att de inte på annat sätt kan bli betalda. Fast egendom får emellertid inte tillgripas så länge lös egendom är att tillgå. När betalning sker ur fast egen­ dom kan inteckningsfordringar helt eller delvis komma att trängas undan. I detta hänseende är skillnaden i förhållande till fordringar på framtida pen­ sion stor. Sådana fordringar får beträffande fast egendom alltid träda till­ baka vid konkurrens med inteckningsfordringar.

Lagberedningen föreslår att den nuvarande kategoriindelningen mellan olika arbetstagare slopas. Enligt förslaget får alla arbetstagare förmånsrätt för lön, som har förfallit till betalning högst sex månader före konkursansök­ ningen, och för lön under skälig uppsägningstid, högst sex månader. Om lö­ neanspråket är tvistigt och arbetsgivaren av den anledningen har innehållit betalningen, skall en utsträckt frist gälla. I fråga om pension föreslås för­ månsrätt för förfallna fordringar som tillkommer arbetstagare eller dennes efterlevande för högst sex månader före konkursansökningen och nästföl- jande sex månader. Beträffande fordringar på framtida pension föreslås att den nuvarande regleringen behålls oförändrad.

Förmånsrätten för lön och pension är allmän även enligt beredningens förslag. Beträffande förhållandet till särskilda förmånsrätter bygger försla­ get i huvudsak på gällande rätt med ett väsentligt undantag. Detta avser för­ hållandet mellan löneprivilegiet och fastighetsinteckningar. Beredningen framlägger i den frågan alternativa förslag som båda syftar till att begränsa de dolda risker för fastighetskrediten som är förenade med nuvarande ord­ ning. Förslagen innebär samtidigt inskränkningar i löneprivilegiets före- trädesställning.

Beredningens förslag angående löneprivilegiets omfattning har tillstyrkts eller lämnats utan erinran av många remissinstanser. I en hel del remissytt­ randen har emellertid framkommit kritiska synpunkter. Sålunda anser LO och övriga i ärendet hörda löntagarorganisationer att den tid före konkur­ sen inom vilken lönefordringar skall ha förfallit för att vara förmånsberät- tigade bör förlängas till ett år. Andra remissinstanser, t. ex. hovrätten över Skåne och Blekinge samt advokatsamfundet, är av motsatt uppfattning och anser att tiden bör förkortas till tre månader.

Den föreslagna reformen i fråga om förhållandet mellan löneprivilegiet och fastighetsinteckningar har på de flesta håll mötts av tvekan eller skarp kritik. Många remissinstanser — hovrätten över Skåne och Blekinge, kom­ merskollegium, bostadsstyrelsen m. fl. — anser inte att utredningsmaterialet är tillräckligt för ett ställningstagande. Konflikten mellan lönefordringar och

Kungl. Maj:ts proposition nr 142 år 1970

88

inteckningsfordringar kan enligt dessa remissinstansers mening inte lösas

inom förmånsrättsordningens ram. En hel del remissinstanser uttalar sig

mera bestämt för den nuvarande ordningen med lönefordringarnas oin­

skränkta företrädesställning. Hit hör bl. a. hovrätten för Västra Sverige,

Folksam, SPP och löntagarorganisationerna. Slutligen finns det en grupp

remissinstanser som godtar reformen men har vissa kritiska synpunkter på

de alternativa förslagens utformning. Till denna grupp hör bankinspektio­

nen, arbetsgivareföreningen, industriförbundet, bankföreningen, advokat­

samfundet, grossistförbundet m. fl. remissinstanser.

För egen del vill jag först erinra om det pågående arbetet som syftar till att

stärka arbetstagarnas löneskydd vid konkurs. Jag har tidigare nämnt att jag

inte kan avvakta resultatet av det arbetet samt att jag inte är beredd att nu

föreslå någon ändring av löneprivilegiets omfattning eller av löneborgenärer-

nas förmånsrätt i förhållande till inteckningsborgenärernas (se 3.1).

Beträffande den närmare utformningen av förmånsrätten för löne- och

pensionsfordringar biträder jag självfallet lagberedningens uppfattning att

den nuvarande kategoriindelningen mellan olika löntagare är föråldrad och

bör slopas. Jag har inte något att invända mot förslaget att som en gemensam

beteckning för löntagarna i fortsättningen använda begreppet arbetstagare.

Jag utgår liksom beredningen från att begreppet här kommer att tilläggas

samma civilrättsliga innebörd som det har i andra sammanhang (jfr bet. s.

149 och prop. 1970: 94 s. 36 och 39).

Meningarna är delade beträffande frågan hur gamla lönefordringar som

skall få utgå med förmånsrätt. Beredningens förslag om att de måste ha för­

fallit inom sex månader före konkursansökningen kan sålunda sägas utgöra

en kompromiss mellan olika, mot varandra stridande synpunkter. Förslaget

leder till försämrad förmånsrätt för sådana arbetstagare för vilka f. n. gäller

en tidsfrist av ett år.

Till förmån för en kort tidsfrist, dvs. för att endast ganska sent förfallna

lönefordringar skall omfattas av förmånsrätten, talar intresset av att be­

gränsa den form av kreditgivning som består i att en utomstående betalar de

anställdas löner och därigenom övertar deras krav mot arbetsgivaren. Det

har anförts att en sådan kreditgivning ofta är osund därför att den bidrar till

att onödigt länge hålla i gång företag som saknar förutsättningar att fortleva.

Som skäl för en relativt snäv tidsfrist åberopas också att denna som regel

skulle vara tillräcklig för att det stora flertalet lönekrav skulle omfattas av

förmånsrätten. Arbetstagarnas lön står sålunda i allmänhet inte inne hos ar­

betsgivaren så länge. Om arbetsgivaren dröjer med betalning, torde arbetsta­

garna ofta själva eller med sina organisationers hjälp få rättelse till stånd.

Advokatsamfundet, vars medlemmar regelmässigt torde anlitas som kon­

kursförvaltare, har i sitt remissyttrande lämnat vissa uppgifter som i sam­

manhanget är av intresse. Enligt samfundet bevakas gamla lönefordringar i

allmänhet av någon som har övertagit de anställdas lönefordringar och

Kungl. Maj. ts proposition nr 142 år 1970

Kungl. Maj:ts proposition nr 142 år 1970

89

därmed förmånsrätten. Den större delen av löntagarnas egna bevakningar avser lön under uppsägningstid. Andra stora bevakningsposter är semester­ ersättning och, i vissa branscher, upparbetade löneanspråk av typen ackords- överskott.

Även om det skulle vara så att en tidsfrist på sex månader i allmänhet skulle vara tillräcklig för att ge förmånsrätt åt lönefordringar kan man dock enligt min mening inte bortse från att i vissa fall lönefordringar blir innestå- ende hos arbetsgivaren för längre tid. SALF har exempelvis i sitt remissytt­ rande pekat på att bristande sysselsättningsmöjligheter, särskilt i mindre orter, i förening med svårigheter för arbetstagarna att flytta till annan ort kan få till följd att deras lönefordringar står inne åtskilliga månader. Spe­ ciella typer av löneposter såsom ackordsöverskott o. d. kan naturligtvis även eljest bli innestående hos arbetsgivaren för längre tid. TCO har för sin del anfört att det beträffande tjänstemän med provisionslön snarare är regel än undantag, att provisionen vid konkurs står inne oreglerad sedan åtskillig tid. TCO framhåller att de avtalade provisionsvillkoren ofta är mycket oklara och svårtolkade i fråga om både förfallotid och annat. Till detta kommer en­ ligt organisationen andra omständigheter, t. ex. att arbetsgivaren haft en un­ dermålig bokföring, vilka tillsammans gör att arbetstagaren i många fall varken kan bedöma storleken av sin provisionsfordran eller förfallotiden för olika delposter.

Intresset av att hindra att löneprivilegiet utnyttjas för osund kreditgivning skulle i och för sig kunna tillgodoses genom en föreskrift att förmånsrätten för lönefordran faller bort om den överlåts. Beredningen har efter vissa över­ väganden avvisat tanken på en sådan föreskrift. Jag delar beredningens upp­ fattning i denna fråga. Kreditgivningen torde nämligen ej sällan ske under omständigheter, som gör den fullt godtagbar från allmän synpunkt. Jag tän­ ker exempelvis på sådana fall inom byggnadsbransch^!, där byggmästaren får ekonomiska svårigheter och byggherren övertar de anställdas löneford­ ringar för att få byggnadsföretaget fullföljt. Man bör också beakta att möj­ ligheten att överlåta lönefordran med bibehållen förmånsrätt åtminstone i vissa fall skapar gynnsammare förutsättningar att rekonstruera eller av­ veckla ett företag på det sätt som med tillämpning av sunda företagsekono­ miska principer är lämpligast från sysselsättningssynpunkt.

Beredningens förslag till tidsbestämning står i god överensstämmelse med vad som gäller i Danmark enligt lagstiftning som tillkommit under 1960- talet. Även i Norge har man ganska nyligen fått en lagstiftning med vilken beredningens förslag i huvudsak korresponderar. Sedan förslaget framlades har emellertid frågan om nordisk rättslikhet på denna punkt kommit i ett nytt läge. Nordiska rådet har sålunda den 11 februari 1970 antagit en re­ kommendation till regeringarna angående förenhetligande av reglerna om förmånsrätt i konkurs (rek.nr 12/1970). I rekommendationen hemställs bl. a., att lönefordringar som har förfallit inom ett år före konkursansökningen ges

90

Kungl. Maj:ts proposition nr 14-2 år 1970

förmånsrätt omedelbart efter massafordringar och därmed jämförbara kon­

kur sfordringar.

Med hänsyn till det anförda har jag kommit fram till att förmånsrätten

bör omfatta lönefordringar som har förfallit tidigast ett år före konkursan­

sökningen.

För det fallet att löneanspråket är tvistigt och betalningen därför har in­

nehållits har beredningen föreslagit, att förmånsrätten skall vara bevarad om

talan väckts eller förhandling i bruklig ordning begärts inom sex månader

från förfallodagen och konkursansökan följt inom sex månader från det att

tvisten slutligt har avgjorts. Med förhandling i bruklig ordning åsyftar be­

redningen sådan reglerad förhandling som på arbetsmarknaden äger rum

mellan parterna eller deras organisationer, oavsett om förhandlingsplikt

föreligger eller ej. Beredningen framhåller att förhandling i samma ordning

förekommer också mellan oorganiserade arbetstagare och deras arbetsgiva­

re. Detta förslag har i allmänhet inte väckt någon erinran från remissin­

stansernas sida. SACO har dock anmärkt att det inte kan anses vara fråga

om reglerad förhandling när enskild arbetstagare diskuterar en tvistig löne­

fråga med sin arbetsgivare, särskilt inte om arbetstagaren är oorganiserad.

Även med en tidsfrist av ett år anser jag att en särskild regel är motiverad

för det fall att lönefordran är omtvistad. Förmånsrätten bör vara bevarad,

om talan väckts inom sex månader från förfallodagen och konkursansök­

ningen följt inom sex månader från det att tvisten blivit slutligt avgjord.

Talan kan enklast väckas genom ansökan om betalningsföreläggande. Jag

biträder lagberedningens uppfattning att även begäran om förhandling an­

gående tvistigt löneanspråk bevarar tidsfristen. Det bör dock då vara fråga

om förhandling i enlighet med förhandlingsordning i kollektivavtal.

Jag övergår nu till frågan om längden av den uppsägningstid som skall få

ge upphov till förmånsberättigade lönekrav. Beredningens förslag att för­

månsrätten skall omfatta lön under skälig uppsägningstid överensstämmer

med hittillsvarande rättspraxis. Vid bedömande av vad som är skälig uppsäg­

ningstid bör liksom f. n. hänsyn tas till bl. a. anställningens längd och art.

Mot vad förslaget sålunda innehåller finns inte något att invända. Bered­

ningen har emellertid härutöver föreslagit att förmånsrätt för längre uppsäg­

ningstid än sex månader inte skall godtas. Vid remissbehandlingen har åsik­

terna på denna punkt gått isär. Från något håll har framhållits att längre

uppsägningstid än sex månader kan förekomma, men att den ökade anställ­

ningstryggheten lätt blir illusorisk, om inte förmånsrätt följer med löneford­

ringen för hela uppsägningstiden. Man har vidare pekat på de s. k. långtids-

kontrakten för innehavare av ledande befattningar inom företag. Om för­

månsrätt vid konkurs inte medges för lönefordran avseende hela den över­

enskomna kontraktstiden, försvåras rekryteringen av arbetstagare i arbetsle-

dande ställning för sanering av ekonomiskt svaga företag. Någon maximi­

gräns borde därför inte införas i lagen. En annan remissinstans har tvärtom

Kungl. Maj:ts proposition nr 142 år 1970

91

föreslagit att den förmånsrättsgrundande uppsägningstiden skall begränsas till tre månader för normalfallen med möjlighet till förlängning upp till sex månader om synnerliga skäl föreligger.

Av hänsyn till övriga borgenärer bör enligt min mening en absolut be­ gränsning av den förmånsrättsgrundande uppsägningstiden införas i lagen. Att sätta gränsen lägre än till sex månader är med hänsyn till gällande praxis inte lämpligt. Den av beredningen förslagna tiden är å andra sidan f. n. fullt tillräcklig i det alldeles övervägande antalet fall. Visserligen över­ vägs bl. a. uppsägningstidens längd av den av chefen för inrikesdepartemen­ tet nyligen tillsatta utredningen om ökad anställningstrygghet m. m. (riks- dagsber. 1970: In: 30). Från social synpunkt finns emellertid knappast någon anledning att — om en längre uppsägningstid än sex månader gäller — låta den tid som överskrider sex månader vara förmånsrättsgrundande. Bered­ ningens förslag i denna del bör därför godtas.

I fråga om tidsfristerna för förfallna pensionsfordringar bör enligt min mening samma regler gälla som för lönefordringar. Förmånsrätten bör alltså omfatta pensionsfordringar för högst ett år innan konkursansökningen gjor­ des och nästföljande sex månader.

Den av beredningen föreslagna bestämmelsen om förmånsrätt i vissa fall för framtida pension motsvarar i sak gällande rätt. Denna förmånsrätt skall skydda äldre arbetstagare — födda 1907 eller tidigare — som inte får upp­ bära full allmän tilläggspension. Den kommer därför successivt att minska med åren för att så småningom helt upphöra. Jag biträder förslaget även i denna del. Jag vill tillägga att arbetstagares fordran på framtida pension i öv­ rigt är oprioriterad. Frågan om sådan fordrans ställning vid konkurs har ny­ ligen prövats. Därvid avvisades förslag om att fordringen skulle utrustas med förmånsrätt (prop. 1967: 83 s. 51, motionerna I: 814 och II: 1019 samt I: 815 och II: 1018, 1LU 38, rskr 292). Enligt min mening finns det nu inte någon anledning att ompröva detta ställningstagande.

Slutligen vill jag beröra den i förevarande lagstiftningsärende synnerligen uppmärksammade frågan om förhållandet mellan löneprivilegiet och fastig- hetsinteckningar. Såsom har omvittnats i olika sammanhang är det en bety­ dande olägenhet att fastighetsinteckningar — och därvid t. o. in. inteck­ ningar med bästa rätt — kan komma att bli nödlidande på grund av lönepri­ vilegiet. Så betydelsefull som realkrediten är i vårt land — den fasta egendo­ men antas år 1967 ha varit intecknad för ca 117 miljarder kr. — bör den på allt sätt åtnjuta rättsordningens skydd. Sedan lång tid tillbaka har det också ansetts vara ett angeläget önskemål att stärka fastighetskrediten i det här hänseendet. Beredningens förslag får ses som ett försök att inom förmåns- rättsordningens ram lösa problemet.

Såsom åtskilliga remissinstanser har framhållit måste emellertid hjälpme­ del utanför förmånsrättsordningen anlitas om konflikten mellan löneborgenä- rer och inteckningsborgenärer skall kunna lösas på ett tillfredsställande sätt.

92

Det inom inrikesdepartementet pågående arbetet på en lönegaranti vid kon­

kurs är ett sådant hjälpmedel. Jag vill emellertid inte nu gå vidare in på pro­

blemet. Den nuvarande regleringen bör därför i sak behållas, i varje fall tills

vidare. Inteckningsborgenärerna skall alltså få vika för löneborgenärernas

krav.

Till frågan om löneprivilegiets omfattning såvitt avser semesterersätt­

ningar och till vissa andra problem återkommer jag i det följande.

Kungl. Maj:ts proposition nr 142 år 1970

3.3. Hyra och arrendeavgift

Fordran på hyra eller arrendeavgift hör till de krav som f. n. utgår med

förmånsrätt. Därvid förutsätts att fordringen har förfallit till betalning inom

ett år innan utmätningen ägde rum eller konkursansökningen gjordes eller

under tiden därefter. Hyresvärdens förmånsrätt avser förutom hyra även ex­

empelvis krav på ersättning för skada på den uthyrda lägenheten. Jordäga­

rens förmånsrätt åter avser förutom arrendeavgift bl. a. krav på ersättning

för husröta och vanhävd. Förmånsrätten gäller i hyresgästen resp. arrenda-

torn tillhöriga lösören inom fastigheten och dessutom •—- i arrendefallet —

i arrendatorn tillhöriga byggnader på fastigheten.

Förmånsrätten för hyra och arrendeavgift kompletteras med retentions­

rätt. Innebörden härav är att hyresvärd och jordägare får hålla kvar egen­

dom som säkerhet för fordran på hyresgäst resp. arrendator. Medan hyres­

värd kan göra sin retentionsrätt gällande när som helst under hyrestiden, är

jordägarens retentionsrätt inskränkt till tidpunkten för arrendatorns av­

flyttning. Det skall vidare nämnas att hyresvärds eller jordägares förmåns­

rätt inte sammanfaller helt med retentionsrätten utan att vissa avvikelser

föreligger, t. ex. beträffande de fordringar som grundar rättigheterna.

Lagberedningen har övervägt frågorna om förmånsrätt och retentionsrätt

för hyresvärd och jordägare. Övervägandena har lett till förslag om en om­

konstruerad förmånsrätt och ett avskaffande av retentionsrätten. Förmåns­

rätten har anknutits till lagen om företagsinteckning. Detta innebär bl. a. att

förmånsrätten gäller endast när hyresgästen eller arrendatorn är närings­

idkare och den uthyrda lägenheten eller arrendestället är avsett för verk­

samheten. Hyra eller arrende enbart för bostadsändamål faller sålunda utan­

för. Förmånsrätten är vidare begränsad så till vida att den inte avser större

belopp än tre månaders hyra eller ett års arrendeavgift. Som ersättning för

retentionsrätten föreslås att hyresvärd och jordägare skall få rätt till ome­

delbar utmätning hos hyresgästen resp. arrendatorn. Det förutsätts därvid

att fordringen är klar och förfallen samt grundar sig på skriftligt avtal.

Bestämmelserna om förmånsrätt och retentionsrätt har samband med reg­

lerna om verkan av att hyresgäst eller arrendator försätts i konkurs. Bered­

ningen har utarbetat nya regler i detta ämne (se härom under 4.2). I sam­

manhanget bör även nämnas att beredningen i betänkandet Utsökningsrätt

VIII föreslår att en särskild konkursgrund i 4 § KL upphävs. Konkursgrun­

93

den ger hyresvärd och jordägare rätt att få nyttjanderättshavaren försatt i konkurs, om egendom, i vilken hyresvärden eller jordägaren har förmåns­ rätt, undandras dem.

Beredningens förslag till omkonstruktion av förmånsrätten har i allmän­ het lämnats utan erinran av remissinstanserna. Från några håll har emel­ lertid viss kritik framförts. Man har därvid vanligen hävdat att förmånsrät­ ten begränsats alltför mycket i beredningens förslag. Det finns emellertid även remissinstanser som anser att förmånsrätten helt skall slopas. Försla­ get att utmönstra retentionsrätten har i stort sett godtagits av remissinstanser­ na. Däremot har en hel del remissinstanser avstyrkt förslaget om rätt till omedelbar utmätning för hyresvärd och jordägare.

För egen del anser jag att hyresprivilegiet och arrendeprivilegiet bör om­ prövas förutsättningslöst i detta sammanhang. Därvid bör man utgå från att hyresvärd och jordägare skall behandlas på samma sätt som det stora flertalet fordringsägare och att deras fordringar alltså skall vara opriorite­ rade. Ett särskilt skäl härför är intresset av att uppnå nordisk rättslikhet på denna punkt. I Danmark och Norge har tidigare funnits ett hyresprivilegium. Detta har emellertid inte längre ansetts tillräckligt motiverat i något av länderna och har därför numera avskaffats. I överensstämmelse med det all­ männa betraktelsesättet (3.1) är ett bibehållande i vårt land av hyresprivile­ giet försvarligt endast om skälen härför är mycket starka.

Vid remissbehandlingen har framhållits att den nuvarande förmånsrätten i vissa fall är av stor ekonomisk betydelse för hyresvärd och jordägare. Det måste också medges att en hyresvärd kan få vissa svårigheter att snabbt hyra ut en stor och dyr lägenhet på nytt sedan den utrymts i förtid. Uppenbarligen kan emellertid skäl av det slaget inte i och för sig motivera ett bibehållande av hyresprivilegiet. Det är i stället just för att fördela riskerna för ekono­ miska förluster så rättvist som möjligt mellan olika borgenärer som hyres­ privilegiet kan behöva avskaffas.

Ekonomisk betydelse torde förmånsrätten ha i fråga om uthyrda affärslä- genheter o. d. samt beträffande arrenden där arrendestället används i arren- datorns förvärvsverksamhet. Däremot torde den i allmänhet sakna betydelse såvitt avser uthyrda bostäder. Detta beror bl. a. på att hyresgästen-gäldenä- ren i bostaden regelmässigt inte har andra tillgångar än sådana som omfattas av hans beneficium, dvs. är utmätningsfria av hänsyn till honom själv och hans närstående. Dessutom gäller att om hyran —- som enligt lag och allmän praxis är förskottshyra — inte betalas, hyresvärden ändå är säkerställd genom att han ganska kort tid efter förfallodagen kan få hyresrätten förver­ kad och hyresgästen avhyst. Jag vill särskilt påpeka att hyresvärdens rätt att vid betalningsförsummelse bli av med hyresgästen gäller även när hyres­ gästen är i konkurs. Det är under hänvisning till nu angivna förhållanden som beredningen har avstått från att föreslå förmånsrätt för hyresfordran eller fordran på arrendeavgift som avser bostadsarrende. Jag delar bered­

Kungl. Maj:ts proposition nr 142 år 1970

94

ningens åsikt att förmånsrätt inte är tillräckligt motiverad i dessa fall.

I fråga om affärslokaler o. d. samt beträffande arrenden där arrendestället

används i arrendatorns förvärvsverksamhet gäller visserligen också att nytt-

janderättshavaren ganska snabbt kan bli avhyst om han inte betalar hyran

eller arrendeavgiften på föreskriven tid. Fråga är emellertid om inte hyres­

värd och jordägare härutöver i dessa fall bör medges visst rättsskydd i form

av förmånsrätt till betalning. Motivet härtill skulle vara att samtliga borgenä­

rer kan vara betjänta av det. En hyresvärd eller jordägare som har förmåns­

rätt för sin fordran kan sålunda vid betalningsförsummelse på grund av för­

månsrätten avstå från att omedelbart begära avhysning. Om hyresgästen el­

ler arrendatorn försätts i konkurs, kan konkursförvaltningen i stället få visst

anstånd med betalningen. Under respittiden kan konkursförvaltningen när­

mare undersöka konkursgäldenärens förvärvsverksamhet och besluta om

hur den lämpligen bör rekonstrueras eller avvecklas. Som bankinspektionen

har understrukit i sitt remissyttrande innebär en flyttning av konkursföretag

ofta att verksamheten avsevärt försvåras eller omöjliggörs. Dessutom visar

erfarenheten att nyttjanderätt till en affärslokal e. d. ofta utgör en beaktans-

värd tillgång i ett konkursbo.

Man kan visserligen hävda att hyresvärd och jordägare i likhet med andra

borgenärer kan begära säkerhet för sina framtida krav på hyra resp. ar­

rendeavgift. Sådan säkerhet kan bestå av lös pant, borgensförbindelse eller,

om nyttjanderättshavaren är näringsidkare, företagsinteckning. I fråga om

jordbruksarrenden lär det f. ö. inte vara ovanligt att jordägaren redan nu —

förutom att begära förskottsbetalning — kräver säkerhet i en eller annan

form (bet. s. 109). Om nyttjanderättshavaren har ställt säkerhet, skulle en

betalningsförsummelse från hans sida inte omedelbart behöva följas av av­

hysning. Jag tror emellertid att det för borgenärernas gemensamma bästa är

bättre att förse fordringar på hyra och arrendeavgift med förmånsrätt än att

hänvisa hyresvärdar och jordägare till att säkerställa sig genom enskilda

överenskommelser. Jag vill i sammanhanget särskilt påpeka att remissin­

stanser som företräder kreditgivningen har godtagit beredningens förslag

om förmånsrätt.

På grund av det anförda anser jag tillräckligt starka skäl tala för bered­

ningens förslag att behålla förmånsrätt beträffande affärslägenheter o. d.

samt i fråga om arrenden där arrendestället används i arrendatorns förvärvs­

verksamhet. Detta innebär visserligen att nordisk rättslikhet formellt inte

upprätthålls på denna punkt. I praktiken kommer emellertid förhållandena

i Sverige inte att skilja sig så mycket från dem i Danmark och Norge. I de

sistnämnda båda länderna tvingas man nämligen som en ersättning för hy-

resprivilegiet och arrendeprivilegiet att, åtminstone för viss tid, göra ford­

ringar på hyra och arrendeavgift till massakrav, dvs. krav som skall tillgodo­

ses innan utdelning sker till borgenärerna (bet. s. 178, 179 och 182). En så­

dan ordning, som lätt blir komplicerad, behövs inte om beredningens förslag

följs (jfr under 4.2).

Kungl. Maj. ts proposition nr 142 år 1970

95

Den nya utformning som beredningen har givit hyresprivilegiet och arren­ deprivilegiet har inte mött någon invändning från remissinstansernas sida. Jag har inte heller något att erinra mot att man i konstruktionen knyter an till företagsinteckningen. Detta innebär en vidgning av objektet för förmåns­ rätten. Bl. a. kommer just nyttjanderätten, om den är utmätningsbar, att omfattas av förmånsrätten (4 § första st. 3 lagen om företagsinteckning), vil­ ket i många fall torde komma att bli värdefullt för förmånsrättshavaren (jfr prop. 1966: 23 s. 99 och 1968: 130 s. 111). Å andra sidan begränsas de för- månsberättigade fordringarna — som är alla slags fordringar vilka grundar sig på nyttjanderättsavtalet och alltså inte endast vad som i detta har beteck­ nats såsom hyra eller arrendeavgift — till maximalt tre månaders hyra eller ett års arrendeavgift. Tidsbegränsningen har väckt viss uppmärksamhet i re­ missyttrandena. Jag får i anledning härav anföra följande.

Begränsningen av förmånsrätten till tre månaders hyra är visserligen ganska kraftig om man jämför med vad som nu gäller. Enligt min mening är emellertid ett belopp som motsvarar tre månaders hyra tillräckligt för sitt syfte att ge konkursförvaltningen tid att undersöka och besluta om hur lcon- kursgäldenärens rörelse skall rekonstrueras eller avvecklas.

Beträffande begränsningen av förmånsrätten vid arrende har lantbruks- förbundet gjort gällande, att jordägarens fordran på husröteersättning, som f. n. inte är tidsbegränsad, vanligtvis uppgår till högre belopp än som mot­ svarar ett års arrendeavgift. Detta beror på att jordägaren har underlåtit att begära syn under en lång följd av år med påföljd att mycket stora belopp är utestående vid arrendeperiodens slut. Såsom jordbrukskasseförbundet har påpekat kommer emellertid de nya arrendereglerna (9 kap. 23 § i försla­ get till jordabalk, prop. 1970: 20) att medföra tätare syner och därmed mera fortlöpande reglering av jordägarens och arrendatorns mellanhavanden. På grund härav bör begränsningen till ett års arrendeavgift kunna godtas.

Hyresvärds och jordägares retentionsrätt är i praktiken föga effektiv. Nyttjanderättshavaren kan bl. a. flytta den egendom som omfattas av re- tentionsrätten innan hyresvärden eller jordägaren hunnit utöva sin rätt. Även om egendomen skulle finnas kvar kan det f. ö. vara svårt för hyresvärd eller jordägare att verkställa retentionsåtgärder beträffande egendomen (se vidare bet. s. 183 och 189). Hyresvärds och jordägares förmånsrätt har själv­ ständig betydelse och behöver i och för sig inte kompletteras med retentions­ rätt. Med hänsyn härtill har jag inte något att erinra mot beredningens för­ slag att slopa den nuvarande retentionsrätten. Enligt min mening är det därvid inte behövligt att ge hyresvärd och jordägare rätt till omedelbar ut­ mätning när fordringen är klar och förfallen och grundar sig på skriftligt av­ tal. En sådan ordning skulle, såsom flera remissinstanser har utvecklat, utan tvekan föra med sig åtskilliga tillämpningsproblem. Än viktigare är att nytt­ janderätt shavaren-gäldenär en inte skulle få tillräckligt effektiva möjlighe­ ter att tillvarata sin rätt. Beredningens förslag i ämnet kan lämpligen prövas

Kungl. Maj:ts proposition nr 142 år 1970

senare i samband med att ett nu inom justitiedepartementet vilande förslag

om överflyttning av mål om betalningsföreläggande från allmän domstol till

utmätningsman tas upp på nytt (jfr prop. 1964: 126 s. 17 och 1LU 1970: 22

s. 10).

3.4. Skatter m. m.

Vissa skatter och allmänna avgifter utgår f. n. med förmånsrätt. Bestäm­

melserna härom finns såvitt avser skogsvårdsavgift i 17 kap. 6 § HB och i öv­

rigt i 17 kap. 12 § HB. De förmånsberättigade skatte- och avgiftsfordringar­

na är i sistnämnda paragraf uppdelade på tre stycken. Samtliga dessa ford­

ringar har samma förmånsrätt -—- den sämsta i förmånsrättsordningen,

dvs. närmast framför oprioriterade fordringar — men förmånsrätten är

begränsad på olika sätt för olika slag av fordringar.

Första stycket omfattar bl. a. statlig inkomst- och förmögenhetsskatt,

kommunal inkomstskatt, folkpensionsavgift, sjukförsäkringsavgift och vissa

arbetsgivaravgifter. I huvudsak är det här fråga om sådana skatter och avgif­

ter som omfattas av bestämmelserna i uppbördsförordningen. För förmåns­

rätt förutsätts att skatten eller avgiften har förfallit till betalning före kon­

kur sbeslut et men inte tidigare än två år innan konkursansökningen gjordes.

Enligt andra stycket har staten förmånsrätt för fordran på belopp som in­

nehållits genom skatteavdrag för utskylder, avgifter eller bidrag, som avses i

första stycket, eller sjömansskatt. Innehållandet skall ha skett före konkurs­

beslutet men inte tidigare än två år före konkursansökningen.

Tredje stycket ger förmånsrätt för indirekta skatter, t. ex. mervärdeskatt.

Förmånsrätten avser skatt eller avgift som belöper på tiden till konkursbe­

slutet och inte hänför sig till kalenderår som gått till ända mer än två år före

konkursansökningen.

Inom lagberedningen utarbetades år 1964 en promemoria angående för­

månsrätten för skatter och allmänna avgifter. I promemorian uttalade bered­

ningen att förmånsrätten av vissa skäl borde upphävas (2.4.1).

Beredningen inhämtade yttranden över promemorian från ett stort antal

remissinstanser. I flertalet yttranden tillstyrktes eller godtogs att skatteprivi-

legiet avskaffades. I några yttranden ställde man sig tveksam och i andra av­

styrktes reformen eller uttalades att beslut i frågan borde anstå tills vidare.

I sitt slutliga förslag vidhåller beredningen uppfattningen att skatt ep rivil e-

giet bör utmönstras (2.4.3). Beredningens förslag till ny lag innehåller därför

inte någon bestämmelse om förmånsrätt för skatter och allmänna avgifter.

Remissutfallet beträffande beredningens slutliga förslag stämmer ganska

väl överens med motsvarande i fråga om beredningens promemoria. Även

denna gång förhåller det sig alltså så, att flertalet remissinstanser tillstyrker

eller lämnar utan erinran förslaget om att avskaffa skatteprivilegiet medan

ett mindre antal avstyrker eller är betänksamma till det. Vid remisstillfällena

96

Kungl. Maj:ts proposition nr 142 år 1970

97

är det också i stort sett samma remissinstanser som intar en positiv resp. ne­ gativ ståndpunkt till förslaget.

Sålunda gäller att remissinstanser som representerar det enskilda nä­ ringslivet — t. ex. arbetsgivareföreningen, bankföreningen, industriförbun­ det, grossistförbundet och näringslivets skattedelegation -— anser att för­ månsrätten för skatter och allmänna avgifter bör avskaffas. Denna stånd­ punkt intas också av löntagarorganisationerna samt av en del statliga myn­ digheter, som inte har någon anknytning till uppbörd eller indrivning av skatt, t. ex. flera hovrätter, bankinspektionen och kommerskollegium.

De remissinstanser som avstyrker eller är tveksamma till förslaget om att avskaffa skatteprivilegiet utgörs uteslutande av statliga myndigheter. Det är sådana myndigheter som har till uppgift att ombesörja uppbörd eller indriv­ ning av skatt eller vars verksamhet har nära anknytning till sådana uppgif­ ter. Hit hör bl. a. CFU, EON samt flertalet i ärendet hörda länsstyrelser och kronofogdemyndigheter. Vad dessa remissinstanser anfört måste enligt min mening tillmätas särskild betydelse.

Frågan om förmånsrättens ekonomiska betydelse har i lagstiftningsären­ det tilldragit sig stor uppmärksamhet. Enligt uppgifter som beredningen låtit inhämta (bet. s. 78 och bil. D till bet.) uppgick utdelningen på skatteford- ringar med förmånsrätt i konkurser som avslutats åren 1965—1967 till resp. 4,7 miljoner, 4,3 miljoner och 5,4 miljoner kr. Det belopp som bevakats med förmånsrätt i samma konkurser var resp. 13,2 miljoner, 14,8 miljoner och 19,2 miljoner kr. Dessa siffror tyder visserligen på att förmånsrätten från ekonomisk synpunkt är av begränsad betydelse för statsverket. Såsom flera remissinstanser har anmärkt medför emellertid blotta förekomsten av skat­ teprivilegiet, att betydande belopp flyter in utan vare sig utmätnings- eller konkursåtgärder. På många håll har sålunda utbildats en praxis enligt vil­ ken företag och dödsbo avvecklas med iakttagande av förmånsrätten för skat­ ter utan att det kostnadskrävande konkursförfarandet tillgrips. Skattepri­ vilegiet har redan på grund härav större ekonomisk betydelse än vad de an­ givna siffrorna ger vid handen.

