Upphävd författning

Förordning (1917:281) med närmare föreskrifter om fastighetsregister för stad

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1917-05-12
Ändring införd
SFS 1917:281 i lydelse enligt SFS 1995:367
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  har upphävts genom kungörelse (1971:1011).

1 kap. Om registerkarta, om förteckningar över samfälligheter (bihang B) och gemensamhetsanläggningar (bihang GA) samt om vissa beteckningar

2 §  1 mom. Vid upprättande av registerkarta skola fastigheters och samfälligheters gränser samt de registerbeteckningar, varunder fastigheterna och samfälligheterna upptagas i fastighetsregistret, utmärkas å kartan.

[S2]Nummer å fastighet, i vars registerbeteckning kvartersnamn ingår, skall genom understrykning skiljas från nummer å annan fastighet.

[S3]Införes anteckning om servitut i fastighetsregistret, skall servituts områdets gränser utmärkas å registerkartan, om så kan ske. Inom området utsättes beteckningen Serv.

[S4]Å registerkartan skola, om så lämpligen kan ske, utmärkas dels grän serna för område som upplåtits för gemensamhetsanläggning upptagen i bihang GA samt anläggningens registerbeteckning, dels gränserna för ledningsrättsområde samt beteckningen Lr. Kungörelse (1974:149).

2 §  2 mom. Registerkarta skall dessutom uppta:

 1. detaljplan och områdesbestämmelser samt motsvarande äldre planer,
 2. fastighetsplan och motsvarande äldre plan,
 3. märkligare offentliga byggnader,
 4. allmänna vägar, till de delar nyttjanderätt till mark förvärvats för dem eller vägrätt föreligger.

I fråga om planer som avses i första stycket a) skall på registerkartan utmärkas gränser för

 1. kvartersmark och indelningen i kvarter,
 2. allmänna platser såsom gator, vägar, torg och parker samt
 3. vattenområden.

I fråga om fastighetsplan redovisas gränser för och beteckningar på föreslagna fastigheter eller samfälligheter (lotter).

Beträffande äldre planer får tidigare redovisningssätt behållas.

Om en på kartan utmärkt planlinje sammanfaller med gränsen för en fastighet eller en samfällighet, skall detta förhållande framgå av kartan. Framgår inte de yttre gränserna för planområdet genom utmärkandet skall de särskilt utmärkas på kartan.

Till registerkartan får upprättas en bestämmelsekarta som redovisar sådana uppgifter som avses i 33 § första stycket 2--7 och andra stycket fastighetsregisterkungörelsen (1974:1059). Förordning (1988:795).

2 §  3 mom har upphävts genom förordning (1987:600).

2 §  4 mom. Är stad delad i flera församlingar, skall namnen på församlingarna samt gränserna mellan dem tydligt utmärkas på registerkartan. Namn på förstäder, på sjöar, vattendrag, öar och holmar, på kvarter, på gator, parker och andra allmänna platser samt på ägotrakter, stadsdelar och rotar, för vilka numrering skett, skall också utsättas på registerkartan.

Har numrering av stadsägor skett inom ägotrakt eller har kvarter numrerats inom särskild stadsdel eller rote, skall, där så erfordras, ägotraktens, stadsdelens eller rotens begränsningslinjer utmärkas på registerkartan.

Berg, mossar m.m. får upptas på registerkartan, där det prövas kunna i väsentlig mån underlätta återfinnandet av särskilda fastigheter. Förordning (1987:600).

2 §  5 mom. har upphävts genom kungörelse (1971:1011).

2 §  6 mom. Registerkarta fördelas på det antal blad med högst 80x100 centimeters ytterformat och 60x80 centimeters rityta som använd skala gör erforderligt. Kartbladen numreras med arabiska siffror. Kungörelse (1919:676).

2 §  7 mom. Å registerkarta eller särskilt blad av sådan karta skall finnas förklaring över de beteckningar för gränslinjer m.m., som användas å kartan.

2 §  8 mom. Om utmärkande å registerkarta av förändringar i fastighetsindelningen, som tima efter kartans upprättande, stadgas i 23-25 §§.

3 §  För samfälligheterna skall ägoförteckning upprättas enligt formulär 6 (bihang B) och för varje med särskild beteckning å registerkartan utmärkt område angivas dess areal samt ändamål, för vilket området må vara avsatt, ävensom skifteslag eller fastigheter, varför området undantagits eller eljest är samfällt, så ock mätningsförrättning, vid vilken området undantagits eller lämnats oskiftat.

[S2]Där ej uppgift om areal, som införes i ägoförteckning, grundas å handlingar vid mätningsförrättning, som är anmärkt i samma förteckning, angives i kolumnen för särskilda anteckningar, varifrån uppgiften är hämtad. Saknas uppgift om areal, varde det likaledes anmärkt i ägoförteckningen. Är kartan fördelad på flera blad, skall tillika angivas å vilket kartblad området är avfattat. Kungörelse (1971:1011).

3 a §  För registrering enligt anläggningslagen (1973:1149) skall upprättas förteckning över gemensamhetsanläggningar enligt vid denna kungörelse fogat formulär 16 (Bihang GA). Anvisningar till formuläret meddelas av statens lantmäteriverk.

[S2]I bihang GA få, utan samband med registrering enligt anläggningslagen, redovisas gemensamma anläggningar enligt lagen (1966:700) om vissa gemensamhetsanläggningar samt 2 och 4 kap. lagen (1939:608) om enskilda vägar och motsvarande äldre bestämmelser.

[S3]Redovisningen av anläggning som ej är inrättad enligt anläggningslagen får begränsas till uppgifter som finnas tillgängliga. Kungörelse (1974:508).

[S4]4 § har upphävts genom kungörelse (1971:1011).

[S5]5 § har upphävts genom kungörelse (1971:1011).

6 §  Om kvartersindelning och kvartersnamn skall ligga till grund för beteckningarna för registerenheter, skall kvartersmarken indelas i områden, kvarter. Kvarter åsätts kvartersnamn.

[S2]Även annan mark med kvartersliknande karaktär skall indelas i kvarter som åsätts kvartersnamn, om det behövs för redovisning enligt 4 § första stycket 2 stadsregisterkungörelsen (1971:1010).

[S3]Kvarter får inte åsättas samma namn som annat kvarter eller trakt inom kommunen. Förordning (1987:600).

7 §  Registerbeteckningen för fastighet, som redovisas i tomtboken, utgörs av kvartersnamnet och ett enhetsnummer. Fastigheterna inom ett kvarter numreras i löpande följd från 1, om inte annan numrering är lämpligare.

[S2]Inom område, där stadsdels- eller rotebeteckning tidigare fogats till kvartersnamn, får även sådan beteckning ingå i registerbeteckning enligt första stycket (t. ex. "Bryggaren 2 å Kungsholmen").

[S3]Första och andra styckena gäller inte fastighet, som åsatts beteckning enligt 7--10 §§fastighetsregisterkungörelsen (1974:1059). Andra stycket gäller inte heller fastighet som åsatts beteckning enligt 4 a § kungörelsen (1968:379) om uppläggande av nytt fastighetsregister, m.m. Förordning (1987:600).

8 §  För stadsäga utgöres registerbeteckningen av ordet stadsägan och nummer (t.ex. "stadsägan 100" eller "statsägan 1 + 106") med tillägg av littera, där sådan efter vad i 17 § sägs skall åsättas. Har numrering skett särskilt för viss församling eller ägotrakt, skall församlingens eller ägotraktens namn ingå i registerbeteckningen. Kungörelse (1971:1011).

8 a §  När gemensamhetsanläggning upptages i bihang GA, åsättes den registerbeteckning. Bestämmelserna i 43 § fastighetsregisterkungörelsen (1974:1059) äga därvid motsvarande tillämpning. Åsättes anläggningen ej kvartersnamn och har beslut om traktnamn och traktindelning ej meddelats, skall registerområdets namn användas som traktnamn. Förordning (1975:1119).

[S2]9 § har upphävts genom kungörelse (1971:1011).

[S3]9 a § har upphävts genom kungörelse (1971:1011).

10 §  Uppläggen i tomtboken skola, på sätt det vid denna förordning fogade formulär 1 närmare utvisar, fördelas i avdelningar för kvarter (avdelning A) och för tomter (avdelning B).

[S2]Vid tomtbokens första uppläggande varde uppläggen för de särskilda kvarteren, där kvarteren hava viss nummerföljd, bestämd för staden i dess helhet eller särskild stadsdel, ordnade efter motsvarande grund men eljest efter kvarterens belägenhet å marken eller i bokstavsföljd efter kvarterens namn samt tomterna införda efter nummerföljd å uppläggen för de kvarter, till vilka de höra.

[S3]Ordningen för kvarter, som tillkomma efter tomtbokens första uppläggande, bestämmes av tiden för deras upptagande i tomtboken.

[S4]Där indelning i byggnadskvarter ej förekommer, äger länsstyrelsen meddela föreskrift, efter vilken grund uppläggen i tomtyboken skola ordnas.

[S5]Till varje upplägg anslås det antal blad, vart för sig bestående av två vid bokens öppnande i dagen liggande sidor, som prövas erforderligt med hänsyn till dels antalet tomter inom vederbörande kvarter dels behovet av utrymme för införing av förändringar.

[S6]Delas tomtboken i flera band, lämnas vid bokens första uppläggande i slutet av varje band blad till en femtedel av hela antalet blad i bandet oskrivna att användas till fortsättning av de i bandet införda upplägg eller till framdeles behövliga nya upplägg för kvarter inom området, för vilket bandet är avsett.

[S7]Överskriften till avdelningen A å första bladet inom ett upplägg skall angiva namnet å det kvarter, för vilket upplägget är avsett, så ock, där staden är delad i flera församlingar, vill vilken församling kvarteret hör.

[S8]Är kartan fördelad å flera blad, skall samma överskrift därjämte utvisa å vilket kartblad kvarteret är avfattat. Å efterföljande blad skall överskriften till avdelningen A genom angivnade av kvarterets namn utvisa, till vilket upplägg samma blad hör.

