Upphävd författning

Fastighetsregisterkungörelse (1974:1059)

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1974-12-13
Ändring införd
SFS 1974:1059 i lydelse enligt SFS 1999:730
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Allmänna bestämmelser

1 §  Denna kungörelse avser fastighetsregister som föres med användande av automatisk databehandling.

[S2]Beslut om att fastighetsregister skall föras med användande av automatisk databehandling meddelas av regeringen i varje särskilt fall.

[S3]Om lagringen av uppgifter i fastighetsregister m.m. finns bestämmelser i fastighetsdatakungörelsen (1974:1058). Innehållet i de delar av registret som lagras på maskinläsbart medium skall kunna läsas och ändras med användande av bildskärmsterminal. Förordning (1988:797).

2 §  Varje kommun utgör ett registerområde med samma namn som kommunen.

[S2]Beslutas ändring i den kommunala indelningen, skall redovisningen i fastighetsregistret anpassas till den nya indelningen, när ändringen träder i kraft eller, om detta ej är möjligt, snarast därefter.

3 §  Fastighetsregister består av

 1. huvudregister,
 2. registerkarta (automatisk databehandlad registerkarta),
 3. koordinatregister,
 4. planregister,
 5. kvartersregister,
 6. adressregister och
 7. gemensamhetsanläggningsregister (GA-register).

[S2]Om en registerkarta inte förs med automatisk databehandling skall det i stället finnas en manuellt förd registerkarta som hör till fastighetsregistret. Bestämmelserna i 46 och 47 §§ gäller endast manuellt förda registerkartor.

[S3]Kvartersregister och adressregister förs endast om kommunen begär det. Förs inte kvartersregister men tillämpas beteckningssättet med kvartersnamn enligt 11 §, skall ett register över beslutade kvartersnamn föras. Utöver kvartersnamnet redovisas dels datum och aktbeteckning för beslut angående kvartersindelning och kvartersnamn, dels beteckning på registerkartblad.

[S4]Uppgift om fastighetsbildning, fastighetsbestämning och ledningsrätt anses införd i fastighetsregistret, när uppgiften införts i huvudregistret. Uppgift om åtgärd enligt anläggningslagen (1973:1149) anses införd i fastighetsregistret, när uppgiften införts i huvudregistret eller GA-registret. Förordning (1995:981).

4 §  Fastighetsregister förs av den statliga lantmäterimyndigheten eller av den kommunala lantmäterimyndigheten, där en sådan inrättats. Lantmäteriverket får efter en ansökan från en kommunal lantmäterimyndighet besluta att denna får föra automatiskt databehandlade registerkartor.

[S2]Lantmäteriverket ansvarar för drift och förvaltning av statens system för automatiskt databehandlade registerkartor. En kommunal lantmäterimyndighet som inte använder statens system för automatisk databehandling av registerkartor ansvarar själv för drift och förvaltning av sitt system. Förordning (1995:1476).

4 a §  Efter ansökan från kommunen får Lantmäteriverket besluta att en kommunal myndighet skall föra fastighetsregistrets adressregister och planregister med avseende på beslut om planer och bestämmelser som det ankommer på kommunen att fatta beslut om.

[S2]Om en kommunal lantmäterimyndighet för fastighetsregister i kommunen, får beslutet avses samtliga uppgifter som enligt 33 § skall redovisas i planregistret.

[S3]Befogenhet att föra planregister enligt första och andra styckena får inte omfatta införingar med anledning av ändringar i fastighetsindelningen. Förordning (1995:1476).

5 §  Varje fastighet utgör en registerenhet.

[S2]Mark som är gemensam för flera fastigheter redovisas särskilt. Varje samfällighet utgör därvid en registerenhet. Med samfällighet avses ägolott som vid fastighetsbildning avsatts för visst samfällt ändamål eller område som i annat fall hör till flera fastigheter gemensamt. Bestämmelserna om samfällighet i denna kungörelse äger motsvarande tillämpning i fråga om fristående fiske som är samfällt (fiskesamfällighet). Med fristående fiske avses fiske, som ej ingår i äganderätten till vattenområdet och ej utgör servitut.

[S3]Även fastighet eller samfällighet som ej längre består utgör registerenhet. Föreskrifterna i denna kungörelse gäller i tillämpliga delar för sådan enhet.

6 §  Registerenhet tillhör visst registerområde. Hör delar av samfällighet till skilda registerområden, redovisas varje del som en samfällighet för sig vid tillämpningen av denna kungörelse. Utgöres fastighet endast av andel i samfälld mark inom flera registerområden, hänföres fastigheten till ett av registerområdena.

7 §  Till grund för registerenheters beteckningar indelas registerområde i trakter. Trakt utgöres av en eller flera registerenheter. Trakt skall ha namn om högst tjugo bokstäver (traktnamn). Om särskilda skäl föreligger, får traktnamn ha fler än tjugo bokstäver.

[S2]Indelningen i trakter grundas på indelning i tidigare stadsregisterområden, stadsdelar, byar, gårdar eller därmed jämförliga områden, om ej särskilda skäl föranleder annat.

[S3]Bestämmelser om kvartersindelning och kvartersnamn som grund för registerenheters beteckningar finns i 11 och 12 §§. Förordning (1987:596).