I sammanhanget är även värt att nämna att statsverkets inkomster vid ac­ kord kan komma att nedgå, om förmånsrätten för skatter och allmänna av­ gifter slopas. Privilegieringen av skattefordringar innebär sålunda att dessa inte berörs av offentligt ackord. Blir skattefordringarna oprioriterade får det emellertid till följd att de vid offentligt ackord måste nedsättas i samma ut­ sträckning som andra oprioriterade fordringar.

Vidare gäller att restföringen av skatter och allmänna avgifter under se­ nare år har ökat högst väsentligt. Om denna utveckling fortsätter, kommer ett eventuellt avskaffande av skatteprivilegiet därför att på sikt medföra allt större årliga inkomstbortfall.

På grund av det anförda torde det vara klart att förmånsrätten långt ifrån kan sägas sakna ekonomisk betydelse. I stället kan man konstatera att den

4 Bihang till riksdagens protokoll 1970. 1 samt. Nr 142

Kungl. Maj. ts proposition nr 142 år 1970

98

för med sig relativt god ekonomisk utdelning. Vid sidan härav finns emeller­

tid även andra omständigheter, som motiverar ett bibehållande av skattepri-

vilegiet.

Jag vill här till en början erinra om vissa överväganden i ett nyligen av­

gjort lagstiftningsärende. Jag syftar på övervägandena kring frågan huru­

vida skatt alltjämt skulle få tas ut genom införsel (prop. 1968: 130 s. 93). In­

förselinstrumentet riktar sig mot löntagare. Med hänsyn till källskattesyste-

met ansågs i propositionen att det ekonomiska intresset av att få ta ut skat­

ter genom införsel var mindre nu än tidigare. Införselmöjligheten ansågs

ändå böra behållas främst under hänvisning till dess betydelse för skattemo-

ralen. Detta blev också statsmakternas beslut (SFS 1968: 621).

Förmånsrätten för skatter och allmänna avgifter fyller beträffande företa­

gare en liknande funktion som införsel i fråga om löntagare. Med hänsyn

härtill måste även i detta lagstiftningsärende stor hänsyn tas till skattemora-

liska synpunkter. Man kan inte heller bortse från att förutsättningarna föl­

en effektiv uppbörd är mindre gynnsamma beträffande företagare än i fråga

om löntagare.

Som innehavare av fordringar på skatter och allmänna avgifter kan staten

inte från indrivningssynpunkt konkurrera på lika villkor med innehavare av

oprioriterade fordringar. Särskilt såvitt angår innehållna skatteavdrag (17

kap. 12 § andra st. HB) och indirekta skatter (17 kap. 12 § tredje st. HB) för­

flyter ofta lång tid från det att bristfälligheter har konstaterats i arbetsgiva­

rens redovisning och till dess restlängd har upprättats och tillställts utmät­

ningsmannen för indrivning av oredovisade belopp. En förkortning av denna

tid är i och för sig önskvärd men kan ändå inte drivas särskilt långt, eftersom

det skulle kräva en oproportionerligt stor personalinsats. Under sådana för­

hållanden kommer statsverket i jämförelse med enskilda fordringsägare i

underläge gentemot en arbetsgivare som är på obestånd. Medan den enskilde

fordringsägaren som villkor för leverans kan kräva kontant betalning eller

säkerhet i form av exempelvis borgen eller företagsinteckning, kan statsver­

ket först långt efter det att dess fordran har förfallit till betalning försöka sä­

kerställa sig genom utmätning. Skatteprivilegiet kompenserar därför det un­

derläge som staten har vid uppbörd och indrivning jämfört med annan ford-

ringsbevakning.

Skatteprivilegiet har betydelse såsom hjälpmedel för utmätningsmannen i

hans arbete. Han kan exempelvis på grund av detta lämna ett företag med

god prognos anstånd med skattebetalningen samtidigt som han avstår från

att utmäta omsättningstillgångar, som kanske är företagets enda utmätnings­

bara egendom. Utmätningsmannen får genom förekomsten av skatteprivile­

giet över huvud taget något större utrymme för att anpassa sitt handlande till

förhållandena i det särskilda fallet. Jag vill i sammanhanget framhålla att

utmätningsmannens uppgift ofta är svår när det gäller att driva in skatt från

företag. I princip gäller att utmätningsmannen inte skall ta sociala hänsyn vid

Kungl. Maj:ts proposition nr 142 år 1970

Kungl. Maj.ts proposition nr 142 år 1970

99

indrivningen. Är det från samhällets synpunkt angeläget att ett företag, som är i likviditetssvårigheter, får fortsätta sin verksamhet, bör — som riksda­ gens bevillningsutskott har uttalat (BeU 1967: 53 s. 64) — stödet till företa­ get lämnas i form av direkta bidrag och inte genom att principerna för skat- teuppbörden sätts å sido (jfr bet. s. 79). I praktiken är det emellertid ofta vanskligt att följa detta uttalande. Det kan sålunda under lång tid framstå som ovisst huruvida ett företag skall få stöd av det allmänna. Utmätnings­ mannen måste emellertid i ett indrivningsärende snabbt besluta om säker­ hetsåtgärder skall vidtas. I orter med dåligt sysselsättningsläge blir utmät­ ningsmannens agerande särskilt känsligt. Ibland kompliceras utmätnings­ mannens uppgift av att företaget begär ackord för sina skatteskulder (se 62 § tredje st. uppbördsförordningen). Ackordsfrågan prövas av länsstyrelsen och medan den ännu är oavgjord kan det vara tveksamt hur energiskt ut­ mätningsmannen skall driva sitt ärende. Uppenbarligen bör utmätningsman­ nen i tveksamma indrivningsärenden ha fortlöpande kontakt med sådana myndigheter och organisationer — t. ex. länsstyrelse och företagarförening — som är inkopplade på frågan om en refinansiering av det aktuella företa­ get.

Det är mot bakgrunden av nu anmärkta förhållanden i fråga om indriv­ ningen som skatteprivilegiet måste ses. Skall man slopa skatteprivilegiet, bör samtidigt utmätningsmannens arbetsuppgifter förenklas och skatteindriv- ningen effektiviseras. Så komplicerade som förhållandena i allmänhet är be­ träffande företag i likviditetssvårigheter, skulle emellertid en mer rutinmäs­ sigt verkställd skatteindrivning ibland få konsekvenser, som inte är önsk­ värda.

Det finns sålunda enligt min mening tungt vägande skäl för att behålla skatteprivilegiet.

Jag övergår nu till att behandla de skäl som har åberopats för att slopa skatteprivilegiet. Dessa är framför allt vid sidan av den allmänna synpunk­ ten att borgenärer helst bör behandlas lika, att staten vid jämförelse med in­ nehavare av oprioriterade fordringar har betydligt bättre möjligheter till riskutjämning, att skatteprivilegiet såsom en s. k. tyst förmånsrätt är till särskild olägenhet för kreditgivningen samt att skatteprivilegiet i övriga nordiska länder skall avskaffas i den mån detta inte redan skett.

Påståendet att staten vid jämförelse med innehavare av oprioriterade fordringar har betydligt bättre möjligheter till riskutjämning är i och för sig obestridligt. Påståendet har emellertid sitt fulla värde endast i en del fall. Vissa fordringsägare utan förmånsrätt har sålunda ofta själva resurser för en tillfredsställande riskutjämning. Dessa fordringsägare — t. ex. stora leverantörsföretag — har i allmänhet, vid sidan av staten, de största ekono­ miska anspråken i konkurser. Den omständigheten att staten har möjlighet till stor riskutjämning bör därför inte i förevarande sammanhang tillmätas någon avgörande betydelse.

100

Till förmån för ett slopande av skatteprivilegiet har, som jag nyss nämnde,

åberopats även att privilegiet i dess egenskap av tyst förmånsrätt är till sär­

skild olägenhet för kreditgivningen. Det har därvid gjorts gällande att ford­

ringar på t. ex. mervärdeskatt och innehållna skatteavdrag för anställda i

det enskilda fallet snabbt kan stiga till avsevärda belopp. Gentemot detta har

invänts att, sedan kreditgivningen år 1967 gynnats genom det vidgade fastig-

hetsbegreppet och företagsinteckningsreformen, skatteprivilegiet inte längre

är till samma skada som förut. Det är numera egentligen bara kontanter, vär­

depapper o. d. som ett företag inte kan belåna mot inteckning som säkerhet

och egendom av detta slag har givetvis förbrukats när ett företag går i kon­

kurs. Dessutom har påpekats att förmånsrätten för skatter och allmänna av­

gifter inte är så tyst som det kan förefalla. Sålunda gäller att kronofogde­

myndigheternas register över alla restförda fysiska och juridiska personer är

offentliga. Registren torde också regelmässigt utnyttjas av kreditupplys-

ningsföretagen. Enligt min mening reducerar dessa omständigheter högst vä­

sentligt värdet av påståendet om olägenheten för kreditgivningen av skatte­

privilegiet.

De nordiska kommittéer som arbetar på reformering av konkurslagstift­

ningen har ansett, att skatteprivilegiet är otillräckligt motiverat och bör av­

skaffas. 1 Danmark hav privilegiet på förslag av den danska kommittén redan

slopats. Norge har genom provisorisk lagstiftning år 1963 tagit ett stort steg

i den riktningen. I Finland har arbetet ännu inte fortskridit så långt att ett

förslag kunnat läggas fram (se vidare 2.1.2 och bet. s. 75).

Uppenbarligen kan man ha olika mening om betydelsen i förevarande sam­

manhang av nordisk rättslikhet. Bland remissinstanserna finns sådana som

anser det mycket angeläget med enhetliga regler för de nordiska länderna

men också sådana som inte kan förstå att en enhetlighet på denna punkt

skall vara nödvändig.

Själv vill jag först erinra om mina allmänna uttalanden att möjligheterna

att vinna nordisk rättslikhet på förmånsrättslagstiftningsområdet är myc­

ket begränsade (3.1). I fråga om skatterna är visserligen dessa möjligheter

kanske större än i många andra hänseenden. Ännu så länge är det emellertid

endast i Danmark som skatteprivilegiet helt har avskaffats. Denna reform

torde f. ö. ha underlättats av att den samtidigt innebar en väsentlig förstärk­

ning av lönefordringarnas ställning (jfr bet. s. 37). I den mån inhemska skäl

talar med tillräcklig styrka för ett bibehållande av skatteprivilegiet, bör detta

därför — åtminstone i dagens läge — få väga över önskemålen om nordisk

rättslikhet.

Sammanfattningsvis får jag framhålla att starka skäl alltjämt stöder för­

månsrätten för skatter och allmänna avgifter. Dessa skäl är av både ekono­

misk och indrivningsteknisk karaktär. Dessutom är förmånsrätten motive­

rad av hänsyn till skattemoralen. Enligt min mening väger dessa skäl klart

över de omständigheter som åberopats för ett slopande av skatteprivilegiet.

Kungl. Maj:ts proposition nr 142 år 1970

101

Jag föreslår därför efter samråd med chefen för finansdepartementet att förmånsrätten för skatter och allmänna avgifter behålls.

Härefter återstår att avgränsa de skatter och allmänna avgifter som i fort­ sättningen skall vara prioriterade.

Den nuvarande regleringen i 17 kap. 12 § HB innebär en uppräkning av ett antal skatter och avgifter. Bestämmelserna har ofta ändrats som en följd av reformer på skatte- och avgiftsområdet. Ibland har man vid sådana reformer underlåtit att ändra bestämmelserna eftersom innebörden av dessa inte på­ verkats av reformerna. Bestämmelserna hänvisar exempelvis alltjämt till la­ gen om folkpensionering, lagen om försäkring för allmän tilläggspension, la­ gen om allmän sjukförsäkring och lagen om moderskapshjälp trots att samt­ liga dessa lagar har upphävts genom lagen om allmän försäkring.

Av det anförda framgår att bestämmelserna är detaljerade och svårlästa. Det kan under sådana förhållanden sättas i fråga om den närmare regle­ ringen verkligen hör hemma i själva förmånsrättslagen. Det är onekligen mera praktiskt att i lagen nöja sig med en allmän bestämmelse om att skatter och allmänna avgifter har viss förmånsrätt och att beträffande frågan vilka skatter och avgifter som åsyftas hänvisa till särskild reglering. Det blir då be­ tydligt enklare att låta reformer på skatte- och avgiftsområdet slå igenom på förmånsrättsreglerna.

Efter samråd med chefen för finansdepartementet föreslår jag därför att man nöjer sig med en allmän bestämmelse om förmånsrätt i förmånsrättsla- gen och att man ger detaljerade bestämmelser i ämnet på annat håll. Princi­ pen korresponderar med vad som gäller beträffande frågan vilka skatter och allmänna avgifter som får tas ut genom införsel (jfr prop. 1968: 130 s. 119 och 1969: 51).

I detaljregleringen bör såsom förutsättning för förmånsrätt tas upp före­ skrifter om den tid inom vilken skatterna eller avgifterna skall ha förfallit till betalning eller på vilken tid de skall belöpa. I den allmänna bestämmel­ sen bör beträffande sådana särskilda förutsättningar hänvisas till detalj be­ stämmelserna.

Jag vill tillägga att enligt min mening skatteprivilegiet i huvudsak bör om­ fatta samma skatter och avgifter som f. n. samt vidare att förmånsrätten i stort sett bör begränsas som nu. Jämkningar i olika hänseenden kan emeller­ tid vara motiverade. Avsikten är att chefen för finansdepartementet skall låta utarbeta förslag i ämnet.

Kungl. Maj. ts proposition nr 142 år t970

3.5. Övriga fordringar

I det föregående har jag kommit fram till att löne- och skattefordringar liksom hittills bör vara utrustade med allmän förmånsrätt (3.2 resp. 3.4). Den fråga som härefter kommer upp är huruvida några andra fordringar bör vara privilegierade på samma sätt.

102

Kungl. Maj:ts proposition nr 142 år 1970

I gällande lag är det en hel råd fordringar som —- vid sidan av löner och

skatter — utgår med allmän förmånsrätt. Många av dessa fordringar åter­

finns i samma lagrum som löneprivilegiet eller 17 kap. 4 § HB. De har så­

lunda en mycket framskjuten förmånsrätt vilket beror på att de. åtminstone

delvis, står nära s. k. konkurskostnader eller skulder som skall betalas ur

konkursboet innan utdelning till konkursborgenärerna äger rum. Hit hör till

en början begravnings- och bouppteckningskostnad som går före löneford­

ringar. Med lika rätt som lönefordringar går läkarlön m. in. under avliden

gäldenär sista sjukdom och borgenärs kostnad för gäldenärs försättande i

konkurs eller för beslut att dödsbos egendom skall avträdas till förvaltning

av boutredningsman. Efter lönefordringar men ändå med förmånsrätt enligt

17 kap. 4 § HB går anspråk på arvode och kostnadsersättning åt vissa funk­

tionärer vid boutredning, arvskifte eller offentlig ackordsförhandling utan

konkurs.

Övriga fordringar som f. n. har allmän förmånsrätt är i förmånsrättsord-

ningen placerade närmast framför skattefordringarna. Här åsyftas krav på

ersättning i anledning av förmynderskap eller sådant godmanskap som avses

i 18 kap. FB (17 kap. 10 § HB). Vidare kommer här i fråga åtskilliga redo-

visningsfordringar, bl. a. hos statens tjänstemän för egendom som de har

mottagit i sin tjänst (17 kap. 11 § HB).

Beredningen har utifrån sina utgångspunkter granskat skälen för förmåns­

rätt för alla de nu nämnda fordringarna och har därvid funnit, att förmåns­

rätten numera är motiverad endast för ett begränsat antal. De fordringar som

enligt beredningens förslag (12 §) fortfarande skall var privilegierade är be­

gravnings- och bouppteckningskostnad, borgenärs kostnad för gäldenärs för­

sättande i konkurs eller för beslut att dödsbos egendom skall avträdas till

förvaltning av boutredningsman, arvode och kostnadsersättning till vissa

funktionärer under boutredning eller offentlig ackordsförhandling samt,

under vissa förutsättningar, kostnad för särskilda åtgärder som därvid har

vidtagits.

Beredningen har även diskuterat huruvida anledning finns att tillskapa

nya allmänna förmånsrätter. Diskussionen har närmast gällt fordran på un­

derhållsbidrag, revisorsarvode och speditionsutlägg. Beredningen har emel­

lertid inte ansett, att det finns tillräckligt starka skäl för att privilegiera

dessa fordringar.

Beredningens förslag har i huvudsak godtagits av remissinstanserna. Som

jag redan har nämnt (3.1), råder allmän enighet om att fordringar skall få

vara förmånsberättigade endast när skälen härför väger mycket tungt. Från

enstaka håll har emellertid höjts röster för en något generösare privilegiering

än den beredningen föreslår. Man argumenterar härvid för att några av de

fordringar som beredningen har hänvisat till de oprioriterade skall få utgå

med förmånsrätt.

För egen del vill jag först slå fast, att man i remissyttrandena inte har dis­

103

kuterat privilegiering av andra fordringar än dera beredningen har behand­ lat. Det finns inte heller enligt min mening anledning att i det här samman­ hanget ta upp ytterligare någon fordran till övervägande (jfr emellertid vad som sägs under 3.1 om skadeståndsfordringar).

De motsvarigheter som beredningen har föreslagit till de förmånsrätter som nu finns i 17 kap. 4 § HB är enligt min mening ganska självklara. Har konkursgäldenären avlidit före konkursutbrottet bör rimligen fordran på be­ gravnings- och bouppteckningskostnad utgå med förmånsrätt. Som bered­ ningen har uttalat (bet. s. 145), bör fordringen anses grundad i och med dödsfallet. Den kan därför bevakas endast om gäldenären har avlidit före konkursen.

Från något remisshåll har uttalats tvekan om det fortsatta behovet av för­ månsrätt för borgenärs kostnad för gäldenärens försättande i konkurs eller för beslut om att dödsbos egendom skall avträdas till förvaltning av boutred­ ningsman. Denna tvekan är svårförståelig. Från principiell synpunkt är för­ månsrätt för sådan fordran enligt min mening väl motiverad. Jag tror inte heller att privilegieringen saknar praktisk betydelse. Den omständigheten att s. k. konkursansökningskostnad numera i regel döms ut redan i det mål, var­ igenom gäldenären försätts i konkurs (se bet. s. 141), medför sålunda inte att kostnaden inte skulle behöva bevakas i konkursen för att bli gottgjord. I sammanhanget vill jag, eftersom f. n. viss tvekan råder på den punkten, stryka under beredningens uttalande att förmånsrätten bör gälla oavsett om kostnadsersättning dömts ut i ansökningsmålet och bevakning därefter skett av det utdömda beloppet eller om ersättningsyrkandet har framställts först i konkursen (2.5.1 och bet. s. 144). I fråga om borgenärs kostnad för att få till stånd boutredningsmannaförvaltning gäller, att den står så nära konkursan­ sökningskostnad (se bet. s. 141), att även den bör omfattas av förmånsrätt.

En grundläggande uppgift för konkursförvaltningen är att klarlägga kon- kursgäldenärens ekonomiska ställning. Uppgiften kan, beroende på förhål­ landena i det enskilda fallet, vara mer eller mindre svår. I sådana fall då kon­ kursen har föregåtts av boutredningsmannaförvaltning eller ackordsför- handling har gäldenärens ekonomiska förhållanden utretts. Det utrednings­ arbete som sålunda har utförts underlättar konkursförfarandet och är där­ igenom till borgenärernas gemensamma bästa. Det är med hänsyn härtill som beredningen har föreslagit, att arvode och kostnadsersättning till förord­ nad boutredningsman och vissa funktionärer vid ackordsförhandling allt­ jämt skall vara privilegierade. Jag har inte något att invända mot förslaget. Vid remissbehandlingen har emellertid uttalats önskemål om att förmånsrät­ ten skall vidgas till att avse några liknande fall. I anledning härav vill jag an­ föra följande.

Kammarkollegiet har uttalat att arvode och kostnadsersättning till god man för allmänna arvsfonden bör utgå med förmånsrätt. Det kan visserligen vara sant att vid de tillfällen en sådan god man förordnas, denne utför ett

Kungl. Maj:ts proposition nr 142 år 1970

104

arbete med utredning av dödsboet som i huvudsak kan jämställas med bout­

redningsmannens motsvarande arbete. Emellertid är det inte dödsboet utan

allmänna arvsfonden som enligt vanliga regler för sysslomannaskap svarar

för ersättningen till gode mannen (se 9 § lagen om allmänna arvsfonden jfrt

med 18 kap. 5 § HB; se också lagberedningens förslag till revision av ÄB IV s.

638). Någon föreskrift om förmånsrätt för anspråk av god man för allmänna

arvsfonden är under sådana förhållanden inte behövlig.

Kammarkollegiet har vidare föreslagit att god man enligt 18 kap. 2 § FB

skall få åtnjuta förmånsrätt för krav på arvode och kostnadsersättning. En­

ligt nämnda lagrum skall god man förordnas för omyndig i vissa fall när för­

myndaren eller hans make, å ena sidan, och den omyndige, å den andra, har

stridande intressen. Ett sådant fall är att förmyndaren eller hans make och

den omyndige är delägare i samma dödsbo. Det är i fråga om detta fall som

kammarkollegiet — för att undeidätta rekryteringen av gode män — har an­

sett behov av förmånsrätt föreligga. Jag kan visserligen hålla med om att det

ibland antagligen är svårt att förmå någon att åtaga sig uppdrag som god

man. Detta gäller emellertid inte endast i de fall till vilka kammarkollegiet

har hänvisat utan även i vissa andra fall i vilka god man skall förordnas, se

t. ex. 18 kap. 4 § FB och 18 kap. 2 § ÄB. Enligt min mening är det föga ända­

målsenligt att söka lösa rekryteringsfrågan genom att utrusta gode mannens

ersättningskrav med förmånsrätt. I princip skall ersättningen till gode man­

nen utgå ur den förmögenhetsmassa vars intresse han har att tillvarata. Den

åsyftade lösningen kommer emellertid inte att omfatta de fall där det inte

finns någon förmögenhetsmassa eller en högst obetydlig sådan (jfr 1LU 1970:

40). Jag är på grund av det anförda inte övertygad om att det är behövligt

med förmånsrätt för gode mannens krav.

Vidare har under remissbehandlingen uttalats önskemål om förmånsrätt

för arvode och kostnadsersättning till likvidator eller annan enligt lag utsedd

funktionär vid likvidation av juridisk person.

Upplösning av aktiebolag eller annan juridisk person föregås i regel av lik­

vidation. Beträffande aktiebolag gäller att de kan träda i likvidation på

grund av frivilligt beslut av bolagsstämma. I vissa fall föreligger skyldighet

för aktiebolag att träda i likvidation, s. k. tvångslikvidation. Det är uppenbar­

ligen de sistnämnda fallen som här främst är av intresse. Likvidationen om­

besörjs av en eller flera likvidatorer vilkas förvaltning i första hand granskas

av likvidationsrevisorer. Under likvidationen, som går ut på att betala bola­

gets skulder och skifta ut eventuellt överskott till aktieägarna, blir det oftast

nödvändigt att genom försäljning förvandla bolagets tillgångar till pengar.

Saknar bolaget tillgångar eller är dessa så begränsade att de inte förslår till

att bestrida likvidationskostnaderna, kan likvidationen läggas ned och bola­

get bli upplöst i mycket enkla former (167 § lagen om aktiebolag). I förarbe­

tena har uttalats att det särskilt kan antas att tillgångar saknas eller är otill­

räckliga i vissa fall av tvångslikvidation (NJA II 1946 s. 115). Bestämmelsen

Kungl. Maj:ts proposition nr 142 år 1970

105

om nedläggande av likvidation bör enligt min mening i tillräcklig omfattning skydda likvidatorerna och övriga funktionärer från risken att lägga ned arbe­ te på bolagets avveckling utan att få ersättning härför. Något skydd härut­ över i form av förmånsrätt för ersättningsanspråk torde knappast behövas. I de fall där bolaget har åtminstone tillgångar som överstiger likvidationskost- naderna bör likvidatorerna in. fl. kunna säkerställa sig för förluster genom krav på förskottsbetalning.

Bestämmelserna om likvidation av ekonomisk förening överensstämmer i betydande utsträckning med motsvarande beträffande likvidation av ak­ tiebolag. Bl. a. finns en direkt motsvarighet till bestämmelsen om att, när tillgångar saknas, avvecklingen kan ske i mycket enkla former (91 § lagen Dm ekonomiska föreningar). Med hänsyn härtill torde inte heller beträffande ekonomiska föreningar särskilda bestämmelser om förmånsrätt behövas.

Handelsbolag torde man kunna helt bortse från i förevarande samman­ hang. Visserligen gäller även vid likvidation av sådana bolag att rätten under vissa förutsättningar skall förordna en eller flera likvidatorer (35 a § lagen om handelsbolag och enkla bolag). I normala fall däremot genomförs likvida­ tionen av bolagsmännen själva (32 § samma lag). Likvidatorerna har emel­ lertid i regel föga anledning att oroa sig för sina ersättningsanspråk. Såsom handelsbolagen är konstruerade kan de sålunda rikta sina krav inte endast mot handelsbolaget utan även mot bolagsmännen (19 § samma lag). Med hänsyn härtill kan det inte sägas föreligga något behov av att vid likvidation av handelsbolag genom förmånsrätt skydda likvidatorerna från förluster på grund av utebliven betalning.

Under ackordsförfarande eller boutredning kan särskilda åtgärder behöva vidtas i samband med utredning av gäldenärens bo. Beredningen har som exempel på sådana åtgärder nämnt värdering av gäldenärens rörelse eller granskning av hans bokföring och reparation eller försäkring av gäldenärens egendom. Sådana åtgärder kan vid en efterföljande konkurs framstå som mycket värdefulla för borgenärerna. Det är med hänsyn härtill som bered­ ningen har föreslagit att kostnaden för åtgärden skall utgå med förmånsrätt.

Förslaget har inte mött någon allvarlig gensaga vid remissbehandlingen. Inte heller jag har någon principiell invändning att göra.

Beredningen har i sitt förslag utelämnat några av de nuvarande förmåns­ rätterna i 17 kap. 4 § HB. De förmånsrätter som avses är de som gäller för

dels läkarlön, läkemedel och föda under avliden gäldenärs sista sjukdom samt arvode för hans vård och dels arvode och kostnadsersättning åt den som — bortsett från förordnad boutredningsman — enligt lag eller förordnande av rätten förvaltat eller vårdat dödsbos egendom eller biträtt vid boutredning eller arvskifte. Beredningen framhåller att det numera inte finns tillräckliga skäl för dessa förmånsrätter vilkas motsvarigheter redan har avskaffats i

Danmark och Norge (bet. s. 145 och 146). Någon erinran mot förslaget att slopa förmånsrätterna har inte framkommit vid remissbehandlingen. Jag

4f Bihang till riksdagens protokoll 1970. 1 samt. Nr 142

Kungl. Maj. ts proposition nr 142 år 1970

106

bortser då från kammarkollegiets nyss redovisade önskemål om bibehållen

förmånsrätt för vissa godemansanspråk. Själv har jag inte heller något att

erinra mot beredningens förslag.

Beredningen har vidare utmönstrat förmånsrätterna för vissa fordringar

mot förmyndare och gode män enligt 17 kap. 10 § HB och för redovisnings-

fordringar m. m. enligt 17 kap. 11 § HB. Förslaget att slopa förmånsrätterna

har tillstyrkts eller lämnats utan erinran av remissinstanserna. Några re­

missinstanser — hovrätten för Västra Sverige och domarföreningen — är

dock något betänksamma såvitt förslaget avser ett utmönstrande av för­

månsrätten för ersättningskrav mot förmyndare och gode män.

Sistnämnda förmånsrätt avser ersättningsanspråk som härrör från upp­

draget som förmyndare eller god man och grundas på förmyndarens eller

gode mannens fel eller försummelse. Förmånsrätten stöds av sociala skäl

men utgör i själva verket ett bristfälligt komplement till den kontroll över

förmyndarens och gode mannens förvaltning som utövas enligt lag. För­

månsrättens praktiska betydelse är också ringa enligt vad bl. a. Stockholms

överförmyndarnämnd har uppgivit. Det nuvarande kontrollsystemet i FB är

något föråldrat och ses därför f. n. över av förmynderskapsutredningen. Syf­

tet är att åstadkomma en lagstiftning som om möjligt ger större trygghet än

den gällande. Utredningen har ännu inte framlagt något förslag beträffande

den här delen av sitt arbete. Man behöver dock enligt min mening inte av­

vakta ett förslag för att avskaffa förmånsrätten. Den nuvarande kontrollen

över förmyndare och gode män är sålunda utan tvivel tillräckligt effektiv för

att man skall kunna ta ett sådant steg.

De förmånsrätter för redovisningsfordringar m. m. som behandlas i 17: 11

HB är klart föråldrade. Den mest betydelsefulla avser fordringar hos utmät-

ningsmän och andra statens tjänstemän för egendom som de har mottagit

i sin tjänst. Att förmånsrätter av detta slag inte är förenliga med ett nutida

betraktelsesätt utan att fordringarna lämpligen bör garanteras i annan ord­

ning är uppenbart.

Som jag förut har nämnt, har beredningen efter vissa överväganden för­

kastat tanken på att tillskapa nya förmånsrätter. Av de fordringar som be­

redningen i sammanhanget har behandlat kan jag fatta mig kort om krav på

underhållsbidrag. Beredningen har anfört starka skäl mot att privilegiera så­

dana krav (2.5.1 och bet. s. 88). Remissinstanserna har godtagit beredning­

ens ståndpunkt. Även jag anser att den är riktig.

Övriga fordringar för vilka en privilegiering har varit aktuell avser revi-

sorsarvode och speditionsutlägg.

Arbetet med revision av företag är naturligtvis i viss omfattning till nytta

för borgenärer och andra utomstående. Detta är emellertid inte det enda syf­

tet med revisionsarbetet. Den tillsyn över styrelsens förvaltning som reviso­

rer utövar beträffande exempelvis aktiebolag sker sålunda även i aktieägar­

nas intresse. Bestämmelserna om att s. k. minoritetsrevisor skall utses torde

ge särskilt uttryck åt detta förhållande (109 § lagen om aktiebolag).

Kungl. Maj:ts proposition nr H2 år 1970

Kungl. Maj. ts proposition nr 142 år 1970

107

Av det anförda framgår att man inte kan generellt privilegiera revisorsar- voden och låta dem utgå med förmånsrätt framför exempelvis arvoden till styrelseledamöter. Men det finns inte heller möjlighet att föreskriva för­ månsrätt i fråga om vissa särskilt avgränsade revisorsarvoden. Det skulle nämligen förutsätta att man kunde skilja mellan revisorernas arbetsuppgif­ ter så att de ansågs bli utförda, en del enbart till nytta för borgenärerna och andra enbart till nytta för aktieägarna. En sådan uppdelning är inte tänkbar.

Enligt min mening måste därför revisorsarvoden även i fortsättningen vara oprioriterade. Jag tror inte man skall överdriva de rekryteringssvårighe- ter detta förhållande kan föranleda. I den mån en revisor som tillkallas är orolig för sitt arvode, kan han sätta förskottsbetalning som villkor för att ac­ ceptera uppdraget.

Dessutom gäller, som redan har framgått, att ersättning för revisionsarbete under ackordsförfarande eller boutredning i överensstämmelse med bered- ningsförslaget bör kunna utgå med förmånsrätt under vissa förutsättningar.

Beträffande frågan om förmånsrätt för speditionsutlägg vill jag slutligen anföra följande.

I överensstämmelse med vad jag redan har anfört kommer frågan om vilka skatter och allmänna avgifter som i fortsättningen skall utgå med förmåns­ rätt senare att prövas av chefen för finansdepartementet (3.4). Prövningen leder med all sannolikhet till att den nuvarande förmånsrätten för mervär­ deskatt behålls. Denna skatt erläggs ofta av speditören för uppdragsgivarens räkning i samband med införsel av egendom. I speditörens krav på uppdrags­ givaren väger gjorda utlägg för mervärdeskatt tungt. Sveriges speditörför- bund har gjort gällande, att speditören genom att betala mervärdeskatten kan få överta förmånsrätten som följer med denna. Förbundet har emellertid därvid förbisett, att speditören betalar skatten självmant och utan att vara förpliktad till det. En sådan betalning medför knappast att skattefordringen övergår på speditören utan han får i stället en självständig fordran mot sin uppdragsgivare (jfr SOU 1964: 57 s. 310 jämte där gjorda hänvisningar). Önskemålet om förmånsrätt för speditionsutlägg kan alltså — åtminstone i vad det avser mervärdeskatt — inte tillgodoses på detta sätt. Jag anser inte heller att behovet av förmånsrätt är så trängande att det ovillkorligen måste uppfyllas. I överenstämmelse med min allmänt restriktiva syn på frågan om förmånsrätter bör därför speditionsutlägg inte privilegieras i en ny lagstift­ ning.

Jag vill tillägga att en handelskammare har föreslagit sådan ändring i för­ ordningen (1968: 430) om mervärdeskatt, att speditör får rätt att i sin redo­ visning för mervärdeskatt dra av sådan skatt som han för kunds räkning er­ lagt i samband med införsel av egendom. Denna fråga har aktualiserats även i annat sammanhang och kommer att prövas av chefen för finansdeparte­ mentet i särskild ordning.

Sammanfattningsvis gäller alltså att jag i denna del helt ansluter mig till

108

beredningens förslag. Detta innebär att allmän förmånsrätt bör följa med be­

gravnings- och bouppteckningskostnad, kostnad för gäldenärens försättande

i konkurs och för beslut om att dödsbos egendom skall avträdas till förvalt­

ning av boutredningsman, arvode och kostnadsersättning till vissa funktio­

närer vid ackordsförhandling och boutredning samt kostnad för vissa åtgär­

der som vidtagits under ackordsförhandling eller boutredning. I beredningens

förslag uppställs eu del villkor för att fordringarna skall vara förenade med

förmånsrätt. Till den frågan återkommer jag i det följande (4.1).

Kungl. Maj:ts proposition nr 14-2 år 1970

4. De särskilda bestämmelserna

4.1. Förslaget till förmånsrättslag

Bestämmelserna om förmånsrätt finns f. n. i 17 kap. HB. Den nu gjorda

översynen av bestämmelserna har skett i anslutning till pågående reforme­

ring av KL och UL. Lämpligheten av bestämmelsernas nuvarande placering

har därvid satts i fråga.