[S9]Inom avdelningen B införes såsom överskrift för varje tomt dess registerbeteckning. Äro ej alla i ett kvarter ingående tomter avfattade å samma kartblad, angives kartbladets nummer i överskriften för varje tomt. Kungörelse (1964:687).

11 §  I avdelningen A införes efter tidsföljd i vänstra kolumnen anteckningar om beslut, varigenom stadsplan eller tomtindelning, som rör kvarteret, fastställts eller ändrats, om beslut, varigenom fastställts byggnadsplan, i enlighet varmed tomtindelning inom kvarteret ägt rum, samt om sådana byggnadsbestämmelser, som i enlighet med äldre stadganden meddelats för kvarteret eller tomt därinom, samt i högra kolumnen anteckningar om sådana byggnadsbestämmelser, som enligt länsstyrelsen förordnande skola anmärkas i registret, så ock huruvida kvarteret är att hänföra till gammal eller ny stadsdel.

[S2]Anteckningarna i avdelningen A om byggnadsbestämmelser skola innehålla beteckning å vederbörande beslut jämte uppgift angående år och dag, då beslutet meddelats, samt hänvisning till registerakt, där sådan finnes.

[S3]Där indelning i byggandskvarter ej förekommer äger länsstyrelsen förordna, på vilka upplägg anteckningar av den beskaffenhet, som i denna § avses, skola införas.

12 §  I avdelningen B må efter ty länsstyrelsen bestämmer för varje tomt anslås hela utrymmet å ett blad eller ock flera tomter upptagas å samma blad i särskilda rum, som bildas genom tvärlinjer över bladets båda sidor.

[S2]Vid tomtbokens första uppläggande antecknas i kolumn 4 tomtens areal och i kolumn 5 längden av tomtens särskilda sidor i överensstämmelse med därom i förteckningen enligt formulär 10 gjord införing eller, där sådan förteckning ej upprättats, efter tomtindelningshandlingar eller efter tomtkartor med tillhörande beskrivningar. Grundar sig den införing ej å mätning, varom kolumn 3 lämnar upplysning, skall i kolumn 7 antecknas, vid vilken mätning areal eller sidomått beräknats.

[S3]Är tomten eller någon del därav ofri, skall anteckning om förhållandet ske i kolumn 4; tillhör i sådant fall grunden annan än staden, antecknas ägaren i kolumn 7.

[S4]Ingår tomt i område, som hör till statens järnvägar eller varå lagfart i särskild ordning beviljats för järnväg, skall anteckning därom likaledes ske i kolumn 7 med hänvisning till upplägg i stadsägoboken, varå järnvägens område är upptaget.

[S5]Där tomten, sådan den upptagits i tomtboken, icke till sina gränser överensstämmer med senast fastställda tomtindelning, anmärkes det i kolumn 7 genom hänvisning till tomtbildningslängden.

[S6]Har före tomtbokens uppläggande från tomt avstyckats område, som skall redovisas å annat ställe i fastighetsregistret, och har återstoden av tomten varken bildat ny tomt ensam för sig eller i förening med annan mark eller uteslutits ur tomtindelning, skall sagda återstod upptagas i tomtboken under den ursprungliga tomtens beteckning. I sådant fall omslutas överskriften samt anteckningarna i kolumnerna 1-3 med klammer i rött och införes i kolumn 4 arealen för vad av tomten kvarstår i rummet, varemot anteckning i kolumn 5 ej verkställes. Utgöres återstoden av tomten av flera områden, anmärkes antalet av den i kolumn 7. I denna kolumn skall ock göras hänvisning till ställe i fastighetsregistret, varest frånstyckat område är redovisat. Vad sålunda föreskrivits skall i tillämpliga delar gälla, då tomts område undergått ändring genom laga skifte eller ägoutbyte och tomten i sitt sålunda förändrade skick varken uppgått i ny tomt enligt gällande tomtindelning eller uteslutits ur sådan indelning, samt då område sammanförts med tomt enligt lagen om sammanföring av samfälld vägmark med angränsande fastighet m.m.

[S7]Är viss jord med tomt oskiljaktigt förenad eller hör till tomt andel i samfälld, i staden belägen mark, eller har för tomt utbrutits andel i sådan mark, införes anteckning därom i kolumn 7 med hänvisning till vederbörande upplägg i stadsägoboken eller, där fråga är om samfälld mark, till det rum i ägoförteckning enligt formulär 6 eller uti den i § 38 mom. 3 i förordningen angående jordregister omförmälda förteckning, där det samfällda området är upptaget. Har tomten med föranledande av 1 § fjärde stycket i lagen om delning av fastighet vid ändring i rikets indelning m.m. bibehållits vid andel i samfälld mark, som är belägen utom staden, antecknas i kolumn 7 den samfällda markens belägenhet, varjämte hänvisning göres, där marken är belägen inom område av annan stad, för vilket fastighetsregister såsom för stad föres, till dess rum i bihang B till fastighetsregistret för den staden, men eljest till dess rum uti den i § 38 mom. 3 i förordningen angående jordregister omförmälda förteckningen. Har tomten utbrutits vid mätningsförrättning, antecknas i kolumn 7 förrättningens art samt tiden då den fastställts eller, där fastställelse ej ifrågakommer, blivit avslutad, skifteslittera, skattetal, om sådan finnes åsatt, samt hänvisning till förrättningsakten. Kungörelse (1964:687).

13 §  Där tomt styckats i flera tomter eller ock flera tomter sammanlagts till en tomt, skall varje sålunda bildad tomt, då registrering därav enligt 7 kap. 3 § lagen om fastighetsbildning i stad skall äga rum, införas å första lediga plats å upplägget för vederbörande kvarter. Vid registreringen skall iakttagas att de förutvarande anteckningarna för varje styckad eller med annan sammanlagd tomt överlinjeras med rött.

[S2]Har eljest visst område lagts till tomt eller därifrån avskilts, skola de förutvarande anteckningarna för tomten i kolumnerna 1-5 överlinjeras med rött samt ny registrering av tomten äga rum, dock att, när området avskilts från tomt och vad av tomten återstår varken är avsett att ensamt eller i förening med annan mark utgöra tomt eller uteslutits ur tomtindelning, anteckningarna i sagda kolumner icke överlinjeras förrän jämväl återstoden av tomten kan avföras, utan varde i stället i avbidan därå beträffande överskriften och anteckningarna i kolumnerna 1-3 så förfaret, som i 12 § näst sista stycket är stadgat för det fall, att sådan delning av tomtområde ägt rum före tomtbokens uppläggande. då område sammanförts med tomt enligt lagen om sammanföring av samfälld vägmark och av järnvägsmark med angränsande fastighet m.m. skall tillika i kolumn 7 anteckning ske om dagen, då beslutet om sammanföring vunnit laga kraft, och hänvisning göras till det ställe i fastighetsregistret, där området varit redovisat. Vid ny registrering av tomt, vars registerbeteckning ej undergått förändring, vare införande av ny överskrift ej erforderligt, utan så är att överföring till annat blad ifrågakommer eller ock jämväl annan tomt än den, som undergått förändring, varit upptagen å samma blad som denna.

[S3]Tomt eller del därav, som till följd därav att stadsplan upphävts eller ändrats eller byggnadsplan upphört att gälla uteslutits ur tomtindelning, skall avföras ur tomtboken och efter omständigheterna överföras till stadsägoboken eller till bihang C.

[S4]Anteckning om anledningen till ändrad registrering göres i kolumn 7.

[S5]Kan enlig 7 kap. 3 § i lagen om fastighetsbildning i stad registrering ej omedelbart äga rum av sådan förändring av tomts område, som ovan sägs, skall förändringen anmärkas i kolumn 7 av tomtboken med hänvisning till tomtbildningslängden; och skall, där från tomt, som icke tillhör staden, enligt fastställd stadsplan område skall avskiljas för att läggas till gata eller dylikt, registrering i tomtboken av sagda förändring ej ske annorledes än i nämnda kolumn förrän staden sökt lagfart å området. Tomt, som genom sammanläggning eller annan förändring skall bildas, varde i avbidan på fullständig registrering i tomtboken upptagen i tomtbildningslängden.

[S6]Har, sedan lagfart beviljats å fång till område av rättsligen bestående tomt, vilket avstyckats genom ännu ej rättsligen genomförd tomtindelning, denna indelning i följd av ny tomtindelning eller eljest förfallit, skall i samband med den förfallna tomtindelningens uteslutande ur tomtbildningslängden det sålunda lagfarna området, om det i sin helhet uteslutits ur tomtindelning, efter omständigheterna överföras till stadsägoboken eller bihang C, samt eljest registreras med ledning av bestämmelserna i 12 § sjätte stycket; dock att i sistnämnda fall jämväl må så förfaras, att registreringsåtgärden inskränkes till anteckning om lagfarten i kolumn 7 av upplägget för tomten i tomtboken. Kungörelse (1965:197).

[S7]14 § har upphävts genom kungörelse (1971:1011).

15 §  Över de i tomtboken upptagna fastigheter skall föras register, omfattande de särskilda tomternas registerbeteckningar ävensom de namn, som införts i kolumn 7.

[S2]Registret föres enligt formulär 4 eller med användande av så kallat kortsystem.

Om stadsägoboken

16 §  I stadsägoboken som föres enligt formulär 2, skall särskilt upplägg göras för varje stadsägoenhet.

[S2]Uppläggen för de särskilda stadsägoenheterna ordnas efter enheternas nummerföljd. I fall, då numrering skett särskilt för församlingar eller ägotrakter, skola dock uppläggen ordnas efter motsvarande grund, varvid ordningen mellan församlingar eller ägotrakter bestämmes på sätt för varje stad prövas lämpligt, och må, om numreringen skett i fortlöpande följd för staden i dess helhet, uppläggen likaledes ordnas församlingsvis, så vitt det kan ske utan oreda därigenom uppstår.

