Lag (1970:997) om upphörande av inteckningsansvar i fastighet som bildats av samfälld mark

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1970-12-17
Ändring införd
SFS 1970:997 i lydelse enligt SFS 1971:1038
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Fastighet, som bildats av samfälld mark genom avsöndring eller genom avstyckning enligt 19 kap. lagen (1926:326) om delning av jord å landet, enligt 1 kap. 3 § eller 5 kap. lagen (1917:269) om fastighetsbildning i stad eller enligt lagen (1930:99) om delning av fastighet vid ändring i rikets indelning m.m. eller genom legalisering av arealöverlåtelse enligt lagen (1962:270) om äganderättsutredning, lagfart och sammanläggning av fastigheter i vissa fall eller enligt legaliseringslagen (1968:578), svarar icke efter sista inskrivningsdagen år 1976 för inteckning i stamfastighet för fordran, om ej inteckningen förnyas efter anmälan i den ordning som anges i 2 §. Vad som sagts nu gäller dock endast om marken före avsöndringen, avstyckningen eller legaliseringen hörde till fastigheter med i övrigt skilda ägor.

[S2]Första stycket äger motsvarande tillämpning på fastighet som bildats genom att område från samfälld mark sammanlagts med fastighet eller fastighetsdel. Lag (1971:1038).

2 §  Anmälan som avses i 1 § göres hos inskrivningsmyndigheten senast på sista inskrivningsdagen år 1976. Anmälan göres av borgenär som har panträtt på grund av inteckningen eller av fastighetsägare eller fordringshavare, vilkas medgivande enligt 22 kap. 11 § jordabalken fordras för relaxation. Därvid skall lämnas uppgift om den inteckning som anmälan avser.

[S2]När anmälan skett skall anteckning härom göras i fastighetsboken.

3 §  Bestämmelserna i denna lag om inteckning för fordran äger motsvarande tillämpning på företrädesrätt enligt 5 § lagen (1970:995) om införande av nya jordabalken för fordran eller för rätt till avkomst eller annan förmån samt på intecking för rätt av sist angivet slag.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1970:997) om upphörande av inteckningsansvar i fastighet som bildats av samfälld mark

    Övergångsbestämmelse

    Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972. Genom lagen upphäves lagen (1907:83 s. 1) angående ryttare-, soldat- och båtsmanstorps befriande i vissa fall från ansvar för inteckningar i stamfastigheten samt lagen (1931:158) om avstyckat eller avsöndrat områdes befriande från ansvar för intecking i stamfastighet. Bestämmelserna i sistnämnda lag om inteckningsansvarets upphörande efter kungörelse skall dock gälla till utgången av år 1976. Har anmälan enligt 17 § samma lag gjorts efter utgången av år 1971, skall anmälan anses ha skett även enligt 1 § denna lag.
    Förarbeten
    Prop. 1970:145

Ändring, SFS 1971:1038