Beredningen har föreslagit att bestämmelserna meddelas i en fristående

lag utan anknytning till vare sig HB eller någon annan författning med ställ­

ning av balk. Remissinstanserna har inte haft något att erinra mot detta.

Bestämmelserna om förmånsrätt torde i allmänhet betraktas som ett ut­

flöde av den civilrättsliga lagstiftningen. Det är emellertid i de exekutions-

rättsliga sammanhangen som bestämmelserna blir omedelbart tillämpliga.

Någon avgörande anknytning åt det ena eller det andra hållet finns dock inte.

Enligt min mening är det under sådana förhållanden naturligt att meddela

nya bestämmelser om förmånsrätt i en fristående lag. Huruvida det framde­

les kan finnas anledning att ta upp bestämmelserna i en reviderad HB eller i

KL eller UL får tills vidare lämnas öppet.

Den nuvarande rubriken till 17 kap. HB lyder ”Om borgenärs rätt och fö­

reträde för var annan till gäldbunden egendom”. Kapitlet saknar underru­

briker.

Beredningen har betitlat sitt förslag ”Lag om ordningen för betalning av

fordringar (förmånsrättsordning)”. I lagförslaget har bestämmelserna dispo­

nerats på visst sätt med särskilda underrubriker. Mot beredningens förslag

till rubriker har vid remissbehandlingen gjorts erinringar. Med beaktande

av vad som därvid framförts har departementsförslaget utformats enligt

följande.

Själva lagen har kallats för ”Förmånsrättslag”. Lagförslaget har indelats i

fem underavdelningar, var och en med särskild rubrik. Först meddelas i tre

paragrafer vissa bestämmelser av allmän karaktär under rubriken ”Inle­

dande bestämmelser”. Bortsett från vissa justeringar överensstämmer de­

partementsförslaget i denna del med beredningens förslag. I sanunanhanget

109

är att märka att det f. n. finns en bestämmelse om att egendom som inte tillhör gäldenären skall tas ut ur gäldenärens bo (17 kap. 2 § första st. HB). Någon motsvarighet härtill har inte tagits upp i beredningens förslag. Jag biträder beredningens åsikt att det inte behövs bestämmelser om separa- iionsrätt, som bekräftar att äganderätten är skyddad när den som har annans egendom i sin besittning råkar i konkurs eller utmätning sker hos honom.

Det kan här anmärkas att gällande rätt saknar bestämmelse om att för­ månsrätt inte äger rum i andra fall än då lagstiftningen föreskriver det. I lik­ het med beredningen anser jag att detta gäller utan särskild föreskrift även i fortsättningen.

Efter de inledande bestämmelserna följer först en avdelning med rubriken ”Särskilda förmånsrätter” och sedan en annan med rubriken ”Allmänna för­ månsrätter”. Den förra avdelningen omfattar 4—9 §§ och motsvarar i bered­ ningens förslag 4—11 §§. Reduceringen av antalet paragrafer beror på att 5 och 6 §§ i beredningens förslag placerats som andra och tredje stycken i 4 § av departementsförslaget. Den senare avdelningen omfattar fem paragrafer el­ ler 10—14 §§ och motsvarar i beredningens förslag 12—14 §§ samt 18 §. Den femte paragrafen (13 §) innehåller bestämmelse om förmånsrätt för skatter m. in. och saknar motsvarighet i beredningens förslag.

Under rubriken ”Förhållandet mellan särskilda och allmänna förmånsrät­ ter” ges bestämmelser i 15—17 §§. Paragraferna motsvarar i beredningens förslag paragrafer med samma beteckningar. Såvitt avser 16 § gäller att para­ grafen i beredningens förslag innehåller de båda alternativa förslagen till lös­ ning av konflikten mellan löneprivilegiet och fastighetsinteckningar (se 2.2.3). Som förut anförts har jag inte velat godtaga något av beredningens alternativa förslag utan förordar att löneprivilegiet bibehålls vid sitt nuva­ rande oinskränkta företräde.

Lagförslaget slutar med två paragrafer — 18ochl9§§ — som ställts sam­ man under rubriken ”Fordringar utan förmånsrätt”. Paragraferna motsva­ rar 19 och 20 §§ i beredningens förslag.

\ id sidan om 17 kap. HB finns åtskilliga äldre lagar som innehåller före­ skrifter om förmånsrätt för vissa fordringar. Några hithörande, mycket ål­ derdomliga författningar föreslås bli upphävda. I flertalet fall skall emeller­ tid förmånsrätt som föreskrivs i speciallagar bestå. I övergångsbestämmel­ serna anges hur dessa fall skall infogas i förmånsrättslagen.

Kungl. Maj.ts proposition nr 14-2 år 1970

Inledande bestämmelser

1 §

Paragrafen, som motsvarar 1 § i beredningens förslag, anger lagens till- lämpningsområde.

I första stycket första punkten anges att lagen reglerar företrädesrätten till betalning vid utmätning eller konkurs (jfr 17 kap. 2 § andra st. HB). Bestäm­

no

melserna liar därutöver betydelse vid tillämpning av lagstil tningen om ac­

kord utan eller i konkurs och blir vidare vägledande vid konkurrens mel­

lan olika borgenärer vid andra slag av uppgörelser, t. ex. underhandsackord.

I en andra punkt av första stycket definieras uttryckssättet ”lika rätt till

betalning”. Uttryckssättet förekommer på flera ställen i den nya lagen, se 9 §

fjärde stycket, 14 § och 18 § första stycket. Beredningens förslag innehåller

inte någon definition. Det råder emellertid inte någon tvekan om att bered­

ningen — f. ö. i full överensstämmelse med gällande lag (se 17 kap. 14 § HB)

— med ”lika rätt till betalning” avsett, att konkurrerande borgenärer skall få

betalt i förhållande till fordringsbeloppen och inte efter huvudtalet eller efter

tidpunkten för fordringarnas tillkomst (jfr bet. s. 140 och 165). I departe-

mentsförslaget har till undvikande av missförstånd den närmare innebörden

av ”lika rätt till betalning” tagits upp i lagtexten.

Förmånsrättslagen skall inte gälla vid införsel. Det inbördes företrädet

mellan borgenärer med konkurrerande fordringar vid införsel regleras

genom bestämmelser i införsellagen (1968: 621). För tydlighets skull har en

erinran om dessa bestämmelser tagits in som ett andra stycke.

2

§

Paragrafen, som motsvarar 2 § och delvis 15 § första stycket i beredning­

ens förslag, innehåller definitioner av begreppen särskild och allmän för­

månsrätt m. m.

Första stycket. Här möter uttryckssättet förmånsrätt till betalning för

första gången. Det anges att förmånsrätterna är av två slag, särskilda och

allmänna. Sedan definieras de båda förmånsrätterna. Definitionerna över­

ensstämmer med vad som sedan länge ansetts gälla.

Särskild förmånsrätt gäller vid både utmätning och konkurs och avser viss

egendom. Beträffande det stora flertalet särskilda förmånsrätter gäller utan

vidare att de skall beaktas när oprioriterad borgenär har fått utmätning i den

egendom som omfattas av förmånsrätten. Endast i något enstaka fall måste

innehavare av en särskild förmånsrätt själv ha vunnit utmätning för att få

förmånsrätt framför annan utmätningssökande.

Allmän förmånsrätt gäller endast vid konkurs och avser all egendom som

ingår i gäldenärens konkursbo. Att allmän förmånsrätt inte kan göras gäl­

lande annat än vid konkurs beror på att fordringar med sådan förmånsrätt i

första hand skall betalas ur egendom i vilken särskild förmånsrätt inte gäl­

ler. Huruvida det finns utrymme för betalning ur sådan egendom kan i all­

mänhet inte tillförlitligt konstateras annat än genom konkurs.

Andra stycket. I detta stycke föreskrivs att förmånsrätt omfattar även

ränta. Det förutsätts därvid att räntan är avtalad eller skall utgå på annan

grund. Vid pantförskrivning torde avsikten i allmänhet vara att pantför­

skrivningen omfattar även rätten till ränta. Givetvis kan emellertid i det

särskilda fallet omständigheterna vara sådana att ränta inte utgår.

Kungi. Maj:ts proposition nr H2 år i970

in

Trots att ränta utgår omfattar förmånsrätten i vissa fall inte eller inte fullt ut denna. Särskilt gäller att det på olika håll i lagstiftningen finns före­ skrifter som begränsar rätten till ränta (jfr bet. s. 94). I departementsför- slaget har med hänsyn till dessa fall gjorts reservationen, att förmånsrätten omfattar ränta ”i den mån ej annat är föreskrivet”. Däremot har jag inte ansett det behövligt att såsom enligt beredningens förslag (”om ej särskilda villkor gäller”) låta reservationen avse även fall när på grund av avtalsvill­ kor förmånsrätten inte omfattar ränta.

Räntan är inte den enda biförpliktelse till en huvudfordran som kan om­ fattas av förmånsrätt. Det är emellertid den utan tvekan viktigaste och det har därför inte ansetts behövligt att i lagtexten särskilt omnämna någon annan.

Beträffande exempelvis panträtt på grund av inteckning i fast egendom el­ ler tomträtt gäller enligt 6 kap. 3 § jordabalksförslaget (se prop. 1970: 20) att utöver det belopp som anges i pantbrevet visst tillägg skall utgå. Tillägget som beräknas på visst sätt är i första hand avsett just för betalning av ränta. Tillägget får emellertid tas i anspråk även för betalning av skadestånd på grund av förtida betalning eller av ersättning för indrivningskostnad eller annan kostnad som föranleds av fordringsförhållandet.

Såvitt angår andra inteckningar finns särskilda bestämmelser om rätt till ränta, se beträffande företagsinteckning 13 § första stycket lagen (1966: 454) om företagsinteckning och i fråga om panträtt på grund av inteckning i fartyg eller luftfartyg eller reservdelar till luftfartyg 17 kap. 3 § andra stycket HB. De sist åsyftade räntebestämmelserna har f. ö. i detta samman­ hang lyfts ur den allmänna förmånsrättsregleringen och placerats i lagen

(1901: 26 s. 1) om inteckning i fartyg samt lagen (1955: 227) om inskriv­ ning av rätt till luftfartyg (se härom vidare under 4.4). Några bestämmelser om andra biförpliktelser än ränta finns inte beträffande företags-, fartygs- eller luftfartygsinteckning. Trots det kan naturligtvis, när sådan inteckning har lämnats som pant, pantförskrivningen tänkas omfatta exempelvis in­ drivningskostnad.

Kungl. Maj:ts proposition nr 142 år 1970

3 §

Paragrafen, som överensstämmer med 17 kap. 15 a § HB (SFS 1968: 627) och 3 § i beredningens förslag, reglerar förmånsrättens ställning vid överlå­ telse av fordran.

Bestämmelsen vilar på principen att, när en förmånsberättigad fordran överlåts eller på annat sätt övergår till annan, den nya borgenären får samma förmånsrätt som den tidigare. Det har satts i fråga huruvida avsteg från denna princip borde göras beträffande lönefordran. En förvärvare av löne- fordran skulle i så fall inte få åtnjuta den förmånsrätt som fordringen i den ursprungliga innehavarens hand kan ha varit utrustad med. Jag har emeller­ tid på skäl som jag tidigare har redovisat (3.2) inte ansett att ett sådant prin­ cipiellt undantag bör genomföras.

112

Beredningen har i motiven till förevarande paragraf även behandlat frågan

om förmånsrätt vid byte på gäldenärssidan (bet. s. 95). I likhet med bered­

ningen anser jag inte att det är behövligt med en uttrycklig bestämmelse i

ämnet. Jag kan nämna att ett av beredningen behandlat aktuellt rättsfall

(bet. s. 96) numera har avgjorts av högsta domstolen (Kungl. Maj :ts beslut

nr 16/1970). Utgången i målet torde överensstämma med vad beredningen

har ansett vara riktigast från förmånsrättssynpunkt.

Kungl. Maj ds proposition nr 142 år 1970

Särskilda förmånsrätter

4 §

Paragrafen innehåller bestämmelser om särskild förmånsrätt för pant­

rätt och retentionsrätt m. m. Bestämmelserna i första stycket motsvarar i

gällande rätt 17 kap. 2 § andra stycket andra ledet och 3 § HB samt i bered­

ningens förslag 4 §. Bestämmelserna i andra och tredje styckena har förts

över från 17 kap. 5 § andra stycket resp. 7 § första stycket HB och motsvarar

5 resp. 6 § i beredningens förslag. Några ändringar i sak har inte vidtagits i

förhållande till beredningens förslag.

Fordringar som är förenade med sjöpanträtt eller luftpanträtt åtnjuter

f. n. med visst undantag bästa förmånsrätt i den egendom i vilken panträtten

gäller. Frågan om en ändring av bestämmelserna angående sjöpanträtt är

f. n. under övervägande inom sjölagskommittén. I avvaktan på en ny lagstift­

ning om sjöpanträtter utgår departementsförslaget — liksom beredningens

förslag -— från vad som är gällande rätt på området. Även i fråga om luft­

panträtter bibehålls nuvarande ordning.

På grund av det anförda föreslås i paragrafens första stycke 1 att förmåns­

rätt följer med sjöpanträtt och luftpanträtt. Att förmånsrätten har bästa rätt

framgår av bestämmelserna i 9 § första stycket och 15 § (jfrd med 16 och

17 §§) i förslaget till förmånsrättslag.

Sjöpanträtt och luftpanträtt har ställts vid sidan av varandra. Konkurrens

mellan de båda slagen av rättigheter torde knappast förekomma i praktiken.

Vilka fordringar som är förenade med sjö- eller luftpanträtt och vad som ut­

gör objekt för sådan panträtt regleras i sjölagen resp. luftfartslagen.

Enligt första stycket 2 följer förmånsrätt med handpanträtt och reten­

tionsrätt. Såvitt avser retentionsrätt görs f. n. i 17 kap. 3 § undantag för hy­

resvärds och jordägares rätt att kvarhåila egendom. Undantaget har kunnat

utelämnas i förslaget. Detta beror på att den retentionsrätt som f. n. tillkom­

mer hyresvärd och jordägare föreslås bli slopad (se närmare härom under

3.3.).

Enligt förslaget kommer handpanträtt att gå före panträtt på grund av in­

teckning i fartyg eller i luftfartyg och reservdelar till In ftfartyg, som tagits

upp i första stycket 3 (jfr 9 § första st.). Detta innebär en avvikelse från nu­

varande ordning enligt vilken handpanträtten och de nämnda panträtterna

113

på grund av inteckning medför lika förmånsrätt (jfr 17 kap. 3 § första och andra st. HB). Med hänsyn till pantsättningsförbudet i 10 kap. 7 § HB får ändringen dock inte någon större praktisk betydelse (jfr bet. s. 98 och 99).

Förslaget avviker från gällande rätt även så till vida att handpanträtt och retentionsrätt blir i princip jämställda (jfr 9 § första st.). Avvikelsen innebär en återgång till vad som tidigare gällt. För en sådan återgång talar vissa pla­ nerade reformer på sjölagstiftningens område (bet. s. 103). I avvaktan på att dessa genomförs föreslås emellertid en specialregel som innebär att pant­ rätt på grund av inteckning i fartyg eller i luftfartyg och reservdelar till luftfartyg liksom nu kommer att gå före retentionsrätt (9 § andra st.).

Att retentionsrätt placeras vid sidan av handpanträtt är också ganska na­ turligt. Gränsen mellan de båda rättighetstyperna är ibland flytande. Det är exempelvis något tveksamt om hantverkares rätt att sälja gods som inte av­ hämtats enligt 1950 års lag i ämnet skall betecknas som panträtt eller reten­ tionsrätt. Genom att handpanträtt och retentionsrätt i princip jämställs kom­ mer det att från förmånsrättssynpunkt sakna betydelse, om hantverkares rätt skall hänföras till det ena eller andra slaget. Någon motsvarighet till den nuvarande bestämmelsen om hantverkares förmånsrätt behövs under dessa förhållanden inte längre.

I första stycket 3 föreslås, som redan har nämnts, att förmånsrätt följer med panträtt på grund av inteckning i fartyg eller i luftfartyg och reservde­ lar till luftfartyg. I 17 kap. 3 § HB finns regler om det inbördes företrädet mellan flera sådana inteckningar när de gäller i samma egendom. Dessa regler föreslås flyttade till 1901 års lag om inteckning i fartyg samt 1955 års lag om inskrivning av rätt till luftfartyg (se härom vidare under 4.4).

Bestämmelserna i andra och tredje styckena om förmånsrätt för fartygs- beställare resp. partredare överensstämmer i sak med vad som nu gäller. Så­ lunda torde den omständigheten att förmånsrätten för partredare, som f. n. avser partredarens fordran i ”fartyget”, i förslaget inskränkts till hans ford­ ran i ”medredarens andel i fartyget” få anses utgöra ett förtydligande (jfr bet. s. 104).

I beredningens förslag finns bestämmelserna om förmånsrätt för fartygs- beställare och partredare i 5 resp. 6 §. Det är på förslag av sjölagskommittén som bestämmelserna har flyttats till 4 §. Kommittén har anmält sin avsikt att lägga fram förslag om utmönstring av 3 och 17 §§sjölagen, dvs. de para­ grafer till vilka förmånsrättsbestämmelserna är att hänföra. I den mån kom­ mitténs förslag godtas kommer uppenbarligen även bestämmelserna om för­ månsrätt för fartygsbeställare och partredare att falla bort. Det måste under sådana förhållanden vara opraktiskt att i detta sammanhang ta upp be­ stämmelserna i särskilda paragrafer.

Kungl. Maj. ts proposition nr 14-2 år 1970

114

Kungl. Maj:ts proposition nr 142 år 1970

5 §

Paragrafen, som motsvarar 7 § i beredningens förslag, innehåller regler om

förmånsrätt för vissa fordringar hos hyresgäst eller arrendator (jfr 17 kap. 5

§ första st. och 6 § första st. HB) samt för företagsinteckning (jfr 17 kap. 7 §

andra st. HB).

Angående skälen till att nuvarande hyres- och arrendeprivilegier bibehålls

hänvisas till den allmänna motiveringen (3.3). I det sammanhanget har angi­

vits att förmånsrätten i överensstämmelse med beredningens förslag bör kon­

strueras om och anknytas till företagsinteckningen. Detta har skett i föreva­

rande paragraf.

Vid anknytningen till företagsinteckningen uppkommer frågan om lämp­

lig individualisering av objektet för förmånsrätten. Beträffande företagsin-

teckningar har meddelats regler som syftar till att inteckningar, som tas ut

av en och samma näringsidkare, antingen får samma eller också helt skilda

objekt, se 5 § jfrt med 3 § lagen om företagsinteckning. Helst skulle nu för­

månsrätten individualiseras så att den sammanfaller med en eventuell före­

tagsinteckning och vidare så att flera förmånsrätter hos en och samma nä­

ringsidkare kommer att avse identiskt lika eller helt skilda objekt. Detta är

emellertid knappast genomförbart. Jag tror inte heller att det är praktiskt

behövligt. Liksom beredningen utgår jag från att förmånsrätt för hyra eller

arrendeavgift avser egendom som hör till just den verksamhet vartill den

aktuella fordringen hänför sig, dvs. den minsta enhet som kan betecknas

som särskild näringsverkamhet. Att förmånsrätt för hyra eller arrendeav­

gift har till föremål samma kollektiv av lös egendom som företagsinteckning-

ar framgår av andra stycket i förevarande paragraf.

F. n. gäller att, när utmätning sker av egendom till vilken hyresvärd eller

jordägare har retentionsrätt, denne endast behöver framställa yrkande att få

betalning på grund av förmånsrätten (139 § UL 1 mom. första p.). Genom

att ifrågavarande retentionsrätt slopas, måste hyresvärden eller jordägaren

vid utmätning för annans fordran i fortsättningen själv söka utmätning för

att få sin förmånsrätt beaktad. Detta innebär också att hyresvärden eller jord­

ägaren kommer i en sämre position än en innehavare av företagsinteckning

(139 § 1 mom. andra p. UL) trots försteget i förmånsrättshänseende (jfr 9 §

första st.). En hovrätt har anmärkt på förhållandet. Jag har emellertid svårt

att se det nödvändiga i att hyresvärden eller jordägaren, å ena sidan, och in-

teckningshavaren, å den andra, absolut behandlas lika vid utmätning för an­

nans fordran. Betydligt viktigare är att det inte görs någon skillnad mellan

dem i konkurs annat än beträffande ordningsföljden. Frågan om förmåns­

rätt för hyra eller arrendeavgift skall vid utmätning för annans fordran

respekteras på samma sätt som en företagsinteckning bör därför kunna an­

stå i avvaktan på att beredningen tar upp den till prövning i sitt fortsatta

reformarbete (bet. s. 111).

115

Enligt 17 kap. 6 § HB gäller jordägares förmånsrätt förutom vid arrende även vid andra former av nyttjanderätt, dvs. sådan nyttjanderätt som av­ ses i 1 kap. 7 § NJL (jfr 7 kap. 3 § förslaget till jordabalk), tomträtt och vat- tenfallsrätt. Om förmånsrätt vid upplåtelse av tomträtt meddelas särskilda bestämmelser i 7 § förmånsrättslagen. Institutet vattenfallsrätt avses bli ut­ mönstrat i och med nya jordabalkens genomförande. Vid övriga former av nyttjanderätt är det inte tillräckligt motiverat att ha kvar någon förmånsrätt för jordägaren (se bet. s. 111).

I första stycket av paragrafen föreskrivs även att förmånsrätt följer med företagsinteckning. Föreskriften innebär inte någon ändring i sak i förhål­ lande till gällande rätt.

Kungl. Majrts proposition nr 142 år 1970

6 §

Paragrafen, som motsvarar 8 § i beredningens förslag, behandlar särskilda förmånsrätter i fast egendom. Förmånsrätterna knyter an till två grupper av fordringar, dels sådana som enligt lag är förenade med rätt till betalning ur fast egendom, dels sådana som är förenade med inteckning.

Beträffande den förra gruppen finns f. n. bestämmelser om förmånsrätt i 17 kap. 6 § första stycket första och andra punkterna HB. Till denna kategori hör även en rad fastighetsbelastningar som enligt särskilda författningar skall ha samma förmånsrätt som enligt 17 kap. 6 § första stycket första punkten HB tillkommer där avsedda fordringar. Den andra gruppen — in- teckningsfordringarna — har f. n. sämre förmånsrätt eller enligt 17 kap. 9 § 1 mom. HB. Även i fortsättningen skall fordringar som är förenade med in­ teckning i förmånsrättshänseende komma efter övriga här åsyftade ford­ ringar (jfr 9 § första st.).

Utöver de nu nämnda båda grupperna fordringar finns f. n. även andra som är utrustade med förmånsrätt i fast egendom. Sådan förmånsrätt till­ kommer sålunda ogulden köpeskilling innan fordringen blivit intecknad (11 kap. 2 § JB), inteckning för rätt till avkomst e. d. (17 kap. 9 § 2 mom. HB) och utmätning för ointecknad fordran (17 kap. 9 § 3 mom. HB). Av dessa förmånsrätter får endast den som följer med utmätning bestå (se 8 §). De båda övriga försvinner och det redan på den grund att de fordringar till vilka de knyter an — panträtten för ogulden köpeskilling och den inteckningsbara avkomsträtten — avskaffas i jordabalksförslaget (jfr 5 § i förslaget till lag om införande av nya jordbalken enligt lagrådsremiss den 20 november 1968, p. 4 i övergångsbestämmelserna till förmånsrättslagen och bet. s. 124).

F. n. är det alltså — bortsett från intecknings- och utmätningsfordringar samt panträtt för ogulden köpeskilling — en hel rad fordringar som enligt

lag är förenade med rätt till betalning ur fast egendom. Beredningen har läm­

nat en redogörelse för dem till vilken här kan hänvisas (bet. 112—118). Be­ redningen har övervägt huruvida de olika förmånsrätterna alltjämt är moti­ verade eller om de kan avskaffas. Övervägandena har lett till förslag om att

en del förmånsrätter skall bestå medan andra såsom föråldrade föreslås bli

upphävda omedelbart eller få kvarleva övergångsvis.

Remissinstanserna har inte haft något i sak att erinra mot beredningens

förslag. Inte heller jag finner anledning att i sakligt hänseende frångå detta.

I lagtekniskt hänseende innebär beredningens förslag att en förmånsberät-

tigad fordran — den enligt lagen om vissa gemensamhetsanläggningar —

valts ut och angivits särskilt och att till denna med en särskild formulering

anknutits alla övriga här avsedda fordringar. Alla äldre lagar utom såvitt av­

ser den som rör den utvalda fordringen enligt lagen om vissa gemensam­

hetsanläggningar får dock behålla sin hänvisning till 17 kap. 6 § HB. Via

särskild reglering i övergångsbestämmelserna skall ändå den nya lagen bli

tillämplig på fordringarna.

Jag har i och för sig inget att invända mot den princip som lagberedningen

har använt vid utformningen av bestämmelsen. Av skäl som närmare belyses

i det följande är det dock inte lämpligt att ange fordran enligt lagen om vissa

gemensamhetsanläggningar som exempel på de förmånsrätter som avses. Jag

har i stället valt att helt avstå från att i förmånsrättslagen ange vilka ford­

ringar som åsyftas med förevarande punkt. Bestämmelser om förmånsrätt

får ges i den lagstiftning vari fordringsförhållandet regleras. I syfte att und­

vika ändringar nu i ett stort antal lagar godtar jag den övergångsreglering

som beredningen föreslår.

Jag vill härefter i korthet ange hur departementsförslaget förhåller sig till

de nu aktuella förmånsrätterna. Som jag redan nämnt kommer här någon

avvikelse från vad beredningen har föreslagit inte i fråga (se bet. s. 120—

122

).

Beträffande förmånsrätten för fordringar enligt lagen om vissa gemensam­

hetsanläggningar vill jag nämna att Konungariket Sveriges stadshypoteks-

kassa i sitt remissyttrande gör vissa uttalanden angående ifrågavarande lag­

stiftning. Stadshypotekslcassan förklarar att lagstiftningen har fungerat bra

när det gällt gruppbebyggda småhus medan den nästan inte alls kommit till

användning såvitt gäller flerfamiljshus. Anledningen till att gemensamhets-

lagstiftningen inte använts i så stor utsträckning som väntat är att reglernas

konstruktion inte passar särskilt väl för flerfamiljshusens del. En överarbet-

ning av bestämmelserna synes därför önskvärd. Samtidigt kunde prövas om

inte den särskilda förmånsrätten enligt gemensamhetslagstiftningen kunde

slopas. Denna förmånsrätt är inte ändamålsenlig som säkerhet för belåning.

Den har inte heller kommit till användning som sådan säkerhet. De ytterligt

få förmånsrätter som tillskapats synes snarare bero på dålig kunskap om

reglernas innebörd än på ett reellt behov.

Lagstiftningen om gemensamhetsanläggningar har nu tillämpats i drygt

tre år. Inom justitiedepartementet pågår f. n. arbete med översyn av bestäm­

melserna i ämnet. I samband därmed kommer man att ta den nuvarande för­

månsrätten under omprövning. I avvaktan på resultatet av översynen bör den

116

Kungl. Maj:ts proposition nr 142 år 1970

Kungl. Maj.ts proposition nr 152 år 1970

117

särskilda förmånsrätten för fordringar enligt lagen om gemensamhetsanlägg- ningar bestå.

Avgäld som avses i 17 kap. 6 § första stycket första punkten HB får, om den är av enskild natur, fortleva (p. 2 första st. i övergångsbestämmelserna). Eventuell förmånsrätt för avgäld av allmän natur faller bort. Förmånsrätt för fastighetsskatt enligt 17 kap. 6 § första stycket andra punkten HB är inte längre aktuell. Förmånsrätt för skogsvårdsavgift enligt samma punkt utgår. Frågan huruvida skogsvårdsavgift i stället skall erhålla förmånsrätt enligt 13 § får övervägas av chefen för finansdepartementet i särskild ordning (jfr 3.4). Förmånsrätt för avgifter som på grund av lönereglering utgår för fastig­ het till prästerskapet enligt lagen (1891: 20 s. 3) innefattande tillägg till 17 kap. 6 § handelsbalken är inte heller aktuell längre. Ifrågavarande lag före­ slås bli upphävd (p. 1 i övergångsbestämmelserna). Förmånsrätter som avses i lagen (1912: 277) om avlösning av vissa frälseräntor, lagen (1938: 159) om avlösning av avgälder från de till skatte försålda s. k. halländska kyrkohemmanen samt lagen (1929:165) om kronans förmånsrätt för avdikningslån får leva vidare (p. 2 första st. i övergångsbestämmelserna). Detsamma gäller förmånsrätter som avses i 9 kap. 44 § och 56 § 7 mom. vattenlagen (1918:523), lagen (1933:270) om säkerhet för utbekommande av viss er­ sättning enligt lagen om ägofred, lagen (1939: 609) om förmånsrätt för vissa fordringar enligt lagen om enskilda vägar samt 56 § allmänna förfogandela­ gen (1955: 279).

Lagen (1926: 335) om säkerhet för utbekommande av vissa ersättningar i anledning av laga skifte eller annan jorddelningsförrättning och lagen

(1965: 194) angående säkerhet för ersättning enligt lagen om sammanföring

av samfälld vägmark och av järnvägsmark med angränsande fastighet m. m. skall ersättas av lagen om förmånsrätt för fordran på grund av fastighets­ bildning (se lagrådsremiss den 15 augusti 1969). Den nya lagen avses skola träda i kraft samtidigt med förmånsrättslagen. I den nya lagen sker hänvis­ ning direkt till förmånsrättslagen.

Under 2 i förevarande paragraf föreslås att förmånsrätt i fast egendom föl­ jer med inteckning i egendomen. Förmånsrättens närmare innehåll framgår av JB. Jag åsyftar i första hand bestämmelserna i JB om panträttens inne­ börd (6 kap. 3 §), om rätten till betalning på grund av ägarhypotek (6 kap. 9 §) och om inteckningars företräde sinsemellan (17 kap. 6 §). Beträffande det sistnämnda ämnet meddelas f. n. bestämmelser i 17 kap. 9 § 1 mom. HB. Dessa behöver alltså inte få någon motsvarighet i en ny förmånsrättslag. 7

7 §

Paragrafen, som överensstämmer i sak med 9 § i beredningsförslaget, be­ handlar särskilda förmånsrätter i tomträtt.

Objektet för förmånsrätten utgörs av tomträtten, inklusive byggnad och vad som i övrigt utgör tillbehör (se 13 kap. 5 § och 9 § andra st. jordabalks-

118

förslaget). De nuvarande bestämmelserna om förmånsrätt i 17 kap. 6 § första

stycket HB omfattar även lösören som tomträttshavaren har på egendomen.

Någon anledning att behålla denna ordning, som inte torde ha haft någon

reell betydelse, finns inte.

Förslaget upptar såsom förmånsberättigad fordran under första stycket 1

fordran på avgäld i anledning av tomträttsupplåtelsen. Sådan fordran är re­

dan f. n. utrustad med förmånsrätt enligt 17 kap. 6 § första stycket HB. I lik­

het med vad som gäller redan nu föreslås att förmånsrätten begränsas till be­

lopp som förfallit inom ett år innan utmätningen ägde rum eller konkursan­

sökningen gjordes.

Enligt 17 kap. 6 § första stycket HB har jordägaren förmånsrätt även för

fordran som grundas på att tomträttshavaren försummat att enligt åtagande

betala viss utskyld eller annan avgift för vilken jordägaren svarar mot tredje

man. Denna förmånsrätt torde sakna praktisk betydelse och har därför fått

utgå. Detsamma gäller nuvarande förmånsrätt för husröte- eller vanhävdser-

sättning (17 kap. 6 § första st. HB), som knappast kan tänkas komma i fråga

vid tomträttsupplåtelse.

Under första stycket 2 i paragrafen upptas förmånsrätt för fordran som

enligt lag är förenad med förmånsrätt enligt förmånsrättslagen (jfr mot­

svarande bestämmelse i 6 § 1).

Bestämmelse om den förmånsrätt som följer med inteckning i tomträtt upp­

tas under första stycket 3 i paragrafen. En motsvarande bestämmelse finns

f. n. i 17 kap. 6 § andra stycket HB. Där regleras också frågan från vilken

dag intecknings förmånsrätt gäller och frågan om inteckningars inbördes

företräde. Rätten till ränta på inteckning bestäms f. n. av 18 § 1 mom. för­

ordningen (1875: 42 s. 12) angående inteckning i fast egendom via hänvis­

ning i 1 § lagen (1953: 422) om inteckning i tomträtt och vattenfallsrätt. I

dessa ämnen kommer i fortsättningen den nya jordabalken att få svara för

regleringen (6 kap. 3 § och 17 kap. 6 § jfrda med 13 kap. 7 § jordabalksför-

slaget).

Jag har i departementsförslaget slopat en föreskrift i beredningens förslag

(andra st.) enligt vilken vad i förmånsrättslagen sägs om fast egendom gäller

även tomträtt. Föreskriften är av betydelse endast för tillämpningen av 16 §

andra stycket. Jag har ansett det vara enklare att i nämnda lagrum jämställa

tomträtt med fast egendom.

Rätt till avkomst eller annan förmån kan f. n. intecknas i tomträtt och blir

därigenom förenad med förmånsrätt (17 kap. 6 § andra st. HB). Enligt jor-

daballtsförslaget skall upplåtelser av avkomsträtt inte längre kunna sakrätts-

ligt skyddas genom inteckning. Beträffande sådana upplåtelser som gjorts

enligt gällande rätts regler meddelas föreskrift under punkt 4 i övergångs­

bestämmelserna.

Nuvarande bestämmelser om förmånsrätt i tomträtt gäller även förmåns­

rätt i vattenfallsrätt. Institutet vattenfallsrätt skall emellertid utmönstras en­

Kungl. Maj:ts proposition nr 142 år 1970

Kungl. Maj.ts proposition nr l'+2 år 1970

119

ligt jordabalksförslaget. För sådana vattenfallsrätter som redan har upplåtits vid jordabalksför slagets ikraftträdande föreligger dock behov av skydd i för- månsrättshänseende (sehärom p. 5 i övergångsbestämmelserna).

8 §

Paragrafen, som motsvarar 10 § i beredningens förslag, innehåller bestäm­ melser om förmånsrätt på grund av utmätning.