[S3]Ordningen mellan enheter, som tillkomma efter stadsägobokens första uppläggande, bestämmes av tiden för deras upptagande i stadsägoboken, med iakttagande, där stadsägoboken upplagts efter indelning i församlingar eller ägotrakter, att upplägg för nytillkommen stadsäga införes i avdelning för församling eller ägotrakt, till vilken stadsägan hör.

[S4]Till varje upplägg anslås ett eller, där det anses nödigt, flera blad. Delas stadsägoboken i flera band, lämnas vid bokens första uppläggande i slutet av varje band blad till en femtedel av hela antalet blad i bandet oskrivna att användas till fortsättning av de i bandet införda upplägg eller till framdeles behövliga nya upplägg för fastigheter inom område, för vilket bandet är avsett. Där uppläggen ordnats efter församlingar eller ägotrakter, skola dock i stället efter sista upplägget inom varje församling eller ägotrakt lämnas oskrivna blad till lämpligt antal.

[S5]Överskriften till ett uppläggs första blad skall angiva registerbeteckningen å den stadsägoenhet, för vilken upplägget är avsett, jämte dess särskilda beskaffenhet enligt i orten gängse beteckningssätt (landeri, farm eller dylikt), så ock, där staden är delad i flera församlingar, inom vilken församling fastigheten är belägen. Är kartan fördelad på flera blad, skall överskriften därjämte utvisa, å vilken kartblad stadsägoenheten är upptagen.

[S6]För fastighet, som efter överflyttning från landet bibehållit sin kamerala beteckning, skall samma beteckning jämte anteckning om jordnaturen införas i uppläggets översklrift. Är fastigheten ofri, utsättes det i överskriften, så ock vem grunden tillhör.

[S7]Överskriften till efterföljande blad skall genom angivande av stadsägoenhetens beteckning utvisa, till vilket upplägg samma blad hör.

[S8]Har förordnande meddelats enligt lagen med särskilda bestämmelser om fastighetsgbildning inom vissa områden av stad eller har sådant förordnande återkallats, skall beslutet, om stadsägomark därav beröres, antecknas å stadsägobokens första sida eller å särskild bilaga, vartill där hänvisas.

17 §  1 mom. I fråga om registrering av stadsägor, som inom en enhet bildas genom delning eller avstyckning, skola, så vitt ej i 3 eller 4 mom. annorlunda stadgas, följande bestämmelser lända till efterrättelse.

[S2]Delas genom förrättning, som fastställts, stadsägoenhet i flera lotter, registreras dessa å upplägget för den odelade fastigheten i rum, som bildas genom tvärlinjer över upplägget. Lotterna åsättas särskilda beteckningar, bestående av enhetens i uppläggets överskrift antecknade nummer med tillägg av en eller, där det erfordras, flera bokstäver sålunda, att den först registrerade betecknas med A, den andra med B, den tredje med C och så vidare, och upptages i kolumn 2 för de särskilda lotterna enhetens registerbeteckning. Ingå i denna beteckning flera nummer, må de särskilda lotterna betecknas med ett av dessa nummer med tillägg av littera på sätt ovan sägs.

[S3]Vad nu sagts skall, med användande av närmast lediga littera, om sådan efter vad ovan sägs skall ingå i beteckningen, vinna tillämpning, där en utbruten lott sedermera undergår delning.

[S4]Höra i följd av delningsförrättning flera skriften till stadsäga, anmärkes skiftenas antal i kolumn 11.

[S5]Avstyckas från registrerad fastgihet visst område, varde detta likaledes infört i särskilt rum å upplägget, och skall den sålunda uppkomna fastigheten, utan att ändring sker i stamfastighetens registerbeteckning, åsättas särskild beteckning, bestående av stamfastighetens beteckning eller, där stamfastigheten såsom bestående av skilda områden å marken erhållit en registerbeteckning, vari flera nummer ingå, beteckningen å det område, vartill det avstyckade området hört, med tillägg av närmast lediga littera.

[S6]Har enligt lagen om delning av jord å landet del av stadsäga avstyckats för sammanläggning med annan stadsäga eller för ändamålet avstyckad del av stadsäga eller i bihang B eller C upptaget område, skall den avstyckade delen utan att särskilt registreras överföras till den genom sammanläggningen bildade stadsägans rum.

17 §  2 mom. Vad i denna förordning föreskrives om registrering av avstyckat område skall, så vitt ej annorlunda är stadgat, i tillämpliga delar gälla beträffande registrering av område, som utbrutits i enlighet med bestämmelserna om expropriation eller om ändring eller utrivning av vattenverk eller enligt vattenlagen eller som inlösts enligt lagen om sammanföring av samfälld vägmark med angränsande fastighet m.m. eller avskilts enligt lagen om rätt i vissa fall för nyttjanderättshavare att inlösa under nyttjanderätt upplåtet område eller genom tomtindelning, som, efter det lagfart å området meddelats, förfallit, innan tomtindelningen blivit rättsligen genomförd.

Där utbtrytning ägt rum av servitut, som veterligen grundats på särskilt avtal utan samband med tillkomsten av den fastighet till vars förmån det gällt, skall det utbrutna området upptagas i stadsägoboken på sätt som gäller beträffande avstyckat område; åliggande registerföraren, då registrering förekommer av område som utbrutits för servitut, att därom göra anmälan hos statens lantmäteriverk, som, efter det yttrande inhämtats från den tjänsteman vilken för fastighetsboken, förordnar, huru området skall upptagas i stadsägoboken. Kungörelse (1952:1158).

17 §  3 mom. Skall utbrutet eller avstyckat område efter vad i 7 kap. 10 § under 3) av lagen om fastighetsbildning i stad sägs anses såsom särskild enhet och förty överföras till nytt upplägg, varde det därå upptaget under närmast lediga stadsägonummer och uteslutes i samband därmed dess förra nummer ur den odelade stadsägans registerbeteckning.

Då område, som i ett sammanhang avstyckats från flera stadsägoenheter, för vilka det varit samfällt, enligt stadgande i 7 kap. 10 § under 5) av lagen om fastighetsbildning i stad upptages i fastighetsregistret såsom särskild enhet, varde området betecknat med nästa lediga nummer för stadasäga i staden eller inom vederbörande församling eller ägotrakter, med tillägg av namn å ägotrakt, så vitt sådant namn ingår i stamfastighetens registerbeteckning.

Vad i andra stycket stadgats skall äga motsvarande tillämpning, då område avstyckats från samfälld mark, vari fastighet utom staden äger del.

17 §  4 mom. Sammanläggas särskilda stadsägor, som ingå i samma enhet, till stadsäga, skall denna införas i nytt rum å upplägget för enheten under de förutvarande stadsägornas beteckning i förening eller, där samma nummer, ett eller flera, ingå i stadsägornas beteckning, under beteckning, bestående av detta eller dessa nummer med tillägg av närmast lediga littera, dock att, i fall de sammanlagda staadsägorna tidigare tillhopa utgjort en stadsäga, dennas beteckning skall utgöra registerbeteckning för den nybildade fastigheten.

Har stadsägoenhet efter vad i 7 kap. 10 § 4) av lagen om fastighetsbildning i stad sägs uppkommit genom sammanläggning av stadsägoenhet eller del därav med annan stadsägoenhet eller del därav, skall den i stadsägoboken upptagas på sätt i 3 mom. andra stycket föreskrives för fall, som där avses.

17 §  5 mom. har upphävts genom kungörelse (1971:1011).

17 §  6 mom. Då en registrerad stadsäga delats i flera lotter eller särskilda stadsägor, som höra till samma enhet, sammanlagts till stadsäga, skola vid registreringen av sålunda timad förändring uppgifterna i kolumnerna 2-5 för den odelade stadsägan eller, då sammanläggning ägt rum, för de förutvarande särskilda stadsägorna överlinjeras med rött, varjämte anteckning i kolumn 11 införes om förändringen och om lotternas eller den genom sammanläggning bildade stadsägans beteckning.

17 §  7 mom. Då stadsäga eller del därav överföres till nytt upplägg, skall hänvisning ske från det ena upplägget till det andra samt det förutvarande upplägget eller, om därå redovisats jämväl annat område än det överförda, vad angående detta må vara infört i kolumnerna 2-5 överlinjeras med rött.

17 §  8 mom. En redan använd registerbeteckning må icke ånyo användas i annat fall än i 4 mom första stycket sägs.

18 §  Vid stadsägobokens första uppläggande antecknas i kolumn 5 stadsägoenhetens areal i överensstämmelse med motsvarande uppgift i ägoförteckningen enligt formulär 8. Där ej uppgift om areal grundar sig å mätning, varom kolumnerna 6-9 meddela upplysning, skall i kolumn 11 anmärkas, vid vilken mätning den uppgivna arealen blivit beräknad.

[S2]Där stadsäga, för vilken karta saknas, utan att nymätning skett avfattas å registerkartan, anmärkes detta i kolumn 11.

[S3]Har mätningsförrättning övergått stadsägan, antecknas i därför avsedda kolumner förrättningens art och tiden, då den fastställts eller, där fastställelse ej ifrågakommer, blivit avslutad, förrättningsmannens namn, nummer eller annan beteckning å det uppmätta området samt ägarens namn enligt kartbeskrivningen ävensom förrättningsaktens arkivnummer. Är fråga om förrättning enligt lagen om sammanföring av samfälld vägmark med angränsande fastighet m.m., skall tillika i kolumn 11 antecknas dagen då laga kraft ägande beslut i anledning av förrättningen förelegat.

[S4]Hava flera stadsägor sammanlagts till en, skall den sammanlagda arealen antecknas i kolumn 5 samt, i fall mätningsförrättning övergått de förutvarande stadsägorna eller någon av dem, hänvisning införas i kolumn 11 till blad och rum å upplägg, där anteckning förekommer om sådan förrättning.

