Inaktuell version

Permutationslag (1972:205)

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1972-05-19
Ändring införd
SFS 1972 i lydelse enligt SFS 1994:1224
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Kan bestämmelse, som enskild meddelat i gåvobrev, testamente, stiftelseförordnande eller liknande handling, på grund av ändrade förhållanden ej längre iakttagas eller har bestämmelsen blivit uppenbart onyttig eller uppenbart stridande mot utfärdarens avsikter eller föreligger annat särskilt skäl, kan på ansökan bestämmelsen ändras eller upphävas eller undantag medges för särskilt fall (permutation).

[S2]Avser permutation ändring av det ändamål som skall tillgodoses, skall det nya ändamålet så nära som möjligt motsvara det ursprungliga.

2 §  Fråga om permutation prövas, såvitt rör fideikommiss som avses i 1 § lagen (1963:583) om avveckling av fideikommiss, av fideikommissnämnden och i annat fall av kammarkollegiet.

3 §  Avser ärende om permutation ändrad ändamålsbestämning för egendom av mera betydande värde eller uppkommer i ärendet fråga av särskild vikt från allmän synpunkt, skall fideikommissnämnden eller kammarkollegiet med eget yttrande överlämna ärendet till Konungen för avgörande.

Prop. 2008/09:84: Paragrafen innehåller bestämmelser om överlämnande av ärenden till regeringen för avgörande.

Paragrafen har ändrats på så vis att Kammarkollegiets rätt och skyldighet att överlämna ärenden till regeringen har tagits bort. Ändringen har gjorts som en följd av att Kammarkollegiets beslut i fortsättningen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol (se 4 §).

Övervägandena finns i avsnitt ...

4 §  Talan mot fideikommissnämndens eller kammarkollegiets beslut enligt denna lag föres hos Konungen genom besvär.

Prop. 2008/09:84: Paragrafen innehåller bestämmelser om överklagande av Fideikommissnämndens och Kammarkollegiets beslut enligt permutationslagen.

Av första stycket framgår att Fideikommissnämndens beslut enligt lagen även i fortsättningen får överklagas hos regeringen.

Av andra stycket, som är nytt, framgår att Kammarkollegiets beslut enligt lagen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. ...

5 §  Denna lag gäller ej stiftelser på vilka 6 kap.stiftelselagen (1994:1220) är tillämpligt och ej heller sådana pensions- eller personalstiftelser som avses i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m. m. Lag (1994:1224).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Permutationslag (1972:205)

Lag (1994:1224) om ändring i permutationslagen (1972:205)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.
  2. En ansökan om permutation som har gjorts före lagens ikraftträdande prövas enligt äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:225, Prop. 1993/94:9, Bet. 1993/94:LU12
  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (2009:247) om ändring i permutationslagen (1972:205)

Förarbeten
Rskr. 2008/09:185, Prop. 2008/09:84, Bet. 2008/09:CU17
Omfattning
ändr. 3, 4 §§
Ikraftträder
2010-01-01