Upphävd författning

Kungörelse (1972:543) om kupongskatt för person som är bosatt eller medborgare i Amerikas Förenta Stater, m.m.

Departement
Finansdepartementet S4
Utfärdad
1972-10-13
Ändring införd
SFS 1972:543
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Kupongskatt för person som är bosatt eller medborgare i Amerikas Förenta stater

1 §  Utgår enligt kungörelsen (1965:38) om tillämpning av avtal den 23 mars 1939 mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater för undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av bestämmelser angående ömsesidig handräckning beträffande inkomst- och andra skatter kupongskatt efter lägre skattesats än enligt kupongskatteförordningen (1970:624), innehålles vid utbetalning av utdelning på aktie i svenskt aktiebolag sådan skatt enligt kungörelsen 1965:38. Därvid gäller bestämmelserna i 2 §.

[S2]Utbetalas utdelning som avses i första stycket till någon som innehar aktien under sådana förhållanden att annan därigenom obehörigen beredes förmån vid taxering till inkomstskatt eller vinner nedsättning av kupongskatt eller är det i annat fall icke uppenbart att rätt till nedsättning av kupongskatt föreligger, innehålles sådan skatt med belopp enligt 5 § kupongskatteförordningen (1970:624).

2 §  Beträffande utdelning i avstämningsbolag tillämpas bestämmelserna i kupongskattekungörelsen (1971:49).

[S2]I fråga om utdelning i annat aktiebolag än avstämningsbolag skall utbetalaren tillse, att uppgifter enligt 14 § kuponskatteförordningen (1970:624) lämnas jämte intyg av myndighet i Amerikas Förenta Stater eller bank i samma land att den utdelningsberättigade är bosatt eller medborgare i Amerikas Förenta Stater.

3 §  Har kupongskatt innehållits med högre belopp än den skattskyldige skall erlägga enligt kungörelsen 1965:38, restitueras det överskjutande beloppet.

4 §  Ansökan om restitution prövas av riksskatteverket.

5 §  Ansökan om restitution göres skriftligen av den utdelningsberättigade. Ansökningshandlingen skall ha kommit in till riksskatteverket före utgången av femte kalenderåret efter utdelningstillfället. Vid ansökningshandlingen fogas intyg eller annan utredning om den erlagda kupongskatten och utredning om de omständigheter sökanden åberopar för befrielse från kupongskatten.

6 §  Talan mot riksskatteverkets beslut i ärende om restitution föres i den ordning som anges i 29 § kupongskatteförordningen (1970:624).

Statlig inkomstskatt på utdelning från svensk ekonomisk förening till person som är bosatt eller medborgare i Amerikas Förenta Stater

7 §  Ansökan om nedsättning av statlig inkomstskatt på utdelning på andel i svensk ekonomisk förening enligt artikel VII i avtalet göres skriftligen av den utdelningsberättigade. Ansökan göres hos den taxeringsnämnd som har att fastställa den skattskyldiges taxering till statlig inkomstskatt för det år då utdelningen tages till beskattning eller, om taxeringsnämndens arbete beträffande taxeringen nämnda år avslutats, hos den domstol som har att upptaga besvär över nämnda taxering. Ansökan göres dock senast före utgången av tredje kalenderåret efter det då utdelningen blev tillgänglig för lyftning.

[S2]I samband med ansökningen skall den utdelningsberättigade ge in intyg enligt 2 § andra stycket.

8 §  Talan mot beslut i ärende som avses i 7 § föres i den ordning som anges i taxeringslagen (1956:623) och förvaltningsprocesslagen (1971:291). (Jämför 1974:773 ö.b.)

Ändringar

Kungörelse (1972:543)om kupongskatt för person som är bosatt eller medborgare i Amerikas Förenta Stater, m.m.

Ändring, SFS 1995:1232

    Omfattning
    upph.