[S5]Har till stadsäga utom den registrerade arealen veterligen jämväl andel i samfälld mark, som är belägen i staden, införes anteckning därom i kolumn 11 jämte uppgift om markens beteckning å registerkartan eller om det rum uti den i § 38 mom. 3 förordningen angående jordregister omförmälda förteckningen, där det samfällda området är upptaget. Har stadsäga med föranledande av 1 § fjärde stycket i lagen om delning av fastighet vid ändring i rikets indelning m.m. bibehållits vid andel i samfälld mark, som är belägen utom staden, antecknas i kolumn 11 den samfällda markens belägenhet samt göres hänvisning, där marken är belägen inom område av annan stad, för vilket fastighetsregister såsom för stad föres, till dess rum i bihang B till fastighetsregistret för den staden, men eljest till dess rum uti den i § 38 mom. 3 i förordningen angående jordregister omförmälda förteckningen. Är stadsäga oskiljaktigt förenad med viss tomt eller utgöres stadsäga av område, som för tomt utbrutits ur samfälld mark eller som jämte en i tomtboken upptagen tomt i särskild ordning lagfarits för järnväg, skall anteckning om förhållandet göras i kolumn 11 med hänvisning till tomtens upplägg i tomtboken. Har för område, som tillhör stadsägan, i stadsplan meddelats bestämmelser angående området användande för visst ändamål eller skola enligt fastställd generalplan, byggnadsplan eller utomplansbestämmelser särskilda föreskrifter tillämpas med avseende på byggnadsverksamhetens ordnande eller har Konungen eljest meddelat sådana föreskrifter eller har jämlikt äldre lag plan godkänts att lända till efterrättelse vid avstyckning, skall i kolumn 11 göras anteckning därom med hänvisning till aktens arkivnummer. Har jämlikt 3 kap. i lagen om enskilda vägar meddelats beslut om vägförenings väg eller har jämlikt 3 eller 4 § lagen om fornminnen meddelats beslut rörande fast fornlämning, skall beträffande stadsäga, på vilken vägen eller fornlämningen är belägen anteckning därom göras på sätt nyss sagts.

[S6]Undergår stadsägas registrerade areal förändring genom avstyckning eller annan förrättning, som ej föranleder åsättande av ny registerbeteckning å stadsägan, skall den förutvarande anteckningen om areal överlinjeras med rött och den förändrade arealen införas på närmast lediga rad inom rummet; och skall vad sålunda stadgats jämväl iakttagas då område, som förvärvats för järnväg, överföres till upplägg, varå annat till samma järnväg hörande område förut upptagits.

[S7]19 § har upphävts genom kungörelse (1971:1011).

[S8]20 § har upphävts genom kungörelse (1971:1011).

21 §  Över de i stadsägoboken upptagna fastigheter skall föras register, omfattande de namn, som införts i kolumnerna 4 och 11. Har numrering skett särskilt för församlingar eller ägotrakter, skall registret därjämte utvisa, vilka upplägg församlingen eller ägotrakten omfattar.

[S2]Registret föres i enlighet med formulär 5 eller med användande av så kallat kortsystem.

[S3]22 § har upphävts genom kungörelse (1971:1011).

23 §  Beröres område, som upptages i bihang B, av bestämmelser i stadsplan angående områdets användande för visst ändamål eller av fastställd generalplan, byggnadsplan eller utomplansbestämmelser eller av särskilda byggnadsföreskrifter, som Konungen jämlikt äldre lag meddelat, eller av plan, som jämlikt äldre lag godkänts att lända till efterrättelse vid avstyckning, skall därom göras anteckning i kolumnen för särskilda anteckningar med angivande av aktens arkivnummer. Har jämlikt 3 kap. i lagen om enskilda vägar meddelats beslut om vägförenings väg eller har jämlikt 3 eller 4 § i lagen om fornminnen meddelats beslut rörande fast fornlämning, skall beträffande område, på vilket vägen eller fornlämningen är belägen, anteckning göras på sätt nyss sagts.

[S2]Har i bihang B upptaget område eller del därav undergått delning eller eljest upphört att användas för delägares gemensamma behov eller har sådant område helt eller delvis avstyckats eller avskilts genom tomtindelning, som förfallit efter det lagfart å området eller delen meddelats, men innan tomtindelningen blivit rättsligen genomförd, skall området eller delen avföras ur bihanget och efter omständigheterna överföras till tomtboken, stadsägoboken eller bihang C. Härvid skola, då fråga är om mark, som skall ingå i tomtindelning eller enligt stadsplan eller fastställd generalplan utläggas till gata eller dylikt bestämmelserna i 19 § äga motsvarande tillämpning. Vad sålunda stadgats skall äga motsvarande tillämpning då i bihang B redovisat område eller del därav sammanförts enligt lagen om sammanföring av samfälld vägmark med angränsande fastighet m.m.

[S3]Om vid förrättning, som äger rum efter registerkartans upprättande, område undantages för delägares gemensamma behov eller eljest lämnas oskiftat såsom samfällt, skall i fråga om områdets registrering och utmärkande å registerkartan iakttagas vad i enahanda hänseende är stadgat beträffande upprättandet av registerkarta och bihang B, dock att i varje fall sådant område betecknas med närmast lediga littera. Vad nu sagts skall äga motsvarande tillämpning, då område enligt lagen om sammanföring av samfälld vägmark med angränsande fastighet m.m. sammanförts med två eller flera fastigheter genom att tilläggas ett för fastigheterna samfällt område, därvid dock skall iakttagas, att det sammanförda området ej skall betecknas med eget littera utan påföras det område, till vilken det lagts, samt att i kolumn 11 skall antecknas dagen, då beslutet om sammanföring vunnit laga kraft.

[S4]Har förordnande meddelats enligt lagen med särskilda bestämmelser om fastighetsbildning inom vissa områden av stad eller har sådant förordnande återkallats, skall beslutet, om i bihang B upptagen mark därav beröres, antecknas å bihangets första sida eller å särskild bilaga, vartill där hänvisas.

24 §  I bihang C upptaget område eller del därav, som sammanlagts med tomt eller med i stadsägoboken upptagen fastighet eller utlagts till särskild tomt eller fastighet, skall avföras ur bihanget och efter omständigheterna överföras till tomtboken eller stadsägoboken. Härvid skola, då fråga är om mark, som skall ingå i tomtindelning, bestämmelserna i 19 § äga motsvarande tillämpning, och må, där del av område, varom nu är fråga, skall överföras till stadsägoboken, sådan överföring ej ske innan den del avstyckats från området i övrigt. Har område, som nu är i fråga, eller del därav avskilts genom tomtindelning, som förfallit efter det lagfart å området eller delen meddelats men innan tomtindelningen blivit rättsligen genomförd, skall området eller delen avföras ut bihanget och överföras till stadsägoboken. Skall område eller del därav avföras ur bihanget för att i stadsägoboken upptagas såsom särskild fastighet, ankomme på länsstyrelsen att meddela därför erforderliga föreskrifter.

[S2]Vad i avseende å område, som är upptaget i bihang C, här ovan är särskilt stadgat, skall, där dylikt område utgör särskilt fastighet eller ingår i sådan fastighet, icke äga tillämpning i vidare mån än så vitt angår områdets avförande ur bihanget.

[S3]Då efter registerkartans upprättande sådant förhållande inträtt att väg, gata eller annat område skall uptagas i bihang C, skall i fråga om dess registrering och utmärkande å registerkartan iakttagas vid i enahanda hänseende är stadgat beträffande upprättandet av registerkarta och bihang C. Sådant område skall i bihang C införas i nytt rum eller såsom tillökning i område, som förut upptagits i särskilt rum, allt eftersom med hänsyn till områdets beteckning å registerkartan prövas lämpligt.

[S4]Har förordnande meddelats enligt lagen med särskilda bestämmelser om fastighhetsbildning inom vissa områden av stad eller har sådant förordnande återkallats, skall beslutet, om i bihang C upptagen mark därav beröres, antecknas, å bihangets första sida eller å särskilt bilaga, vartill där hänvisas.

25 §  Utöver vad i 23 och 24 §§ är stadgat om införande å registerkartan av förändringar, som tima efter upprättandet av bihang B eller C, har registerföraren att tillse, att förändringar i fastighetsindelningen, som ske genom bildande av ny fastighet eller genom förläggande av mark från en fastighet till en annan eller genom ändring i område för gata eller dylikt, utmärkas å registerkartan, och skall därvid i tillämpliga delar iakttagas det beteckningssätt, som i avseende å kartans upprättande och fastigheternas redovisning i fastighetsregistret är föreskrivet.

[S2]Delas område, som vid mätningsförrättning undantagits för delägares gemensamma behov eller eljest vid sådan förrättning lämnats oskiftat, eller har i annat fall vid delning av ett med särskilt beteckning utmärkt område för någon delägare utlagts flera skiften, skall, vid delning av samfällt område för varje skifte, men eljest för varje skifte utom det första, registerbeteckningen å den fastighet, vartill skiftet hör, förening efter registerkartans upprättande blivit vederbörligen bestämd, utmärkas i enlighet med förrättningskartan, ändå att till följd därav skiljaktighet kommer att uppstå mellan den renoverade registerkartan och den ursprungliga. Kungörelse(1964:587).

Gemensamma bestämmelser

26 §  När fastighetsregister upplagts, har fastighetsregistermyndigheten att till statens lantmäteriverk sända en kopia av registerkartan.

[S2]Vad nu sagts äger motsvarande tillämpning i fråga om sådan renoverad karta, som omförmäles i 25 § femte stycket. Den ursprungliga kartan, utvisande fastighetsindelningen omedelbart innan den renoverade karten börjat föras, arkiveras i detta skick.

[S3]Har fastighet utanför registerområdet bibehållits vid andel i samfällighet som är belägen inom området, skall fastighetsregistermyndigheten sända utdrag av bihang B beträffande samfälligheten till fastighetsregistermyndigheten för det registerområde till vilket fastigheten hör.

27 §  Har avgäld fastställts för fastighet eller annat område, som upptages i fastighetsregistret, varde beslutet anmärkt i kolumnen för särskilda anteckningar å det ställe i fastighetsregistret eller bihang C, där fastighet eller område, som ansvaret åligger, har införts. Vad sålunda stadgats gälle ock i fråga om beslut om avlösning av avgäld.