8 §  Fastigheter som hör till samma trakt indelas i block. Block utgöres av en eller flera fastigheter. Block skall ha nummer om högst tre siffror (blocknummer). Inom varje trakt numreras blocken i löpande följd från 1, om ej annan numrering är lämpligare.

[S2]Indelningen i block grundas på fastigheters gemensamma ursprung eller på indelning i kvarter eller eljest på fastigheters inbördes läge. Förordning (1987:596).

9 §  Fastigheterna inom varje block och samfälligheterna inom varje trakt åsättes nummer (enhetsnummer). Fastighets enhetsnummer omfattar högst tre siffror. För varje block respektive trakt sker numreringen i löpande följd från 1, om ej annan numrering är lämpligare.

10 §  Fastighets och samfällighets registerbeteckning utgöres av registerområdets namn, traktnamnet och ett registernummer. Registernumret för fastighet består av blocknumret och enhetsnumret, åtskilda genom kolon. Registernumret för samfällighet består av bokstaven s och enhetsnumret, åtskilda genom kolon. För fiskesamfällighet användes dock fs i stället för s. (Exempel: Uppsala Berga 2:11 eller Berga 2:11 i Uppsala kommun, Uppsala Berga fs:6.)

[S2]Bestämmelser om registerbeteckning för registerenhet i kvarter i vissa fall finns i 11 §. Förordning (1987:596).

11 §  Registerenheter som helt eller till huvudsaklig del ligger på kvartersmark eller på mark med kvartersliknande karaktär får åsättas registerbeteckning med kvartersindelningen och kvartersnamnen som grund, om sådant beteckningssätt tidigare används inom orten.

[S2]Registerenheter med samma kvartersnamn åsätts enhetsnummer enligt 9 §.

[S3]Fastigheters och samfälligheters registerbeteckning utgörs i fall som avses i denna paragraf av registerområdets namn, kvartersnamnet och ett registernummer. Registernumret för en fastighet utgörs av enhetsnumret. I övrigt tillämpas 10 § första stycket. (Exempel: Uppsala Björken 7 eller Björken 7 i Uppsala kommun, Uppsala Björken s:9.) Förordning (1987:596).

12 §  Om kvartersindelningen och kvartersnamnen skall ligga till grund för beteckningarna för registerenheter, skall kvartersmarken indelas i områden, kvarter. Kvarter åsätts kvartersnamn.

[S2]Även annan mark med kvartersliknande karaktär skall indelas i kvarter som åsätts kvartersnamn, om beteckningssättet med kvartersnamn används inom orten.

[S3]Kvarter får inte åsättas samma namn som annat kvarter inom registerområdet. Kvartersnamn får omfatta högst tjugo bokstäver, om inte särskilda skäl föranleder annat. Förordning (1987:596).

13 §  Registerenhet får ej ha samma registerbeteckning som annan registerenhet. Inom registerområde får trakt och i 12 § avsett kvarter ej ha samma namn.

[S2]Kan det antagas att den kommunala indelningen kommer att ändras, bör registerenhet ej åsättas samma trakt- eller kvartersnamn och registernummer som annan registerenhet, vilken genom ändringen kan komma att tillhöra samma registerområde.

14 §  I fastighetsregistret får såsom särskilt namn på fastighet antecknas namn som utgår eller har utgått ur fastighetens registerbeteckning eller bebyggelsenamn med hävd.

15 §  Fastighet, som i sin helhet tagits i anspråk vid fastighetsbildning eller till följd av annan åtgärd ej längre består, skall avregistreras.

[S2]Samfällighet skall avregistreras när all mark som hör till samfälligheten frångått denna.

16 §  Om det framkommer att fast egendom utgör en fastighet för sig utan att vara redovisad som sådan i fastighetsregistret, skall den tas upp i registret, om det kan ske utan skada för fastighetsägare eller rättighetshavare. Innan en fastighet tas upp i registret, skall fastighetsägare och rättighetshavare få tillfälle att yttra sig, om de är kända.

[S2]Är redovisningen i fastighetsregister ofullständig i något annat avseende, får komplettering ske. Innan beslut om detta meddelas, skall de omständigheter som är av betydelse i ärendet utredas. Förordning (1995:1476).

17 §  Beslutas ändring i den kommunala indelningen, skall göras de ändringar i berörda registerenheters trakteller kvartersnamn och registernummer som är nödvändiga med hänsyn till 13 § första stycket.

[S2]Om det är nödvändigt för att främja en ändamålsenlig fastighetsredovisning, får Lantmäteriverket besluta om inrättande av ny trakt. Meddelas sådant beslut, skall trakten åsättas namn enligt 7 §.

[S3]Föreligger särskilda skäl, får traktnamn, kvartersnamn och registernummer ändras även i annat fall än som anges i första stycket.

[S4]Lantmäteriverket beslutar om traktnamn enligt denna paragraf. Innan sådant beslut meddelas, skall Lantmäteriverket inhämta yttrande från berörda fastighetsägare, där så kan ske, samt från riksantikvarieämbetet och ortnamnsarkivet i Uppsala. Berör förslag till inrättande av ny trakt eller ändring av traktnamn ett större antal fastigheter eller kan frågan i annat fall antas ha intresse för kommun, skall behövligt samråd ske med kommunen.

