Upphävd författning

Kungl. Maj:ts kungörelse (1972:474) om kupongskatt för personer med hemvist i vissa brittiska territorier, m.m.

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1972-09-08
Ändring införd
SFS 1972:474
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Kupongskatt för personer med hemvist i vissa brittiska territorier

1 §  Är enligt kungörelsen (1972:473) om tillämpning beträffande vissa brittiska territorier av dubbelbeskattningsavtalet den 28 juli 1960 mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland utdelning på aktie i svenskt aktiebolag befriad från kupongskatt, iakttages befrielsen vid utbetalning av utdelningen. Därvid gäller bestämmelserna i 2 §.

[S2]Utbetalas utdelning som avses i första stycket till någon som innehar aktien under sådana förhållanden att annan därigenom obehörigen beredes förmån vid taxering till inkomstskatt eller vinner befrielse från kupongskatt eller är det i annat fall icke uppenbart att utdelningen är befriad från kupongskatt, innehålles sådan skatt med belopp enligt 5 § kupongskatteförordningen (1970:624).

2 §  Beträffande utdelning i avstämningsbolag tillämpas bestämmelserna i kupongskattekungörelsen (1971:49).

[S2]I fråga om utdelning i annat aktiebolag än avstämningsbolag skall utbetalaren tillse, att uppgifter enligt 14 § kuponskatteförordningen (1970:624) lämnas jämte intyg av myndighet eller bank i vederbörande territorium att den utdelningsberättigade hade hemvist i territoriet i fråga vid utdelningstillfället.

3 §  Kupongskatt som innehållits enligt 1 § andra stycket skall restitueras, om utdelningen enligt kungörelsen 1972:473 är befriad från sådan skatt.

4 §  Ansökan om restitution prövas av riksskatteverket.

5 §  Ansökan om restitution göres skriftligen av den utdelningsberättigade. Ansökningshandlingen skall ha kommit in till riksskatteverket före utgången av femte kalenderåret efter utdelningstillfället. Vid ansökningshandlingen fogas intyg eller annan utredning om den erlagda kupongskatten och utredning om de omständigheter sökanden åberopar för befrielse från kupongskatten.

6 §  Talan mot riksskatteverkets beslut i ärende om restitution föres i den ordning som anges i 29 § kupongskatteförordningen (1970:624).

Övriga bestämmelser beträffande personer med hemvist i vissa brittiska territorier

7 §  Ansökan om befrielse från statlig inkomstskatt på utdelning på andel i svensk ekonomisk förening enligt artikel VII (1) (b) i avtalet göres skriftligen av den utdelningsberättigade. Ansökan göres hos den taxeringsnämnd som har att fastställa den utdelningsberättigades taxering till statlig inkomstskatt för det år då utdelningen tages till beskattning eller, om taxeringsnämndens arbete beträffande taxeringen för detta år avslutats, hos den domstol som har att upptaga besvär över nämnda taxering. Ansökan göres dock senast före utgången av tredje kalenderåret efter det då utdelningen blev tillgänglig för lyftning.

[S2]I samband med ansökningen skall den utdelningsberättigade ge in intyg om hemvist enligt 2 § andra stycket.

8 §  Talan mot beslut i ärende som avses i 7 § föres i den ordning som anges i taxeringslagen (1956:623) och förvaltningsprocesslagen (1971:291). (Jämför 1974:773 ö.b.)

9 §  Har person med hemvist i något av de i 10 § angivna territorierna uppburit utdelning från svenskt aktiebolag eller svensk ekonomisk förening och erfordras för tillämpning av artikel XXIII (1) i avtalet utredning om inkomstskatt som utdelande bolag eller förening har att erlägga i Sverige, lämnas sådan utredning genom finansdepartementets förmedling på begäran av myndighet i territoriet i fråga.

10 §  De brittiska territorier som avses i denna kungörelse är

[S2]Antigua Brittiska Honduras Brittiska Jungfruöarna Dominica Gilbert- och Elliceöarna Grenada Montserrat St. Christopher, Nevis och Anguilla St. Lucia St. Vincent Seychellerna.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1972:474) om kupongskatt för personer med hemvist i vissa brittiska territorier, m.m.

Ändring, SFS 1987:1045

    Övergångsbestämmelse

    De upphävda kungörelserna gäller dock fortfarande, för de stater och territorier på vilka de var tillämpliga vid utgången av år 1987, för inkomst som förvärvas före den 1 januari 1988 och för förmögenhet som taxeras före år 1989.
    Omfattning
    upph.