[S2]Om tomtören, vretskatt och andra dylika avgifter, som för fastighet ingå till stadens kassa samt icke äro av allenast tillfällig beskaffenhet, må med länsstyrelsens medgivande anteckning på enahanda sätt införas i fastighetsregistret.

28 §  Om servitut, som efter det denna förordning trätt i kraft tillkommer vid laga skifte eller som tillkommer vid avstyckning av område, som ej ingår i tomtindelning, skall anteckning göras i fastighetsregistret.

[S2]Sådan anteckning må ock göras om servitut, som före förordningens ikraftträdande tillkommit vid laga skifte, hemmansklyvning eller ägostyckning och om vilket upplysning vunnits under registrets uppläggande eller anmälan sker hos registerföraren.

[S3]Anteckning, som nu sagts, skall göras i kolumnen för särskilda anteckningar vid den fastighet, som besväras av servitutet. Är servitutet inskränkt till område, som redovisas i bihang B, eller till del av sådant område, må anteckning jämväl där verkställas.

[S4]Varder servitut, om vilket anteckning gjorts i fastighetsregistret, utbrutet eller förordnar domstol om förflyttning av sådant servitut eller förklarar domstol, att sådant servitut är förfallet eller att det skall avlösas, eller har antecknat servitut helt eller till viss del upphört att gälla på grund av sammanföring eller inlösen enligt lagen om sammanföring av samfälld vägmark med angränsande fastighet m.m., skola i registret göras de anteckning, som härav föranledas.

29 §  När tomtindelning fastställts, skall länsstyrelsen översända tomtindelningsakten till fastighetsregistermyndigheten. Sedan fastställelsebeslutet vunnit laga kraft, skall länsstyrelsen underrätta myndigheten därom. Efter att ha verkställt de registreringsåtgärder, som föranledes av tomtindelningen, skall myndigheten sända akten till byggnadsnämnden.

[S2]Bestämmelserna i första stycket äga motsvarande tillämpning i fråga om ändring eller upphävande av tomtindelning.

30 §  1 mom. har upphävts genom kungörelse (1971:1011).

30 §  2 mom. Har område avskilts från fastighet i enlighet med bestämmelserna om expropriation eller enligt vattenlagen, skall, sedan anmälan om expropriationens eller inlösningens fullbordan enligt vad därom är stadgat inkommit, det åligga registerföraren att i fastighetsregistret och därtill hörande handlingar göra de införingar, som föranledas av områdets avskiljande.

31 §  Sker efter fastighetsregistrets uppläggande nymätning av tomt eller annan mätning av stadsäga än i 30 § avses, varde utan ändring i förut införd arealuppgift anteckning om tiden för mätningen, därvid utrönt areal, förrättningsmannens namn och aktens arkivnummer, införd i därför avsedda kolumner. Efter nymätning av tomt förfares på enahanda sätt beträffande längden av tomtens särskilda sidor.

[S2]Utslag, som rör fastighets område eller gränser eller dess beskaffenhet av fri eller ofri eller förflyttning eller avlösning av servitut, som tillkommit vid laga skifte, hemmansklyvning eller ägostyckning eller vid avstyckning av område, som ej ingår i tomtindelning, eller som innehåller föreskrift att sådant servitut är förfallet eller skall avlösas eller rör annat förhållande, som särskilt bör upptagas i fastighetsregistret, skall anmärkas i kolumnen för särskilda anteckningar; är utslag, mot vilket talan må fullföljas, icke åtföljt av bevis att det äger laga kraft, skall med registreringen anstå, till dess slutligt utslag föreligger. Där genom utslaget visst område frångått fastighet för att läggas till annan fastighet eller bilda särskild fastighet, skall ny registrering äga rum av fastighet eller bilda särskild fastighet, skall ny registrering äga rum av fastighet, vars areal ökats eller minskats, samt, i händelse enligt utslaget område, vartill äganderätten varit tvistig, är att anse såsom särskild fastighet, denna införas i fastighetsregistret. Framgår i annat fall av utslag, som skall registreras, att redan gjord anteckning är oriktig, varde den överlinjerad med rött och ny anteckning införd å vederbörligt ställe; saknas förut anteckning om förhållande, som genom utslaget avgjorts, och bör det förhållande särskilt upptagas i fastighetsregistret, varde ock anteckning därom verkställd.

[S3]Vad här ovan stadgats beträffande fastighet skall äga motsvarande tillämpning i avseende å område, som är upptaget i bihang B eller C, så vitt fråga är om förhållande, som enligt vad förut sagts skall anmärkas i sådant bihang.

[S4]32 § har upphävts genom kungörelse (1971:1011).

33 §  Har Konungen förordnat om ändring av området för stad eller meddelat beslut angående sträckning av gräns för stad, skall förordnandet eller beslutet jämte därtill hörande karta genom länsstyrelsens försorg tillhandahållas registerföraren för kännedom och införing av vederbörliga anteckningar i fastighetsregistret.

[S2]Där efter det fastighetsregistret upplagats nya enheter tillkomma i annan ordning än förut i denna förordning angivits eller ny eller ändrad registerbeteckning å tomt eller benämning å fastighet varder av länsstyrelsen fastställd eller beslut meddelats, varigenom område upphört att vara oskiljaktigt förenat med tomt, skall länsstyrelsen därom lämna registerföraren underrättelse.

[S3]Meddelas lagfart å lägenhet, som tillkommit i enlighet med bestämmelserna om expropriation eller om ändring eller utrivning av vattenverk eller enligt vattenlagen, och har lägenheten ej förut införts i fastighetsregistret, så ock då på grund av annat fång lagfart beviljats antingen å område, som förvärvats för staten tillhörig järnväg, eller i den för lagfart å järnväg föreskrivna ordning å område, som förvärvats för enskild järnväg, skall rätten skyndsamt översända uppgift därom till registerförare, dock att, där fråga är om område, som å annan ort än där lagfart å enskilda järnväg äger rum förvärvats för sådan järnväg, uppgiften skall meddelas av domstolen i orten sedan stadgad underrättelse om lagfarten kommit denna domstol tillhanda.

[S4]Ingår i nybildad tomt, förutom annat, del av tomt eller stadsäga eller område, som upptages i bihang B eller C, och har lagfart beviljats å fång till sådant genom tomtindelningen avstyckat område utan att omedelbart därefter tillstånd till tomtbildningen lämnats, skall rätten därom lämna registerföraren uppgift.

[S5]Har för allmän väg nyttjanderätt till mark förvärvats eller vägrätt uppkommit, skall byggnadsnämnden därom underrätta registerföraren och därvid tillhandahålla de kartor, planritningar eller dylikt, som för vägmarkens behöriga utmärkande å registerkartan erfordras. Upphör nyttjanderätt eller vägrätt, åligge ock byggnadsnämnden att, med företeende av utredning rörande det ifrågavarande vägområdets sträckning, giva det registerföraren tillkänna.

[S6]Har fastställelse meddelats å stadsplan, generalplan, byggnadsplan eller utomplansbestämmelser eller å ändring däri, skall länsstyrelsen tillse, att beslutet med därtill hörande kartor och övriga handlingar överlämnas till registerföraren. Har fastställelse å stadsplan eller ändring däri meddelats under villkor att inlösen skett, länsstyrelsen tillse, att meddelande därom tillställes registerföraren. Därest plan, utomplansbestämmelser eller andra föreskrifter för reglering av bebyggelsen, om vilka registerföraren skolat erhålla underrättelse, upphävts, skall länsstyrelsen jämväl tillse att registerföraren får del av beslutet.

[S7]Där jämlikt äldre lag särskilda byggnadsföreskrifter fastställts eller förordnande meddelats om ändring i sådan föreskrift, skall länsstyrelsen tillhandahålla registerföraren beslutet för anteckningar i fastighetsregistret.

[S8]Har staden äganderätt till mark, som enligt stadsplan eller fastställd generalplan skall utläggas till gata eller dylikt, åligger det byggnadsnämnden att, i fall som omförmäles i 19 eller 42 § byggnadslagen, då marken tagits i anspråk för avsett ändamål, samt eljest sedan avstyckning, där sådan erfordras, ägt rum, därom lämna uppgift till registerföraren och tillika angående stadens rätt till marken förete utredning av den nämnd, som förvaltar stadens fastigheter.

[S9]Har länsstyrelsen godkänt ändring av plan, som jämlikt äldre lag godkänts att lända till efterrättelse vid avstyckning, skall länsstyrelsen, sedan bevis om godkännandet åtecknats kartan, bereda registerföraren tillfälle taga del av kartan jämte därtill hörande beskrivning för införing av vederbörliga anteckningar i fastighetsregistret.

[S10]Avskrift av förrättningsutlåtande, beslut och andra handlingar, som jämlikt 84 eller 85 § lagen om enskilda vägar eller jämlikt 1 § kungörelsen med vissa bestämmelser angående tillämpningen av lagen om fornminnen inkommit till byggnadsnämnden, skall av denna översändas till registerföraren för anteckning i fastighetsregistret.

[S11]Då annan mätningsförrättning än i 30 § avses fastställts eller avslutats, åligger det förrättningsmannen att omedelbart eller, där fråga är om tomtmätning eller annan gränsbestämningsförrättning, som vinner laga kraft, sedan så skett och bevis därom åtecknats kartan, översända konceptakten till registerföraren. Denne har att, sedan vederbörliga införingar i tomtboken eller tomtbildningslängden verkställts, till förrättningsmannen återställa konceptakten inom trettio dagar efter mottagandet därav.

[S12]Uppgift skall ock lämnas till registerföraren:

[S13]av länsstyrelsen, då namn åsatts gator och andra i stadsplan eller fastställd generalplan intagna allmänna platser ävensom då ändring skett i namn eller beteckning å gata eller dylikt eller i församlingsindelning,

[S14]av första lantmätaren, när beträffande ort, för vilken han ej är registerförare, till lantmäterikontoret inkommit karta eller förrättningsakt av beskaffenhet, som i 1 § under 3) avses, såvitt förrättningen ej veterligen redan blivit registrerad, samt

[S15]av rätten, när lagfart beviljats å fång, varigenom ofritt område friköpts, eller område, som varit oskiljaktigt förenat med tomt, för sig lagfarits, där ej anteckning om förändringen veterligen redan skett i fastighetsregistret, så ock då staden sökt lagfart å mark, som enligt stadsplan eller fastställd generalplan utlagts till gata eller dylikt.