[S5]Berörda fastighetsägare skall på lämpligt sätt underrättas om beslut angående ändrad registerbeteckning. Förordning (1995:1476).

18 §  Frågor om rättelse i fastighetsregister enligt 19 kap.4 och 5 §§fastighetsbildningslagen (1970:988) prövas av lantmäterimyndigheten.

[S2]En fastighet som motsvarar i jordeboken upptaget fiskeri får ej avregistreras förrän fiskeriet uteslutits ur jordeboken. Förordning (1995:1476).

19 §  Lantmäterimyndigheten beslutar i frågor enligt denna kungörelse, om ej annat följer av 4, 4 a eller 17 § eller av tredje stycket denna paragraf.

[S2]Lantmäteriverket får beträffande vissa slag av ärenden överlåta sin beslutanderätt enligt 17 § till lantmäterimyndigheten.

[S3]Kommunfullmäktige eller den kommunala nämnd som fullmäktige utsett därtill beslutar om kvartersindelning och kvartersnamn. Lantmäterimyndigheten skall ges tillfälle att yttra sig i ärenden och skall underrättas om beslutet. Förordning (1995:1476).

20 §  Införing i fastighetsregistret skall ske med angivande av beteckningen på den akt i lantmäterimyndighetens arkiv, från vilken uppgiften i registret härrör.

[S2]Om uppgift hämtas ur akt, som skall arkiveras hos annan myndighet än lantmäterimyndigheten, skall kopia av akten eller utdrag innehållande uppgiften förvaras i lantmäterimyndighetens arkiv och där åsättas särskild beteckning.

[S3]Landmäterimyndighetenss aktbeteckning skall vara unik och får omfatta högst aderton bokstäver, siffror och övriga tecken. Förordning (1995:1476).

21 §  Anteckning om dagen för registrering av förrättning eller åtgärd göres i den akt som ligger till grund för registreringen. Åsättes fastighet, samfällighet eller gemensamhetsanläggning beteckning, antecknas denna i akten. Förordning (1979:11).

Huvudregistret

22 §  I huvudregistret redovisas fastigheter och samfälligheter.

23 §  Redovisningen av fastigheter sker i sexton avdelningar. De olika avdelningarna innehåller uppgift om

[S2]registerbeteckning,

[S3]administrativ tillhörighet m.m.,

[S4]tidigare registerbeteckning,

[S5]ursprung,

[S6]avregistrering,

[S7]adress,

[S8]omfång, läge,

[S9]fristående fiske,

[S10]andel i samfällighet,

[S11]andel i gemensamhetsanläggning,

[S12]skattetal,

[S13]åtgärder,

[S14]avskild mark,

[S15]rättigheter,

[S16]planer, bestämmelser och övriga uppgifter ur planregistret,

[S17]övriga förhållanden. Förordning (1988:797).

24 §  Redovisningen av samfälligheter sker i sexton avdelningar. De olika avdelningarna innehåller uppgift om

[S2]registerbeteckning,

[S3]administrativ tillhörighet m.m.,

[S4]tidigare registerbeteckning,

[S5]ursprung,

[S6]avregistrering,

[S7]adress,

[S8]omfång, läge,

[S9]fristående fiske,

[S10]andel i gemensamhetsanläggning,

[S11]ändamål,

[S12]delägande fastigheter,

[S13]åtgärder,

[S14]avskild mark,

[S15]rättigheter,

[S16]planer, bestämmelser och övriga uppgifter ur planregistret,

[S17]övriga förhållanden. Förordning (1988:797).

25 §  Redovisningen av uppgifter inom de olika avdelningarna sker enligt följande.

[S2]Uppställningen inte med här, ändrad genom SFS 1999:730

[S3]Om särskilda skäl föranleder det, får uppgift som enligt tabellen skall redovisas på enhet i stället redovisas på det registerområde eller den trakt, till vilken enheten hör.

[S4]Innebär åtgärd, som avsett fastighet med mantal eller annat däremot svarande skattetal, att fastighetens andel i samfälligheter och i andra förmåner överförts till annan fastighet, skall vid införing i fastighetsregistret med anledning av åtgärden uppgiften om mantalet eller skattetalet överföras till den andra fastigheten. Förordning (1995:1476).

[S5]26 § har upphört att gälla genom förordning (1979:11).

27 §  I huvudregistrets avdelning för rättigheter redovisas

 1. servitut som tillkommit enligt lagen (1902:71 s. 1), innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar, lagen (1933:269) om ägofred, lagen (1939:608) om enskilda vägar, fastighetsbildningslagen (1970:988), expropriationslagen (1972:719), anläggningslagen (1973:1149), plan- och bygglagen (1987:10) eller motsvarande äldre bestämmelser,
 2. servitut som inskrivits enligt 23 kap.jordabalken eller motsvarande äldre bestämmelser,
 3. nyttjanderätt som tillkommit enligt lagen, innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar, plan- och bygglagen, expropriationslagen, lagen (1995:1649) om byggande av järnväg eller motsvarande äldre bestämmelser,
 4. ledningsrätt enligt ledningsrättslagen (1973:1144).