Gällande rätt Genom utmätning får sökanden rätt till betalning ur den ut­ mätta egendomen. Dessutom ger utmätning förmånsrätt. Skilda regler om förmånsrätt gäller för utmätning av lös egendom och utmätning av fast egen­ dom.

Bestämmelser om att utmätning av lös egendom ger förmånsrätt finns i 17 kap. 8 § första stycket HB. Om konkurs följt på ansökan som gjorts inom en månad från utmätningens dag, äger förmånsrätt dock inte rum. Beträffande utmätning för fordran som tillkommer gäldenärens make är motsvarande tid ett år. När utmätning skett efter gäldenärens död, gäller enligt lagrummet förlängda frister för ingivande av konkursansökan med verkan att förmåns­ rätten förfaller.

För det fallet att konkurs föregåtts av offentlig ackordsförhandling finns en särskild bestämmelse i andra stycket av samma paragraf. Härom gäller att förmånsrätt på grund av utmätning inte äger rum, om beslutet om inledande av ackordsförhandling meddelats inom den tid efter utmätningen som anges i första stycket och ackordsförhandiingen förfallit på grund av konkursen el­ ler konkursen följt på ansökan som gjorts inom fjorton dagar efter det att kungörelse om att förhandlingen upphört var införd i Post och Inrikes Tid­ ningar. Borgenär skall sålunda inte behöva söka gäldenären i konkurs under pågående ackordsförhandling för att hindra att utmätning för annan borge­ närs fordran skall ge förmånsrätt.

117 kap. 9 § 3 mom. HB ges föreskrifter om den förmånsrätt som följer med utmätning av fast egendom. Har sådan egendom utmätts för fordran för vilken egendomen inte svarar på grund av inteckning, äger borgenären för­ månsrätt till betalning ur den utmätta egendomen som om inteckning för hans fordran hade beviljats samma dag utmätningen skedde. Inträffar kon­ kurs i enlighet med vad som sägs i 8 § i samma kap., äger förmånsrätt inte rum.

Reglerna i 17 kap. HB om förmånsrätt på grund av utmätning komplette­ ras av bestämmelser i 24 § KL om verkan av att gäldenär, hos vilken utmät­ ning skett, sätts i konkurs och i 31 § KL om återvinning av betalning som er­ hållits genom utmätning (se även 32 a, 33 och 35 §§ KL med föreskrifter om förlängning av återvinningsfristen i vissa fall). Beträffande den närmare in­ nebörden av bestämmelserna i KL hänvisas till lagrådsremissen angående exekution i fast egendom.

Lagberedningen. Beredningen framhåller att en borgenär som har vunnit

120

utmätning för sin fordran i många hänseenden har samma rättsliga ställning

som en panthavare. Utmätning anses dock enligt svensk rätt inte grunda nå­

gon formlig panträtt. Däremot medför utmätning särskild förmånsrätt i den

utmätta egendomen. Beredningen har inte funnit skäl att frångå denna

ordning. Den förmånsrätt som enligt förslaget skall följa med utmätning an­

ges i förevarande paragraf. Bestämmelsen avser både utmätning av lös och

utmätning av fast egendom.

Beredningen erinrar härefter om att den förmånsrätt som följer med ut­

mätning kan bringas att upphöra genom att konkurs följer på ansökan som

gjorts inom viss tid, normalt en månad, efter utmätningen. Härtill ansluter

återvinningsregler i KL. Det hela anses svåröverskådligt. Enligt beredningens

mening bör man kunna reda sig med bestämmelser i KL om återvinning efter

utmätning, i överensstämmelse härmed har beredningen i annat samman­

hang (bet. Utsökningsrätt VIII) föreslagit, att 31 § KL ändras så att den inte

endast gäller återvinning av betalning som vunnits genom utmätning utan

också ger möjlighet till återvinning av den förmånsrätt som vunnits genom

utmätningen, dvs. i fall då det ännu ej gått så långt som till betalning. Den

i 31 § nu föreskrivna återvinningsfristen av trettio dagar före konkursansök­

ningen kvarstår oförändrad. Vidare har beredningen i ett tillägg till 39 § KL

(tillägget har i lagrådsremissen om exekution i fast egendom flyttats till

31 § KL) föreslagit, att särskild talan inte behöver väckas, när den rätt som

vunnits genom utmätningen skall gå åter och borgenären ej fått betalning.

Enligt beredningens förslag skall förmånsrätten för utmätning alltså inte

förfalla redan i och med att konkursansökan som leder till konkurs görs

inom viss tid. De konkurrerande borgenärerna blir i stället skyddade genom

den vidgade möjligheten till återvinning.

Remissyttranden. Förslaget har lämnats utan erinran. De båda i ärendet

hörda hovrätterna har emellertid givit uttryck åt vissa betänkligheter.

Hovrätten över Skåne och Blekinge framhåller att det väl regelmässigt kan

anses önskvärt, att den genom utmätningen tillskapade förmånsrätten upp­

hävs, då konkurs följer nära inpå utmätningen. Skälet härtill är detsamma

som det vilket i andra fall motiverar återvinning av betalning och ställande

av säkerhet, nämligen att borgenär alltid skall ha möjlighet att genom kon­

kursansökan tillvarata sin rätt när någon annan borgenär försöker att skaffa

sig fördelar på hans bekostnad. Med hänsyn härtill och då det icke, till skill­

nad från vad som gäller vid samtliga övriga återvinningsfall, förutsätts något

rättsligt förfarande för återvinning av förmånsrätt, anser hovrätten att den­

na i enkelhetens och klarhetens intresse bör automatiskt upphöra redan ge­

nom konkursen. I paragrafen skall sålunda införas bestämmelse av innehåll,

att det företräde till betalning som utmätningen medfört ej skall gälla om

konkurs följt inom viss tid efter utmätningen. Dessutom bör den särskilda

beräkningen av fristen då ackordsförhandling föregått medtagas. Enligt hov­

rättens mening saknas anledning att behålla övriga, nu gällande frister.

Kungl. Maj:ts proposition nr lb2 år 1970

Kungl. Maj:ts proposition nr 142 år 1970

121

Hovrätten för Västra Sverige har ej något att erinra mot att bestämmel­ serna om förmånsrättens upphörande vid konkurs flyttas över till KL. Att konstruera dessa bestämmelser som återvinningsregler anses dock något oegentligt. Innebörden av de föreslagna reglerna tycks vara att förmånsrät­ ten i fortsättningen — liksom enligt gällande lag — skall vara utan verkan om konkurs inträffar viss tid efter utmätning. Detta förhållande är knappast jämförligt med de egentliga återvinningsfallen, och termen återvinning synes över huvud ej fullt träffande när det gäller upphörande av förmånsrätt.

Hovrätten anser med hänsyn till lydelsen av 1 § första stycket i förslaget att det bör anmärkas, att förmånsrätten i visst fall inte gäller i konkurs.

Departementschefen. Den rättsliga regleringen av förhållandet mellan ut­ mätning och konkurs är något komplicerad. Detta är inte ägnat att förvåna eftersom bestämmelserna måste täcka så många skiftande faktiska situatio­ ner. Bestämmelserna finns i KL och 17 kap. HB. I 23 § KL regleras möjlighe­ ten för borgenär att få utmätning när gäldenären redan är i konkurs medan

24 § KL avser den situationen att ett utmätningsförfarande pågår när gälde­ nären försätts i konkurs. För sistnämnda fall gäller som huvudregel att ut- mätningsförfarandet avbryts om den utmätta egendomen ännu inte sålts. Har utmätningsförfarandet däremot avancerat så långt att försäljning har ägt rum, fortgår enligt lag och utbildad praxis alltid verkställigheten och redovisning sker till utmätningssökanden eller konkursförvaltaren beroende på hur långt före konkursansökningens ingivande som utmätningen har ägt rum (bet. Utsökningsrätt VIII s. 253 jämte hänvisningar). Har vid konkurs- utbrottet även redovisning skett i utmätningsmålet, kan betalningen under vissa förutsättningar återvinnas enligt 31 § KL (jfr i sammanhanget 32 a, 33 och 35 §§ KL). De här åsyftade bestämmelserna om förmånsrätt och om återvinning korresponderar i stor utsträckning med varandra. Innebörden av bestämmelserna kan i korthet sägas vara att utmätning ger förmånsrätt till betalning ur den utmätta egendomen. Har utmätningen emellertid inom bestämd tid — varierande för olika fall — följts av konkurs, gäller att den förmånsrätt som vunnits genom utmätningen automatiskt faller bort medan den betalning som skett genom utmätningen i stället kan återvinnas.

Beredningen har kritiserat den gällande regleringen och ansett den svår­ överskådlig. I syfte att åstadkomma förenklingar har beredningen föreslagit, att nuvarande bestämmelser i 17 kap. 8 § och 9 § 3 mom. HB om förmåns­ rättens upphörande vid utmätningsgäldenärens konkurs förs över till åter- vinningsbestämmelserna i KL. I förmånsrättslagen skulle man då kunna in­ skränka sig till en föreskrift om att utmätning ger förmånsrätt i den utmätta egendomen. I övrigt föreslår beredningen vissa ändringar i KL, bl. a. i 31 § så att förutom betalning även förmånsrätt kan gå åter (bet. Utsökningsrätt VIII), samt vissa specialbestämmelser om återgång av betalning och förmåns­ rätt vid självständigt ackordsförfarande (21 § i framlagt förslag till lag om ackordsföi-handling, bet. Utsökningsrätt VII, se även 16 § i det till lagrådet

122

den 20 mars 1970 remitterade förslaget till ackordslag och den samtidigt fö­

reslagna ändringen i 35 § KL).

Beredningens förslag har vid remissbehandlingen tillstyrkts eller lämnats

utan erinran. En hovrätt har visserligen haft en annan mening och ansett att

nuvarande ordning med automatiskt bortfall av den förmånsrätt som vun­

nits genom utmätning bör behållas. Hovrätten förutsätter emellertid att man

kan utelämna vissa bestämmelser om speciella tidsfrister vid utmätning för

makes fordran och vid utmätning hos dödsbo. Något sådant kan dock inte

komma i fråga, i vart fall inte i detta sammanhang. Det finns f. ö. ingen an­

ledning förmoda att de åsyftade bestämmelserna inte längre skulle ha en

funktion att fylla. Åtminstone torde den som gäller utmätning för makes

fordran alltjämt vara motiverad. Beredningen kan antas komma att upp­

märksamma frågan vid den översyn av återvinningsbestämmelserna i KL

som är aktuell (jfr bet. Utsökningsrätt VII s. 81).

För egen del har jag redan tidigare i dag vid lagrådsremissen av förslag till

nya bestämmelser om exekution i fast egendom uttalat min anslutning till

beredningens förslag. Utöver vad jag i nyss angivna sammanhang har anfört

vill jag framhålla, att jag inte heller tror att förslaget om att förmånsrätten

skall kunna gå åter behöver tynga samarbetet mellan konkursförvaltare och

utmätningsmän. Möjligen kan det vara lämpligt att som en följd av förslaget

ändra bestämmelserna om när utmätningsman särskilt skall underrättas an­

gående konkurs. Detta skulle i synnerhet föranledas av att återgång av för­

månsrätten skall kunna ske i enkla former utan att talan behöver väckas (se

tillägg till 31 § KL i lagrådsremissen om exekution i fast egendom). F. n. gäller

att utmätningsmannen i gäldenärens hemortskommun skall underrättas om

konkurs men detta behöver inte ske förrän konkursbouppteckning upprät­

tats (20 § andra st. KL). I s. k. fattigkonkurs, dvs. när konkursboet inte

förslår till bestridande av konkurskostnaderna, finns emellertid inte någon

skyldighet alls att underrätta utmätningsman, vare sig utmätningsmannen

i gäldenärens hemortskommun eller någon annan utmätningsman (jfr 185 §

4 KL). Det kan finnas anledning överväga om inte utmätningsmännen snab­

bare och i vidare omfattning än f. n. skall underrättas i särskild ordning om

konkurs. Dessa överväganden kan dock anstå i avvaktan på lagberedningens

fortsatta arbete med reformering av konkurslagstiftningen.

Jag vill påpeka att beredningens förslag är lämpligt även från den syn­

punkten att beredningen i betänkandet Utsökningsrätt VII har föreslagit, att

talan om återvinning skall kunna föras också i samband med ackordsför-

handling utan konkurs. Förslag till ackordslag, m. in., som bygger på nämn­

da betänkande, har nyligen remitterats till lagrådet för yttrande. Avsikten

är att lagarna skall träda i kraft den 1 januari 1971. I förslaget till ackords­

lag har jag i allt väsentligt anslutit mig till de av beredningen föreslagna

bestämmelserna om återvinning. Jag har förordat, att bestämmelserna om

återvinning av betalning vid utmätning skall äga motsvarande tillämpning

Kungl. Maj:ts proposition nr 142 år 1970

123

på den förmånsrätt som utmätningen har medfört. Det förslag som jag nu lägger fram innebär därför en fullföljd av denna tanke. Om man i stället behåller gällande ordning och låter förmånsrätten vid utmätning falla bort automatiskt i vissa fall, skulle detta kräva en särskild bestämmelse i för­ månsrättslagen — utöver motsvarigheter till alla nuvarande i 17 kap. 8 § HB -— om fristberäkning vid självständigt ackordsförfarande.

Sammanfattningsvis föreslår jag alltså att i förvarande paragraf tas in en föreskrift av innehåll att utmätning ger förmånsrätt i den utmätta egendo­ men. Föreskriften gäller både lös och fast egendom. I och för sig är det tänk­ bart att — som en hovrätt har föreslagit — särskilt erinra om att förmåns­ rätten i vissa fall kan gå åter enligt bestämmelser i KL. En sådan erinran borde emellertid i så fall avse inte endast den förmånsrätt som utmätning ger utan även andra förmånsrätter, t. ex. den som följer med pantsättning. Jag har inte ansett det behövligt med en sådan allmän erinran.

9 §

Paragrafen motsvarar 11 § i beredningens förslag. I paragrafen ges bestämmelser om de särskilda förmånsrätternas inbördes företräde. I huvudsak bygger bestämmelserna därvid på de principer som nu gäller. Innehållet i de tre första styckena avser förhållandet dels mellan upp­ låtelser av olika slags förmånsrätt i en och samma egendom, dels mellan upp­ låtelse av förmånsrätt i viss egendom och förmånsrätt i samma egendom en­ ligt lag eller på grund av förrättning. Paragrafens sista stycke avser förhål­ landet inbördes mellan olika fordringar med samma slags förmånsrätt.

I första stycket föreskrivs i första hand att förhållandet mellan olika slags förmånsrätter bestäms av paragrafföljden. Vidare anges att förhållandet mellan olika slags förmånsrätter inom samma paragraf bestäms av styckenas följd (4 § första st.) och av numreringen inom paragrafen (4 § första st. och 5—7 §§). Vissa undantag från dessa föreskrifter meddelas i andra och tredje styckena.

Andra stycket innehåller två undantag av speciell karaktär från den ord­ ningsföljd som följer av första stycket. Det första undantaget rör förmåns­ rätt på grund av sjöpanträtt som avses i 267 § 6 sjölagen. Förmånsrätten tillkommer fordran i anledning av bristfälliga uppgifter i konossement. Så­ dan sjöpanträtt ställs — i motsats till andra sjöpanträtter — efter förmåns­ rätt som avses i 4 § första stycket 2 och 3. Detta är i huvudsaklig överens­ stämmelse med nu gällande ordning. Ifrågavarande sjöpanträtt kommer så­ lunda alltjämt att utgå efter handpanträtt och panträtt på grund av inteck­ ning i fartyg eller i luftfartyg och reservdelar till luftfartyg. Förslaget avvi­ ker emellertid så till vida från vad som nu gäller att sjöpanträtten kommer att utgå även efter retentionsrätt (jfr bet. s. 97). Avvikelsen är en konsekvens av att handpanträtt och retentionsrätt har jämställts i förmånsrättshänse- ende (se härom under 4 §). Avvikelsen är säkerligen för sjöpanträttens del

Kungl. Maj:ts proposition nr 142 år 1970

124

Kungl. Maj:ts proposition nr H2 år 1970

av underordnad betydelse och bryter inte mot våra internationella förplik­

telser i ämnet.

Det andra undantaget avser panträtt på grund av inteckning i fartyg eller i

luftfartyg och reservdelar till luftfartyg. Panträtten skall enligt vad som här

föreskrivs ha bättre förmånsrätt än den som retentionsrätt har. Därmed be­

hålls nu gällande ordningsföljd i avvaktan på — åtminstone beträffande far-

tygsinteckning — resultatet av den översyn av sjölagstiftningen som f. n. ut­

förs av sjölagskommittén. Kommittén har f. ö. i sitt remissyttrande förklarat

sig dela lagberedningens uppfattning (bet. s. 103) att frågan om förhållandet

mellan fartygsinteckning och retentionsrätt inte bör prövas i förevarande

sammanhang.

Tredje stycket innehåller ytterligare en regel om undantag från den princi­

piella ordningsföljden i första stycket. Undantaget avser förmånsrätt på

grund av utmätning. Denna förmånsrätt skiljer sig från övriga särskilda för­

månsrätter därigenom att den har karaktär av offentligt tvångsingripande

som medför en begränsning av gäldenärens rådighet över den utmätta egen­

domen. Förhållandet mellan förmånsrätt på grund av utmätning och övriga

särskilda förmånsrätter är på grund härav förenat med vissa problem. Bered­

ningen har ägnat dessa stor uppmärksamhet (bet. s. 135). Beredningens

överväganden har lett fram till att det i förevarande sammanhang behövs en

speciell regel. Denna skulle innebära att förmånsrätt på grund av utmätning

har företräde framför förmånsrätt på grund av inteckning vilken har sökts

samma dag som utmätningen verkställdes eller senare. Beredningen har tagit

upp regeln i sitt förslag. Jag har behållit den i departementsförslaget. De in­

teckningar som omfattas av regeln är inteckning i fartyg eller i luftfartyg

och reservdelar till luftfartyg (4 § första st. 3), företagsinteckning (5 §

första st. 2), inteckning i fast egendom (6 § 2) och inteckning i tomträtt

(7 § första st. 3).

I fjärde stycket föreskrivs till en början att utmätning ger företräde fram­

för senare utmätning av samma egendom samt att utmätning för flera ford­

ringar på en gång ger lika rätt (angående innebörden av ”lika rätt”, se 1 §

första st.). Föreskrifterna överensstämmer med vad som gäller när lös egen­

dom har utmätts för flera fordringar (17 kap. 8 § första st. HB). Någon mot­

svarande reglering finns visserligen inte f. n. när fast egendom har utmätts

för flera fordringar. I likhet med beredningen (bet. s. 132 och 140) anser jag

det emellertid vara rimligt att regeln får omfatta även konkurrens vid ut­

mätning av fast egendom. För tydlighetens skull bör påpekas att det nu

reglerade företrädet inte gäller när någon av fordringarna är förenad med

bättre förmånsrätt än som följer av själva utmätningen. I så fall är det näm­

ligen fråga om en konkurrenssituation som regleras i paragrafens första

stycke.

Vidare erinras i stycket om att det utanför förmånsrättslagen finns be­

stämmelser som reglerar företrädet mellan fordringar med samma slags för-

Kungl. Maj:ts proposition nr lk2 år 1970

125

månsrätt. Av de här åsyftade bestämmelserna (se bet. s. 139) tilldrar sig de som reglerar företrädet mellan konkurrerande inteckningar störst uppmärk­ samhet. Som genomgående princip gäller att inteckning medför företräde i förhållande till annan inteckning enligt den tidsföljd i vilken inteckningarna har sökts och att inteckningar som har sökts på samma inskrivningsdag ger lika rätt. Men det finns även andra företrädesbestämmelser som här är av betydelse, t. ex. föreskrifter om det inbördes företrädet mellan sjöpanträtter eller luftpanträtter.

I beredningens förslag föreskrivs i ett femte stycke att ”fordringar med samma slags förmånsrätt har i övrigt lika rätt, om ej förmånsrätten följer med rättighet som har företräde enligt vad som gäller därom”. Föreskriften om lika rätt avser exempelvis det fallet att fordringar med förmånsrätt en­ ligt 6 § 1 konkurrerar inbördes. Å andra sidan gäller föreskriften om lika rätt inte när en gäldenär pantsatt egendom hos en borgenär och sedan pantsätter samma egendom hos en annan borgenär. Av allmänna regler följer då att den förra har företrädesrätt till betalning av panten, om inte den andra kan åberopa godtrosförvärv. En konkurrenssituation av speciellt slag kan vidare uppkomma när en panthavare lämnar den pantsatta egendomen för repara­ tion och denna därigenom blir belastad med retentionsrätt. Enligt min me­ ning är den föreslagna regleringen väl teoretisk och alltför vag för att ge erforderlig ledning. De konkurrenssituationer som beredningen har avsett att reglera bör kunna överlämnas till rättstillämpningen för avgörande.

Allmänna förmånsrätter

10

§

Paragrafen, som motsvarar 12 § i beredningens förslag, innehåller bestäm­ melser om allmän förmånsrätt för vissa fordringar som står konkurskostna­ derna nära. I den allmänna motiveringen har jag redovisat de överväganden som ligger till grund för valet av de här aktuella fordringarna (3.5). An­ gående de närmare villkoren för att förmånsrätterna skall kunna åberopas får jag nu anföra följande.

I överensstämmelse med beredningens förslag föreskrivs i departements- förslaget beträffande samtliga fordringar, att endast kostnad som med hän­ syn till omständigheterna är skälig omfattas av förmånsrätten. Detta krav är i gällande lag uttryckligen uppställt beträffande bouppteckningskostnad men däremot inte i fråga om begravningskostnad. Ändå kan det antas gälla redan nu även beträffande sistnämnda kostnad. Kostnad som dömts ut i mål an­ gående egendoms avträdande till konkurs eller boutredningsmannaförvalt- ning har blivit prövad efter skälighet enligt 18 kap. 8 § RB. Föreskriften om begränsning av förmånsrätten till sådana kostnader som är skäliga blir därför i dessa fall i praktiken av betydelse endast när ersättningsyrkandet har framställts först i konkursen. Även ersättning till förordnad boutred­

126

ningsman eller vissa funktionärer vid ackordsförhandling prövas i vissa fall

efter skälighet av domstol (jfr 19 kap. 19 § andra st. ÄB och hänvisningen till

RB i 11 § ärendelagen; se också 40 § i det till lagrådet remitterade förslaget

till ackordslag). Föreskriften om skälighetsprövning blir därför även beträf­

fande dessa fordringar av omedelbar betydelse endast om domstolsbehand­

ling inte har ägt rum. Att föreskriften om skälighetsprövning i vissa fall ut­

gör en dubblyr torde inte behöva vålla komplikationer i rättstillämpningen.

Beredningen har i sitt förslag på visst sätt begränsat förmånsrätten för ar­

vode och kostnadsersättning till funktionär vid boutredningsmannaförvalt-

ning och ackordsförhandling. Endast om fordringen belöper på tid inom sex

månader före konkursansökningen eller därefter skall den sålunda enligt

beredningens förslag vara förenad med förmånsrätt. En remissinstans har

uttalat tvivel om behovet av den här tidsbegränsningen, som kan te sig något

konstlad. Om man tar bort tidsbegränsningen uppnås f. ö. den fördelen att

man inte särskilt behöver utreda på vilken tid funktionärens fordran belö­

per. Jag delar emellertid beredningens åsikt att man utan tidsbegränsningen

riskerar en anhopning av krav på stora belopp till påtaglig nackdel för andra

borgenärer. På grund därav har tidsbegränsningen behållits i departements-

förslaget.

I fråga om de här avsedda funktionärerna vid ackordsförhandling har be­

redningen anpassat sitt förslag till ett tidigare, likaledes av beredningen avgi­

vet betänkande med förslag till ny ackordslagstiftning (Utsökningsrätt VII).

Sistnämnda förslag innebär i de delar som nu är aktuella, att rättens om­

budsman inte längre skall förekomma vid offentlig ackordsförhandling

utan konkurs. God man skall däremot förordnas för sådan förhandling. Vi­

dare öppnar förslaget möjlighet att förordna tillsynsman som skall övervaka

att gäldenären fullgör sina åtaganden enligt ackordet. Jag har i annat sam­

manhang nämnt att den föreslagna ackordslagstiftningen avses skola träda i

kraft redan före den nya förmånsrättslagen eller den 1 januari 1971.1 det till

lagrådet remitterade förslaget till ackordslag, m. in., har någon ändring inte

skett i beredningens förslag till organ vid ackordsförhandling. Man bör

därför i den här delen kunna utgå från den tillämnade ackordslagstift­

ningen.

Även förmånsrätten beträffande kostnad för särskild åtgärd under bout­

redning eller ackordsförhandling har i beredningens förslag tidsbegränsats.

Åtgärden skall ha ägt rum tidigast sex månader före konkursansökningen.

Tidsbegränsningen har liksom ett särskilt villkor att åtgärden uppenbart

varit till borgenärernas bästa tagits med i departementsförslaget.

11

§

Paragrafen innehåller bestämmelser om arbetstagares och pensionstagares

förmånsrätt. Den motsvarar 13 § i beredningens förslag.

Gällande rätt. Som redan har nämnts (2.1.1) har ”betjänter och tjänste­

Kungl. Maj:ts proposition nr 142 år 1970

127

hjon” enligt 17 kap. 4 § HB förmånsrätt för lön för sista året, medan ”annan arbetare” har förmånsrätt för ”dagspenning eller avlöning” som ej stått inne längre än sex månader efter förfallodagen. Förmånsrätt ges också för begrav­ ningshjälp samt för sjukhjälp eller livränta som upplupit för de sista tre må­ naderna och som det enligt lag (1901: 39 s. 1) angående ersättning för skada till följd av olycksfall i arbete åligger gäldenären att utge. Vad som är före­ skrivet om förmånsrätt för arbetares avlöning äger också tillämpning på ute­ stående försäkringsavgift för privat pension åt gäldenärens arbetare avseen­ de det sista året och skadestånd som i händelse av obehörigt avskedande eller arbetsavtals hävande må tillkomma arbetaren i stället för avlöning som skulle ha utgått med förmånsrätt. Om viss del av arbetares lön står inne hos arbetsgivaren till säkerhet för att arbetaren fullgör sina skyldigheter, har arbetaren för den innestående lönen lika förmånsrätt som för avlöning, vare sig fordringen stått inne längre eller kortare tid.

Även pensionsfordran är i viss utsträckning förenad med förmånsrätt en­ ligt 17 kap. 4 § HB (se härom 2.1.1).

Bestämmelserna i 17 kap. 4 § HB har i betydande utsträckning komplette­ rats med principiella avgöranden av högsta domstolen. Beträffande innehål­ let i rättspraxis får jag hänvisa till betänkandet s. 148 och där anmärkt litte­ ratur. Jag vill emellertid i detta sammanhang nämna följande.

Enligt 100 a § KL (jfr 32 a §) gäller vissa begränsningar beträffande betal- ningsrätten i aktiebolags konkurs för personer, som på grund av aktieinne­ hav har eller hade ett bestämmade inflytande över bolaget, eller vissa an­ höriga till sådana personer. Härutöver gäller när betalningsrätt i och för sig föreligger att personer med väsentligt intresse i och bestämmande inflytande över ett företag i viss utsträckning har ansetts uteslutna från förmånsrätt i företagets konkurs, fastän någon lagbestämmelse därom inte finns. Även pensionsfordran torde vara undantagen från förmånsrätt i motsvarande fall.

Under lön enligt 17 kap. 4 § HB inbegrips även t. ex. provision och tantiem. Vidare anses semesterlön och semesterersättning vara likställda med vanlig lön.

Den förmånsrätt som tillkommer betjänter och tjänstehjon avser ”lön för sista året”. Innebörden härav anses vara, att förmånsrätten omfattar lön som belöper på en tid av högst ett år räknat bakåt från dagen för konkursansök­ ningen. Även fordran på lön under skälig uppsägningstid anses vara förenad med förmånsrätt. Vad som utgör skälig uppsägningstid i konkurs bedöms främst med ledning av anställningens längd och art. Som grund för bedöm­ ningen tjänar den allmänna uppsägningstid som kan vara föreskriven i tjänsteavtalet eller tillämpligt kollektivavtal. Om konkursboet inträder i tjänsteavtalet, blir lönefordran för tiden därefter massafordran.

Lagberedningen. Beredningen framhåller att den föreslagna förmånsrätten för arbetstagare i första hand avser fordran på lön. Termen lön skall — från­ sett pension — inrymma allt som kan hänföras till avlöningsförmån på

Kungl. Maj. ts proposition nr 142 år 1970

128

grund av anställningen. Det är likgiltigt, om lönen för arbetsinsatsen utgår i

form av tidlön, ackordsersättning, arvode, provision, tantiem eller annan an­

del i vinst, tillägg av olika slag (t. ex. risk- eller kallortstillägg) eller natura­

förmåner (jfr 139 § KL) eller på annat sätt. Givetvis ingår sjukersättning

som arbetsgivare skall utge till arbetstagaren. Även ersättning för avtalsen-

liga omkostnader i tjänsten bör räknas hit. Som exempel nämns resekost-

nadsersättning och traktamente samt ersättning för hållande av egen bil el­

ler annan utrustning.

Enligt beredningens förslag skall med lön likställas vad som skall utgå som

ersättning för lön. Denna bestämmelse avser bl. a. skadestånd som arbetsgi­

varen skall utge till arbetstagaren på grund av obehörigt avskedande eller

tjänsteavtals hävande (se vidare bet. s. 152).

Enligt ett år 1967 infört tillägg i 17 kap. 4 § HB är utestående försäkrings­

avgift för privat pension åt gäldenärens arbetare avseende det sista året för­

enad med förmånsrätt. Tillägget avser det fallet att arbetsgivaren tecknat pen­

sionsförsäkring för arbetstagaren och gentemot försäkringsinrättningen åta­

git sig att betala premierna. I praxis har inrättningens fordran på obetalda

avgifter ansetts utgöra en av inrättningen övertagen lönefordran och tiller­

känts förmånsrätt enligt 17 kap. 4 § HB (se NJA 1956 s. 719). Genom

nämnda tillägg i paragrafen har meddelats en bestämmelse i ämnet. För­

månsrättens omfattning blev lika för alla kategorier arbetstagare, fastän be­

träffande lön gäller olika tider för skilda grupper av arbetstagare. Med hän­

syn till att det enligt rättspraxis klart föreligger en lönefordran som övergått

till försäkringsinrättningen och att enligt beredningens förslag alla grupper

av arbetstagare i princip behandlas lika i fråga om förmånsrätt för lön är

emellertid någon uttrycklig bestämmelse inte behövlig.

I 17 kap. 4 § HB föreskrivs vidare, att samma förmånsrätt som för arbe­

tares avlöning gäller för sådan del av arbetares lön som står inne hos arbets­

givaren till säkerhet för att arbetaren skall fullgöra sina skyldigheter. För

stadgandets tillämpning torde normalt förutsättas, att avtal har träffats mel­

lan arbetsgivaren och arbetstagaren om rätt för den förra att hålla inne viss

del av lönen som säkerhet för arbetets utförande. Det torde här i själva ver­

ket vara fråga om bestämmande av fordringens förfallotid så att denna flyt­

tas till en senare tidpunkt än som normalt gäller. Eftersom den tid inom vil­

ken förmånsrätt är bevarad enligt förslaget räknas från förfallodagen är en­

ligt beredningen någon särskild bestämmelse för hithörande fall inte behövlig.

Beredningen påpekar härefter att enligt 17 kap. 4 § HB gäller förmånsrätt

för sådan begravningshjälp eller för de tre sista månaderna före konkursan­

sökningen upplupen sjukhjälp eller livränta som det åligger gäldenären att

utge enligt ”lag angående ersättning för skada till följd av olycksfall i ar­

bete”. Nämnda föreskrift anses numera sakna all praktisk betydelse och kan

därför utgå (se härom bet. s. 153).

Semesterlön och semesterersättning är att anse som lön. Med hänsyn till de

Kungl. Maj:ts proposition nr 142 år 1970

129

speciella regler som gäller på området bör emellertid förmånsrätten för sådan gottgöielse regleras särskilt. Förmånsrätten för semesterlön eller semesterer­ sättning som är intjänad före konkursansökningen skall enligt beredningens förslag omfatta belopp som står inne för nästföregående och löpande kvalifi­ kationsår. Liknande begränsning förekommer i den danska propositionen och det norska utkastet. För tiden efter konkursansökningen skall gälla samma regler som föreslagits i fråga om vanlig lön. Även semesterlön eller semesterersättning som belöper på lid efter ansökningen skall således ha för­ månsrätt, med viss maximering i fråga om uppsägningstid.

I andra stycket av paragrafen har beredningen tagit upp en bestämmelse om förmånsrätt för fordran på pension (se härom 2.2.1).

Beredningen framhåller slutligen att vid de nordiska överläggningarna har rått enighet om att en undantagsregel bör gälla i fråga om företagsledare och andra personer med väsentligt inflytande över företaget, medan meningarna varit delade om hur regeln närmare bör utformas. Beredningen anser att man böi anknyta till praxis hos oss. I sista stycket av förevarande paragraf har upptagits en bestämmelse härom. Den gäller i fall då gäldenären är närings­ idkare eller juridisk person. Liksom i lagen om företagsinteckning bör ut­ trycket näringsidkare tilläggas sin mest vidsträckta innebörd. Näringsidka­ ren kan vara fysisk person eller juridisk person, t. ex. aktiebolag, ekonomisk förening eller stiftelse. Även juridisk person som inte är näringsidkare om­ fattas av det föreslagna stadgandet, t. ex. stiftelse eller ideell förening som inte driver någon näringsverksamhet. Förslaget innebär att förmånsrätt inte skall tillkomma den som själv eller jämte närstående ägde väsentlig andel i företaget och som hade väsentligt inflytande över dess verksamhet. Av be­ stämmelsen framgår, att arbetstagare som t. ex. har en aktiemajoritet i ett bolag som går i konkurs inte är utesluten från förmånsrätt enbart på grund av aktieinnehavet. Å andra sidan skall inte heller en ställning som medfört väsentligt inflytande över företaget, t. ex. såsom verkställande direktör, i och för sig utesluta förmånsrätt. Om företagsledare inte får förmånsrätt, kan det försvåra för ett företag att i ett kritiskt läge få behålla en dugande person i sådan ställning. Beredningen anser därför att det också måste förutsättas att företagsledaren eller närstående har ett väsentligt delägarintresse.

Enligt den föreslagna bestämmelsen skall närståendes andelar också med­ räknas vid bedömning av förhållandet mellan arbetstagaren och företaget. Även det fallet att han själv inte hade någon andel men hans närstående hade väsentlig andel i företaget är avsett att inbegripas. Beredningen har av­ stått från närmare precisering av vilka som här bör räknas till närstående (bet. s. 151).