[S16]Då utslag meddelats, som efter vad i 31 § sägs skall antecknas i fastighetsregistret, skall rätten tillse, att en avskrift av utslaget skyndsamt tillställes registerföraren; dock skall i mål, som från ägodelningsrätt fullföljts till hovrätt, det åligga ägodelningsdomaren att föranstalta om att avksrift av hovrättens utslag tillställes registerföraren, och skall erforderlig avskrift från hovrätten översändas till ägodelningsdomaren ofördröjligen efter utslaget meddelande. Nu föreskriven avskrift av underrätts eller hovrätts utslag må dock ej tillställas registerföraren förrän tiden för fullföljd av talan utgått, och skall avskriften vara försedd med bevis, huruvida talan rätteligen fullföljts eller ej. Rör utslaget tomtgräns och har det vunnit laga kraft, skall registerföraren giva byggnadsnämnden del av detsamma.

[S17]Byggnadsnämnd åligger att vid utgången av varje kvartal till registerföraren insända uppgift å de under kvartalet med nämndens arkiv införlivade kartor och handlingar rörande stadsplan, fastställd generalplan, byggnadsplan, utomplansbestämmelser, ändring av plan, som jämlikt äldre lag godkänts att lända till efterrättelse vid avstyckning, särskilda byggnadsföreskrifter, tomtindelning, förrättning, som verkställts enligt lagen om fastighetbildning i stad eller lagen om rätt i vissa fall för nyttjanderättshavare att inlösa under nyttjanderätt upplåtet område eller lagen om sammanföring av samfälld vägmark med angränsande fastighet m.m., avstyckningsförrättning inom område, beträffande vilket förordnande meddelats enligt lagen med särskilda bestämmelser om fastighetsbildning inom vissa områden av stad, arealavmätning, andra mätningsförrättningar, som ingå ägogränser, samt rörande vägförenings väg och fast fornlämning ävensom beträffande nummer eller annan beteckning, som åsatts varje sådan arkivakt.

[S18]Har beträffande område av staden förordnande meddelats enligt lagen med särskilda bestämmelser om fastighetsbildning inom vissa områden av stad eller har sådant förordnanade återkallats, skall länsstyrelsen översända avskrift av beslutet samt kopia av därtill hörande karta till registerföraren.

[S19]Har inom område, beträffande vilket sådant förordnande gäller, som i näst föregående stycke avses, handlagts laga skifte, i samband varmed förekommit sammanläggning, och blir skiftet inställt, åligger det förrättningsmannen att omedelbart översända konceptakten till reigsterföraren. Denna har att, sedan erforderliga införing i fastighetsregistret verkställts, återställa konceptakten till förrättningsmannen inom fjorton dagar efter mottagandet därav.

34 §  Har Konungen förordnat om ändring av området för stad eller meddelat beslut angående sträckningen av gräns för stad, och innebär förordnandet eller beslutet, att fastighet eller område, som redovisas i fastighetsregistret eller i bihang B eller C, eller del därav skall överflyttas från staden till annat förvaltningsområde, skall registerföraren, så snart förordnandet eller beslutet kommit honom tillhanda, göra anteckning därom vid vederbörande fastighet eller område i kolumnen för särskilda anteckningar.

[S2]Har en i fastighetsregistret införd fastighet uteslutits ur fastighetsregistret eller flyttats från en avdelning av fastighetsregistret till en annan, skall registerföraren, sedan det beslut, som ligger till grund för åtgärder, anmärkts i kolumnen för särskilda anteckningar, med rött överlinjera fastighetens upplägg, eller, där å upplägget redovisats även annan fastighet än den åtgärden avser, de uppgifter angående fastigheten som upptagits i kolumnerna 1-5 av tomtboken eller i kolumnerna 2-5 av stadsägoboken.

[S3]Vad i nästföregående stycke stadgats skall äga motsvarande tillämning, när område avföres ur bihang B eller C eller flyttas från ett rum till annat i sistnämnda bihang; skolande därvid med rött överlinjeras, så vitt angår område, som införts i bihang B, uppgifter i kolumnerna 2-6, och beträffande i bihang C upptaget område de uppgifter, som införts i kolumnerna 2-4. Kungörelse (1931:370).

35 §  Tomtägare, som jämlikt 7 kap. 3 § av lagen om fastighetsbildning i stad gör framställning om tomts införande i tomtboken, har att förete karta med protokoll rörande mätning av tomten enligt bestämmelserna i 2 kap. av nyssnämnda lag (laga tomtkarta) så ock annan för registreringen erforderlig handling, som av registerföraren begäres. Har i annat fall ej till registerföraren inkommit vederbörlig anmälan om förhålladen, som föranleder registrering, må registrering därav äga rum på ansökning av enskild rättsägande, så framt han företer bevis om förhållandet.

[S2]Har tomtägare i ansökning om byggnadslov gjort framställning om tomts införande i tomtboken, skall byggnadsnämnden, där fastighetsregister är för staden upplagt, överlämna framställningen jämte den vid ansökningen om byggnadslov fogade tomtkartan till registerföraren; och har denne att skyndsamt handlägga ärendet och därefter återställa handlingarna till byggnadsnämnden med besked om registerförarens åtgärd i anledning av framställningen. Är fastighetsregistret icke anmält upplagt för staden, skall byggnadsnämnden om framställning, varom nu är fråga, underrätta förrättningsmannen för upprättande av registerkarta över staden.

[S3]Sker registrering på ansökning av enskild rättsägande och vill han återfå karta eller handling, som legat till grund för registreringen samt ej eljest finnes i stadens vård, åligge honom att överlämna styrkt kopia eller avskrift till registerföraren att av honom förvaras. Utöver den kostnad, som må erfordras för dylik kopia eller avskrift, vare sökanden ej skyldig vidkännas utgift för registrering. Kungörelse (1922:181)

36 §  De enligt formulären 8-12 upprättade handlingar skola av registerföraren efter fastighetsregistrets uppläggande, vederbörligen fullständigade, överlämnas till den tjänsteman, som för fastighetsboken; och åligger denne att i fastighetsboken eller tomträttsboken för varje särskild fastighet, som är upptagen i boken, med rött anmärka dess beteckning och areal enligt fastighetsregistret samt därefter till registerföraren återställa handlingarna. Registerföraren skall därjämte bereda byggandsnämnden och den, som förrättar mantalsskrivning i staden, tillfälle att taga del, byggnadsnämnden av förteckningen enligt formulär 10 samt mantalsskrivningsförrättaren av förteckningarna enligt formulären 10 och 11 jämte förslaget till fastighetsindelning.

[S2]Hava förteckningar enligt formulären 10-12 ej upprättats, erhålle den, som för fastighetsboken, byggandsnämnden och mantalsskrivningsförrättaren i lämplig ordning uppgift om de fastighetsbeteckningar, som fastställts.

[S3]Efter det registerbeteckning för fastighet blivit införd i fastighetsbok eller tomträttsbok, skall rätten i handlingar, som av densamma utfärdas, för fastighetens betecknande använda registerbeteckningen, rätten likväl öppet lämnat att tills vidare därjämte anmärka äldre beteckning.

[S4]I fråga om tillhandahållande av fastighetsregistret eller avskrift därav för uppläggande av nya fastighetsböcker gälle vad särskilt varder stadgat.

37 §  När uppgift om ändring i fastighetsindelningen eller annat, som skall iakttagas i fastighetsregistret, inkommit till fastighetsregistermyndigheten, skall denna utan dröjsmål verkställa föreskrivna registreringsåtgärder. Beträffande ändring som rör indelningen i fastigheter eller som medför ny registerbeteckning för fastighet skall myndigheten samtidigt iordningsställa uppgiftskort i enlighet med formulär som fastställes av statens lantmäteriverk (formulär 14). Ett exemplar av varje uppgiftskort översändes till inskrivningsmyndigheten å sådan tid att det kan vara denna tillhanda senast dagen före nästföljande inskrivningsdag. Ett exemplar översänds till skattemyndigheten senast den 15 i månaden näst efter den, under vilken registreringen skett.

[S2]Har fastighet utanför registerområdet bibehållits vid andel i samfällighet som är belägen inom området, skall fastighetsregistermyndigheten, så snart förändring beträffande samfälligheten registrerats i bihang B, därom genom utdrag av förteckning underrätta fastighetsregistermyndigheten för det registerområde till vilket fastigheten hör. Vad sålunda stadgats skall gälla även då ny samfällighet, varom här är fråga, upptages i bihang B.

[S3]Uppgift om samfällighet och gemensamhetsanläggning lämnas till skattemyndigheten enligt formulär 14 i den utsträckning statens lantmäteriverk efter samråd med riksskatteverket föreskriver. Förordning (1991:752).

[S4]38 § har upphävts genom kungörelse (1971:1011).

[S5]39 § har upphävts genom kungörelse (1971:1011).

[S6]40 § har upphävts genom kungörelse (1971:1011).

[S7]41 § har upphävts genom kungörelse (1971:1011).

[S8]42 § har upphävts genom kungörelse (1971:1011).

43 §  Statens lantmäteriverk äger meddela närmare föreskrifter om uppläggande och förande av fastighetsregister i enlig med grunderna i denna förordning jämte därvid fogade anvisningar, så ock om tillämpning därav i särskida fall, där ej för behandling av uppkommen fråga annan ordning är stadgat.

[S2]44 § har upphävts genom kungörelse (1971:1011).

45 §  Fastighetsregister med tillhörande kartor och handlingar samt alla för registerkartans upprättande tillkomna handlingar skola förvaras i brandskyddad lokal.

[S2]Det åligger fastighetsregistermyndigheten att föra förteckning över de kartor och handlingar som ställts under myndighetens vård.