[S2]Beträffande fastighet, som ingår i vägförening enligt lagen om enskilda vägar eller som deltager i gemensamhetsanläggning enligt anläggningslagen eller motsvarande äldre bestämmelser eller i gemensam anläggning enligt 2 eller 4 kap. lagen om enskilda vägar eller motsvarande äldre bestämmelser redovisas ej servitut som gäller till förmån för eller belastar fastigheten i denna dess egenskap.

[S3]Servitut som skall utövas enbart på eller av samfällighet som upptagits i huvudregistret får redovisas på samfälligheten i stället för på de fastigheter som har del i denna. Vad nu sagts gäller i tillämpliga delar vid redovisning av ledningsrätt. Förordning (1996:5).

27 a §  Om en fastighet, som är belägen i Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens eller Norrbottens län eller i Älvdalens kommun i Dalarnas län, omfattar mark som vid utgången av juni 1992 tillhörde staten, skall uppgift om detta föras in i huvudregistrets avdelning för övriga förhållanden. Uppgiften skall dock föras in endast om annan än staten har beviljats lagfart för fastigheten. Förordning (1996:1251).

28 §  Uppgift som till följd av att registerenhet avregistreras ej längre skall redovisas i huvudregistret skall avföras därifrån. Om uppgift som införes i huvudregistret ersätter där befintlig uppgift, skall den äldre upp giften avföras. Förordning (1979:11).

Koordinatregistret

29 §  Redovisningsenhet i koordinatregistret är fastighet och samfällighet eller, om fastighet eller samfällighet består av flera områden, sådant område.

30 §  I koordinatregistret redovisas koordinater för fastighets eller samfällighets centralpunkt. Består fastighet eller samfällighet av flera områden, sker redovisningen för varje sådant område.

[S2]Uppgift i koordinatregistret skall förutom koordinaterna avse tillämpat koordinatsystem, punkternas beteckningar samt de ytterligare uppgifter som Lantmäteriverket bestämmer. Förordning (1995:1476).

31 §  Uppgift om fastighet eller samfällighet som avregistreras skall avföras ur koordinatregistret. Förordning (1979:11).

Planregistret

32 §  Redovisningsenhet i planregistret är varje särskild plan, bestämmelse eller utredning samt varje särskilt beslut varom enligt 33 § uppgift skall redovisas i registret.

[S2]Även plan, bestämmelse eller beslut som inte längre består, utredning som inte längre är av betydelse eller fornlämning för vilken lagskyddet inte kvarstår utgör redovisningsenhet.

[S3]Redovisningsenhets beteckning i planregistret är beteckningen på den redovisade enhetens arkivakt. Förordning (1988:797).

33 §  I planregistret skall redovisas uppgift om

 1. regionplan och översiktsplan,
 2. detaljplan, områdesbestämmelser och fastighetsplan samt motsvarande äldre planer,
 3. bestämmelse beträffande marks användning som meddelats en1igt miljöbalken, byggnadslagen (1947:385), väglagen (1971:948), lagen (1988:950) om kulturminnen m.m., lagen (1995:1649) om byggande av järnväg samt utredning om tillämpning av 6 kap. 19 § plan- och bygglagen (1987:10) eller motsvarande äldre bestämmelser och utredningar,
 4. beslut om ersättning för gator och andra allmänna platser enligt plan- och bygglagen eller utredning om engångsavgift enligt lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar samt beslut och utredningar av motsvarande art enligt äldre bestämmelser,
 5. skydd för ytvattentäkter och enskilda grundvattentäkter enligt 40 § första stycket 5 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd eller motsvarande äldre bestämmelse,
 6. bearbetningskoncession enligt minerallagen (1991:45) eller lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter,
 7. fast fornlämning.

[S2]I planregistret får redovisas uppgifter om jaktvårds- och fiskevårdsområden. Förordning (1998:907).

34 §  Redovisningen rörande enhet i planregistret skall innehålla uppgift om

 1. beteckningen på planens, bestämmelsens, beslutets eller utredningens arkivakt,
 2. fornlämningsnummer för fast fornlämning,
 3. län och registerområde,
 4. planens, bestämmelsens, beslutets eller utredningens art,
 5. datum för beslut,
 6. datum då tidsbegränsad bestämmelse upphör att gälla,
 7. datum då genomförandetiden för en detaljplan börjar respektive upphör,
 8. datum då en regionplan upphör att gälla,
 9. berörd detaljplan för fastighetsplan och motsvarande uppgift för detaljplan,
 10. särskilda anmärkningar rörande planens, bestämmelsens, beslutets eller utredningens innebörd och omfattning,
 11. aktbeteckning och datum för plan, bestämmelse, beslut eller utredning som ändrats genom eller innebär en förändring av en redovisad enhet,
 12. fastighet, samfällighet och, om kvartersregister förs, kvarter som berörs av planen, bestämmelsen, beslutet eller utredningen,
 13. beteckning på registerkartblad, på vilket eller vilka planen, bestämmelsen, beslutet eller utredningen redovisas,
 14. koordinater för fast fornlämning.

[S2]Om det är lämpligare får redovisning enligt första stycket 12 av berörda fastigheter och samfälligheter i stället innehålla uppgifter om det registerområde eller den trakt som berörs. Om det finns särskilda skäl, får sådan redovisning helt underlåtas. Förordning (1988:797).

