Upphävd författning

Stadsregisterkungörelse (1971:1010)

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1971-12-17
Ändring införd
SFS 1971:1010 i lydelse enligt SFS 1995:201
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Fastighetsregister för stad (stadsregister) skall finnas för kommun eller del av kommun där sådant register föres vid utgången av år 1971 eller enligt dessförinnan meddelat beslut skall föras. Statens lantmäteriverk får förordna att stadsregister icke vidare skall finnas för område som nyss sagts eller att stadsregister skall finnas för annat område. Kungörelse (1974:507).

2 §  Stadsregister består av tomtbok och stadsägobok. I dessa redovisas fastigheterna. Till registret hör

 1. förteckning över samfälligheter (bihang B),
 2. förteckning över vägar, gator, torg och andra allmänna platser samt sådana vattenområden som ej veterligen hör till en eller flera fastigheter enskilt (bihang C) och
 3. karta över sådana i tomtboken och stadsägoboken redovisade fastigheter som har enskild mark samt över de i bihang B och bihang C upptagna områdena (registerkarta).

[S2]Till registret hör även förteckning över gemensamhetsanläggningar (bihang GA) för registrering enligt anläggningslagen (1973:1149).

[S3]Stadsregister, som upplägges efter utgången av år 1971, skall ej innehålla förteckning som avses i första stycket 2. Kungörelse (1973:1170).

3 §  Stadsregister uppläggs och förs av den statliga fastighetsregistermyndigheten eller, om kommunal fastighetsregistermyndighet inrättats för området, av denna. Förordning (1990:258).

4 §  I tomtboken redovisas

 1. fastighet som helt eller till huvudsaklig del ligger på kvartersmark för bebyggelse och
 2. om det är lämpligt, annan fastighet som helt eller till huvudsaklig del ligger på annan kvartersmark eller på mark med kvartersliknande karaktär.

[S2]Första stycket gäller icke fastighet som åsatts registerbeteckning enligt 7--10 §§fastighetsregisterkungörelsen (1974:1059). Är fastigheten införd i tomtboken, får den dock kvarstå där. Förordning (1987:597).

5 §  I stadsägoboken redovisas de fastigheter som ej upptages i tomtboken enligt 4 §.

6 §  har upphävts genom förordning (1987:597).

7 §  Som stadsäga anses i stadsägoboken upptagen fastighet som ej åsatts registerbeteckning enligt 7 - 10 §§fastighetsregisterkungörelsen (1974:1059).

[S2]Som stadsägoenhet redovisas

 1. fastighet som vid utgången av år 1971 är registrerad som stadsägoenhet,
 2. område eller områden som vid registrets uppläggande sammanförts med annat område till en stadsägoenhet men senare avskilts för att bilda stadsäga för sig,
 3. stadsäga som uppkommer genom sammanläggning av stadsägoenhet eller del därav med annan stadsägoenhet eller del därav eller med annan fastighet än stadsäga eller del av sådan fastighet eller
 4. ägovidd eller andel i samfällighet som på grund av fastighetsbildning eller av annan orsak överföres till stadsägoboken och där redovisas som stadsäga. Förordning (1975:1118).

8 §  Stadsregister upplägges på grundval av redovisningen i jordregistret.

9 §  Fråga om rättelse i stadsregister enligt 19 kap. 4 § fastighetsbildningslagen (1970:988) prövas av statens lantmäteriverk. Har oriktighet enligt första stycket i nämnda paragraf uppkommit till följd av skrivfel eller annat sådant förbiseende, får dock fastighetsregistermyndigheten pröva ärendet. Kungörelse (1974:507).

10 §  Är redovisningen i stadsregister ofullständig, får statens lantmäteriverk besluta om komplettering därav. Innan sådant beslut meddelas, skall utredning ske beträffande de omständigheter som är av betydelse i ärendet. Kungörelse (1974:507).

11 §  Statens lantmäteriverk får beträffande vissa slag av ärenden överlåta sin beslutanderätt enligt 9 och 10 §§ till fastighetsregistermyndigheten. Kungörelse (1974:507).

12 §  Statens lantmäteriverk eller fastighetsregistermyndighets beslut enligt denna kungörelse får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Statens lantmäteriverks beslut enligt 1 § överklagas dock hos regeringen.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Förordning (1995:201).

13 §  Kommun har rätt att av statlig myndighet kostnadsfritt få de uppgifter som behövs för upläggande och förande av stadsregister.

14 §  Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna kungörelse meddelas av statens lantmäteriverk. Kungörelse (1974:507).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Stadsregisterkungörelse (1971:1010)

  Övergångsbestämmelse

  Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1972.
  1. Förekommer i författning hänvisning till föreskrift som ersatts genom bestämmelse i denna kungörelse, tillämpas i stället den nya bestämmelsen.
  2. Förrättning för upprättande av registerkarta, som vid utgången av år 1971 ej lett till beslut enligt 9 § fjärde stycket förordningen (1917:281) med närmare föreskrifter om fastighetsregister för stad, avbrytes och handlingarna överlämnas till fastighetsregistermyndig heten.

Ändring, SFS 1973:1170

  Omfattning
  ändr. 2 §

Ändring, SFS 1974:507

  Omfattning
  ändr. 1, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14 §§

Ändring, SFS 1975:1118

  Omfattning
  ändr. 4, 7, 12 §§

Förordning (1987:597) om ändring i stadsregisterkungörelsen (1971:1010)

  Omfattning
  upph. 6 §; ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1990:258) om ändring i stadsregisterkungörelsen (1971:1010)

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1995:201) om ändring i stadsregisterkungörelsen (1971:1010)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
  Omfattning
  ändr. 12 §
  Ikraftträder
  1995-04-01

Ändring, SFS 2000:308

Omfattning
upph.