46 §  Till blanketter till tomtbok, stadsägobok och bihang användes skrivpapper märkt "svenskt arkiv 112". Beträffande övriga för fastighetsregistreringen behövliga blanketter äger statens lantmäteriverk föreskriva lämplig papperssort.

[S2]Angående material till registerkarta och i 26 § föreskrivna kopior av registerkarta äger statens lantmäteriverk meddela föreskrifter.

[S3]47 § har upphävts genom kungörelse (1971:1011).

[S4]48 § har upphävts genom kungörelse (1971:1011).

49 §  Om fastighetsregister för stad enligt lösbladssystem är särskilt stadgat.

[S2]Bestämmelserna i denna förordning gälla ej i den mån de strida mot bestämmelser som ha samband med uppläggandet av nytt fastighetsregister.

50 §  För utdrag av fastighetsregister som föres av kommunal fastighetsregistermyndighet får avgift uttagas med samma belopp som enligt statens lantmäteriverks bestämmelser skall uttagas för utdrag av fastighetsregister som föres av statlig fastighetsregistermyn dighet. Avgiften tillfaller kommunen. Kungörelse (1974:508).

3 kap. Om fastighetsregisters uppläggande och förande efter utgången av år 1971

51 §  Bestämmelserna i detta kapitel skola tillämpas i fråga om uppläggande och förande av fastighetsregister för stad (stadsregister) efter utgången av år 1971. Övriga föreskrifter i förordningen äga efter sagda tidpunkt tillämpning endast i den mån de icke strida mot nämnda bestämmelser eller mot stadsregisterkungörelsen (1971:1010).

[S2]Införing som gjorts i stadsregister före utgången av år 1971 får ändras så, att redovisningen kommer att överensstämma med bestämmelserna i detta kapitel.

52 §  Vad som i 2 kap. föreskrivs om registerföraren, den tjänsteman som för fastighetsboken, förste lantmätaren och mantalsskrivningsförrättaren skall tillämpas på respektive fastighetsregistermyndigheten, inskrivningsmyndigheten, fastighetsregistermyndigheten och skattemyndigheten. Vad som föreskrivs om rätten skall tillämpas på inskrivningsmyndigheten utom i fall som avses i 33 § trettonde stycket.

[S2]Med undantag av 11 § första stycket och 33 § skola bestämmelserna i 2 kap. om konungens befallningshavande tillämpas på fastighetsregistermyndigheten. Dock skall fråga om medgivande till renovering av registerkarta enligt 25 § femte stycket prövas av statens lantmäteriverk. Vidare skall uppgift om namn på gator m. m. enligt 33 § tolfte stycket lämnas av den kommunala instans som beslutat i namnärendet.

[S3]Vad som i 2 kap. sägs om den i 38 § 3 mom. förordningen (1908:74) angående jordregister omförmälda förteckningen skall i tillämpliga fall gälla S-förteckningen till jordregistret. Förordning (1990:1240).

53 §  De bestämmelser i 2 kap., som avse rättsligen bestående tomt, skola i tillämpliga delar gälla i fråga om fastighet som redovisas i tomtboken.

[S2]Vad som i 2 kap. föreskrives om stadsäga skall i tillämpliga delar gälla även i fråga om annan fastighet som redovisas i stadsägoboken.

53 a §  Vad som sägs om stadsplan, byggnadsplan och tomtindelning i 11 §, 18 § femte stycket fjärde punkten eller 23 § första stycket första punkten skall även gälla detaljplan, områdesbestämmelser och fastighetsplan enligt plan- och bygglagen (1987:10). Förordning (1987:600).

54 §  Vid uppläggande av stadsregister införas i kolumn 6 i tomtboken och kolumn 10 stadsägoboken, i stället för uppgifter från fastighetsboken, motsvarande uppgifter från jordregistret.

55 §  Uppläggande av stadsregister får ske i etapper. Sedan registret eller del därav upplagts, skall fastighetsregistermyndigheten göra anmälan hos statens lantmäteriverk. Därvid skall anges vilken dag registret börjat föras.

[S2]När stadsregistret eller del därav upplagts, skall fastigheter och samfälligheter, som redovisas i registret, uteslutas ur jordregistret. Har arbetet utförts av en kommunal fastighetsregistermyndighet, skall myndigheten för detta ändamål underrätta den statliga fastighetsregistermyndigheten i länet. Förordning (1990:255).

56 §  Stadsäga, som enligt 7 § andra stycket 2-4 stadsregisterkungörelsen (1971:1010) skall redovisas såsom stadsägoenhet, åsättes närmast lediga stadsägonummer. Finns inom området särskild numrering för församlingar eller ägotrakter, skall denna tillämpas.

57 §  Omfattar fastighet eller samfällighet flera områden, antecknas antalet områden i kolumnen för särskilda anteckningar i fastigheten eller samfällighetens rum. Vid ändring av antalet överlinjeras inaktuell uppgift med rött.

58 §  Utgöres fastighet enbart av andel i samfällighet, införes i kolumnen för särskilda anteckningar i fastighetens rum benämningen andelsfastighet.

59 §  I den mån uppgifter därom finnas tillgängliga, göres i bihang B anteckning om de fastigheter som ha del i samfällighet och om fastigheternas andelstal.

[S2]Föreligger uppgift om att samfällighet ställts under särskild förvaltning, skall det antecknas i bihang B.

60 §  Har servitut bildats, ändrats eller upphävts genom åtgärd varom uppgift skall införas i fastighetsregistret, göres anteckning i rummet för den härskande fastigheten. Om servitutet skall utövas enbart på eller av samfällighet som upptagits i bihang B, får anteckning i stället göras i samfällighetens rum. Servitut som berör gemensamhetsanläggning antecknas enligt 61 a § första stycket.

61 §  Uppgift om fastighetsbildning eller fastighetsbestämning enligt fastighetsbildningslagen (1970:988) eller om annan fastighetsbildande eller fastighetsbestämmande åtgärd införes i kolumn 3 i tomtboken, kolumnerna 6-9 i stadsägoboken och kolumnerna 7-10 i bihang B utan hinder av kolumnernas rubriker. Fastighets sidlängder samt ägares och förrättningsmans namn anges ej.

[S2]I stället för tidsangivelse enligt rubrikerna till kolumn 3 i tomtboken, kolumn 7 i stadsägoboken och kolumn 8 i bihang B införes uppgift om dagen för registrering av förrättning eller åtgärd. Före uppgiften utsättes bokstaven R.

61 a §  Redovisningen av förrättning eller annan åtgärd enligt anläggningslagen (1973:1149) berörande gemensamhetsanläggning sker i bihang GA. I rummet för fastighet eller samfällighet som beröres av åtgärden göres endast hänvisning till bihang GA. Anteckning om servitut göres endast om servitutet berör fastighet som ej deltager i gemensamhetsanläggningen. Om fastighetsbildning eller annan åtgärd, som skall redovisas i rummet för fastighet eller samfällighet, är av betydelse för gemensamhetsanläggning, skall uppgift om åtgärden införas även i bihang GA och hänvisning göras till bihanget.

[S2]Beröres tomträtt av åtgärd enligt anläggningslagen (1973:1149) skall åtgärden redovisas såsom avseende den fastighet i vilken tomträtten inskrivits.

[S3]Förvaltas gemensamhetsanläggning av samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter, skall föreningens firma antecknas i bihang GA.

61 b §  Vid införande av uppgift om förrättning enligt lednings rättslagen (1973:1144) skall vad som i 60 § föreskrives om servitut i tillämpliga delar gälla ledningsrätt. Har förordnats att ledningsrätt skall höra till tomträtt, skall ledningsrätten redovisas såsom hörande till den fastighet i vilken tomträtten inskrivits.

[S2]Har del av fastighet inlösts enligt ledningsrättslagen, skall den inlösta ägovidden registreras såsom fastighet. Motsvarande skall gälla när samfällighet eller del därav inlösts. Kungörelse (1974:149).

62 §  Har förrättning föranlett åsättande av ny registerbeteckning, skall fastighetsregistermyndigheten anteckna beteckningen med rött på förrättningskartan, om sådan upprättats, och beskrivningen eller, när beskrivning ej upprättats, förrättningsprotokollet.

[S2]Anteckning om dagen för registrering av förrättning eller åtgärd göres i den akt som ligger till grund för registreringen.

63 §  Sådan anteckning om stadsplan som avses i 18 § femte stycket fjärde punkten eller 23 § första stycket första punkten skall göras, oavsett vilket ändamål som angivits i planen. Ingår en fastighet eller en samfällighet i kvarter, antecknas kvarterets namn.

[S2]Berörs fastighet som redovisas i stadsägoboken eller område som redovisas i bihang B eller bihang C av fastighetsplan, skall uppgift om planen och dess aktnummer samt om kvarterets namn införas i kolumnen för särskilda anteckningar. När sådan uppgift införs, skall förekommande hänvisning till tomtbildningslängd överlinjer as med rött.

[S3]Andra stycket skall tillämpas även i fråga om sådan i tomtboken redovisad fastighet som inte motsvarar lott. Förordning (1987:600).

63 a §  Regionplan, översiktsplan, detaljplan, områdesbestämmelser och fastighets plan enligt plan- och bygglagen (1987:10) samt stadsplan och byggnadsplan som har genomförandetid enligt 17 kap. 4 § andra stycket samma lag skall redovisas i en plan- och bestämmelseförteckning (PB-förteckning). I PB-för teckningen får även andra äldre planer, bestämmelser, beslut och utredningar enligt 33 § fastighetsregisterkungörelsen (1974:1059) tas upp.

[S2]Om en bestämmelsekarta har upprättats enligt 2 § 2 mom., får sådan anteckning som avses i 11 §, 18 § femte stycket fjärde punkten, 23 § första stycket första punkten eller 63 § underlåtas, om uppgiften finns i PB-förteckningen.

[S3]Statens lantmäteriverk fastställer den blankett på vilken PB-förteckning skall föras. Förordning (1987:600).

64 §  Om en fastighet eller en samfällighet motsvarar lott enligt fastighetsplan eller tomt enligt tomtindelning, skall uppgift därom införas i kolumnen för särskilda anteckningar i fastighetens eller samfällighetens rum. Förordning (1987:600).