35 §  Om en plan, en bestämmelse eller ett beslut har upphävts eller av annan anledning upphört att gälla, skall enheten avregistreras. Detsamma gäller utredning som inte längre är av betydelse eller fornlämning för vilken lagskyddet inte kvarstår.

[S2]Redovisningen rörande en avregistrerad enhet i planregistret skall, med de begränsningar som följer av 34 § andra stycket, innehålla uppgift om dels de förhållanden som avses i 34 § första stycket 1--5, 7 samt 9--14, dels det förhållande som lett till avregistreringen. Förordning (1988:797).

Kvartersregistret

36 §  Redovisningsenhet i kvartersregistret är kvarter.

[S2]Ett kvarters beteckning i kvartersregistret utgörs av registerområdets namn och kvartersnamnet.

[S3]Kommer till följd av ändring i den kommunala indelningen inom område där kvartersnamn ej skall läggas till grund för beteckningarna för fastigheter och samfälligheter skilda kvarter inom registerområde att få samma namn, skall om kommunen ej beslutar ändra namnen, även tätortens namn ingå i beteckningen. Inom område som avses i detta stycke får tätortens namn även i annat fall ingå i kvarters beteckning i kvartersregistret, om det är lämpligt. Förordning (1987:596).

37 §  Redovisningen rörande enhet i kvartersregistret skall innehålla uppgift om

 1. kvarterets beteckning,
 2. nummer som använts för föreslagen fastighet eller samfällighet (lott eller tomt) i fastighetsplan för kvarteret,
 3. beteckning på registerkartblad på vilket kvarteret helt eller delvis redovisas,
 4. i planregistret redovisade planer, bestämmelser, beslut och utredningar som berör kvarteret,
 5. övriga förhållanden av betydelse för kvarteret. Förordning (1987:596).

38 §  Ett kvarter som ej längre består skall avregistreras. Uppgift som till följd av att ett kvarter avregistreras ej längre skall redovisas i kvartersregistret skall avföras därifrån.

[S2]Om uppgift som införs i kvartersregistret ersätter annan uppgift i registret, skall den äldre uppgiften avföras. Förordning (1987:596).

Adressregistret

39 §  Redovisningsenhet i adressregistret är fastighets eller samfällighets adress.

[S2]Redovisningsenhets beteckning i adressregistret utgöres av kommunens namn, adressnamn och adressnummer. Även namn på kommundel får ingå i beteckningen. Förordning (1979:11).

40 §  Redovisningen rörande enhet i adressregistret skall innehålla uppgift om

 1. redovisningsenhetens beteckning,
 2. fastighet eller samfällighet som är belägen på adressen,
 3. att adressen inte utnyttjas. Förordning (1979:11).

41 §  Uppgift i adressregistret som till följd av att ändring skett i namn eller beteckning på gata eller dylikt eller av annan anledning icke är gällande skall avföras ur registret, när uppgiften inte längre behövs. Förordning (1979:11).

GA-registret

42 §  Redovisningsenhet i GA-registret är gemensamhetsanläggning enligt anläggningslagen (1973:1149) eller lagen (1966:700) om vissa gemensamhetsanläggningar.

[S2]Såsom redovisningsenhet skall även upptagas vägförening enligt 3 kap. lagen (1939:608) om enskilda vägar samt gemensam anläggning enligt 2 eller 4 kap. samma lag eller motsvarande äldre bestämmelser, då anläggningen berörts av åtgärd som enligt 45 § anläggningslagen skall redovisas i fastighetsregistret. Sådan anläggning får även i annat fall upptagas i registret. Redovisningen får begränsas till uppgifter som finns tillgängliga.

[S3]Även anläggning och vägförening som ej längre består utgör redovisningsenhet. Förordning (1979:11).

43 §  En redovisningsenhet hänförs till trakt inom vilken enheten är belägen. Inom orter där 11 och 12 §§ tillämpas får redovisningsenheten hänföras till kvarter i vilket enheten helt eller till huvudsaklig del är belägen.

[S2]Redovisningsenheterna inom varje trakt eller kvarter åsättes enhetsnummer i löpande följd från 1.

[S3]Redovisningsenhets beteckning i GA-registret utgöres av registerområdets namn, trakt- eller kvartersnamnet och ett registernummer. Registernumret består av bokstäverna ga och enhetsnumret, åtskilda genom kolon. (Exempel: Uppsala Berga ga: 4 eller Berga ga: 4 i Uppsala kommun.)

[S4]Redovisningsenhet får ej ha samma beteckning som annan redovisningsenhet.

[S5]Beteckning får ändras, om särskilda skäl föreligger. Förordning (1987:596).

44 §  Redovisningen rörande enhet i GA-registret skall innehålla uppgift om

 1. redovisningsenhetens beteckning,
 2. administrativ tillhörighet m.m.,
 3. tidigare beteckning,
 4. beteckning på registerkartblad på vilket enheten redovisas,
 5. ändamål,
 6. fastighet eller annan deltagare i anläggningen eller föreningen,
 7. samfällighetsförenings firma eller namn på liknande sammanslutning,
 8. förrättning eller annan åtgärd som berör enheten med uppgift om åtgärdens art, datum för registrering och aktbeteckning,
 9. rättighet som redovisas i huvudregistret och som berör enheten med uppgift om rättighetstyp, ändamål, härskande eller tjänande enhet och aktbeteckning,
 10. övriga förhållanden av betydelse för enheten.