Bestämmelsen i tredje stycket föreslås gälla i fråga om pension (se härom bet. s. 155).

Remissyttranden. Den närmare utformningen av bestämmelserna i para­ grafen har tilldragit sig uppmärksamhet från löntagarorganisationerna men även — och framför allt i fråga om tredje stycket — från annat håll.

Kungl. Maj. ts proposition nr U2 år 1970

130

LO uttalar sin tillfredsställelse över att även ersättning för avtalsenliga

omkostnader i tjänsten räknas som lön i lagens mening, t. ex. resekostnads-

ersättning och traktamenten samt ersättning för hållande av egen bil eller

annan utrustning. Att så sker finner LO helt riktigt då arbetstagaren i annat

fall får använda en del av sin arbetslön för att betala dessa förskotterade ut­

lägg åt arbetsgivaren.

Enligt TCO innehåller förslaget eu enda egentlig förbättring för lönta­

garna. Denna rör traktamenten, resekostnadsersättningar och andra omkost­

nader i tjänsten vilka beredningen anser bör jämställas med lön från för-

månsrättssynpunkt. TCO hälsar detta med tillfredsställelse. Rent tekniskt

kan emellertid mot förslaget möjligen riktas den kritiken, att förmånsrätten

för denna typ av fordringar inte uttryckligen framgår av lagtexten. TCO

förutsätter att detta klart utsägs i motiven.

SALF förutsätter att beredningen i uttrycket ”avtalsenliga” om­

kostnader innefattar såväl omkostnader enligt kollektivavtal som omkostna­

der enligt enskilt tjänsteavtal. I vissa branscher förekommer typiskt sett att

arbetstagarna har omkostnader i tjänsten. Omkostnaderna är i sådana fall

intagna i kollektivavtalet för branschen. Förhållandet att andra branscher

inte har ersättningen för omkostnader reglerade i kollektivavtalet hindrar

inte att systemet används i enskilda företag varvid frågan regleras i enskilda

tjänsteavtal. Beredningen konstaterar att om arbetstagaren inte får ut ersätt­

ning för sådan omkostnad och alltså måste slutligt betala den själv, går han

realiter i motsvarande mån miste om den lön som han har fått ut för sitt ar­

bete. AlltfSr många av förbundets medlemmar kan av erfarenhet intyga rik­

tigheten av beredningens resonemang. Den nuvarande osäkerheten när det

gäller förmånsrätten för omkostnader för arbetsgivarens räkning är en stän­

dig källa till tvister mellan konkursförvaltare och arbetstagarorganisatio­

nerna. Konkurspraxis torde också skifta avsevärt. På grund av det anförda

finner förbundet i likhet med beredningen att nuvarande uppdelning på

olika poster är orimlig och orealistisk (jfr bet. s. 152).

Några remissinstanser behandlar särskilt frågan om förmånsrätt för försäk­

ringsavgifter. Hit hör SPP som anser att en bestämmelse i ämnet skulle

vara av värde. Enligt SPP är det lättare att klargöra för en konkursförval­

tare, varför en fordran skall utga med förmånsrätt, när det finns utsagt i lag­

text att så skall ske, än om det är nödvändigt att ga till lagtextens förarbeten

för att få besked om förmånsrätten. De negativa konsekvenser i form av för

snäv tillämpning som en särbestämmelse kan medföra kan avhjälpas genom

en utformning att ”i lön även inkluderas avgifter som arbetsgivaren erlägger

till förmån för den anställde t. ex. avgifter för privat pensionsförsäkring,

tjänstegrupplivförsäkring, avgångsbidrag och privat sjukförsäkring”. SPP

påpekar i sammanhanget att arbetsmarknadens parter arbetsgivareförening­

en, industritjänstemannaförbundet och SALF har beslutat att ersätta den

sjuklön som den anställde f. n. får från arbetsgivaren med en central form

Kungl. Maj:ts proposition nr H2 år 1970

131

för utbetalning. Diskussioner pågår på vilket sätt detta administrativt lämp­ ligen skall ordnas. Vare sig det kommer att ske i form av försäkring eller på annat sätt, bör avgifter för dylik förmån utgå med förmånsrätt.

SPP framhåller vidare att vid pensionering enligt allmän pensionsplan ar­ betsgivaren har möjlighet att, i stället för att teckna försäkring i SPP för den anställdes ålderspension, enligt vässa regler i sin balansräkning skuldföra upplupen del av utfäst pension och till säkerhet för sitt åtagande teckna kreditförsäkring i Försäkringsbolaget Pensionsgaranti (FPG). Därigenom åtar sig FPG att betala en engångsavgift till SPP för den händelse kreditför­ säkringsavtalet mellan arbetsgivaren och FPG upphör. FPG har då rätt att regressvis kräva arbetsgivaren på den till SPP erlagda engångsavgiften. Det skulle underlätta behandlingen i en konkurs, om det i samband med de nya bestämmelserna klart framgick att förmånsrätt föreligger för sådan fordran på engångsavgift. Denna avgift motsvarar nämligen de månadsavgifter som erläggs av den arbetsgivare som tecknat pensionsförsäkring i SPP och vilka normalt är förenade med förmånsrätt.

I fortsättningen diskuterar SPP frågan i vilken utsträckning engångsavgift för försäkring skall anses utgöra förmånsberättigad lönefordran. SPP finner det önskvärt med en bestämmelse som begränsar förmånsrätten till vad som belöper sig på en tid av ett år. Även arbetsgivareföreningen och industriför­ bundet behandlar denna fråga. De gör gällande att förfallen avgift i den mån den avser under de senaste sex månaderna före konkursansökningen (om för­ slagets tidsbegränsning följs) intjänad pension skall vara förmånsberättigad. Vad som däremot belöper på tiden dessförinnan torde inte rimligen avses skola vara förmånsberättigat även om avgiften i fråga förfallit inom sexmå- nadersperioden. Vidare skall förmånsrätt föreligga i den mån avgift avser pension under skälig uppsägningstid, högst sex månader. Det anses självklart att fullständig likhet i fråga om förmånsrätt bör råda vare sig avgifterna för­ faller månatligen eller på en gång om avgifterna avser pensionsrätt under samma tid. Däremot skulle en obegränsad förmånsrätt för fordran på pen­ sionsavgifter som förfallit under de senaste sex månaderna kunna medföra förmånsrätt för engångsavgifter avseende pensionsrätt som intjänats under vilken tidsperiod och till vilka belopp som helst. Då så icke torde ha varit av­ sikten, bör möjligen den begränsning som avses uttryckligen framgå i försla­ get.

Hovrätten över Skåne och Blekinge påpekar att i förslaget likställs med lön vad som skall utgå som ersättning för lön. Satsen ersätter de nu i 17 kap. 4 §

HB intagna bestämmelserna om förmånsrätt för skadestånd i anledning av obehörigt avskedande och för utestående försäkringsavgift i visst fall, vilka belopp i rättspraxis ansetts jämförliga med lön. Enligt hovrättens mening skulle det räcka att i lagmotiven uttryckligen angiva att med lön icke avses detsamma som med begreppet lön i kollektivavtal eller annat avtal, utan att därmed avses ett civilrättsligt lönebegrepp, innefattande jämväl skadestånd

5f

Bihang till riksdagens protokoll 1970. 1 samt Nr 142

Kungl. Maj:ts proposition nr 142 år 1970

132

på grund av obehörigt avskedande, utestående försäkringsavgift i vissa fall

m. m. I själva lagrummet behöver då ej särskilt anmärkas, att sådant som

utgör ersättning för lön likställs därmed.

Två löntagarorganisationer — TCO och SALF — framhåller att den före­

slagna regeln om förmånsrätt för semesterlön och semesterersättning utgör

en begränsning i förhållande till vad som nu gäller. Under påstående att för­

månsrätten f. n. omfattar ett år äldre semesterfordringar än enligt förslaget

avstyrks detta.

TCO vänder sig bestämt emot den föreslagna begränsningen. Arbetstaga­

ren lägger inte själv ut sin semester. Denna rätt tillkommer arbetsgivaren

och försummelser härutinnan bör inte gå ut över den anställde. Det är en

vanlig företeelse på tjänstemannasidan att full semester inte kunnat uttas,

och detta gäller i all synnerhet vid företag med dålig ekonomi. Den rätt som

arbetstagaren har att erhålla kontant ersättning i stället för semester blir

ofta illusorisk på grund av arbetsgivarens brist på likvida medel.

Enligt SALF förekommer redan f. n. ofta att löneborgenär i realiteten går

miste om intjänad semesterlön och semesterersättning på grund av att hans

semesterförmån intjänats tidigare än två kalenderår före konkursen. Detta

är i synnerhet fallet i branscher med högsäsong under sommarhalvåret så­

som i byggnads- och anläggningsbranschen, där arbetsledare ofta under en

följd av år inte haft möjlighet att ta ut hela sin avtalsenliga semester. Ofta

har det ekonomiska utrymmet för att lägga ut semester varit minimalt i flera

år innan ett företag går i konkurs.

Begränsningen av förmånsrätten beträffande vissa företagsledare och and­

ra personer med väsentligt inflgtande över företaget, behandlas i en hel del

remissyttranden. Flertalet uttalar sin tillfredsställelse över bestämmelsen i

ämnet eftersom frågan hittills har reglerats uteslutande av rättspraxis. Man

är emellertid på många håll kritisk i fråga om den närmare utformningen.

Hovrätten för Västra Sverige framhåller att i de rättsfall som föreligger,

förmånsrätt har underkänts när det varit fråga om aktieägare som själv eller

tillsammans med make och barn ägt större delen av aktierna i ett bolag och

därjämte utövat ett bestämmande inflytande över bolagets verksamhet

(NJA 1951 s. 210 och där anförda rättsfall). Förslaget innebär i olika hänseen­

den en skärpning av den ståndpunkt som praxis sålunda intagit. Redan en

väsentlig andel i företaget — enligt beredningen t. ex. en tredjedel eller

ibland rentav än mindre •—- och ett väsentligt inflytande skall utesluta arbets­

tagaren från förmånsrätt. Detta ganska obestämda uttryckssätt kan enligt

hovrätten ge utrymme för olika tolkningar och vålla en viss osäkerhet i till-

lämpningen. En precisering anses därför önskvärd. Hovrätten ifrågasätter om

regeln bör gälla andra befattningshavare än dem som har en ledande ställ­

ning i företaget.

Advokatsamfundet anser det vara en brist att begreppet närstående inte

definierats. Beredningen har inte velat göra detta av hänsyn till dess fortsatta

Kungl. Maj:ts proposition nr 142 år 1970

133

arbete med bl. a. återvinningsreglerna. Samfundet understryker att det är önskvärt att åtminstone i samband med genomförandet av ny konkurslag en definition sker.

Advokatsamfundet fäster vidare uppmärksamheten på att den nu aktuella bestämmelsen måste sättas i samband med återvinningsregeln i 32 a § KL, och att detta medför att tillfälligheterna många gånger kommer att spela en avgörande roll för arbetstagare av nu angivet slag. Om arbetstagarens arbete varit till nytta för bolaget (32 a § avser endast aktiebolag), vilket ingalunda är ovanligt, och arbetstagaren tagit ut lön och semesterersättning före kon­ kursen, kan återvinning inte ske enligt 32 a §, jämfört med 100 a § KL. Har han däremot låtit lönen stå inne — likviditeten har t. ex. varit mycket an­ strängd och pengarna behövts till angelägnare ändamål — går han miste om förmånsrätt enligt beredningens förslag. Följden av detta rättsläge blir att den arbetstagare som visar minst hänsyn till borgenärerna och som sätter sina egna intressen före får en mycket förmånligare behandling än den som eftersätter de egna intressena. Detta förhållande är inte tillfredsställande, utan återvinningsregeln och förmånsrättsbortfallet bör korrespondera med varandra. Om den av beredningen föreslagna utformningen av förslaget skall behållas med vissa justeringar, och många skäl talar för detta, bör enligt samfundet återvinningsregeln i 32 a § KL vidgas till att dels omfatta all uppburen lön, dels ock inbegripa även andra konkursfall än aktiebolags. Nackdelen blir emellertid i alla fall att återvinningsrätten ofta blir av tvivel­ aktigt värde, då arbetstagaren säkerligen ofta saknar tillgångar. Bibehåller man däremot regeln i 32 a § KL måste ifrågasättas, om inte den föreslagna bestämmelsen bör uppmjukas så att de ovan berörda, föga tilltalande konse­ kvenserna undviks.

Industri/öreningen anser att förslaget innebär en diskutabel skärpning i förhållande till gällande rätt, och en betydande oklarhet eftersom uttrycken väsentlig andel och väsentligt inflytande med nödvändighet måste medföra skönsmässiga avgöranden i den praktiska tillämpningen. Föreningen anser att undantag från löneprivilegiet endast bör gälla i de fall då den anställde har ställning av majoritetsdelägare i företaget. Vidare kan någon särbehand­ ling av närstående till sådan anställd inte anses motiverad.

Arbetsgivareföreningen och industriförbundet kritiserar beredningen för att den inte närmare har diskuterat frågan om det principiellt berättigade i att från förmånsrätt undanta sådan arbetstagare som har ett väsentligt infly­ tande över företaget och samtidigt är ägare till en betydande del därav. Be­ redningen synes närmast anknyta till de nordiska överläggningarna i ämnet, varvid enighet rått om att en undantagsregel bör gälla i fråga om dylika företagsledare. De båda remissinstanserna framhåller att, om man accep­ terar tanken att arbetstagare skall ha förmånsrätt för vissa lönefordringar, måste mycket starka skäl föreligga att göra ett undantag för vissa grupper.

Civilrättsligt framstår arbetstagarens anspråk som en fordran på företaget

Kungl. Maj. ts proposition nr 142 år 1970

134

och i en rad viktiga hänseenden behandlas i lagstiftningen huvuddelägare inte

annorlunda än arbetstagare i allmänhet. Vissa undantag härifrån finns vis­

serligen men dessa bör inte i onödan utsträckas. Enligt organisationernas

uppfattning föreligger knappast tillräckliga skäl att i förmånsrättshänseende

behandla företagsledare som äger en väsentlig andel i företaget annorlunda

än arbetstagare utan särskilt inflytande eller utan särskild ägarandel. Orga­

nisationerna anser att det är en riktigare väg att via återvinningsreglerna

vid konkurs komma till rätta med de försök till missbruk, som kan tänkas

förekomma i mindre seriösa företag.

De båda remissinstanserna understryker vidare att när det gäller pensioner

så har den civilrättsliga lagstiftningen accepterat att huvudaktieägare och

honom närstående jämställs med andra arbetstagare, om pensionen utgår en­

ligt allmän pensionsplan (jfr 5 § andra stycket lagen om tryggande av pen­

sionsutfästelse m. in.). Arbetstagares rätt till pension enligt allmän pensions­

plan är antingen försäkrad eller eljest garanterad och ett speciellt undanta­

gande av huvudaktieägare etc. från förmånsrätt skulle drabba försäkringsbo­

laget resp. garanter i sådant fall. Detta skulle dels vålla komplikationer vid

premiesättningen, dels föranleda besvärliga beräkningsproblem vid bevak­

ning i konkurs. Skulle med hänsyn till enigheten inom de nordiska länderna

en undantagsbestämmelse inte kunna avvaras anser organisationerna att den

i vart fall inte bör omfatta sådan pensionsfordran som grundar sig på allmän

pensionsplan.

Departementschefen. Förevarande paragraf innehåller bestämmelserna om

det s. k. löneprivilegiet, dvs. den allmänna förmånsrätten för arbetstagares

lönefordringar (första st.). Till löneprivilegiet hör även arbetstagares pen-

sionsfordringar i den mån de bär förfallit (andra st.). Löne- och pensions-

krav av personer med väsentligt intresse i och bestämmande inflytande över

företaget omfattas enligt rättspraxis inte av löneprivilegiet. Här har nu tagits

upp en uttrycklig föreskrift i detta ämne (tredje st.).

Beträffande löneprivilegiets omfattning har vissa väsentliga frågor be­

handlats i den allmänna motiveringen till vilken här kan hänvisas (3.2).

Första stycket. I huvudsaklig överensstämmelse med nuvarande tillämp­

ning av 17 kap. 4 § HB skall lönefordran enligt förslaget inrymma allt som

kan hänföras till avlöningsförmån på grund av anställning. Lönen är alltså

förmånsberättigad oavsett huruvida den utgår i form av tidlön, ackordsersätt-

ning, provision, tantiem eller på annat sätt. Beträffande ersättning för avtals-

enliga omkostnader i tjänsten har man i hittillsvarande rättstillämpning

varit tveksam och rättsläget har betecknats som instabilt (bet. s. 152 not. 28).

Lagberedningen har nu givit klart uttryck åt att även sådan ersättning skall

omfattas av förmånsrätten. Beredningens uttalande har under remissbe­

handlingen hälsats med stor tillfredsställelse av löntagarorganisationerna.

Även jag är positiv till förslaget och anser det vara självklart att lönebegrep­

pet skall tolkas på nu angivet sätt. Jag har f. ö. ganska nyligen uttalat mig för

Kungl. Maj:ts proposition nr 142 år 1970

135

samma innebörd av lönebegreppet i förslag till lag om arbetsgivares kvitt- ningsrätt (prop. 1970: 94 s. 40). I likhet med beredningen anser jag inte be­ hövligt att ta upp särskild föreskrift i ämnet i lagen. Jag vill i anledning av ett remissuttalande tillägga, att enligt min mening är det för frågan om för­ månsrättens omfattning utan betydelse om ersättningen för omkostnader är reglerad i kollektivavtal eller i enskilt tjänsteavtal.

Under lönebegreppet faller också semesterlön och semesterersättning. Be­ träffande sådana fordringar föreligger emellertid behov av att skilja mellan belopp som har intjänats före och belopp som har intjänats efter konkursan­ sökningen. Någon bestämmelse i ämnet finns f. n. inte.

Beredningen har beträffande semesterlön och semesterersättning som har intjänats före konkursansökningen i en specialregel föreslagit, att förmåns­ rätten skall omfatta vad som står inne för nästföregående och löpande kvali­ fikationsår. Förslaget har kritiserats i ett par remissyttranden. TCO och SALF gör sålunda gällande, att förslaget innebär eu begränsning i förhål­ lande till vad som nu iakttas.

För egen del finner jag befogat att medge en något vidsträcktare förmåns­ rätt beträffande semesterfordringar än som följer av beredningens förslag. Jag föreslår att förmånsrätten skali gälla vad som står inne för det löpande kvalifikationsåret och de närmast föregående två kvalifikationsåren.

I fråga om semesterfordringar som belöper på tid efter konkursansök­ ningen föreslås inte någon specialregel. Detta innebär att bestämmelserna be­ träffande vanlig lön skall gälla och att den föreslagna maximeringen i fråga om ersättning för uppsägningstid kan bli tillämplig.

Frågan om löneprivilegiet omfattar även fordringar på utestående försäk­ ringsavgift kräver särskild uppmärksamhet. I rättspraxis har fastslagits att sådana fordringar i vissa fall har samma förmånsrätt som lönefordran. Av­ giftsfordringen har därvid bevakats av försäkringsinrättning och setts som en av försäkringsinrättningen övertagen lönefordran. I samband med till­ komsten av lagen ( 1967: 531) om tryggande av pensionsutfästelse m. in. togs ett av de åsyftade fallen upp i lagtexten, nämligen fordran på försäkringsav­ gift för privat pension åt arbetare.

Lagberedningen har ansett att nuvarande rättstillämpning kan fortsätta utan någon uttrycklig bestämmelse i ämnet. En särbestämmelse blir enligt beredningen lätt missvisande och kan leda till en snävare tillämpning av pa­ ragrafen än som avsetts.

Under remissbehandlingen har bl. a. SPP med tillfredsställelse konstate­ rat, att beredningen inte har avsett att bryta mot nuvarande rättstillämpning. Det har emellertid framhållits att det skulle vara värdefullt om en särskild bestämmelse togs upp i lagtexten.

För egen del ansluter jag mig till beredningens uppfattning att någon ut­ trycklig bestämmelse i lag om förmånsrätt för fordringar på utestående för­ säkringsavgift inte bör ges. Frågan om i vilka fall förmånsrätt föreligger får liksom hittills ankomma på rättspraxis.

Kungl. Maj.ts proposition nr H2 år 1970

136

Ett speciellt tillämpningsproblem rör fordringar på försäkringsavgift som

utgår i form av engångsbelopp. Enligt arbetsgivareföreningen och industri­

förbundet är det självklart att fullständig likhet i fråga om förmånsrätten

bör råda vare sig försäkringsavgiften förfaller månatligen eller på en gång,

om avgiften avser pensionsrätt e. d. under samma tid. Jag delar remissinstan­

sernas uppfattning. I den mån fordran på engångsavgift bevakas i konkurs

bör alltså inte större del av avgiften omfattas av förmånsrätt än vad som

skulle ha varit fallet om avgiften varit tidsbestämd. Det är enligt min mening

inte behövligt att uttryckligen reglera detta fall i lagtexten (jfr motsvarande

problem när pension utgår med engångsbelopp eller i ett par större poster,

bet. s. 155).

Med lön har i lagtexten jämställts annan ersättning på grund av anställ­

ningen. Härmed åsyftas närmast skadestånd som i händelse av obehörigt av­

skedande eller arbetsavtalets hävande kan tillkomma arbetstagaren (jfr

prop. 1970:94 s. 40). Detta är i full överensstämmelse med gällande rätt.

Skadestånd av det angivna slaget omfattas sålunda genom särskild föreskrift

i 17 kap. 4 § HB redan nu av löneprivilegiet.

Beträffande några andra föreskrifter angående löneprivilegiet i 17 kap. 4 §

HB gäller följande. Bestämmelsen om fordran på begravningshjälp och viss

tids sjukhjälp eller livränta anknyter till en för länge sedan upphävd lag och

saknar numera praktisk betydelse. Den behöver därför inte få någon motsva­

righet i en ny lag. Inte heller bestämmelsen som gäller arbetstagares inne-

stående lön till säkerhet för att arbetstagaren fullgör sina skyldigheter behö­

ver få någon motsvarighet. Såsom beredningen har uttalat (bet. s. 153) torde

nämligen fordringens förfallotid i de åsyftade fallen ha flyttats till en senare

tidpunkt än som normalt gäller och den tid inom vilken förmånsrätten är be­

varad räknas ju enligt förslaget från förfallodagen.

Andra stycket. Förmånsrätten för förfallna pensionsfordringar gäller f. n.

under vissa betingelser även i fråga om pension som har intjänats hos före­

gående arbetsgivare. En bestämmelse härom togs upp i 17 kap. 4 § HB samti­

digt som 1967 års lag om tryggande av pensionsutfästelse m. m. infördes. Be­

stämmelsen har utan någon ändring i sak förts över till förevarande stycke.

Tredje stycket. Enligt rättspraxis gäller att personer med väsentligt in­

tresse i och bestämmande inflytande över ett företag i viss utsträckning har

förvägrats förmånsrätt för löne- och pensionsfordringar i företagets konkurs.

Beredningen har ansett behov föreligga att särskilt reglera när löne- och pen-

sionskrav av företagsledare m. fl. skall vara undantagna från förmånsrätt. I

detta stycke har beredningen tagit upp en regel i ämnet. Regeln har utfor­

mats i nära anslutning till vad som gäller enligt rättspraxis. Den innebär i

korthet att förmånsrätt inte skall tillkomma den som själv eller jämte när­

stående ägde väsentlig andel i företaget och som hade väsentligt inflytande

över dess verksamhet.

Vid remissbehandlingen bär rått allmän enighet om behovet av bestäm­

Kungl. Maj:ts proposition nr 142 år 1970

137

melsen. Endast två remissinstanser — arbetsgivareföreningen och industri­ förbundet — är av annan mening. De anser att bestämmelsen inte behövs utan att man via återvinningsreglerna i konkurs kan komma till rätta med de missbruk, som kan tänkas förekomma i mindre seriösa företag. Skulle be­ stämmelsen inte kunna avvaras, anser de att den i vart fall inte bör omfatta sådan pensionsfordran som grundar sig på allmän pensionsplan.

Enligt min mening är behovet av en bestämmelse av det här slaget uppen­ bar. Det kan inte vara tillfredsställande att man för fall av missbruk skall vara hänvisad till återvinningsinstitutet. Inte heller anser jag det vara be­ fogat att från bestämmelsen undanta pensionsfordran som grundar sig på allmän pensionsplan.

Beträffande utformningen av bestämmelsen kan man ha anledning att vara mera tveksam. I det hänseendet har beredningens förslag kritiserats från några håll varvid man har påstått dels att förslaget utgör en diskutabel skärpning i förhållande till gällande rätt och dels att föreslagna formule­ ringar är obestämda och därför kan vålla tillämpningsproblem.

Att förslaget innebär en skärpning kan vara riktigt. Sålunda gäller bl. a. att det enligt beredningen i vissa fall skall vara tillräckligt med en minoritets- andel — t. ex. en tredjedel — i ett företag för att vederbörande skall äga vä­ sentlig andel i det. F. n. torde enligt rättspraxis gälla att den anställde skall ensam eller tillsammans med närstående ha ställning av majoritetsdelägare i företaget om förmånsrätt skall förvägras honom.

Jag tycker för min del inte att beredningens förslag är särskilt långt­ gående. Jag vill erinra om att förslaget innebär krav på både delägarintresse i företaget och väsentligt inflytande över det för att förmånsrätten skall vara i fara. Är ettdera av dessa båda krav inte uppfyllt, går vederbörande alltså inte miste om förmånsrätten. Jag anser därför inte att man bär anledning avvika från förslaget på grund av att det utgör en skärpning i förhållande till vad som nu gäller.

Det kan vidare vara riktigt, att de av beredningen föreslagna uttryckssät­ ten är något obestämda. Detta torde emellertid vara ofrånkomligt. Med hän­ syn till att beredningen har gjort ingående uttalanden om förslagets inne­ börd — till vilka jag i allt väsentligt kan ansluta mig — anser jag inte att några mera betydande olägenheter skall behöva uppkomma i rättstillämp­ ningen.

Kungl. Maj:ts proposition nr 142 år 1970

12

§

Paragrafen, som överensstämmer med 14 § i beredningens förslag, inne­ håller bestämmelser om förmånsrätt för fordran på framtida pension.

Bestämmelserna i första och andra styckena motsvarar i sak första och andra styckena i 17 kap. 6 a § HB. Som ett sista stycke har tillagts en be­ stämmelse om att 11 § tredje stycket äger motsvarande tillämpning. Undan­ tagsregeln torde knappast få någon större betydelse beträffande denna pa­ ragraf.

138

13 §

Paragrafen, som i gällande rätt motsvarar 17 kap. 12 § HB, innehåller be­

stämmelse om skatteprivilegiet. I beredningens förslag har paragrafen inte

någon motsvarighet, eftersom beredningen ansåg att förmånsrätten för skat­

ter och allmänna avgifter skulle slopas (jfr 2.4.1 och 2.4.3).

Enligt paragrafen följer allmän förmånsrätt med fordran på skatt och

allmän avgift i fall och med de begränsningar som särskilt föreskrivs. An­

gående de överväganden som ligger till grund för bestämmelsen får jag hän­

visa till den allmänna motiveringen (3.4). Som jag bär anfört i det samman­

hanget är avsikten att chefen för finansdepartementet skall låta utarbeta

förslag till de kompletterande bestämmelser som fordras. Jag vill särskilt un­

derstryka att frågan när och med vilka begränsningar skatter och allmänna

avgifter skall utgå med förmånsrätt är av sådan vikt att till beslut härom

förutsätts riksdagens medverkan. Detta är i full överensstämmelse med

konstitutionell praxis och torde därför inte särskilt behöva framhållas i fö­

revarande paragraf (jfrprop. 1968: 130 s. 219).

Den förmånsrätt som sålunda följer med vissa skatter och avgifter är all­

män och gäller därför precis som det nuvarande skatteprivilegiet endast vid

konkurs (jfr 2 § förmånsrättslagen). Liksom f. n. har skatter och avgifter

den sämsta förmånsrätten, dvs. närmast före de oprioriterade fordringarna.

14 §

I paragrafen, som är identisk med 18 § alternativ A i beredningens förslag,

föreskrivs att fordringar som har allmän förmånsrätt enligt samma paragraf

har inbördes lika rätt. De skall med andra ord ha utdelning i förhållande till

fordringarnas storlek (jfr 1 § första st. andra p.).

Förhållandet mellan särskilda och allmänna förmånsrätter

15 §

Enligt paragrafen skall grundregeln liksom f. n. vara, att fordran med all­

män förmånsrätt i första hand skall tas ut ur egendom som inte är föremål

för särskild förmånsrätt. Först om denna egendom inte förslår till att täcka

fordringen, kan det bli aktuellt att tillgodose den ur egendom i vilken sär­

skild förmånsrätt gäller. Härvid kan omedelbar konkurrens uppkomma med

särskilda förmånsrätter. I 16 och 17 §§ bestäms närmare hur vissa sådana

konkurrenssituationer skall lösas. Förmånsberättigad fordran på skatt eller

allmän avgift nämns emellertid inte i någon av de båda paragraferna. Detta

innebär att, i överensstämmelse med gällande rätt, sådan fordran aldrig kan

tränga undan fordran med särskild förmånsrätt.

16 §

I paragrafen föreskrivs att fordran med allmän förmånsrätt enligt 10 eller

11 § rid behov går före fordran med särskild förmånsrätt i lös egendom enligt

Kungl. Maj ds proposition nr 142 år 1970

139

4 § andra eller tredje stycket, 5 eller 8 §. De åsyftade allmänna förmånsrät­

terna utgör motsvarigheter till nuvarande förmånsrätter i 17 kap. 4 § HB.

Förslaget innebär att, i enlighet med vad som nu gäller, ifrågavarande all­

männa förmånsrätter skall vika för särskilda förmånsrätter enligt 4 § första

stycket men kunna tränga undan övriga särskilda förmånsrätter i lös egen­

dom (utom tomträtt).

De särskilda förmånsrätterna i lös egendom skall vid behov vika för all­

männa förmånsrätter i den ordningen att sämre förmånsrätt viker före bättre

förmånsrätt. Detta är tämligen självklart så snart förmånsrätterna avser

samma egendom (jfr 17 kap. 13 § HB). En annan ordning skulle bryta mot

den i 9 § första stycket angivna företrädesordningen mellan de särskilda

förmånsrätterna. Det har inte ansetts behövligt att, varken här eller i mot­

svarande sammanhang beträffande särskilda förmånsrätter i fast egendom

eller tomträtt (andra st.), i lagtexten uttryckligen ange den ordning enligt

vilken de särskilda förmånsrätterna skall tas i anspråk.

Ibland avser särskilda förmånsrätter olika lös egendom eller egendoms-

komplex och konkurrerar då inte i och för sig med varandra. Som exempel

vill jag nämna att det i ett konkursbo kan finnas särskild förmånsrätt i dels

andel av fartyg (4 § tredje st.) och dels annan egendom på grund av utmät­

ning (8 §). Ett annat exempel är att konkursgäldenären har drivit närings­

verksamhet på olika håll och företagsintecknat varj e verksamhet för sig med

påföljd att inteckningshavarna har särskild förmånsrätt i olika egendoms-

komplex (5 §). Hur man enligt gällande rätt bör se på konflikter av detta

slag kan vara tveksamt trots att 17 kap. 13 § HB enligt ordalydelsen avser

också dessa fall. Beredningen har emellertid föreslagit att man bör lösa dessa

konflikter så, att vad som behöver uttagas för den allmänna förmånsrätten

fördelas på den lösa egendom vari särskilda förmånsrätter gäller i förhål­

lande till den köpeskilling som erhållits för varje grupp av egendom (jfr bet.

s. 158). Jag har inte något emot beredningens förslag utan har behållit det

utan annat än redaktionella jämkningar.

Fordran med förmånsrätt enligt 17 kap. 4 § HB kan f. n. tränga undan alla

särskilda förmånsrätter i fast egendom. Förslaget bryter härmed så till vida

att särskild förmånsrätt enligt 6 § 1 (motsvarande 17 kap. 6 § HB) aldrig

skall behöva vika för allmän förmånsrätt enligt 10 eller 11 § (jfr bet. s. 52). I

övrigt behålls i förslaget nuvarande ordning. Beträffande det fallet att två el­

ler flera fastigheter ingår i konkursbo föreslås, att vad som behöver tas ut ur

fastigheterna för att tillgodose fordran med allmän förmånsrätt, om möjligt

skall fördelas på fastigheterna i förhållande till de köpeskillingar som har er­

hållits. Detta är en nyhet som syftar till att åstadkomma större rättvisa mel­

lan inteckningsborgenärerna i de olika fastigheterna.

Det är f. n. oreglerat hur fordran med allmän förmånsrätt enligt 17 kap.

4 § HB förhåller sig till särskilda förmånsrätter i tomträtt. Beredningen har

ansett det vara uppenbart att tomträtt i en ny lag i angivet hänseende bör be­

Kungl. Maj:ts proposition nr 142 år 1970

140

handlas på samma sätt som fast egendom (bet. s. 165). Jag delar beredning­

ens uppfattning. Förslaget bär utformats i överensstämmelse härmed.

17 §

Bestämmelserna i paragrafen avser förhållandet mellan fordran med all­

män förmånsrätt enligt 12 § (motsvarande 17 kap. 6 a § HB) och särskilda

förmånsrätter. Vad som här föreslås överensstämmer med gällande rätt utom

i två hänseenden. Det ena undantaget innebär att förmånsrätt för hyresvärd

eller jordägare, i motsats till vad som nu gäller, i förekommande fall skall

vika för fordran med allmän förmånsrätt enligt 12 §. Ändringen som när­

mast tillkommit i syfte att förenkla regleringen torde inte ha någon prak­

tisk betydelse. Det andra undantaget innebär att förut nämnda fördelnings­

regel blir tillämplig även i detta sammanhang.

Kungl. Maj:ts proposition nr 14-2 år 1970

Fordringar utan förmånsrätt

18 §

Paragrafen, som i sak helt överensstämmer med 19 § i beredningens för­

slag, ersätter bestämmelserna i 17 kap. 15 § och 16 § första stycket HB. Be­

stämmelserna i 17 kap. 16 § andra stycket HB har inte ansetts behöva få nå­

gon motsvarighet i en ny lag (bet. s. 166).

I första stycket sägs att fordringar som inte är förenade med förmånsrätt

har inbördes lika rätt med de undantag som anges i 19 § (angående innebör­

den av uttryckssättet lika rätt, se 1 § första st. andra p.). Enligt 19 § är fordran

på böter och vissa andra krav efterställda övriga fordringar. Detta gäller även

en del krav som inte är omnämnda i 19 § (se bet. s. 165 och 167).