65 §  I avdelning A i tomtboken eller i rummet för fastighet eller för område i bihang B eller bihang C införd uppgift om detaljplan, områdesbestämmelser, fastighetsplan eller äldre motsvarighet till sådan plan eller bestämmelse som upphävts eller förfallit såvitt gäller kvarteret, fastigheten eller området, överlinjeras med rött.

[S2]Uppgift om att en fastighet eller en samfällighet motsvarar lott enligt fastighetsplan eller tomt enligt tomtindelning överlinjeras med rött, om på grund av ändrade förhållanden sådan överensstämmelse inte längre föreligger.

[S3]När överlinjering sker, införes samtidigt behövlig uppgift om anledningen därtill. Förordning (1987:600).

66 §  Kommunfullmäktige eller den kommunala nämnd som fullmäktige utsett därtill beslutar om kvartersindelning och kvartersnamn enligt 6 §. Fastighetsregistermyndigheten skall ges tillfälle att yttra sig i ärendet och skall underrättas om beslutet. Förordning (1987:600).

67 §  Fastighetsregistermyndigheten beslutar om registerbeteckning, om ej annat följer av 22 och 23 §§ kungörelsen (1968:379) om uppläggande av nytt fastighetsregister m.m.

[S2]Beslutas ändring av fastighets registerbeteckning, skall fastighetsägaren underrättas på lämpligt sätt.

68 §  Register som avses i 15 § skall vara ett register över beslutade kvartersnamn. Utöver kvartersnamnet redovisas dels datum och aktbeteckning för beslut angående kvartersindelning och kvartersnamn, dels beteckning på registerkartblad. Förordning (1987:600).

69 §  Statens lantmäteriverks eller fastighetsregistermyndighets beslut enligt denna förordning överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

[S3]Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1995. Beslut som meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser. Förordning (1995:367).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1917:281) med närmare föreskrifter om fastighetsregister för stad

Ändring, SFS 1918:928

  Omfattning
  ändr. 2 § 1, 4 mom, 6, 7, 11, 26, 38, 48 §§

Ändring, SFS 1919:676

  Omfattning
  ändr. 2 § 6 mom, 46 §

Ändring, SFS 1920:3

  Omfattning
  ändr. 6, 22, 29 §§

Ändring, SFS 1921:205

  Omfattning
  ändr. 35 §

Ändring, SFS 1922:168

  Omfattning
  ändr. 6, 7 §§

Ändring, SFS 1922:181

  Omfattning
  ändr. 35 §

Ändring, SFS 1923:395

  Omfattning
  ändr. 10 §

Ändring, SFS 1923:401

  Omfattning
  ändr. 38 §

Ändring, SFS 1924:399

  Omfattning
  ändr. 17 § 1, 4 mom

Ändring, SFS 1924:538

  Övergångsbestämmelse

  Denna kungörelse träder i kraft dagen efter den, då kungörelsen, enligt därå meddelad uppgift, utkommit från trycket i Svensk författningssamling.
  Efter det kungörelsen trätt i kraft, skola de hänvisningar till 9 § näst sista stycket i förordningen med närmare föreskrifter om fastighetsregister för stad, som förekomma i anvisningarna till formulären 3, 6, 7, 8, 9 och 12 vid nämnda förordning, i stället avse 9 § fjärde stycket i samma förordning.
  Omfattning
  ändr. 1, 9 §§

Ändring, SFS 1925:399

  Omfattning
  ändr. 30 §

Ändring, SFS 1925:482

  Omfattning
  ändr. 17 § 2 mom

Ändring, SFS 1927:199

  Omfattning
  ändr. 30 §

Ändring, SFS 1931:370

  Övergångsbestämmelse

  Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1932.
  Vad i 18 § femte stycket stadgats angående anteckning om plan, som av magistraten godkänts att lända till efterrättelse vid avstyckning, skall äga tillämpning även med avseende å plan, beträffande vilken beslut om godkännande meddelats före kungörelsens ikraftträdande. Uppgift angående beslut, varom nu sagts, skall efter framställning från registerföraren tillhandahållas denne av magistraten.
  Omfattning
  ändr. 1 §, 2 § 1-3 mom, 3, 4, 11-13 §§, 17 § 2, 3 mom, 18, 19, 22-26, 29, 30, 33, 34, 37, 42 §§

Ändring, SFS 1933:536

  Omfattning
  ändr. 39 §

Ändring, SFS 1935:293

  Övergångsbestämmelse

  Denna kungörelse träder i kraft den 1 juli 1936, dock att klagan över beslut som dessförinnan meddelats av fastighetsregisterkommissionen må anföras i förut stadgad ordning.
  Omfattning
  ändr. 29, 33 §§

Ändring, SFS 1936:362

  Omfattning
  ändr. 1, 9 §§, 17 § 2 mom, 26, 30, 38, 42-44, 46, 47 §§

Ändring, SFS 1939:157

  Omfattning
  ändr. 30, 33 §§

Ändring, SFS 1940:587

  Omfattning
  ändr. 18, 23, 33 §§

Ändring, SFS 1943:846

  Omfattning
  ändr. 9, 29, 30, 33, 37 §§; ny 9 a §

Ändring, SFS 1946:136

  Omfattning
  ändr. 18, 23, 33 §§

Ändring, SFS 1947:857

  Omfattning
  ändr. 33 §

Ändring, SFS 1948:207

  Omfattning
  ändr. 37 §

Ändring, SFS 1948:669

  Omfattning
  ändr. 37 §

Ändring, SFS 1950:214

  Omfattning
  ändr. 3, 12, 18, 26, 32, 37, 40, 41, 44, 48 §§

Ändring, SFS 1950:517

  Omfattning
  upph. 40 §; ändr. 6, 11, 13 §§, 17 § 1, 3, 4 mom, 26, 38 §§; ny 49 §

Ändring, SFS 1951:365

  Omfattning
  ändr. 1 §, 2 § 2 mom, 5, 11, 16 §§, 17 § 1 mom, 18, 19, 23, 24, 29 §§, 30 § 1 mom, 33, 46 §§, förslaget till beteckn. å registerkarta för gränslinjer m. m.

Ändring, SFS 1952:158

  Omfattning
  ändr. 12, 13 §§, 17 § 2 mom, 18, 23, 28 §§, 30 § 1 mom, 33 §

Ändring, SFS 1953:203

  Omfattning
  ändr. 48 §

Ändring, SFS 1954:469

  Övergångsbestämmelse

  Denna kungörelse träder i kraft den 1 juli 1954, dock att 33 § i sin äldra lydelse skall lända till efterrättelse beträffande beslut i sådant ärende enligt lagen om enskilda vägar, som även efter den 1 juli 1954 skall handläggas och prövas enligt dittills gällande bestämmelser.
  Omfattning
  ändr. 33 §

Ändring, SFS 1961:34

  Omfattning
  ändr. 26 §

Ändring, SFS 1964:687

  Övergångsbestämmelse

  Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1965.
  Av magistrat före nämnda dag meddelad föreskrift skall äga samma giltighet som om föreskriften därefter meddelats av Konungens befallningshavande.
  Omfattning
  ändr. 1 §, 2 § 4 mom, 9, 9 a, 10-12, 24, 25, 27, 29, 32, 33, 39, 41, 44, 45 §§; ny 50 §

Ändring, SFS 1965:197

  Omfattning
  ändr. 13 §

Ändring, SFS 1968:382

  Omfattning
  ändr. 49 §

Ändring, SFS 1971:1011

  Övergångsbestämmelse

  Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1972.
  Vid förande av bihang C skall fortfarande användas formulär 7 enligt 3 § i dess äldre lydelse.
  Omfattning
  upph. 1 §, 2 § 5 mom, 4, 5, 9, 9 a, 14 §§, 17 § 5 mom, 19, 20, 22 §§, 30 § 1 mom, 32, 38, 39, 41, 42, 44, 47, 48 §§, utgår rubr. närmast före 1, 3, 5 §§; ändr. 2 § 1, 3, 4 mom, 3, 6-8, 26, 29, 37, 45, 46 §§, rubr. närmast före 1 §, formulär 14; nya 51-69 §§, ny rubr. närmast före 51 §

Ändring, SFS 1973:1171

  Omfattning
  ändr. 2 § 1 mom, 60 §, kap.rubr. närmast före 2 §; nya 3 a, 8 a, 61 a §§

Ändring, SFS 1974:149

  Omfattning
  ändr. 2 § 1 mom; ny 61 b §

Ändring, SFS 1974:508

  Omfattning
  ändr. 3 a, 7, 8 a §§, 17 § 2 mom, 26, 37, 43, 46, 50, 52, 55, 69 §§

Ändring, SFS 1975:268

  Omfattning
  ändr. 37 §

Ändring, SFS 1975:1119

  Omfattning
  ändr. 7, 8 a, 64 §§

Förordning (1987:600) om ändring i förordningen (1917:281) med närmare föreskrifter om fastighetsregister för stad

  Omfattning
  upph. 2 § 3 mom; ändr. 2 § 2, 4 mom, 6, 7, 63-66, 68 §§; nya 53 a, 63 a §§
  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1988:795) om ändring i förordningen (1917:281) med närmare föreskrifter om fastighetsregister för stad

  Omfattning
  ändr. 2 § 2 mom
  Ikraftträder
  1988-09-01

Förordning (1990:255) om ändring i förordningen (1917:281) med närmare föreskrifter om fastighetsregister för stad

  Omfattning
  ändr. 52, 55 §§
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1990:1240) om ändring i förordningen (1917:281) med närmare föreskrifter om fastighetsregister för stad

  Omfattning
  ändr. 37, 52 §§
  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1991:752) om ändring i förordningen (1917:281) med närmare föreskrifter om fastighetsregister för stad

  Omfattning
  ändr. 37 §
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1995:367) om ändring i förordningen (1917:281) med närmare föreskrifter om fastighetsregister för stad

Omfattning
ändr. 69 §
Ikraftträder
1995-05-01

Ändring, SFS 2000:308

Omfattning
upph.