[S2]Beröres tomträtt av åtgärd enligt anläggningslagen (1973:1149), skall åtgärden redovisas såsom avseende den fastighet i vilken tomträtten inskrivits. Förordning (1979:11).

45 §  Upphäves eller förfaller anläggningsbeslut eller motsvarande beslut, skall redovisningsenheten avregistreras.

[S2]Redovisningen rörande avregisterad enhet i GA-registet skall innehålla uppgift om

 1. redovisningsenhetens beteckning,
 2. administrativ tillhörighet m.m.,
 3. tidigare beteckning,
 4. avregistrering,
 5. ändamål,
 6. förrättning eller annan åtgärd som berör enheten med uppgift om åtgärdens art, datum för registrering och aktbeteckning,
 7. övriga förhållanden av betydelse för enheten. Förordning (1979:11).

Registerkartan

46 §  Registerkartan skall utgöra ett systematiskt uppbyggt bladindelat kartverk. Kartverket upprättas på grundval av en karta eller motsvarande utgångsmaterial.

[S2]Beträffande varje kartblad skall anges när det har tagits i bruk. Förordning (1979:11).

47 §  Registerkartans skilda blad skall beroende på förhållandena upprättas i någon av följande skalor: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10000, 1:20000, 1:50000 eller 1:100000. Om särskilda skäl föreligger, får i stället för skalorna 1:500 och 1:5000 användas skalorna 1:400 respektive 1:4000.

48 §  På registerkartan skall redovisas

 1. gränser och beteckningar för i huvudregistret redovisade bestående fastigheter och samfälligheter,
 2. områden för servitut som avses i 27 § första stycket 1,
 3. områden för nyttjanderätt som avses i 27 § första stycket 3,
 4. områden och beteckningar för bestående enheter i GA-registret,
 5. områden för ledningsrätt som avses i 27 § första stycket 4,
 6. områden för vägrätt enligt väglagen (1971:948), dock endast på karta i skala 1: 2000 eller större,
 7. uppgifter som är redovisade i planregistret enligt 33 § första stycket 2 7 och andra stycket,
 8. kvartersindelningen och kvartersnamnen enligt 12 §,
 9. indelningen i län, kommuner och församling inom Svenska kyrkan,
 10. indelningen i socknar vid den tidpunkt då fastighetsregistret började föras,
 11. allmänna vägar och strandlinjer samt andra terrängdetaljer i den omfattning som krävs för orienteringen.

[S2]Utöver vad som anges i första stycket får på registerkartan redovisas uppgifter med anknytning till fastigheter och samfälligheter, såsom adresser enligt adressregistret, jaktvårdsområden och gränspunkter, samt annan administrativ indelning än som avses i första stycket. Förordning (1999:730).

49 §  Registerkartans innehåll får delas upp på skilda kartversioner.

50 §  Redovisningen på registerkartan får förenklas eller underlåtas, om det påkallas av kartans skala eller annan särskild omständighet.

51 §  Uppgift som skall redovisas både i fastighetsregistret och på registerkartan skall införas på kartan i omedelbar anslutning till införandet i fastighetsregistret.

52 §  Upprättande eller renovering av registerkartan skall ske enligt en av lantmäterimyndigheten efter samråd med Lantmäteriverket upprättad plan. Förordning (1995:1476).

Dagbok

53 §  Över fastighetsregistreringsärenden skall föras dagbok, som utvisar dagen då ärende kommit in eller, om ärendet anmälts av en lantmäterimyndighet, då sådan anmälan gjorts, vilka åtgärder som har vidtagits, vilka handlingar som har kommit in eller upprättats samt dagen för ärendets avgörande.

[S2]Dagboken upprättas enligt formulär och föreskrifter som fastställs av Lantmäteriverket. Förordning (1995:1476).

54 §  Uppgift som skall införas i huvudregistret, koordinatregistret, planregistret, kvartersregistret eller GA-registret skall införas och lagras i ett för ändamålet avsett minne (mellanlagringsminne). Över införingen i mellanlagringsminnet skall omedelbart upprättas särskild uppgift (kontrollblad) med användande av terminalskrivare. Införingen skall granskas och godkännas av den som fattat beslutet om registrering. Godkännandet sker genom att kontrollbladet signeras.

[S2]När registrering skall äga rum, skall de ärenden i vilka godkännande enligt första stycket föreligger anmälas för registrering i fastighetsregistret enligt 60 §. Som registreringsdag skall därvid anges den dag uppgifterna kommer att finnas tillgängliga i fastighetsregistret. Kan till följd av tekniskt fel eller av annan anledning uppgift icke föras in i fastighetsregistret den angivna dagen, skall lantmäterimyndigheten ange ny registreringsdag.

[S3]När automatiskt databehandlad registerkarta enligt 3 § förs, får uppgifter till koordinatregistret hämtas från den. Förordning (1995:1476).