Andra stycket avser det fallet att egendom, vari särskild förmånsrätt gäl­

ler, inte räcker för att infria fordringen. En av gäldenären ställd pant täcker

t. ex. inte fordringen fullt ut. Återstoden av fordringen skall då behandlas

som vanlig oprioriterad fordran.

19 §

Paragrafen motsvarar 20 § i beredningens förslag.

Gällande rätt. Enligt 17 kap. 18 § HB äger böter och viten minsta rätt.

Detta innebär att dessa fordringar i konkurs inte skall infrias förrän övriga

borgenärer har blivit helt tillgodosedda. Däremot torde de vid samtidig ut­

mätning konkurrera på lika fot med andra fordringar, i den mån dessa inte

har bättre förmånsrätt i egendomen än den som själva utmätningen medför.

Förutom de fordringar som enligt 17 kap. 18 § HB skall betalas i sista hand

förekommer även fordringar, vilka på annan grund skall gå efter övriga an­

språk. Som exempel kan nämnas förlagsbevis (jfr 54 § lagen om bankrö­

relse). Det finns inte någon bestämmelse i 17 kap. HB om efterställda krav av

detta slag.

Kungl. Maj:ts proposition nr lk2 år 1970

141

Lagberedningen. Beredningen anser att den nuvarande ordningen enligt

vilken böter och viten har minsta rätt är välgrundad och föreslår därför att

den behålls. Beredningen diskuterar innebörden i förslaget av begreppen bö­

ter och viten (bet. s. 168). Någon ändring härvidlag i förhållande till gällande

lag torde inte vara åsyftad.

Beredningen behandlar härefter frågan om inte också fordran på grund av

förverkande bör ställas efter övriga fordringar.

Bestämmelser om förverkande av egendom finns i 36 kap. BrB och på

skilda håll inom specialstraffrätten. Beslut om förverkande meddelas i all­

mänhet av domstol eller, genom strafföreläggande, av åklagare. Förverkad

egendom tillfaller staten, om ej annat är föreskrivet (36 kap. 12 § BrB). Man

skiljer mellan sakförverkande och värdeförverkande. Sakförverkande gäller

viss egendom. Genom värdeförverkande förpliktas vederbörande att utge

visst belopp. Enligt nyligen gjord lagändring är värdeförverkande enligt BrB

alternativt och inte subsidiärt i förhållande till sakförverkande.

Syftet med förverkande växlar. Allmänt sett utgör förverkandet emellertid

ett led i brottsbekämpningen. Enligt beredningens mening bör övriga borge­

närer inte bli lidande genom krav mot gäldenären på grund av förverkande.

Sådana fordringar — mot vilka regelmässigt inte svarar någon förmögen-

hetsrättslig motprestation från fordringshavarens sida — har därför i försla­

get efterställts på samma sätt som böter och viten. Detta står i samklang med

det danska förslaget och det norska utkastet.

Har viss egendom — t. ex. sådan som använts såsom hjälpmedel vid brott

eller som frambragts genom brott — förverkats och finns den i behåll, torde

den kunna med separationsrätt tas ut från vederbörandes konkursbo. Försla­

get att fordran på grund av förverkande skall efterställas får således bety­

delse endast i fråga om värdeförverkande.

Beredningen påpekar i fortsättningen att det inom specialstraffrätten

stundom föreskrivs om rättsverkningar som utan att innebära egentligt för­

verkande dock står detta nära. Här avses vad som enligt BrBs terminologi fal­

ler under ”annan särskild rättsverkan av brott” än förverkande (se rubriken

till 36 kap. BrB, jfr 1 kap. 8 § och 36 kap. 7 §). Som exempel på andra sär­

skilda rättsverkningar nämner beredningen bl. a. straffskatt enligt 4 § (jfr 8

§) skattestrafflagen (1943: 313). Beredningen anser att de fordringsanspråk

som grundar sig på annan särskild rättsverkan av brott än förverkande i för-

månsrättshänseende bör likställas med rena förverkandekrav och sålunda

ställas efter andra fordringar. Så har skett i beredningens förslag.

Beredningen föreslår med avvikelse från vad som anses vara gällande rätt

att de i förevarande paragraf omnämnda fordringarna skall gå efter andra

fordringar inte bara i konkurs utan även vid utmätning. Regleringen innebär

att om utmätning t. ex. äger rum samtidigt för bötesfordran och vanlig

oprioriterad fordran, den senare skall ha företräde.

I sammanhanget påpekas att hinder inte föreligger för staten att vid samti­

142

dig eller successiv utmätning låta annan statens fordran gå efter bötes-

fordringen. Frågan om en sådan eftergift får äga rum faller utom förmåns-

rättsordningens ram. Vad som nu sagts om bötesfordran gäller även

andra i paragrafen efterställda fordringar.

Enligt beredningen skall de i paragrafen efterställda fordringarna sins­

emellan ha lika rätt, oavsett när de har uppkommit. Detta anses inte behöva

anges uttryckligen i lagtexten.

Remissyttranden. Förslaget har tillstyrkts eller lämnats utan erinran. EON

har dock uttalat vissa betänkligheter. Enligt EON bryter förslaget mot kro­

nofogdemyndigheternas av främst arbetspraktiska skäl ganska allmänt ut­

bredda praxis, att vid samtidig utmätning för olika slag av statens fordringar

ofta lämna böterna företräde, om preskriptionsfara eller annat särskilt skäl

inte utgör hinder. Förfarandet har rekommenderats av justitiekanslern som

huvudregel i förhållandet mellan böter och statsverkets fordran på rätte­

gångskostnader i ett hos honom förra året anhängigt resningsärende. Lag­

beredningen har visserligen uttalat, att hinder inte föreligger för staten att

vid samtidig eller successiv utmätning låta annan statens fordran gå efter

bötesfordringen. Uttalandet torde, påpekar EON, inte kunna gälla, då ut­

mätning samtidigt även sker i enskilt mål. I dessa fall måste sålunda böter­

na efterställas. I fortsättningen framhåller EON att utredning om bötesför-

vandlingsstraffets eventuella avskaffande nyligen har tillsatts. Avskaffas

straffet synes det bli nödvändigt att även pröva böternas ställning i förmåns-

rättshänseende, varvid det nyss anförda bör beaktas. På grund härav anser

EON, att slutligt ställningstagande beträffande de efterställda fordringarna

bör anstå i avvaktan på utredningsresultatet.

Departementschefen. Enligt nuvarande ordning har i konkurs böter och vi­

ten minsta rätt. Den bakomliggande tanken är att bötesfordran och vitesford­

ran — vid den avveckling av en persons tillgångar som en konkurs innebär

— inte skall få göras gällande på övriga borgenärers bekostnad. Beredningen

bär nu föreslagit att böter även vid konkurrens mellan flera utmätningar i

samma egendom (samtidiga eller successiva utmätningar) skall få stå till­

baka för andra krav. Förslaget behöver inte få betydelse när det är staten

som innehar den eller de fordringar med vilka bötesfordringen konkurrerar.

Däremot får förslaget omedelbar betydelse vid konkurrens mellan statens

böteskrav och annan borgenärs fordran. Det är inte känt med vilken frekvens

sådana konkurrenssituationer förekommer men säkert är det en hel del fall

i samband med de varje höst återkommande utmätningarna av fordringar

på överskjutande preliminär skatt (jfr 68 § 6 mom. uppbördsförordningen).

Det fiskaliska intresset av att böteskraven i dessa sammanhang alltjämt skall

få vara likställda med enskilda borgenärers fordringar bör inte underskattas.

Till detta kommer att en tillsatt utredning, förvandlingsstraffutredningen

(se riksdagsber. 1970: Ju: 53), har till uppgift att överväga sådana ändringar

att bötesindrivningen om möjligt effektiviseras. Det är med hänsyn härtill

Kungl. Maj:ls proposition nr 142 år 1970

Kungl. Maj:ts proposition nr 142 år 1970

143

inte lämpligt att nu lägga fram ett förslag som innebär att böternas ställning vid konkurrerande utmätningar försämras. På grund av det anförda har jag i departementsförslaget frångått beredningens förslag såvitt det avser kon­ kurrens vid utmätning.

Beredningen har vidare föreslagit att fordran på grund av förverkande el­ ler annan särskild rättsverkan av brott skall likställas med böter och viten och alltså gå efter andra fordringar. Jag har inte något att invända mot för­ slaget, som har lämnats utan erinran av remissinstanserna. I likhet med vad som föreslås beträffande böter och viten skall fordran på grund av förver­ kande etc. vara efterställd annan fordran endast vid konkurs och inte vid ut­ mätning.

I departementsförslaget har utelämnats en av beredningen föreslagen be­ stämmelse om att fordran på skadestånd inte omfattas av paragrafen. Be­ stämmelsen har ansetts obehövlig.

Övergångsbestämmelser

Punkt 1. Här anges att förmånsrättslagen träder i kraft den 1 januari 1972 och att samtidigt 17 kap. HB upphävs. Ytterligare eu del författningar bör upphävas vid samma tidpunkt.

I första hand åsyftas kungörelsen (1830: 16 s. 178) angående åtskilliga fö­ reskrifter i avseende på järn- och vågeffekter, som i banken (= riksbanken) belånas. Enligt kungörelsen gäller bl. a. att riksbanken har förmånsrätt en­ ligt 17 kap. 3 § HB för belånade järn- och vågeffekter. Kungörelsen har sam­ band med tre ännu äldre författningar. Beredningen har i fråga om kungörel­ sen samrått med riksbanken (se bet. s. 101). Härvid har framkommit att belåning av järn- och vågeffekter inte har förekommit på mycket länge. I överensstämmelse med beredningens förslag föreslås nu att samtliga fyra författningar upphävs. I anslutning härtill bör en ändring vidtas i lagen

(1934: 437) för Sveriges Riksbank. Ändringen torde kunna genomföras i ett senare sammanhang (jfr bet. s. 98 och 102). Vidare föreslås ett upphävande av lagen (1891: 20 s. 3), innefattande tillägg till 17 kap. 6 § HB (se härom bet. s. 121 och 172 samt specialmotiveringen till 6 § förmånsrättslagen).

Punkt 2. Som jag har anfört under 6 § förmånsrättslagen är en hel rad ford­ ringar f. n. förenade med förmånsrätt enligt 17 kap. 6 § HB. Jag har i be­ rörda sammanhang angivit i vilken utsträckning dessa fordringar skall få be­ hålla sin förmånsrättsställning. I överensstämmelse med vad jag där har ut­ talat föreslås nu dels att avgäld av enskild natur som avses i 17 kap. 6 § första stycket första punkten HB skall ha förmånsrätt enligt 6 § 1 nya la­ gen och dels att detsamma skall gälla fordran vilken enligt annan äldre lag är förenad med sådan förmånsrätt som avses i 17 kap. 6 § första stycket första punkten HB (första st.). Härtill har fogats en generell tidsbegränsning be­ träffande de förmånsrätter som sålunda skall få fortleva. De skall inte få

144

gälla belopp som har förfallit till betalning tidigare än ett år innan utmät­

ningen ägde rum eller konkursansökningen gjordes (andra st.). Begräns­

ningen innebär ganska säkert inte något avsteg från vad som nu gäller (jfr

bet. s. 122 och 172) utom i ett fall. Undantaget avser förmånsrätt för fordran

enligt lagen om vissa gemensamhetsanläggningar. Denna förmånsrätt har

f. n. inte några andra begränsningar än som följer av vad som i fråga om

belopp och tid fastställts i anläggningsbeslutet (jfr 1 § lagen om förmåns­

rätt för fordringar enligt lagen om vissa gemensamhetsanläggningar). Den

begränsning som nu blir aktuell är sannolikt utan praktisk betydelse. Med

hänsyn härtill och eftersom förmånsrätten är under omprövning (jfr spe­

cialmotiveringen till 6 § förmånsrättslagen) behövs inte någon specialregel

för denna.

Punkt 3. Stockholms stads brandförsäkringskontor har enligt vissa äldre

författningar förmånsrätt för premielån, dvs. försträckning av premie för

brandförsäkring av byggnad för all framtid. Förmånsrätten avser även ränta

för högst tre år och gäller i den försäkrade byggnaden framför alla inteck­

nade fordringar. Kontoret är å andra sidan skyldigt att lämna premielån en­

ligt vissa regler (se vidare angående gällande ordning bet. s. 124).

Beredningen framhåller att brandförsäkringskontoret intar en särställning

inom försäkringsväsendet genom den förmånsrätt som har beviljats konto­

ret. Förmånsrätten antas gälla inte endast försäkrad byggnad som utgör fast

egendom utan också försäkrad byggnad på annans mark, t. ex. vid upplåtel­

se av tomträtt. Förmånsrätten bär nära samband med kontorets skyldighet

att bevilja premielån. Den ordning som gäller för kontoret är ålderdomlig.

Beredningen anser att det inte utan en översyn av kontorets verksamhet i

sin helhet är möjligt att avskaffa den speciella förmånsrätten. En sådan över­

syn ankommer inte på beredningen. Reglerna om förmånsrätt bör därför nu

endast jämkas så att de låter sig bättre anpassas till en ny lag. Närmast till

hands ligger enligt beredningen att behandla kontorets fordran på amorte­

ring eller ränta på premielån på samma sätt som enskilds fordran på av-

gäld av fast egendom enligt 17 kap. 6 § första stycket HB (se p. 2 i över­

gångsbestämmelserna). Förmånsrätten bör tidsbegränsas på samma sätt

som avgäldsfordran och bör få åtnjutas även såvitt avser tomträtt. Bestäm­

melser i överensstämmelse härmed har upptagits i beredningsförslaget.

Brandförsäkringskontoret har i sitt remissyttrande inte velat motsätta sig

beredningens förslag. Kontoret understryker att beredningens uttalanden om

förslagets innebörd får antas innebära, att förslaget inte avser någon ändring

av premielånsinstitutets rättsliga natur. I övrigt har beredningens förslag

lämnats utan erinran vid remissbehandlingen bortsett från att bankföre­

ningen inte har ansett den föreslagna förbättringen i förmånsrättshänseende

för kontorets fordringar behövlig.

Den av beredningen föreslagna regleringen innebär att brandförsäkrings­

kontorets förmånsrätt, som f. n. följer efter förmånsrätter enligt 17 kap. 6 §

Kungl. Maj.ts proposition nr 142 år 1970

145

första stycket HB, placeras vid sidan av dessa. I sak liar denna ändring knap­ past någon betydelse. På grund härav och eftersom jag inte heller i övrigt har något att erinra mot beredningens reglering har jag behållit den i departe- mentsförslaget.

Punkt 4. I den nya jordabalken har inte tagits upp någon motsvarighet till den nuvarande avkom str ätt en enligt 54 § förordningen (1875: 42 s. 12) an­ gående inteckning i fast egendom. I fråga om upplåtelser av avkomst eller annan förmån som har skett före den nya balkens ikraftträdande skall emel­ lertid äldre lag fortfarande äga tillämpning, se 8 § i det remitterade förslaget till JP.

Intecknad ay kom strätt är f. n. utrustad med samma förmånsrätt som föl­ jer med fordringsinteckning, se beträffande tomträtt 17 kap. 6 § andra styc­ ket HB och beträffande fast egendom 17 kap. 9 § 2 mom. HB. De äldre upplå­ telser som skall få leva vidare efter den nya jordabalkens ikraftträdande bör rimligtvis, om de har blivit intecknade, vara bibehållna vid den nu nämnda förmånsrätten. En övergångsbestämmelse i överensstämmelse härmed har tagits upp i förevarande punkt.

Punkt 5. Vattenfallsrätt skall inte längre kunna upplåtas sedan den nya jordabalken har trätt i kraft. Upplåtelser som har skett med stöd av äldre lag kommer emellertid att finnas kvar, se 11 § i det remitterade förslaget till JP.

Enligt 17 kap. 6 § HB är f. n. förmånsrätt i tomträtt och förmånsrätt i vat­ tenfallsrätt helt jämställda med varandra. Vad som i förmånsrättslagen och övergångsbestämmelserna till lagen föreskrivs om förmånsrätt i tomträtt föreslås därför äga motsvarande tillämpning beträffande förmånsrätt i vat­ tenfallsrätt.

Punkt 6. I överensstämmelse med beredningens förslag (jfr bet. s. 173) föreslås här att pensionsutfästelse som enligt vissa övergångsbestämmelser (se SFS 1967: 620) till lagen (1967: 532) om ändring i 17 kap. handelsbalken är förenad med förmånsrätt skall vara bibehållen vid denna. Ifrågavarande övergångsbestämmelser kan inte utan vidare tillämpas på nya lagen efter­ som förmånsrätten gäller enligt 17 kap. 11 § tredje stycket HB och detta lag­ rum inte får någon motsvarighet. Man måste därför ange hur förmånsrätten för pensionsutfästelse i fortsättningen skall vara placerad i förhållande till andra förmånsrätter. Den placering som föreslås motsvarar den i gällande lag.

Punkt 7. Här föreslås i första stycket ett par övergångsbestämmelser be­ träffande vissa nyttj anderätter som upplåtits före den nya lagens ikraftträ­ dande. De föreslagna bestämmelserna avser annan nyttjanderätt än tomt­ rätt eller vattenfallsrätt, dvs. hyra, arrende eller nyttjanderätt som avses i 1 kap. 7 § NJL (jfr 7 kap. 3 § nya jordabalken). Beredningen har ansett att förmånsrätt för sådana nyttj anderätter bör få gälla i samma omfattning som enligt äldre lag (17 kap. 5 § första st. och 17 kap. 6 § första st. tredje och fjärde p. HB) och har utformat övergångsbestämmelser i överensstämmelse

Kungi. Maj:ts proposition nr 142 år 1970

146

härmed. Jag har visserligen tvekat något inför beredningens förslag. Sålunda

har jag övervägt om inte konsekvensen borde fordra att även innehavare av

förmånsrätter som har upphävts genom nya lagen skulle få åberopa för­

månsrätt enligt äldre lag, om deras rättsförhållande eller deras fordringar

bär tillkommit före nya lagens ikraftträdande. Emellertid har jag ansett att

förändringarna för hyresvärd och jordägare är av beskaffenhet att motivera

specialreglering. Jag har därför behållit de av beredningen föreslagna be­

stämmelserna i departementsförslaget. Såvitt regleringen avser hyra och ar­

rende innebär den att jordägaren får välja mellan att åberopa förmånsrätt

enligt äldre eller ny modell. Den omständigheten att förmånsrätt enligt äldre

modell härvid — i motsats till vad som f. n. gäller — är placerad efter för­

månsrätt för medredares förskott (4 § tredje st. nya lagen) kan i praktiken

inte vara av någon betydelse. Omplaceringen beror på att förhållandet till de

allmänna förmånsrätterna ansetts böra förbli intakt (se särskilt 17 § nya

lagen).

Enligt vad som föreslås i förslaget till lag om ändring i jordabalken skall

jordägares och hyresvärds nuvarande retentionsrätt i arrendators resp. hy­

resgästs egendom utgå (se 4.2.1). Enligt övergångsbestämmelserna till sam­

ma förslag kan emellertid sådan retentionsrätt komma att leva kvar över­

gångsvis (jfr 4.2.2). I överensstämmelse med gällande lag (17 kap. 3 § fjärde

st. HB) bör kvarlevande retentionsrätt undantas från den förmånsrätt som

tillkommer retentionsrätt enligt 4 § första stycket 2 nya lagen. Andra stycket

innehåller föreskrift härom.

Punkt 8. Enligt denna punkt skall äldre lag gälla beträffande utmätning

som har skett före den nya lagens ikraftträdande eller beträffande konkurs

på grund av ansökan som har gjorts före nämnda tidpunkt.

Punkt 9. Här har upptagits en övergångsbestämmelse som på vanligt sätt

anger hur hänvisningar till 17 kap. HB skall tolkas.

4.2. Ändringar i jordabalken m. m.

4.2.1 Förslaget till lag om ändring i jordabalken

I proposition 1970: 20 med förslag till jordabalk anges (Del B 2 s. 934 och

1016), att vissa bestämmelser i balken om arrende och hyra berörs av lagbe­

redningens förslag till ny förmånsrättsordning men att ställning inte kunnat

tas till förslaget. Tiden är nu inne att pröva beredningens förslag, som fram­

för allt rör reglerna om uppsägningsrätt vid arrendators och hyresgästs kon­

kurs.

Beredningen har utformat sitt förslag som lag om ändring i NJL (se bet. s.

175). I nyssnämnda proposition har emellertid de bestämmelser som här är

aktuella tillsammans med alla andra om arrende och hyra tagits upp i sär­

skilda kapitel av jordabalken. De ändringar som jag nu föreslår hänför sig

därför direkt till jordabalksförslaget. I sak står departementsförslaget i över­

Kungl. Maj:ts proposition nr 142 år 1970

147

ensstämmelse med vad beredningen har föreslagit utom i ett par avseenden. En avvikelse rör beredningens förslag att ersätta den retentionsrätt som en­ ligt både NJL och JB tillkommer jordägare och hyresvärd med en rätt i vissa fall till omedelbar utmätning för fordran hos arrendatorn resp. hyresgästen

(2 kap. 42 § resp. 3 kap. 66 § NJL och 8 kap. 26 § resp. 12 kap. 61 § jorda- balksförslaget). Som jag redan har anfört anser jag inte att detta förslag f. n. kan godtas (3.3). En annan avvikelse rör bestämmelserna om uppsägnings- rätt i händelse av nyttjanderättshavarens konkurs vid jordbruksarrende och hyra av affärslägenhet eller liknande (9 kap. 30 § resp. 12 kap. 31 § jorda- balksförslaget). Beredningens reglering av jordägares och hyresvärds rätt till uppsägning är härvid enligt min mening onödigt komplicerad. Jag har därför förenklat den men samtidigt i huvudsak försökt behålla den avvägning mel­ lan parternas intressen, som beredningens förslag ger uttryck åt. En följd av mina ändringar är att en särskild hänvisning som beredningen har tagit upp i 2 kap. 33 § NJL (motsvarande 8 kap. 4 § jordabalksförslaget) har blivit obehövlig i departementsförslaget.

Kungl. Maj. ts proposition nr 142 år 1970

8 KAP.

Arrende i allmänhet

17 §

Lagberedningen. Beredningen föreslår i överensstämmelse med nuvarande huvudregel (jfr 2 kap. 33 § första st. NJL) att, om arrendatorn försätts i kon­ kurs, konkursboet utan någon begränsning får säga upp arrendeavtalet. Kon­ kursboet behöver ha en ovillkorlig sådan rätt, om arrendatorns tillgångar skall kunna realiseras och omsättas i utdelning till borgenärerna. Uppsäg- ningsrätten består, liksom f. n., under hela konkursen. Jordägaren har f. n. rätt till skadestånd vid uppsägning från konkursboets sida (jfr 2 kap. 33 § tredje st. NJL). Inte heller i detta hänseende föreslås någon ändring.

Om konkursboet inte säger upp arrendeavtalet inom viss tid blir f. n. ar­ rendeavgiften i fortsättningen massaskuld (jfr 2 kap. 33 § första st. NJL). Konkursförvaltaren kan sålunda genom passivitet ådraga konkursboet tyng­ ande förpliktelser. Bestämmelsen kan enligt beredningens mening avvaras. Beredningen tar därför inte upp någon motsvarighet till den i sitt förslag. Be­ redningen framhåller att jordägaren har rätt att säga upp avtalet när arren­ derätten förverkas, t. ex. om arrendeavgift inte erläggs inom viss tid efter för- fallodagen, och att detta självfallet gäller även under konkurs. Beredningen erinrar vidare om de bestämmelser i NJL som ger jordägaren rätt att säga upp avtalet med anledning av arrendatorns konkurs (2 kap. 33 § andra st.,

70 § andra st., 71 § andra st. och 83 § andra st.; jfr 8 kap. 18 § och 9 kap. 30 § jordabalksförslaget). Den egentliga skillnaden blir enligt beredningen, att jordägaren i fortsättningen själv får tillvarata sin rätt och inte bara på grund

148

Kungl. Maj:ts proposition nr 142 år 1970

av konkursboets passivitet får någon massafordran mot boet. Om konkurs­

boet inte säger upp avtalet, blir sålunda fordran på ogulden arrendeavgift

m. m. vanlig konkursfordran, eventuellt förenad med förmånsrätt (jfr 5 § 1

förmånsrättslagen). För att jordägaren skall få massafordran förutsätts, att

konkursboet har förklarat sig vilja svara för avtalet.

Remissyttranden. Förslaget har i allmänhet lämnats utan erinran. Lant-

bruksförbundet är emellertid kritiskt och anser att förslaget reglerar parter­

nas intressekonflikt alltför mycket till arrendatorns förmån. Förbundet erin­

rar om att arrendatorns intressen i konkursläget företräds av en konkursför­

valtare som undantagslöst torde vara advokat, dvs. en person som har till

yrke att tillvarataga andras intressen bl. a. i konkurser. Jordägaren kan däre­

mot inte antas besitta särskilda kvalifikationer inom konkursrätten. Bered­

ningen gör därför en felaktig kompetensavvägning då den talar om att jord­

ägaren inte ”bara” på grund av konkursboets passivitet skall kunna få någon

massafordran. Genom att man lägger skyldigheten till handlande på den av­

gjort mindre kompetenta partens sida, skapar man en överhängande risk för

att denne till följd av en naturlig och ursäktlig okunnighet i konkursrätten

försummar uppsägning. Denna felaktighet i avvägningen mellan parterna

öppnar en möjlighet för konkursboet att driva jordbruket någon tid

på jordägarens bekostnad fram till fardagen efter jordägarens uppsägning.

Rimligheten talar enligt förbundet för att konkursförvaltaren skall ha skyl­

dighet att säga upp avtalet, sedan han efter bevakningstidens utgång fått

överblick över boets status. Sker ej detta, bör den på återstående tiden belö­

pande arrendeavgiften vara massafordran.

Departementschefen. Som regel är jordägaren den starkare parten i rätts­

förhållandet mellan denne och arrendatorn. Arrendelagstiftningen är därför

i väsentliga delar så utformad att arrendatorn skyddas. Om arrendatorn går i

konkurs, blir läget ett annat. Konkursboets företrädare torde sålunda många

gånger vara bättre skickad än arrendatorn själv att förhandla med jordäga­

ren. I konlcurssitnationen finns knappast anledning att ställa upp rättsregler

som skyddar den ena eller den andra parten. Jag kan därför biträda lagbered­

ningens uppfattning att den nuvarande regeln om verkan av passivitet från

konkursboets sida vid arrendatorns konkurs kan avvaras. Man behöver inte

befara att jordägare därigenom kommer att lida rättsförlust. Departements-

förslaget är på grund av det anförda och med hänsyn till de skäl beredningen

har åberopat utformat helt i överensstämmelse med beredningens förslag.

18 §

Paragrafen innehåller gemensamma bestämmelser för bostadsarrende, an-

läggningsarrende och lägenhetsarrende i fråga om jordägarens uppsägnings-

rätt vid arrendatorns konkurs (jfr angående gällande rätt prop. 1970: 20 Del

B 2 s. 950). Motsvarande bestämmelser för jordbruksarrende återfinns i 9

kap.30 §.

149

Av första stycket följer att jordägaren f. n. inte, om arrendatorn har till­ trätt arrendestället, får säga upp arrendeavtalet i anledning av konkursen. Har arrendatorn inte tillträtt arrendestället, får jordägaren säga upp arren­ deavtalet bara om arrendatorn underlåter att på anfordran inom utgången av nästa dag ställa godtagbar säkerhet för avtalets fullgörande.

Den begränsade uppsägningsrätt som nu tillkommer jordägaren vid kon­ kurs före tillträdet har i princip behållits i förslaget. Det har dock ansetts rimligt, att tiden för ställande av säkerhet utsträcks från en dag till en vecka efter anfordran. Av sakens natur följer att tillträde ej får ske sedan säkerhet fordrats men innan säkerhet ställts.

Uppenbarligen får jordägaren inte säga upp arrendeavtalet, om arrenda­ torn redan har ställt säkerhet när han försätts i konkurs. Det har i samman­ hanget ansetts lämpligt att låta detta komma till tydligt uttryck.

De föreslagna ändringarna stämmer överens med lagberedningens förslag. I andra och tredje styckena föreslås inte någon ändring.

26 §

Paragrafens andra stycke innehåller f. n. bestämmelser om jordägares re­ tentionsrätt (jfr angående gällande rätt prop. 1970: 20 Del B 2 s. 965). Den­ na föreslås slopad av beredningen som i sitt förslag i stället tar upp bestäm­ melser om rätt för jordägare till omedelbar utmätning. Dessa bestämmelser har på skäl som jag har utvecklat tidigare (3.3) fått utgå i departementsförsla- get. I beredningens förslag erinras även om att allmänna föreskrifter om kvarstad och skingringsförbud (se 8 kap. UL och 15 kap. RB) gäller vid ar­ rendetvist. Erinringen, som när den isoleras inte har någon funktion att fyl­ la, har inte behållits i departementsförslaget. 9

Kungi. Maj:ts proposition nr 1^2 år i970

9 KAP.

Jordbruksarrende

30 §

Paragrafen innehåller bestämmelser om jordägares uppsägningsrätt med anledning av arrendators konkurs.

Gällande rätt. Huvudregeln är att jordägaren har rätt att säga upp avtalet och återtaga fastigheten (se 2 kap. 33 § andra st. NJL). Har arrendatorn en­ ligt avtalet rätt att sätta annan i sitt ställe och inträffar konkursen först se­ dan arrendatorn tillträtt arrendestället, får jordägaren emellertid inte säga upp avtalet, om konkursboet inom tre månader efter bevakningstidens ut­ gång visar att överlåtelse skett i enlighet med avtalet. Om överlåtelsen skett senare men innan jordägaren gjort bruk av sin uppsägningsrätt, får han inte heller säga upp avtalet.

Lagberedningen. Beredningen anser att man i nya bestämmelser bör skilja

6 Bihang till riksdagens protokoll 1970. 1 samt. Nr 142

150

mellan de fall då arrendatorn har tillträtt arrendestället innan han försätts i

konkurs och de fall då tillträde ej skett. Det är visserligen inte självklart, att

jordägaren i de senare fallen skall ha ovillkorlig uppsägningsrätt, men bered­

ningen har ansett övervägande skäl tala för en sådan ordning. Bestämmelse

härom har i förslaget tagits upp som första stycke. Enligt bestämmelsen skall

i detta fall avtalet genast upphöra.

Vad härefter angår det fallet att arrendatorn tillträtt arrendestället före

konkursen uppmärksammar beredningen först den situationen att jordäga­

ren har betryggande säkerhet för att avtalet fullgörs. Enligt gällande rätt kan

jordägaren då trots säkerheten utan vidare säga upp avtalet på grund av kon­

kursen, när inte arrendet slutits med förbehåll om rätt för arrendatorn att

sätta annan i sitt ställe. Grunden härtill är att arrendet ansetts innehålla ett

sådant personligt moment att jordägaren inte bör behöva finna sig i att nå­

gon annan än arrendatorn själv brukar jorden. Beredningen har ansett, att

denna extraordinära uppsägningsrätt bör kunna avskaffas för de fall då jord­

ägaren har säkerhet för att arrendet fullgörs. Mot bakgrunden härav har be­

redningen utformat bestämmelserna så att någon särskild uppsägningsrätt

inte tillerkänns jordägaren, när han har godtagbar säkerhet för avtalets full­

görande.

När arrendatorn tillträtt arrendestället vid konkursen utan att jordägaren

har säkerhet, är situationen naturligtvis allvarligare för jordägaren och han

har ett starkt intresse av att bli säkerställd eller bringa avtalet till slut så

snart som möjligt. Å andra sidan måste konkursförvaltningen ha skälig be­

tänketid för att fatta beslut om hur det skall förfaras med arrendet. Under

denna tid bör jordägaren få nöja sig med den möjlighet att säga upp avtalet

som kan följa av kontraktsbrott. Att han kan utöva ordinär uppsägning till

avtalad arrendetids utgång är självfallet. Av hänsyn till jordägaren bör be­

tänketiden ej få vara längre än som är oundgängligen nödvändigt. Bered­

ningen finner fristen böra bestämmas till en månad efter konkursbeslutet.

Föreskrift härom har upptagits som första punkt i andra stycket.

Efter utgången av enmånadsfristen bör jordägaren i princip få säga upp

avtalet på grund av konkursen, om han inte har säkerhet för att avtalet kom­

mer att fullgöras. Konkursboet synes emellertid böra ha möjlighet att av­

värja följderna av uppsägningen genom att inom en vecka prestera godtag­

bar säkerhet eller förklara sig vilja svara för arrendatorns skyldigheter un­

der den återstående arrendetiden eller, om arrendet får överlåtas, till dess det

i behörig ordning övergått till annan. Bestämmelser av denna innebörd har

upptagits i andra punkten av andra stycket.

Det kan visserligen ifrågasättas, om inte jordägaren bör ha rätt att kräva

säkerhet även i fall då konkursboet förklarat sig vilja svara för avtalet.

Beredningen har emellertid inte ansett, att ett sådant krav bärs upp av till­

räckligt starka praktiska skäl. Man måste kunna förutsätta, att konkursför­

valtningen tänker sig för och i större förhållanden dessutom samråder med

Kungl. Maj:ts proposition nr 142 år 1970

Kungl. Maj:ts proposition nr 142 år 1970

151

expertis. Jordägaren har ju också sin vanliga uppsägningsrätt vid kontrakts­ brott, om konkursförvaltaren skulle ha missräknat sig och inte i rätt tid full­ gör arrendatorns skyldigheter. I fråga om större arrenden torde vanligen ar­ rendeavgiften utgå i förskott eller också säkerhet ha ställts.

Om konkursboet varken ställer säkerhet eller inträder i avtalet inom den föreskrivna tiden, blir uppsägningen gällande. Avträde skall enligt förslaget ske på den fardag' som följer närmast efter uppsägningen.

Genom sista punkten i andra stycket har boet också fått möjlighet att ställa säkerhet eller svara för avtalet endast för tiden fram till viss fardag före arrendetidens utgång. Jordägaren får då ej säga upp avtalet att upphöra tidigare.

Remissyttranden. Förslaget har tillstyrkts av remissinstanserna utom lantbruksförbundet. Enligt förbundet bör jordägarens uppsägningsrätt begrän­ sas endast om säkerhet ställts för avtalets fullgörande och konkursboet för­ klarat sig vilja svara för avtalets fullgörande. Ett konkursbo med obetydliga tillgångar kan eljest tvinga sig kvar genom en ekonomiskt värdelös förkla­ ring att det vill svara för avtalets fullgörande.

Departmentschefen. Den av beredningen föreslagna regleringen om jord­ ägares uppsägningsrätt vid arrendators konkurs är tämligen komplicerad.

Jag har i syfte att åstadkomma förenklingar utformat departementsförslaget enligt följande.

I överensstämmelse med gällande rätt och beredningens förslag får jordä­ garen säga upp avtalet utan någon begränsning, om konkursen inträffar in­ nan arrendatorn har tillträtt arrendestället. Begagnar sig jordägaren av sin uppsägningsrätt, upphör avtalet genast att gälla. Detta framgår av 8 kap. 4 § andra stycket andra punkten jordabalksförslaget.

Inträffar konkursen sedan arrendatorn har tillträtt arrendestället, får jord­ ägaren inte någon uppsägningsrätt, om han har säkerhet för avtalets full­ görande. Saknar han säkerhet, får han däremot rätt att säga upp avtalet. Full verkan av uppsägningen inträder emellertid först sedan det har visat sig att jordägaren inte får säkerhet inom en månad efter anfordran. Konkurs­ boet kan förhindra avtalets upphörande även på annat sätt än genom att ställa säkerhet. Jordägaren får sålunda inte heller säga upp avtalet, om inom enmånadsfristen konkursboet förklarar sig vilja svara för arrendatorns skyl­ digheter under arrendetiden eller, när arrenderätten får överlåtas, överlåtelse sker i enlighet med avtalet. Man kan givetvis — som lantbruksförbundet har gjort — sätta i fråga om inte jordägaren bör ha rätt att kräva säkerhet även när konkursboet förklarar sig vilja svara för avtalet. Jag anser dock att de av beredningen anförda skälen för dess förslag är övertygande och har där­ för biträtt förslaget.

Departementsförslaget avviker från beredningens förslag bl. a. så till vida att konkursboet som minsta tidsfrist får endast en månad mot en månad och en vecka för att överväga hur man skall göra med arrenderätten. Denna tids-

152

förkortning torde vara ntan nämnvärd betydelse. En annan avvikelse är att

avtalet enligt departementsförslaget vid uppsägning skall upphöra på den

fardag som inträffar närmast efter sex månader från uppsägningen (8 kap.

4 § andra st. första p. jordabalksförslaget) i stället för som i beredningens

förslag på närmaste fardag. Ändringen kan i undantagsfall få den följden

att någon del av jordägarens fordran på arrendeavgift blir oprioriterad,

även om jordägaren har sagt upp avtalet så tidigt som lagen medger. Inte

heller detta förhållande torde vara av någon större betydelse. Det beror på

att arrendeavgiften vid jordbruksarrende i allmänhet betalas i förskott och

att därför någon avgift inte torde utestå vid konkursutbrottet. Skulle avgift

utestå, uppkommer frågan om uppsägning på grund av förverkande till den

fardag som inträffar närmast efter uppsägningen (8 kap. 4 § första st. jorda-

balksförslaget).

I departementsförslaget har i förenklingssyfte utelämnats några av bered­

ningen föreslagna bestämmelser. Dessa avser begränsning av jordägarens

uppsägningsrätt dels när arrendet får överlåtas, dels när konkursboet har

ställt säkerhet eller har förklarat sig vilja svara för avtalet endast för tiden

fram till viss fardag före arrendetidens utgång.

Kungl. Maj. ts proposition nr 142 år 1970

12 KAP.

Hyra

31 §

Paragrafen innehåller bestämmelser om verkan på hyresavtal av att hyres­

gästen går i konkurs.

Gällande rätt. Enligt 3 kap. 31 § första stycket NJL har hyresgästens kon­

kursbo rätt att säga upp hyresavtalet. Liksom vid arrende kan boet göra

sin uppsägningsrätt gällande när som helst under konkursen. Boet kan emel­

lertid som sådant få svara för avtalets fullgörande. Om konkursboet inte

säger upp hyresavtalet inom en månad efter bevakningstidens utgång, ådrar

det sig ansvar för hyresgästens förpliktelser enligt avtalet.

Hyresvärdens uppsägningsrätt är mera begränsad än motsvarande rätt för

jordägaren vid jordbruksarrendators konkurs. I 3 kap. 31 § andra stycket

NJL föreskrivs sålunda att, om hyresgästen ej tillträtt lägenheten vid kon-

kursutbrottet, han är skyldig att på anfordran ställa godtagbar säkerhet för

avtalets fullgörande. Om det inte sker före utgången av dagen efter det att sä­

kerhet begärdes, får hyresvärden säga upp avtalet. Någon särskild uppsäg­

ningsrätt har inte tillerkänts hyresvärden, om hyresgästen redan har tillträtt

lägenheten vid konkursutbrottet. Under förarbetena påpekade dåvarande

lagberedning, att hyresgästens konkurs visserligen föranledde en viss osäker­

het i frågan, huruvida hyran skulle betalas i riktig ordning. Med hänsyn till

hyresvärdens förmånsrätt och den ansvarighet som konkursboet genom un­

153

derlåtenhet att säga upp avtalet ådrar sig för dettas behöriga fullgörande an­ sågs denna omständighet dock inte i allmänhet böra tillmätas någon vikt i fråga om hyresavtalets bestånd. Om hyran inte betalas i rätt tid, kan hyres­ värden åberopa sin vanliga uppsägningsrätt, oavsett om konkursboet är an­ svarigt för hyran eller ej.

Enligt 3 kap. 31 § tredje stycket NJL gäller, att hyresvärden har rätt till skadestånd, om hyresavtalet sägs upp med anledning av hyresgästens kon­ kurs.

Lagberedningen. Beredningen framhåller att man i fråga om hyra ganska klart kan skilja mellan två avtalstyper. Den ena omfattar bostadslägenheter (3 kap. 1 § andra st. NJL, jfr 12 kap. 1 § tredje st. jordabalksförslaget).

Dessa har som regel inte något intresse för hyresgästens konkursbo, medan hyresgästen-gäldenären själv kan ha största behov av lägenheten även om han råkat i konkurs. Den andra avtalstypen omfattar affärslägenheter (jfr 3 kap. 36 § NJL och 12 kap. 38 § jordabalksförslaget), som däremot kan ha stor betydelse för konkursboet vid avveckling eller överlåtelse av hyres­ gästens verksamhet, medan i allmänhet hyresrätten i sådana situationer inte längre har intresse för hyresgästen personligen.

Beredningens förslag behandlar i likhet med gällande lag först frågan om konkursbos uppsägningsrätt. Liksom beträffande arrende anser beredningen på denna punkt, att någon inskränkning i uppsägningsrätten inte bör göras av hänsyn till hyresvärdens intresse. I överensstämmelse med vad som gäller nu föreslås därför en generell bestämmelser av innehåll att konkursboet får säga upp hyresavtal, när hyresgästen försatts i konkurs. Beredningen bär emellertid ansett skäligt att denna rätt begränsas av hänsyn till hyresgästen- gäldenären för att denne inte skall förlora sin bostad utan tvingande skäl. Beredningen föreslår att det i fråga om bostadslägenhet skall för uppsägning från konkursboets sida fordras gäldenärens samtycke, om ej rättens om­ budsman biträder uppsägningen. Av skäl som redan redovisats beträffande arrende (se under 9 kap. 30 §) har bestämmelsen i 3 kap. 31 § första stycket andra punkten NJL fått utgå. Boet skall alltså i fortsättningen ej genom blott passivitet bli ansvarigt för hyran som massagäld.

Beträffande hyresvärds uppsägningsrätt föreslår beredningen, att hyres­ gästens konkurs överhuvud inte skall medföra någon särskild rätt för hyres­ värden att säga upp avtal om bostadslägenhet. Endast allmänna uppsäg- ningsregler blir sålunda tillämpliga. Detta anges i tredje stycket av 2 mom. Den föreslagna bestämmelsen gäller även om hyresgästen ännu ej tillträtt lä­ genheten.

I fråga om annan lägenhet än bostadslägenhet ges i första stycket av 2 mom. bestämmelser om uppsägningsrätt för hyresvärden, om hyresgästen ännu ej har tillträtt lägenheten när han försätts i konkurs. Enligt förslaget får hyresvärden då säga upp avtalet, om han ej har eller inom en vecka efter begäran får godtagbar säkerhet för avtalets fullgörande. Denna reglering

Kungl. Maj:ts proposition nr 142 år 1970

154

innebär, liksom i fråga om lägenhetsarrende, en vidgning av den endagsfrist

som f. n. gäller för säkerhetens ställande. När uppsägning sker, skall avtalet

genast upphöra att gälla.

I andra stycket av 2 mom. ger förslaget regler för det fallet att hyresgästen

tillträtt lägenheten när han försätts i konkurs. Som framgår av redogörelsen

för gällande lag har hyresvärden f. n. inte någon särskild uppsägningsrätt i

sådana fall. I förslaget har för detta fall upptagits i princip samma regler

som beredningen föreslagit beträffande jordägares rätt att säga upp avtal

om jordbruksarrende när arrendatorn tillträtt arrendestället före konkur­

sen. De skäl som anförts i denna fråga beträffande jordbruksarrende torde

gälla även hyra av affärslägenhet. Hyresbeloppen kan för sådana lägenheter

vara mycket höga och hyresvärden kan ha stort intresse av att så fort som

möjligt kunna disponera lägenheten för att minska förlust som hotar. Nå­

gon anledning att i förevarande sammanhang skilja mellan hyra av affärs-

lägenheter och andra slag av hyresavtal som inte rör bostadslägenhet torde

inte föreligga.

Som 3 mom. upptar förslaget bestämmelse om skadestånd. Den motsvarar i

sak gällande lag.

Remissyttranden. Förslaget har tillstyrkts eller lämnats utan erinran.

Hyresgästernas riksförbund framhåller att förslaget är välbetänkt och i

linje med de syften av närmast social karaktär som uppbär den nya hyres-

lagstiftningen. Förbundet åsyftar därvid närmast den föreslagna begräns­

ningen för hyresgästens konkursbo att befria sig från ett hyresavtal genom

föreskriften att, när fråga är om bostadslägenhet, hyresgästens-gäldenärens

samtycke till åtgärden skall inhämtas eller också skall denna tillstyrkas av

rättens ombudsman. Enligt förbundet är det viktigt att sociala synpunkter

blir vägledande för rättens ombudsman, som förutsättes bedöma frågan ”på

objektiva grunder”. När beredningen talar om att ”i praktiken bör saken ofta

kunna ordnas genom att bostaden utnyttjas för byte till en lägenhet med en

hyra som är avpassad för gäldenärens nya ekonomiska situation” (bet. s.

188), får detta enligt förbundet inte drivas så långt att man bortser från det

rimliga utrymmesbehov som kan föreligga för konkursgäldenären och hans

familj. Hänsyn bör också tas till de kostnader av annat slag, som kan upp­

komma i samband med ändrad bosättning, t. ex. ökade resekostnader, försvå­

rad skolgång m. in.

Hovrätten för Västra Sverige ger uttryck åt vissa betänkligheter. Enligt hov­

rätten har nu gällande bestämmelser om verkningarna av passivitet från

konkursboets sida motiverats med att det skulle vara obilligt och stridande

mot eljest antagna grundsatser om konkursboet skulle alltjämt kunna tillgo­

dogöra sig avtalet men hänvisa fastighetsägaren till att efter bevakning söka

utfå den betingade motprestationen (NJA II 1908 s. 245). Vid hyresavtal bru­

kar konkursboet som regel säga upp avtalet och därefter, för den händelse

konkursboet behöver disponera över lägenheten, träffa särskilt avtal med

Kungl. Maj:ts proposition nr 142 år 1970

155

fastighetsägaren om det fortsatta nyttjandet. Konkursboet bär då givetvis att

svara för hyran. Om boet fortsätter att nyttja lägenheten utan att säga upp

avtalet, måste väl i allmänhet presumeras att boet även i detta fall skall stå

för hyran. I brist på uttrycklig regel därom kan emellertid bevis svårighet er

uppstå om vad som varit parternas avsikt i fråga om ansvaret för hyresbetal-

ningen. Vad nu sagts gäller närmast arrende och hyra av affärslägenheter.

Beträffande bostadslägenheter finns måhända inte lika starka skäl för att bi­

behålla gällande regel.

Departementschefen. Jag har utan ändring i sak fört över till departe-

mentsförslaget de av beredningen föreslagna bestämmelserna om rätt för

konkursbo att säga upp hyresavtal när hyresgästen går i konkurs. Detta

innebär att jag inte finner anledning att ta fasta på de av en hovrätt uttalade

betänkligheterna mot förslaget att slopa nuvarande regel om att konkursboet

på grund av passivitet blir bundet av hyresavtalet. I den delen får jag f. ö.

hänvisa till vad som har sagts förut i motsvarande sammanhang vid arrende

(se underSkap. 17 §).

I andra stycket meddelas bestämmelser om hyresvärdens uppsägningsrätt

när hyresgästen går i konkurs, innan han har tillträtt lägenheten. I motsats

till vad som beredningen föreslår, anser jag inte att man för detta fall har

anledning att skilja mellan bostadslägenheter och andra lägenheter. Departe­

mentsförslaget avser därför, i likhet med vad som f. n. gäller, alla slags lä­

genheter. Bortsett härifrån överensstämmer departementsförslaget med be-

redningsförslaget. Att hyresavtalet vid uppsägning genast upphör att gälla

framgår av 12 kap. 6 § andra stycket andra punkten jordabalksförslaget.

Beträffande det i tredje stycket behandlade fallet att konkursen inträffar

efter tillträdet innehåller beredningens förslag en reglering som i fråga om

annan lägenhet än bostadslägenhet korresponderar med motsvarande regler

vid jordbruksarrende. Jag delar beredningens uppfattning att bestämmel­

serna vid jordbruksarrende och hyra av affärslägenheter eller liknande loka­

ler bör stämma överens inbördes men, som jag har anfört förut, är den av

beredningen föreslagna regleringen tämligen komplicerad och i behov av

förenklingar. Jag har därför här avvikit från beredningsförslaget på samma

sätt som jag i motsvarande sammanhang har gjort beträffande jordbruks­

arrende. I fråga om innebörden av departementsförslaget får jag hänvisa

till mina uttalanden under 9 kap. 30 §. Beredningens förslag innebär att hy­

resavtal vid uppsägning skall upphöra nästa fardag. Enligt departements­

förslaget däremot kommer tiden för hyresavtalets upphörande vid uppsäg­

ning att bestämmas av allmänna regler i ämnet (12 kap. 6 § andra st. jfrt

med 12 kap. 3 § andra st. och 4 § andra st. jordabalksförslaget).

Beträffande bostadslägenheter får hyresvärden enligt förslaget inte någon

rätt till uppsägning, om hyresgästen har tillträtt lägenheten före konkursen

Departementsförslaget överensstämmer i den delen med gällande rätt och be>

redningens förslag.

Kungl. Maj.ts proposition nr 1^2 år 1970

156

Kungl. Maj.ts proposition nr

242

år 1970

61 §

I 3 kap. 66 § NJL finns de nuvarande bestämmelserna om hyresvärdens re­

tentionsrätt mot hyresgästen. Bestämmelserna har i jordabalksförslaget ta­

gits upp i förevarande paragrafs andra stycke. Som jag redan har nämnt

föreslås nu att ifrågavarande bestämmelser får utgå (3.3). I sammanhanget

vill jag hänvisa till mina uttalanden i motsvarande fråga vid arrende (se un­

der 8 kap.26 §).

4.2.2. Förslaget till lag om införande av nga jordabalken

Ändringarna i jordabalksförslaget innebär dels att vissa bestämmelser om

retentionsrätt upphävs, dels att bestämmelserna om verkningarna på ar­

rende- och hyresavtal av nyttjanderättshavarens konkurs ändras. Beträf­

fande ändringarna av det förra slaget krävs inte någon särskild övergångs­

bestämmelse. Jordägaren och hyresvärden kommer sålunda enligt en allmän

övergångsbestämmelse i 31 § JP att vara bibehållna vid sin retentionsrätt om

arrende- eller hyresavtalet har ingåtts före nya balkens ikraftträdande (jfr

dock 34 § JP). De ändringar som har samband med att nyttjanderättshava-

ren försätts i konkurs bör vinna tillämpning, om arrendator eller hyresgäst

försatts i konkurs på grund av ansökan som gjorts efter nya balkens ikraft­

trädande. Detta kräver en särskild övergångsbestämmelse. Bestämmelsen har

tagits upp som en ny paragraf i JP, betecknad 35 a §.

4.3 Förslaget till lag om retentionsrätt för fordran hos hotellgäst

Gällande rätt.

Enligt 10 § 11 mom. i förordningen (1877: 31 s. 51) om nya utsökningsla-

gens införande och vad i avseende därå iakttagas skall (UP) gäller, att om

någon som är skyldig för ”kost, hushyra, skeppslega eller annat slikt” vill

resa från orten, borgenären har rätt att behålla hans gods till sin säkerhet.

Någon rätt att sälja godset föreligger inte annat än möjligen om gäldenären

har kommit i konkurs (73 och 195 §§ KL).

För passagerarbefordran till sjöss finns i 175 § sjölagen särskilda bestäm­

melser om retentionsrätt i resgods. Har sådant gods lämnats i bortfraktarens

vård, är denne enligt lagrummet ej skyldig att lämna ut det innan passage­

raren betalat för befordringen och för kost under resan. Om betalning inte

sker, får bortfraktaren lägga upp godset under säker vård för passagerarens

räkning och låta genom offentlig auktion eller, om det ej lämpligen kan ske,

på annat betryggande sätt sälja så mycket av godset att, utom kostnader,

fordringen täcks.

Lagberedningen framhåller att bestämmelsen i 10 § 11 mom. UP om reten­

tionsrätt för kost, hushyra m. m. hänger ihop med den nuvarande retentions-

rätten för fordran på arrendeavgift och hyra. I samband med att den senare

Kungl. Maj:ts proposition nr 142 år 1970

157

retentionsrätten avskaffas (2.3 och 3.3) uppkommer därför frågan hur man skall göra med den förra. Enligt beredningen har bestämmelsen i UP inte nå­ gon större betydelse beträffande passagerarbefordran till sjöss vid sidan av

175 § sjölagen. Bestämmelsen anses ha praktisk betydelse inom hotell- och pensionatsnäringen, t. ex. när en hotellgäst försöker lämna hotellet utan att göra rätt för sig. Enligt beredningens mening bör retentionsrätt finnas kvar för sådana fall. Denna rätt bör utformas i anslutning till vad som gäller om hantverkares retentionsrätt enligt lagen (1950: 104) om rätt för hantverkare att sälja gods som ej avhämtats. Retentionsrätten bör alltså förenas med rätt att sälja eller bortskaffa egendom.

Beredningen uttalar att som allmän förutsättning för den nu aktuella re­ tentionsrätten bör gälla, att den skall tillkomma den som för tillfällig vistelse tillhandahåller rum på hotell eller i annan lägenhet. Retentionsrätten bör en­ dast gälla resgods.

De typiska fallen hänför sig till hotell- och pensionatsrörelse men något krav på att upplåtelsen skall ske yrkesmässigt eller till allmänheten bör inte uppställas. Lagen bör alltså gälla även när någon hyr ut enstaka rum åt re­ sande, t. ex. genom förmedling av en rumseentral. Gränsen för tillfällig vis­ telse kan ej anges bestämt. En naturlig begränsning följer emellertid av att retentionsrätten som nämnts endast skall gälla resgods. Det saknas i övrigt anledning att draga gränsen alltför snävt. Den som stadigvarande bor t. ex. på pensionat kan emellertid inte sägas tillfälligt vistas på pensionatet, och vad han medfört är inte resgods. Förslaget innebär i nu berörda hänseenden en begränsning i förhållande till gällande rätt, som inte uppställer något krav på att vistelsen skall vara tillfällig eller inskränker retentionsrätten till res­ gods.

Beredningen framhåller vidare att retentionsrätten bör avse fordran på er­ sättning för rum, kost eller annan tjänst med anledning av vistelsen. Med tjänst avses, att värden har tillhandahållit eller förmedlat nyttigheter, t. ex. telefonsamtal, biljetter eller tidningar. Med resgods avses sådant som gästen transporterat till hotellet eller lägenheten vid sin ankomst eller har tagit dit under sin vistelse där i tanke att sedan föra det därifrån. Godset behöver inte befinna sig i gästens rum. Det kan t. ex. vara inlämnat i receptionen för sär­ skild förvaring. Transportmedel som gästen använt hör enligt språkbruket inte till resgods i hithörande fall.

Sedan sex månader har förflutit efter det att gästens skuld förfallit till be­ talning bör värden få sälja egendomen under samma förutsättningar som gäller för hantverkare enligt 1950 års lag eller, om egendomen uppenbarligen saknar värde, skaffa bort den. Liksom hantverkare skall värden ha förmåns­ rätt enligt 4 § 2) i beredningens förslag till förmånsrättslag. Förmånsrätten gäller i egendom som hålls kvar med laga rätt.

Remissyttranden. Beredningens förslag har lämnats utan erinran. Sveriges arbetsgivareförening för hotell och restauranger har uttalat önskemål om

6j Bihang till riksdagens protokoll 1970. 1 samt. Nr 142

158

förkortning av fristen på sex månader innan kvarhållen egendom får säljas

(jfr bet. s. 193 not. 11).

Departementschefen. Jag har i allt väsentligt godtagit beredningens lag­

förslag. Några obetydliga ändringar har jag emellertid vidtagit i det. Fram­

för allt gäller att jag har låtit lagen omfatta även fall av mera stadigvarande

vistelse på hotell. I sammanhanget har det ansetts lämpligt att uttryckligen

jämställa pensionat med hotell (jfr hotellförordningen). Beredningen har

uttalat att vad den som stadigvarande bor på pensionat har medfört dit inte

är att beteckna som resgods. Enligt min mening är detta uttalande alltför

kategoriskt. Även i fall av stadigvarande vistelse måste åtminstone vissa av

hotell- eller pensionatsgästens tillhörigheter kunna betecknas som resgods.

Jag är, åtminstone inte f. n., beredd att tillgodose det av en remissinstans

uttalade önskemålet om förkortning av den tid efter vilken kvarhållen egen­

dom får säljas.

4.4. Övriga lagförslag

Förslaget till lag om ändring i lagen (1957: 390) om fiskearrenden

I ett tidigare till lagrådet remitterat förslag till ändring i rubricerade lag

har jag tagit upp de ändringar som nya jordabalken föranleder. Den kom­

plettering som jag nu föreslår i 14 § är betingad av att bestämmelserna om

jordägares retentionsrätt upphävs. I övergångshänseende får jag hänvisa till

p. 2 och 3 i övergångsbestämmelserna till det tidigare remitterade förslaget.

Regleringen innebär att retentionsrätten beträffande äldre ouppsagda avtal

om fiskearrenden klipps av vid de nya bestämmelsernas ikraftträdande. För­

hållandet torde vara utan praktisk betydelse.

En ändring i det tidigare remitterade lagförslaget innebär, att nuvarande

hänvisning i 11 § andra stycket till bl. a. 2 kap. 33 § första och tredje styc­

kena NJL ersätts med hänvisning till 8 kap. 17 § nya jordabalken. Det för­

slag till lag om ändring i JB som jag nu remitterar till lagrådet (4.2.1) inne­

håller en ändring av 8 kap. 17 § JB. Hänvisningen till sistnämnda lagrum

får därmed ett annat innehåll än tidigare. Detta förhållande nödvändiggör

i övergångshänseende en särskild regel som jag har tagit upp i övergångs­

bestämmelserna under en ny punkt, betecknad 4 a (jfr 35 a § i förslaget till

lag om införande av nya jordabalken, 4.2.2).

Förslaget till lag om ändring i utsökningslagen (1877: 31 s.l)

I 67 § 1 mom. UL föreskrivs bl. a., att bestämmelserna om utmätningsfri-

het i 65 och 66 §§ inte hindrar att egendom vari borgenär har retentionsrätt

utmäts för hans fordran. Regeln gäller dock inte hyresvärds eller jordägares

rätt att hålla kvar egendom till säkerhet för fordran hos hyresgäst eller ar-

rendator (se 2 kap. 42 § resp. 3 kap. 66 §§ NJL). Enligt vad jag i det före­

gående har föreslagit skall den speciella retentionsrätten för hyresvärd och

Kungl. Maj:ts proposition nr 142 år 1970

159

jordägare avskaffas. Till följd härav bör undantaget för hyresvärd och jord­ ägare i 67 § 1 mom. UL utgå.

En övergångsbestämmelse behövs med hänsyn till de fall då hyresvärds el­ ler jordägares retentionsrätt skall gälla övergångsvis.

Förslaget till lag om upphävande av 10 § 11 mom. förordningen (1877: 31 s. 51) om nya ut sökning slag ens införande och vad i avseende därå iakttagas skall

Den nya lagen om retentionsrätt för fordran hos hotellgäst ersätter 10 § 11 mom. UP som därför kan upphävas. Retentionsrätt som har uppkommit innan nya lagen trätt i kraft bör emellertid få bestå Den nya lagens bestäm­ melser om rätt att sälja eller bortskaffa kvarhållen egendom bör lämpligen av praktiska skäl gälla även i fråga om äldre retentionsrätt.

Förslagen till lagar om ändring i sjölagen (1891: 35 s. 1) och luftfartslagen (1957: 297)

Som en följd av att 17 kap. HB ersätts med förmånsrättslagen föreslås vissa redaktionella ändringar i sjölagen och luftfartslagen. Till lagförslagen har fogats en övergångsbestämmelse av samma innehåll som punkt 8 i över­ gångsbestämmelserna till förmånsrättslagen.

Förslagen till lagar om ändring i dels lagen (1901: 26 s. 1) om inteckning i fartyg och dels lagen (1955: 227) om inskrivning av rätt till luftfartyg

I förevarande sammanhang har det ansetts lämpligt att föra vissa bestäm­ melser som f. n. finns i 17 kap. 3 § andra stycket HB till rubricerade lagar. De åsyftade bestämmelserna innehåller dels en tidsbegränsning av räntan för panträttsfordran på grund av inteckning (jfr under 2 § förmånsrättslagen) och dels en bestämning av det inbördes företrädet mellan konkurrerande in­ teckningar (jfr under 4 § förmånsrättslagen). Bestämmelserna har placerats i 16 och 17 §§ fartyg sinteckning slag en — vilka paragrafer sedan lång tid till­ baka har stått tomma — och i de nya paragraferna 19 a och 19 b §§ luftfar­ tyg sinskrivning slag en.

I 29 § fartygsinteckningslagen och 41 § luftfartygsinskrivningslagen före­ slås redaktionella ändringar som en följd av att de nuvarande bestämmel­ serna i 85 § UL skall ersättas med administrativa föreskrifter (se iagrådsre- missen beträffande exekution i fast egendom).

Angående övergångsbestämmelserna kan hänvisas till punkt 8 i över­ gångsbestämmelserna till förmånsrättslagen.

Jag vill nämna att nuvarande bestämmelser i 9 § fartygsinteckningslagen och 12 § luftfartygsinskrivningslagen visserligen ersätts genom 9 § tredje stycket förmånsrättslagen och att bestämmelserna därför, åtminstone delvis, borde kunna upphävas. Frågan om ett upphävande får emellertid, på skäl som beredningen har utvecklat (bet. s. 195), tills vidare anstå.

Kungl. Maj:ts proposition nr 142 år 1970

160

Kungl. Maj:ts proposition nr 142 år 1970

Förslaget till lag om ändring i lagen (1966: 454) om företagsinteckning

Som en följd av förmånsrättslagens reglering av förhållandet mellan in­

teckning och utmätning (9 § tredje st.) blir nuvarande reglering härom i 13 §

andra stycket lagen om företagsinteckning obehövlig. Denna föreslås därför

bli upphävd.

5. Hemställan

I enlighet med det anförda föreligger förslag till

1) förmånsrättslag,

2) lag om ändring i jordabalken,

3) ändring i förslaget till lag om införande av nga jordabalken,

4) lag om retentionsrätt för fordran hos hotellgäst,

5) ändring i förslaget till lag om ändring i lagen (1957: 390) om fiske­

arrenden,

6) lag om ändring i utsökn ing sia gen (1877: 31 s. 1),

7) lag om upphävande av 10 § 11 mom. förordningen (1877: 31 s. 51) om

nya utsökningslagens införande och vad i avseende därå iakttagas skall,

8) lag om ändring i sjölagen (1891: 35 s. 1),

9) lag om ändring i luftfartslagen (1957: 297),

10) lag om ändring i lagen (1901: 26 s. 1) om inteckning i fartyg,

11) lag om ändring i lagen (1955: 227) om inskrivning av rätt till luft­

fartyg,

12) lag om ändring i lagen (1966: 454) om företagsinteckning.

Jag hemställer, att lagrådets yttrande över förslagen inhämtas enligt 87 §

regeringsformen genom utdrag av protokollet.

Vad föredraganden sålunda med instämmande av

statsrådets övriga ledamöter hemställt bifaller Hans

Maj :t Konungen.

Ur protokollet :

Britta Gyllensten

Kungl. Maj:ts proposition nr 142 år 1970

161

Bilaga 1

(Utdrag ur lagberedningens förslag)

Förslag

till

Lag om ordningen för betalning av fordringar (förmånsrättsordning)

Härigenom förordnas som följer.

Inledande bestämmelser

1

§•

Vid utmätning eller konkurs äger förmånsrätt till betalning rum enligt

vad som sägs i denna lag.

I fråga om företräde till betalning vid införsel gäller särskilda bestäm­

melser.

2

§•

Förmånsrätt gäller antingen i viss egendom (särskild förmånsrätt) eller

utan sådan begränsning (allmän förmånsrätt).

Särskild förmånsrätt gäller vid både utmätning och konkurs. Allmän för­

månsrätt gäller endast vid konkurs.

Förmånsrätt omfattar även ränta, om ej särskilda villkor gäller.

3

§•

Förmånsrätt för fordran består, även om fordringen överlåts eller tages

i anspråk genom utmätning eller införsel eller på annat sätt övergår till

annan.

Särskilda förmånsrätter

4 §■

Förmånsrätt följer med

1) sjöpanträtt eller luftpanträtt,

2

) handpant eller rätt att kvarhålla lös egendom till säkerhet för fordran

(retentionsrätt),

3) panträtt på grund av inteckning i fartyg eller i luftfartyg eller reserv­

delar till luftfartyg.

5 §•

Beställare av fartyg som lämnat far tygsbyggaren förskott i byggnadsäm­

nen eller pengar har förmånsrätt i byggnadsämnena och det som för be­

ställarens x-äkning tillverkats med förskottet, om skriftlig handling upprät­

tats och med denna förfarits enligt 3 § sjölagen. 6

6

§•

Redare, vilken för medredare lämnat förskott som avses i 17 § sjölagen,

har förmånsrätt i medredarens andel av fartyget enligt vad som föreskrivs

i nämnda lagrum.

162

Kungl. Maj:ts proposition nr 142 år 1970

7 §•

Förmånsrätt i lös egendom som hör till näringsverksamhet, vari företags­

inteckning kan meddelas, följer med

1

) fordran hos hyresgäst eller arrendator på grund av hyres- eller arren­

deavtal angående lägenhet eller jord som var avsedd för verksamheten, dock

ej för större belopp än som svarar mot tre månaders hyra eller ett års

arrende,

2) företagsinteckning.

I lag meddelad föreskrift om vilka slag av lös egendom som omfattas av

företagsinteckning i näringsverksamhet har motsvarande tillämpning i fråga

om förmånsrätt enligt 1).

8

§•

Förmånsrätt i fast egendom följer med

1) fordran enligt lagen den 16 december 1966 (nr 700) om vissa gemen-

samhetsanläggningar i enlighet med vad som särskilt föreskrivs därom och

fordran som eljest enligt lag är förenad med rätt till betalning ur egendo­

men enligt denna punkt,

2) panträtt på grund av inteckning i egendomen.

9 §•

Förmånsrätt i tomträtt följer med

1) fordran på avgäld i anledning av upplåtelsen som ej förfallit till be­

talning tidigare än ett år före utmätning eller konkursansökan,

2) fordran enligt lagen om vissa gem ensamhetsanläggningar i enlighet

med vad som särskilt föreskrivs därom och fordran som eljest enligt lag är

förenad med rätt till betalning ur egendomen enligt denna punkt,

3) panträtt på grund av inteckning i tomträtten.

I övrigt skall vad i denna lag sägs om fast egendom även gälla tomträtt.

10

§.

Utmätning ger förmånsrätt i den utmätta egendomen.

11

§•

Särskilda förmånsrätter som avser samma egendom ger rätt till betalning

i ordning efter paragrafernas följd och i 4, 7, 8 och 9 §§ angiven numre­

ring.

Förmånsrätt enligt 4 § 2) eller 3) har dock företräde framför förmånsrätt

enligt 4 § 1) på grund av sjöpanträtt som avses i 267 § 6 sjölagen, och för­

månsrätt enligt 4 § 3) har företräde framför förmånsrätt enligt 4 § 2) på

grund av retentionsrätt.

Vidare har förmånsrätt enligt 10 § på grund av utmätning företräde fram­

för förmånsrätt på grund av inteckning, vilken sökts samma dag som ut­

mätningen verkställdes eller senare.

Om det inbördes företrädet mellan flera fordringar med samma slags

förmånsrätt enligt lag eller på grund av inteckning finns särskilda bestäm­

melser. Utmätning ger företräde framför senare utmätning av samma egen­

dom.

Fordringar med samma slags förmånsrätt har i övrigt lika rätt, om ej

förmånsrätten följer med rättighet som har företräde enligt vad som gäller

därom.

Allmänna förmånsrätter

12

§.

Allmän förmånsrätt äger rum för

borgenärs kostnad för gäldenärens försättande i konkurs, begravnings-

och bouppteckningskostnad, när gäldenären avlidit före konkursen, och

borgenärs kostnad för beslut om dödsboets avträdande till förvaltning av

boutredningsman,

arvode och kostnadsersättning till god man enligt lagen om ackordsför-

handling, tillsynsman enligt nämnda lag eller konkurslagen och förord­

nad boutredningsman, såvitt fordringen belöper på tid inom sex månader

före konkursansökan eller därefter,

kostnad för särskild åtgärd som under nämnda tid vidtagits med gode

mannens eller tillsynsmannens godkännande eller av boutredningsmannen

och uppenbart varit till borgenärernas bästa,

allt i den mån beloppet med hänsyn till omständigheterna finnes skäligt.

Kungl. Maj:ts proposition nr 142 år 1970

163

13 §.