55 §  Uppgifter om utredning som skall redovisas i planregistret enligt 33 § 4 hämtas ur handling som upprättats av den kommunala myndighet, som ansvarar för uppgifterna, och som överlämnats till lantmäterimyndigheten med begäran om registrering. Förordning (1995:1476).

[S2]Särskilda bestämmelser om förteckning till grund för koordinatregister

56 § har upphävts genom förordning (1988:797).

Särskilda bestämmelser om förteckning till grund för adressregister

57 §  Uppgift som skall införas i adressregistret hämtas ur adressförteckning eller annan handling som upprättats av den kommunala myndighet, som ansvarar för uppgifterna, och som överlämnats till lantmäterimyndigheten med begäran om registrering. Förordning (1995:1476).

Samordning av registerföring i vissa fall

58 §  Berör fastighetsregistreringsärende registerenheter inom fler än en lantmäterimyndighetens område, skall registreringen samordnas. Därvid skall iakttagas att uppgifter som avses 3 § fjärde stycket registreras samma dag vid samtliga berörda myndigheter. Förordning (1995:1476).

Underrättelseskyldighet

59 §  Beträffande ändring i fastighetsregistret som rör indelningen i fastigheter eller som medför ny beteckning för fastighet skall lantmäterimyndigheten lämna uppgift till inskrivningsmyndigheten och skattemyndigheten. Sådan uppgift skall på begäran av lantmäterimyndigheten framställas av Lantmäteriverket och av verket överlämnas till vederbörande myndighet.

[S2]Uppgift till inskrivningsmyndighet lämnas till inskrivningsmyndighetens terminal samma dag som registrering sker i fastighetsregistret och skall innehålla

 1. fastighetsregisterbeteckning samt, om fastigheten nybildats eller avregistrerats, uppgift härom,
 2. ny fastighets ursprung,
 3. fastighets areal,
 4. åtgärd och datum för registrering,
 5. annan än lagfaren ägares person- eller organisationsnummer, där sådant finns, samt namn och adress,
 6. om förordnande enligt 10 kap. 9 § andra stycket fastighetsbildningslagen (1970:988) meddelats, uppgift härom,
 7. underrättelse som lantmäterimyndighet enligt särskilda bestämmelser skall lämna till inskrivningsmyndighet,

[S3]Uppgift till skattemyndigheten lämnas på ADB-medium senast 14 dagar efter den dag registreringen skett. Uppgiften skall innehålla

 1. åtgärd och datum för registrering,
 2. kommun och församling inom Svenska kyrkan,
 3. fastighets registerbeteckning samt uppgift om att fastigheten är ny, befintlig, omregistrerad eller avregistrerad,
 4. för omregistrerad fastighet, fastighetens tidigare registerbeteckning,
 5. befintlig fastighets arealändring,
 6. fastighets areal,
 7. typkod,
 8. annan än lagfaren ägares person- eller organisationsnummer, där sådant finns, samt namn och adress,
 9. om förordnande enligt 10 kap. 9 § andra stycket fastighetsbildningslagen (1970:988) meddelats, uppgift om detta,
 10. underrättelse som lantmäterimyndighet enligt särskilda bestämmelser skall lämna till skattemyndighet,

[S4]Uppgift om samfällighet och gemensamhetsanläggning lämnas till skattemyndigheten i den utsträckning lantmäteriverket efter samråd med Riksskatteverket föreskriver. Förordning (1999:730).

Registrering i fastighetsregistret

60 §  Registrering i huvudregister, koordinatregister, planregister, kvartersregister och GA-register verkställs av Lantmäteriverket efter särskild anmälan (dagsgodkännande) från lantmäterimyndigheten.

[S2]Dagsgodkännande lämnas med användande av lantmäterimyndighetens terminal. Förordning (1995:1476).

61 §  Chefen för en lantmäterimyndighet och andra tjänstemän hos lantmäterimyndighet som är behöriga att lämna dagsgodkännande skall tilldelas personlig lösen, utan vilken godkännande inte kan lämnas.

[S2]Bestämmelser om fastställande av lösen m.m. finns i fastighetsdatakungörelsen (1974:1058). Förordning (1995:1476).

62 § har upphävts genom förordning (1988:797).

63 §  Registrering i adressregistret verkställes av lantmäterimyndigheten. Om det är lämpligare, får dock myndigheten överlämna adressförteckning eller annan handling som avses i 57 § till Lantmäteriverket för registrering. Förordning (1995:1476).

Övriga bestämmelser

64 §  Registerkartan och de för dess upprättande tillkomna handlingarna samt lantmäterimyndighetens akter skall förvaras i brandskyddad lokal. Vad som nu sagts skall även gälla äldre fastighetsregister (jordregister och stadsregister) med därtill hörande kartor och handlingar.

[S2]Det åligger lantmäterimyndigheten att föra förteckning över de kartor och handlingar som ställts under myndighetens vård. Förordning (1995:1476).

65 §  Lantmäteriverkets eller lantmäterimyndighetenss beslut enligt denna kungörelse får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Förordning (1995:1476).

66 §  Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna kungörelse meddelas av Lantmäteriverket.

[S2]Om det finns särskilda skäl, får Lantmäteriverket medge undantag från bestämmelser i denna kungörelse. Förordning (1995:1476).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Fastighetsregisterkungörelse (1974:1059)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna kungörelse träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
  2. Samfällighet, som icke redovisas i jordregister eller stadsregister när fastighetsregister börjar föras efter beslut enligt 1 § andra stycket, upptages, om ej särskilda skäl föranleder annat, i huvudregistret när den berörts av åtgärd varom uppgift skall införas i registret eller när det är lämpligt med hänsyn till väntad fastighetsbildning eller annat förhållande.
  3. Vid redovisning av servitut som avses i 27 § första stycket 2 får utan hinder av 25 § första stycket såsom härskande fastighet tills vidare anges fastighet som avregistrerats när fastighetsregister börjar föras efter beslut enligt 1 § andra stycket. Om härskande fastighets registerbeteckning vid nyssnämnda tidpunkt icke framgår av fastighetsboken eller tomträttsboken, får uppgiften utelämnas.
  4. har upphävts genom förordning (1987:596).
  5. har upphävts genom förordning (1987:596).
  6. har upphävts genom förordning (1979:11).

Ändring, SFS 1975:1112

  Omfattning
  ändr. 25, 59 §§, 2, 3 p övergångsbest.; nya 4-6 p övergångsbest.

Ändring, SFS 1975:1116

  Omfattning
  ikrafttr. av del av 1974:1059

Förordning (1978:83) om ikraftträdande av vissa bestämmelser i fastighetsregisterkungörelsen (1974:1059)

  Omfattning
  ikrafttr. av del av 1974:1059

Förordning (1979:11) om ändring i fastighetsregisterkungörelsen (1974:1059)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft, såvitt avser 37 och 38 §§ samt bestämmelserna om kvarter i 34 §, den dag regeringen bestämmer och i övrigt den 1 februari 1979.
  Omfattning
  upph. 26 §, 6 p övergångsbest.; ändr. 3, 11, 12, 16-19, 21, 23-25, 27, 28, 31, 34, 37-46, 48, 58, 59, 63 §§; ikrafttr. av del av 1974:1059; omtryck

Förordning (1980:690) om ikraftträdande av vissa bestämmelser i fastighetsregisterkungörelsen (1974:1059)

  Omfattning
  ikrafttr. av del av 1974:1059

Förordning (1983:798) om ändring i fastighetsregisterkungörelsen (1974:1059)

  Omfattning
  ändr. 33 §
  Ikraftträder
  1984-01-01

Förordning (1987:596) om ändring i fastighetsregisterkungörelsen (1974:1059)

  Omfattning
  upph. 4, 5 p övergångsbest.; ändr. 3, 7, 8, 10-12, 19, 25, 27, 32-38, 43, 48, 55, 59 §§
  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1988:797) om ändring i fastighetsregisterkungörelsen (1974:1059)

  Omfattning
  upph. 56, 62 §§; ändr. 1, 23-25, 32-35, 48, 54, 60 §§, rubr. närmast före 54 §; ny 4 a §
  Ikraftträder
  1988-09-01

Förordning (1988:1191) om ändring i fastighetsregisterkungörelsen (1974:1059)

  Omfattning
  ändr. 33 §
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1990:267) om ändring i fastighetsregisterkungörelsen (1974:1059)

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1990:1263) om ändring i fastighetsregisterkungörelsen (1974:1059)

  Omfattning
  ändr. 59 §
  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1991:779) om ändring i fastighetsregisterkungörelsen (1974:1059)

  Omfattning
  ändr. 59 §
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1992:967) om ändring i fastighetsregisterkungörelsen (1974:1059)

  Omfattning
  ny 27 a §
  Ikraftträder
  1992-10-15

Förordning (1993:1205) om ändring i fastighetsregisterkungörelsen (1974:1059)

  Omfattning
  ändr. 3, 4 §§
  Ikraftträder
  1994-01-01

Förordning (1995:203) om ändring i fastighetsregisterkungörelsen (1974:1059)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
  Omfattning
  ändr. 65 §
  Ikraftträder
  1995-04-01

Förordning (1995:981) om ändring i fastighetsregisterkungörelsen (1974:1059)

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1995-10-01

Förordning (1995:1476) om ändring i fastighetsregisterkungörelsen (1974:1059)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.
  2. Vad som sägs om lantmäterimyndigheter gäller även i fråga om fastighetsregistermyndigheter och fastighetsbildningsmyndigheter som inrättats enligt lagen (1971:133) om kommunal fastighetsbildningsmyndighet och fastighetsregistermyndighet.
  Omfattning
  ändr. 4, 4 a, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 30, 33, 48, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66 §§
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (1996:5) om ändring i fastighetsregisterkungörelsen (1974:1059)

  Omfattning
  ändr. 27, 33 §§
  Ikraftträder
  1996-02-01

Förordning (1996:1251) om ändring i fastighetsregisterkungörelsen (1974:1059)

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:2, Prop. 1995/96:224, Bet. 1996/97:BoU4
  Omfattning
  ändr. 27 a §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1998:907) om ändring i fastighetsregisterkungörelsen (1974:1059)

Omfattning
ändr. 33 §
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1999:730) om ändring i fastighetsregisterkungörelsen (1974:1059)

Omfattning
ändr. 25, 48, 59 §§
Ikraftträder
2000-01-01

Ändring, SFS 2000:308

Omfattning
upph.