Allmän förmånsrätt följer därefter med arbetstagares fordran på lön som

ej förfallit till betalning tidigare än sex månader före konkursansökan och

på lön under skälig uppsägningstid, högst sex månader. Har lönefordran

varit föremål för tvist, gäller förmånsrätt, om talan väckts eller förhand­

ling i bruklig ordning begärts inom sex månader från förfallodagen och

konkursansökan följt inom sex månader från att tvisten blivit slutligt av­

gjord. Med lön likställs vad som skall utgå som ersättning för lön. I fråga

om semesterlön eller semesterersättning som är intjänad före konkursan­

sökan gäller förmånsrätten vad som står inne för nästföregående och löpan­

de kvalifikationsår.

Samma förmånsrätt följer med fordran på pension som tillkommer ar­

betstagare eller dennes efterlevande för högst sex månader före konkursan­

sökan och nästföljande sex månader. Förmånsrätten gäller även i fråga om

pension som intjänats hos föregående arbetsgivare, om gäldenären övertagit

ansvaret för pensionen under de betingelser som anges i 23 och 26 §§

lagen den 9 juni 1967 (nr 531) om tryggande av pensionsutfästelse m. m.

Om gäldenären är näringsidkare eller juridisk person, skall arbetstagare,

som själv eller jämte närstående ägde väsentlig andel i företaget och som

hade väsentligt inflytande över dess verksamhet, eller hans efterlevande ej ha

förmånsrätt enligt denna paragraf för lön eller pension.

14 §.

Allmän förmånsrätt följer därefter med fordran på framtida pension till

arbetstagare, som är född år 1907 eller tidigare, eller dennes efterlevande.

Därvid får dock intjänad del av utfäst pension icke antagas avse större år­

lig pension än som motsvarar basbeloppet enligt lagen den 25 maj 1962

(nr 381) om allmän försäkring. Från det sålunda beräknade fordringsbe-

loppet skall i förekommande fall avdragas upplupen del av pension enligt

allmän pensionsplan eller enligt privat pensionsförsäkring.

Förmånsrätt enligt första stycket gäller även fordran på framtida pension

som intjänats hos föregående arbetsgivare, om gäldenären övertagit ansva­

ret för pensionsfordringen enligt vad som sägs i 13 § andra stycket.

Om gäldenären är näringsidkare eller juridisk person, har 13 § tredje

stycket motsvarande tillämpning.

164

Kungl. Maj:ts proposition nr H2 år 1970

15 §.

Fordringar med allmän förmånsrätt enligt 12—14 §§ får uttagas ur all

egendom som ingår i konkursboet och ej är föremål för särskild förmåns­

rätt. Därjämte får de uttagas ur egendom, vari särskild förmånsrätt gäller,

före fordringar med sådan förmånsrätt i den mån det är medgivet enligt

16 eller 17 § och i övrigt efter sistnämnda fordringar.

16 §d

Fordringar med allmän förmånsrätt enligt 12 eller 13 § får, om det be­

hövs, uttagas före fordringar med särskild förmånsrätt i lös egendom enligt

5, 6, 7 eller 10 §. Vad som uttages på detta sätt skall, om anledning före­

kommer, fördelas på ifrågavarande lösa egendom i förhållande till den kö­

peskilling som erhållits för varje slags egendom.

(Alternativ A)

Brist som därefter kvarstår får

vid exekutiv försäljning av gäldenä-

rens fasta egendom under konkur­

sen uttagas med företräde framför

fordringar med panträtt på grund

av inteckning i fastigheten eller med

förmånsrätt på grund av utmätning

därav som skett hos gäldenären,

med undantag för

1) fordran med panträtt som upp­

låtits av tidigare ägare,

2) fordran med panträtt som upp­

låtits av gäldenären tidigare än sex

månader före konkursansökningen

eller, i fall som avses i 35 § kon­

kurslagen, ansökningen om förord­

nande av god man enligt lagen om

ackorsförhandling och som ligger

inom tre fjärdedelar av det värde

som vid nämnda tid före ansökning­

en senast åsatts fastigheten av taxe­

ringsmyndighet,

3) fordran, vilken har lika rätt

som eller bättre rätt än fordran som

avses under 1) eller 2).

Finns två eller flera fastigheter i

konkursboet, skall vad som sam­

manlagt behöver uttagas enligt and­

ra stycket såvitt möjligt fördelas på

fastigheterna i förhållande till de

köpeskillingar som erhållits för

dem. 1

1 Betr. lydelsen av 16 § för den händelse

not 14.

(Alternativ B)

Brist som därefter kvarstår får

vid exekutiv försäljning av gäldenä-

rens fasta egendom under konkur­

sen uttagas med företräde framför

fordringar med panträtt på grund

av inteckning i fastigheten eller med

förmånsrätt på grund av utmätning

därav som skett hos gäldenären,

dock ej utöver en fjärdedel av det

värde som fastigheten ansetts ha i

ärendet eller, om fastigheten säljs

till högre pris, av köpeskillingen.

Finns två eller flera fastigheter i

konkursboet, skall vad som sam­

manlagt behöver uttagas enligt vad

som nu sagts såvitt möjligt fördelas

på fastigheterna i förhållande till de

köpeskillingar som erhållits för

dem.

Om lönefordran som hänför sig

till nybyggnads-, tillbyggnads-, om­

byggnads- eller förbättringsarbete

på viss fastighet ej blir till fullo be­

tald enligt andra stycket, får åter­

stoden uttagas ur fastigheten utan

hinder av den begränsning som an­

ges i nämnda stycke.

varken alt. A eller alt. B godtages se's. 164

Kungl. Maj:ts proposition nr 142 år 1970

165

17 §.

Fordringar med allmän förmånsrätt enligt 14 § får, om det behövs, utta­ gas före fordringar med särskild förmånsrätt i lös egendom enligt 6, 7 eller 10 §. Härvid har 16 § första stycket andra punkten motsvarande tillämp­ ning.

18

(Alternativ A)

Fordringar som har allmän för­ månsrätt enligt samma paragraf har inbördes lika rätt.

(Alternativ B)

Fordringar som har allmän för­ månsrätt enligt samma paragraf har inbördes lika rätt, om ej annat föl­ jer av 16 § tredje stycket.

Övriga fordringar

19 §.

Fordringar som ej är förenade med förmånsrätt har inbördes lika rätt med de undantag som anges i 20 §.

Om egendom vari särskild förmånsrätt gäller ej förslår till betalning av fordringen, skall första stycket tillämpas beträffande bristen.

20

§.

Böter, viten och fordran på grund av förverkande eller annan särskild rättsverkan av brott går vid utmätning eller konkurs efter andra fordringar. Detta avser ej skadestånd.

Övergångsbestämmelser

1. Denna lag träder i kraft den........... Genom lagen upphävs 17 kap. handelsbalken, förordningen den 18 februari 1735 angående lånebankens öppnande till att göra lån på fast egendom och järn, förklaringen den 12 januari 1757 rörande lån i banken på järn och me­ taller samt magistraternas vedergällning för vågattester, förklaringen den 15 februari 1779 över vad vid järns pantsättning, till låns erhållande i banken, bör iakttagas, kungörelsen den 13 februari 1830 (nr 16 s. 178) angående åtskilliga före­ skrifter i avseende på järn- och vågeffekter, som i banken belånas, lagen den 22 maj 1891 (nr 20 s. 3), innefattande tillägg till 17 kap. 6 § handelsbalken.

2. Avgäld som avses i 17 kap. 6 § första stycket första punkten handels­ balken och tillkommer enskild skall ha förmånsrätt enligt 8 § 1) nya lagen. Fordran vilken enligt annan äldre lag är förenad med sådan förmånsrätt som avses i 17 kap. 6 § första stycket första punkten handelsbalken skall också ha förmånsrätt enligt 8 § 1) nya lagen. Förmånsrätt som föreskrivs i första eller andra stycket skall ej gälla be­ lopp som förfallit till betalning tidigare än ett år före utmätning eller kon­ kursansökan.

166

3. Genom nya lagen upphävs den förmånsrätt som enligt äldre författ­

ningar särskilt tillkommer Stockholms stads brandförsäkringskontor för

premielån.

Brandförsäkringskontoret skall i stället åtnjuta rätt till betalning ur fast

egendom enligt 8 § 1) och ur tomträtt enligt 9 § 2) nya lagen för amorte­

ring eller ränta på premielån som ej förfallit till betalning tidigare än ett

år före utmätning eller konkursansökan.

4. Inteckning för avkomst eller annan förmån som upplåtits före den ....

medför förmånsrätt enligt 8 § 2) nya lagen för vad rättighetshavaren enligt

lag äger utfå ur fast egendom och enligt 9 § 3) nya lagen för vad han enligt

lag äger utfå ur tomträtt.

5. Vad i nya lagen och punkt 4 ovan sägs om förmånsrätt i tomträtt har

motsvarande tillämpning beträffande vattenfallsrätt som upplåtits före

den ....

6. Pensionsutfästelse som enligt övergångsbestämmelserna1 till lagen den

9 juni 1967 (nr 532) om ändring i 17 kap. handelsbalken är förenad med

förmånsrätt enligt 11 § tredje stycket i nämnda kap. skall

i samma omfatt­

ning ha förmånsrätt efter fordringar som har förmånsrätt enligt nya lagen.

7. När annan nyttjanderätt än tomträtt eller vattenfallsrätt upplåtits före

den ... skall fordran mot nyttjanderättshavaren på grund av rättsför­

hållandet vara förenad med särskild förmånsrätt näst före förmånsrätt en­

ligt 7 § nya lagen, i den mån förmånsrätt skolat äga rum enligt 5 § första

stycket eller 6 § första stycket tredje och fjärde punkterna i 17 kap. han­

delsbalken. Förmånsrätten får ej göras gällande samtidigt som förmånsrätt

enligt 7 § 1) nya lagen på grund av samma rättsförhållande.

Den förmånsrätt på grund av retentionsrätt som anges i 4 § 2) nya lagen

skall ej gälla i fråga om jordägares eller hyresvärds rätt att kvarhålla

egendom till säkerhet för fordran hos arrendator eller hyresgäst enligt

övergångsbestämmelserna till lagen den................... (nr____ ) angående änd­

ring i lagen den 14 juni 1907 (nr 36 s. 1) om nyttjanderätt till fast egen­

dom.

8. Om utmätning skett före den ...........eller gäldenär försatts i konkurs

på grund av ansökan som gjorts före nämnda dag, skall äldre lag gälla

beträffande utmätningen eller konkursen.

9. I fall då i lag eller särskild författning förekommer hänvisning till

lagrum som ersatts av bestämmelse i nya lagen skall i stället den bestäm­

melsen tillämpas, i den mån förmånsrätt fortfarande skall äga rum enligt

nya lagen eller vad som sagts här ovan.

Kungl. Maj:ts proposition nr H2 år 1970

Se SFS 1967: 620.

Kungl. Maj:ts proposition nr 14-2 år 1970

167

Förslag

till

Lag angående ändring i lagen den 14 juni 1907 (nr 36 s. 1) om

nyttjanderätt till fast egendom

Härigenom förordnas, att 2 kap. 33, 39, 42 och 70 §§ samt 3 kap. 31 och 66 §§ lagen den 14 juni 1907 om nyttjanderätt till fast egendom1 skall er­ hålla ändrad lydelse på sätt anges nedan.

(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse

)2

2 KAP.

33 §.

Försättes arrendatorn i konkurs, äge konkursboet uppsäga avtalet; sker ej uppsägning inom en månad från utgången av den för bevakning av fordringar utsatta tid, svare kon­ kursboet för arrendeavtalets fullgö­ rande till arrendetidens utgång el­ ler, där uppsägning sker efter ut­ gången av först sagda tid, intill dess på grund därav avtalet upphör att gälla.

Vill jordägaren själv uppsäga av­ talet och återtaga fastigheten, äge därtill rätt, dock vid arrende för viss tid ej understigande tio år endast mot skyldighet att gälda ersättning för arrenderättens värde såsom i

§ sägs. Var avtalet slutet med för­

behåll om rätt för arrendatorn att sätta annan i sitt ställe, och inträf­ far konkursen efter det arrendatorn tillrätt fastigheten, må jordägaren ej uppsäga avtalet, där konkursboet inom tre månader från utgången av den för bevakning av fordringar ut­ satta tid gitter visa, att överlåtelse skett i enlighet med avtalet; sker överlåtelse senare men innan jord­ ägaren gjort bruk av sin rätt, vare han samma rätt förlustig.

1 mom. Försätts arrendatorn i konkurs, får konkursboet uppsäga avtalet.

2 mom. Jordägaren får uppsäga avtalet att genast upphöra, om ar­ rendatorn ej tillträtt fastigheten före konkursen.

Om arrendatorn tillträtt fastighe­ ten, har jordägaren under en månad efter konkursbeslutet ej annan rätt att uppsäga avtalet än som i allmän­ het gäller enligt denna lag. Därefter får jordägaren uppsäga avtalet till upphörande nästa fardag, om han ej för dess fullgörande har eller inom en vecka från uppsägningen får sä­ kerhet med vilken han skäligen kan nöjas och ej heller konkursboet in­ om sistnämnda tid förklarar sig vil­ ja svara för arrendatorns skyldighe­ ter under arrendetiden eller, om ar­ rendet får överlåtas, till dess det i

1 Senaste lydelse av 2 kap. 33 och 42 §§ se SFS 1943: 883 samt av 2 kap. 70 § se 1968: 342. 3 kap. erhöll ändrad lydelse genom 1968: 346. Ang. bestämmelsernas infogande i JB jfr arrendelagsutredningens slutbetänkande SOU 1968: 57. 2 Rent språkliga ändringar har i detta och följande förslag i regel ej utmärkts genom kursivering.

168

Kungl. Maj:ts proposition nr 142 år 1970

(Nuvarande lydelse

)

Uppsäges avtalet av anledning,

som nu sagts, vare jordägaren be­

rättigad till skadestånd, utan så är

att avtalet var ingånget för viss tid

ej understigande tio år och han själv

uppsade avtalet.

behörig ordning övergått till annan.

Har säkerhet ställts för avtalets full­

görande till viss fardag före arren­

detidens utgång eller har konkurs­

boet förklarat sig vilja svara därför

till sådan fardag, får jordägaren ej

uppsäga avtalet att upphöra tidiga­

re.

Var avtalet ingånget för viss tid

ej understigande tio år, är jordäga­

ren, om han uppsäger avtalet, skyl­

dig att betala ersättning för arrende­

rättens värde såsom sägs i 8 §.

3 mom. När uppsägning sker, har

jordägaren rätt till ersättning för

den skada han lider. Detta gäller

dock ej, när jordägaren uppsagt så­

dant avtal som avses i 2 mom. tredje

stycket.

(Föreslagen lydelse

)

39

Sker uppsägning i fall, som 36 §

omförmäler, äge arrendatorn kvar-

sitta till nästa fardag, där ej rätten

eller överexekutor prövar skäligt

ålägga honom att avflytta tidigare.

Skall eljest arrende upphöra efter

uppsägning, skall avträde ske å den

fardag, som inträffar näst efter sex

månader från det uppsägningen

skedde. Hade arrendatorn ej tillträtt

fastigheten när uppsägningen sked­

de, skall avtalet genast upphöra att

gälla.

Vid livstidsarrende---------- - —-------

§•

Sker uppsägning i fall som sägs i

36 §, äger arrendatorn kvarsitta till

nästa fardag, om ej rätten eller

överexekutor prövar skäligt ålägga

honom att avflytta tidigare. Skall

arrende eljest upphöra efter uppsäg­

ning, skall avträde ske på den far­

dag som inträffar näst efter sex må­

nader från det uppsägningen sked­

de, om ej annat är särskilt föreskri­

vet. Sker uppsägning innan arren­

datorn tillträtt fastigheten, skall av­

talet genast upphöra att gälla.

------ från dödsfallet.

42

Häftar arrendatorn, när han skall

avträda fastigheten, i skuld för ar­

rende eller för ersättning, som vid

avträdessyn eller genom skriftlig

överenskommelse blivit bestämd, el­

ler är utskyld eller avgift, för vilken

arrendatorn skolat ansvara, icke av

honom gulden; då vare jordägaren

berättigad att av arrendatorn tillhö­

riga lösören och byggnader, som fin­

nas å fastigheten, kvarhålla så myc­

ket, som svarar mot hans fordran,

§•

Har jordägaren klar och förfallen

fordran på grund av arrendeavta­

let, äger han omedelbart erhålla ut­

mätning hos arrendatorn.

Är talan om fordringen anhängig

vid domstol, äger dock denna för­

ordna, att utmätning eller fortsatt

verkställighet tills vidare ej får ske.

Om kvarstad eller skingringsför-

bud gäller vad som i allmänhet är

föreskrivet därom.

169

Kungl. Maj.ts proposition nr 142 år 1970

till dess arrendatorn gör rätt för sig eller ställer jordägaren säkerhet. Ej må dock sålunda kvarhållas egen­ dom, som jämlikt 65 § utsökningslagen skall undantagas från utmät­ ning.

Hade jordägaren enligt skriftlig handling lämnat arrendatorn krea­ tur, redskap eller annat till fastighe­ tens bruk, och är därför betingad lega ogulden, eller gitter arrendatorn icke avlämna vad jordägaren till­ kommer, have jordägaren enahanda rätt, som nyss sagts.

70

Lägenhetsarrende föreligger-----------Å sådan upplåtelse skola stadgan- dena i 4 §, 5 § första stycket, 6—9 §§, 18 § utom vad angår elektrisk anläggning, 22, 25 och 26 §§, 27 § första stycket, 29—34, 36—41 §§, 42 § första stycket samt 45—48 §§ äga motsvarande tillämpning. Härvid gälle dock, att sådant fastställande av arrenderättens värde, som avses i 8, 9 och 33 §§, skall ske genom skiljemän i den ordning 18 § före­ skriver, att stadgandena i 29 § och 42 § första stycket skola äga till- lämpning allenast, om avtalet var skriftligen upprättat, samt att vad

33

§ stadgar angående rätt för jord­ ägaren att uppsäga avtalet ej skall tillämpas efter det arrendatorn till­ trätt fastigheten, ej heller innan till­ träde skett, där arrendatorn på anfordran inom utgången av nästa dag för avtalets fullgörande ställer säker­ het, med vilken jordägaren skäligen kan nöjas.

Är ej------------------------------ ------------Sker överlåtelse---------—----------------Ej må--------------- ------- -------------------

(Nuvarande lydelse

)

(Föreslagen lydelse

)

— annorlunda åsämjas.

På sådan upplåtelse skola stad­ gandena i 4 §, 5 § första stycket,

6

9 §§, 18 § utom vad angår elektrisk anläggning, 22, 25 och 26 §§, 27 § första stycket, 29—34, 36—42 samt 45—48 §§ äga motsvarande tillämp­ ning. Härvid gäller dock, att sådant fastställande av arrenderättens vär­ de, som avses i 8, 9 och 33 §§, skall ske genom skiljemän i den ordning 18 § föreskriver, att stadgandena i 29 och 42 §§ skola äga tillämpning endast om avtalet var skriftligen upprättat samt att vad 33 § stadgar angående rätt för jordägaren att uppsäga avtalet ej skall tillämpas efter att arrendatorn tillträtt fastig­ heten, ej heller innan tillträde skett, om jordägaren har eller inom en vecka efter att han framställt begä­ ran därom får säkerhet för avtalets fullgörande, med vilken han skäli­ gen kan nöjas.

sidan skett.

------- honom gällande. - utan verkan.

170

Kungl. Maj:ts proposition nr 142 år 1970

(Nuvarande lydelse)

(Föreslagen lydelse)

3 KAP.

31

Försätts hyresgästen i konkurs,

får konkursboet uppsäga avtalet. 1

påga om konkursboets ansvarighet

för att avtalet fullgöres äger 2 kap.

33 § motsvarande tillämpning.

Har lägenheten ej tillträtts när

konkursen inträffar, är hyresgästen

skyldig att på anfordran ställa så­

dan säkerhet för avtalets fullgöran­

de med vilken hyresvärden skäligen

kan nöjas. Ställes ej säkerhet senast

dagen efter det säkerheten fordra­

des, får hyresvärden uppsäga avta­

let.

Uppsäges avtalet enligt första el­

ler andra stycket, har hyresvärden

rätt till ersättning för skada.

§•

1 mom. Försätts hyresgästen i

konkurs, får konkursboet uppsäga

avtalet.

Beträffande bostadslägenhet ford­

ras dock gäldenärens samtycke, om

ej rättens ombudsman biträder upp­

sägningen.

2 mom. 1 fråga om annan lägen­

het än bostadslägenhet får hyresvär­

den uppsäga avtalet att genast upp­

höra, om hyresgästen ej tillträtt lä­

genheten före konkursen och hyres­

värden ej har eller inom en vecka

efter att han framställt begäran där­

om får säkerhet för avtalets fullgö­

rande, med vilken han skäligen kan

nöjas.

Om hyresgästen tillträtt lägenhe­

ten, har hyresvärden under en må­

nad efter konkursbeslutet ej annan

rätt att uppsäga avtalet än som i all­

mänhet gäller enligt denna lag. Där­

efter får hyresvärden uppsåga avta­

let till upphörande nästa fardag, om

han ej för dess fullgörande har eller

inom en vecka från uppsägningen

får säkerhet med vilken han skäli­

gen kan nöjas och ej heller kon­

kursboet inom sistnämnda tid för­

klarar sig vilja svara för hyres­

gästens skyldigheter under hyresti­

den eller, om hyresrätten får överlå­

tas, till dess denna i behörig ordning

övergått till annan. Har säkerhet

ställts för avtalets fullgörande till

viss fardag före hyrestidens utgång

eller har konkursboet förklarat sig

vilja svara därför till sådan fardag,

får hyresvärden ej uppsäga avtalet

att upphöra tidigare.

Beträffande bostadslägenhet har

hyresvärden ej annan rätt till upp­

sägning än som i allmänhet gäller

enligt denna lag.

3 mom. När uppsägning sker, har

hyresvärden rätt till ersättning för

den skada han lider.

Kungl. Maj:ts proposition nr 142 år 1970

171

66

För hyra, som är förfallen till be­ talning eller skall betalas inom de närmaste sex månaderna, har hyres­ värden rätt att kvarhålla så mycket av hyresgästen tillhöriga lösören in­ om fastigheten som svarar mot hans fordran, till dess hyresgästen gör rätt för sig eller ställer säkerhet. Egendom som enligt 65 § utsökningslagen skall undantagas från ut­ mätning får dock ej kvarhållas.

(Nuvarande lydelse

)

§•

Har hyresvärden klar och förfal­ len fordran på grund av skriftligt hyresavtal, äger han omedelbart er­ hålla utmätning hos hyresgästen.

Är talan om fordringen anhängig vid domstol, äger dock denna för­ ordna, att utmätning eller fortsatt verkställighet tills vidare ej får ske.

Om kvarstad eller skingringsförbud gäller vad som i allmänhet är föreskrivet därom.

(Föreslagen lydelse)

Denna lag träder i kraft den........... Om arrende- eller hyresavtal har slutits före nya lagens ikraftträdande, skall äldre lydelsen av 2 kap. 42 § och 3 kap. 66 § fortfarande gälla. Är av­ talet ingånget på obestämd tid eller med förbehåll om rätt för såväl upp­ låtaren som nyttjanderättshavaren att uppsäga avtalet och sker ej, sedan nya lagen trätt i kraft, uppsägning till den tid då på grund av sådan upp­ sägning avtalet tidigast kunnat frånträdas, skall dock nya lagen tillämpas på avtalet från nämnda tid. Detsamma gäller, om uppsägning sker men för­ längning av avtalet kommer till stånd.

I övrigt skall äldre lag tillämpas, när arrendator eller hyresgäst försatts i konkurs på grund av ansökan som gjorts före nya lagens ikraftträdande.

172

Kungl. Maj.ts proposition nr 142 år 1970

Utdrag av protokoll, hållet i lagrådet den 15 juni 1970.

Närvarande:

f. d. justitierådet R

egner

,

regeringsrådet M

artenius

,

justitierådet

B

ernhard

,

justitierådet

H

esser

.

Enligt lagrådet tillhandakommet utdrag av protokoll över justitieären-

den, hållet inför Hans Maj :t Konungen i statsrådet den 14 maj 1970, hade

Kungl. Maj :t förordnat, att enligt 87 § regeringsformen lagrådets utlåtande

skulle inhämtas över upprättade förslag till

1) förmånsrättslag,

2) lag om ändring i jordabalken,

3) ändring i förslaget till lag om införande av nya jordabalken,

4) lag om retentionsrätt för fordran hos hotellgäst,

5) ändring i förslaget till lag om ändring i lagen (1957:390) om fiske­

arrenden,

6) lag om ändring i utsökningslagen (1877: 31 s. 1),

7) lag om upphävande av 10 § 11 mom. förordningen (1877: 31 s. 51) om

nya utsökningslagens införande och vad i avseende därå iakttagas skall,

8) lag om ändring i sjölagen (1891: 35 s. 1),

9) lag om ändring i luftfartslagen (1957: 297),

10) lag om ändring i lagen (1901: 26 s.l) om inteckning i fartyg,

11) lag om ändring i lagen (1955: 227) om inskrivning av rätt till luft­

fartyg,

12) lag om ändring i lagen (1966: 454) om företagsinteckning.

Förslagen, som finns bilagda detta protokoll, hade inför lagrådet föredra­

gits av rådmannen Arne Wilhelmsson.

Lagrådet yttrade:

De remitterade förslagen har i flera avseenden samband med andra lag­

förslag som ännu icke slutprövats, bland annat med det förslag till jordabalk

som förelagts riksdagen genom proposition nr 20 år 1970, det förslag till lag

om ändring i konkurslagen, varöver lagrådet den 19 maj 1970 avgivit utlå­

tande, samt de förslag till lag om införande av nya jordabalken och till lag

om ändring i lagen om fiskearrenden, över vilka yttrande av lagrådet avgi­

vits den 1 juni 1970. Vid granskningen av de remitterade förslagen har lag­

Kungl. Maj.ts proposition nr 142 år 1970

173

rådet haft att utgå från de nämnda lagförslagen sådana de nu föreligger, och lagrådets yttrande avgives alltså under den förutsättningen att de andra lag­ förslagen genomföres utan ändringar som kan vara av betydelse för utform­ ningen av de remitterade förslagen.

En av de viktigaste frågorna i det föreliggande lagstiftningsärendet är löneprivilegiets omfattning och löneborgenärernas förmånsrätt i förhållan­ de till inteckningsborgenärernas. I denna del har lagberedningen framlagt vissa alternativa förslag i syfte att minska de risker som gällande ordning medför för inteckningsborgenärerna. I vissa remissyttranden över dessa för­ slag har det framhållits som angeläget att en reform i denna riktning genom­ föres. Departementschefen har, under hänvisning till en inom inrikesdepar­ tementet utarbetad promemoria om löneskydd vid konkurs, över vilken ytt­ randen inhämtats, förklarat att det nu vore mindre lämpligt att ta slutlig ställning till löneprivilegiets omfattning samt att han inte vore beredd att nu föreslå någon ändring i detta hänseende eller av löneborgenärernas förmåns­ rätt i förhållande till inteckningsborgenärernas.

Det förslag som det remitterade förslaget innehåller i här avsedda hän­ seenden är sålunda att anse som ett provisorium i avvaktan på lagstiftning om löneskydd vid konkurs. Då bestämmelser härom kan vara ägnade att påverka inteckningshavarnas ställning, förutsätter lagrådet att hithörande spörsmål särskilt beaktas i det fortsatta lagstiftningsarbetet i ämnet.

Under angivna förutsättningar lämnar lagrådet de remitterade förslagen utan erinran.

Ur protokollet:

Ingrid Hellström

174

Kungl. Maj:ts proposition nr 142 år 1970

Utdrag av protokoll över justitieärenden, hållet inför Hans Maj.t

Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 29

juni 1970.

Närvarande:

Statsministern

Palme , ministern för utrikes ärendena

Nilsson , statsråden

S

träng

, A

ndersson

, L

ange

, H

olmqvist

, A

spling

, S

ven

-E

ric

N

ilsson

,

L

undkvist

, G

eijer

, O

dhnoff

, W

ickman

, M

oberg

, B

engtsson

, N

orling

,

C

arlsson

.

Chefen för justitiedepartementet, statsrådet Geijer, anmäler efter gemen­

sam beredning med statsrådets övriga ledamöter lagrådets utlåtande över för­

slag till

1) förmånsrättslag,

2) lag om ändring i jordabalken,

3) ändring i förslaget till lag om införande av nya jordabalken,

4) lag om retentionsrätt för fordran hos hotellgäst,

5) ändring i förslaget till lag om ändring i lagen (1957:390) om fiske­

arrenden,

6

) lag om ändring i ut sökning slag en (1877: 31 s. 1),

7) lag om upphävande av 10 § 11 mom. förordningen (1877: 31 s. 51) om

nya utsökningslagens införande och vad i avseende därå iakttagas skall,

8) lag om ändring i sjölagen (1891: 35 s. 1),

9) lag om ändring i luftfartslagen (1957: 297),

10) lag om ändring i lagen (1901: 26 s.l) om inteckning i fartyg,

11) lag om ändring i lagen (1955: 227) om inskrivning av rätt till luft­

fartyg,

12) lag om ändring i lagen (1966: 454) om företagsinteckning.

Föredraganden upplyser att lagrådet under vissa förutsättningar lämnat

lagförslagen utan erinran och anför.

Lagförslagen under 3 och 5 avser ändring i lagförslag över vilka lagrå­

det har avgivit utlåtande den 1 juni 1970. Ändringsförslagen har nu arbetats

in i huvudförslagen. Jag kommer senare i dag att hemställa, att Kungl. Maj :t

genom proposition föreslår riksdagen att antaga ifrågavarande huvudförslag.

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t genom proposition föreslår riksdagen att

antaga de under 1, 2, 4 och 6—12 upptagna lagförslagen.

175

Med bifall till vad föredraganden sålunda med in­ stämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt förordnar Hans Maj :t Konungen att till riksdagen skall avlåtas proposition av den lydelse bilaga till detta pro­ tokoll utvisar.

Kungl. Maj.ts proposition nr

742

år 1970

Ur protokollet:

Margit Edström

176

Kungl. Maj:ts proposition nr H2 år 1970

Innehåll

Propositionen ........................................................................................................ 2

Propositionens huvudsakliga innehåll............................................................ 1

Lagförslag

1) Förslag till förmånsrättslag.................................................................. 3

2) Förslag till lag om ändring i jordabalken................................. 8

3) Förslag till lag om retentionsrätt för fordran hos hotellgäst____

11

4) Förslag till lag om ändring i utsökningslagen (1877: 31 s. 1) ....

11

5) Förslag till lag om ändring i förordningen (1877:31 s. 51) om

nya utsökningslagens införande och vad i avseende därå iaktta­

gas skall .................................................................................................... \2

6) Förslag till lag om ändring i sjölagen (1891: 35 s. 1) .................... 12

7) Förslag till lag om ändring i luftfartslagen (1957: 297) ................ 14

8) Förslag till lag om ändring i lagen (1901: 26 s. 1) om inteckning

i fartyg........................................................................................................ 15

9) Förslag till lag om ändring i lagen (1955:227) om inskrivning

av rätt till luftfartyg............................................................................... 16

10) Förslag till lag om ändring i lagen (1966: 454) om företagsinteck­

ning ............................................................................................................... 17

Utdrag av statsrådsprotokollet den 14 maj 1970 ....................................... 18

1. Inledning............................................................................................................. Ig

2. Lagberedningens förslag och remissyttrandena över det ..................... 19

2.1 Allmänt om det aktuella lagstiftningsområdet................................ 19

2.1.1 Gällande rätt................................................................................... 19

2.1.2 Motsvarigheter i övriga nordiska länder.................................. 25

2.1.3 Lagberedningens allmänna överväganden .............................. 25

2.1.4 Allmänna uttalanden i remissyttrandena................................ 30

2.2 Lön och pension (17 kap. 4 § HB) ..................................................... 34

Löneprivilegiets omfattning........................................................ 34

2.2.1 Lagberedningen ............................................................................. 34

2.2.2 Remissyttranden............................................................................. 36

Förhållandet mellan löneprivilegiet och särskilda förmåns­

rätter ................................................................................................ 41

2.2.3 Lagberedningen............................................................................... 41

2.2.4 Remissyttranden............................................................................. 46

2.3 Hyra och arrendeavgift (17 kap. 5 resp. 6 § HB).............................. 52

2.3.1 Lagberedningen............................................................................... 52

2.3.2 Remissyttranden............................................................................. 55

2.4 Skatter in. m. (17 kap. 12 § HB).......................................................... 60

1964 års promemoria..................................................................... 60

2.4.1 Lagberedningen............................................................................... 60

2.4.2 Remissyttranden............................................................................. 61

1969 års betänkande...................................................................... 62

2.4.3 Lagberedningen............................................................................... 62

2.4.4 Remissyttranden............................................................................. 64

2.5 Övriga fordringar.................................................................................... 712.5.1 Lagberedningen............................................................................... 712.5.2 Remissyttranden............................................................................. 77

3. Departementschefen ....................................................................................... 81 3.1 Allmänna synpunkter............................................................................. 81 3.2 Lön och pension....................................................................................... 863.3 Hyra och arrendeavgift.......................................................................... 92 3.4 Skatter m. m............................................................................................... 96 3.5 Övriga fordringar..................................................................................... 101

4. De särskilda bestämmelserna.................................................................... 108 4.1 Förslaget till förmånsrättslag .............................................................. 108 4.2 Ändringar i jordabalken m. m................................................................ 146 4.2.1 Förslaget till lag om ändring i jordabalken............................. 146 4.2.2 Förslaget till lag om införande av nya jordabalken........... 156 4.3 Förslaget till lag om retentionsrätt för fordran hos hotellgäst .. 156 4.4 Övriga lagförslag..................................................................................... 158

5. Hemställan........................................................................................................ 160 Bilaga 1 (Utdrag ur lagberedningens förslag) ........................................ 161 Bilaga 2 (De remitterade förslagen )1 Utdrag av lagrådets protokoll den 15 juni 1970 ............................................. 172 Utdrag av statsrådsprotokollet den 29 juni 1970 ........................................ 174

1 Bilagan har uteslutits här. Den är likalydande med de vid propositionen fogade lagförslagen bortsett från att lagförslagen som avser ändring i förslaget till lag om införande av nya jorda­ balken och ändring i förslaget till lag om ändring i lagen (1957: 390) om fiskearrenden i stället har upptagits i prop. nr 145 samt att i övrigt en mindre redaktionell ändring företagits.

Kungl. Maj:ts proposition nr 1£2 år 1970

177

MARCUS BOKTR. STHLM 1970 70027E