Upphävd författning

/r1/ Kungl. Maj:ts kungörelse (1973:1137) om kupongskatt för person med hemvist i Frankrike, m.m.;

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1973-12-14
Ändring införd
SFS 1973:1137
Upphäver
Kungörelse (1951:384) med vissa bestämmelser angående kupongskatt för skattskyldig med hemvist i Frankrike
Cirkulär (1951:385) med vissa anvisningar rörande förfarandet, då skattskyldig med hemvist i Sverige vill tillgodonjuta skattebefrielse i Frankrike för inkomst av franska värdepapper
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Bilagor finns inte med här.
En mellan finansdepartementet och franska finansministeriet den 14 mars och den 4 juni 1973 med stöd av punkt 9 i protokollet till avtalet mellan Sverige och Frankrike för undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av bestämmelser angående ömsesidig handräckning beträffande direkta skatter verkställd skriftväxling skall lända till efterrättelse för Sveriges del. Skriftväxlingens lydelse i fransk text och svensk översättning framgår av bilaga 1 till denna kungörelse.
I fråga om förfarandet vid tillämpningen av skriftväxlingen samt vid nedsättning av fransk skatt på royalty och ersättning på grund av upphovsrätt skall följande bestämmelser gälla.
/r2/ Kupongskatt för person med hemvist i Frankrike

1 §  Är enligt kungörelsen (1972:433) om tillämpning av avtal mellan Sverige och Frankrike för undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av bestämmelser angående ömsesidig handräckning beträffande direkta skatter utdelning på aktie i svenskt aktiebolag befriad från kupongskatt, iakttages befrielsen vid utbetalning av utdelningen. Därvid gäller bestämmelserna i 2 och 3 §§.

[S2]Utbetalas utdelning som avses i första stycket till någon, som innehar aktien under sådana förhållanden att annan därigenom obehörigen beredes förmån vid taxering till inkomstskatt eller vinner befrielse från kupongskatt eller är det i annat fall icke uppenbart att utdelningen är befriad från kupongskatt, innehålles sådan skatt med belopp enligt 5 § kupongskatteförordningen (1970:624).

2 §  Beträffande utdelning i avstämningsbolag tillämpas bestämmelserna i kupongskattekungörelsen (1971:49).

[S2]I fråga om utdelning i annat aktiebolag än avstämningsbolag skall utbetalaren se till, att uppgifter enligt 14 § kupongskatteförordningen (1970:624) lämnas.

3 §  Befrielse från kupongskatt i samband med utbetalning av utdelning får åtnjutas endast under förutsättning att den utdelningsberättigade när utdelningen lyftes gör särskild ansökan därom hos den som utbetalar utdelningen. Befrielse från kupongskatt sker efter individuell eller kollektiv ansökan.

Individuell ansökan jämte intyg från fransk skattemyndighet om den utdelningsberättigades hemvist i Frankrike skall vara avfattade på blankett enligt formulär nr Fi 223 (bilaga 2).

[S2]Kollektiv ansökan får göras endast av auktoriserad fransk förmedlare i enlighet med föreskrifterna i skriftväxlingen. Sådan ansökan skall vara avfattad på blankett enligt formulär nr Fi 224 (bilaga 3).

[S3]De blanketter som avses i andra och tredje styckena tillhandahålles av fransk skattemyndighet och av riksskatteverket.

4 §  Kupongskatt, som innehållits enligt 1 § andra stycket eller på grund av att bestämmelserna i 3 § ej iakttagits, skall restitueras, om utdelningen enligt kungörelsen 1972:433 är befriad från sådan skatt.

5 §  Ansökan om restitution prövas av riksskatteverket.

6 §  Ansökan om restitution göres skriftligen av den utdelningsberättigade. Ansökningshandlingen skall ha kommit in till riksskatteverket före utgången av femte kalenderåret efter utdelningstillfället. Vid ansökningshandlingen fogas intyg eller annan utredning om den erlagda kupongskatten, ansökningsblankett enligt 3 § vederbörligen ifylld och i förekommande fall försedd med intyg om hemvist samt utredning om de omständigheter i övrigt sökanden åberopar för befrielse från kupongskatten.

7 §  Talan mot riksskatteverkets beslut i ärende om restitution föres i den ordning som anges i 29 § kupongskatteförordningen (1970:624).

/r2/ Statlig inkomstskatt på utdelning från svensk ekonomisk förening till person med hemvist i Frankrike

8 §  Ansökan om befrielse från statlig inkomstskatt på utdelning på andel i svensk ekonomisk förening enligt artikel 9 i avtalet göres skriftligen av den utdelningsberättigade. Ansökan göres hos den taxeringsnämnd som har att fastställa den utdelningsberättigades taxering till statlig inkomstskatt för det år då utdelningen tages till beskattning eller, om taxeringsnämndens arbete beträffande taxeringen detta år avslutats, hos den domstol som har att upptaga besvär över nämnda taxering. Ansökan göres dock senast före utgången av tredje kalenderåret efter det då utdelningen blev tillgänglig för lyftning.

I samband med ansökningen skall den utdelningsberättigade ge in intyg av fransk myndighet eller bank i Frankrike att han har hemvist i Frankrike.
9 § Talan mot beslut i ärende som avses i 8 § föres i den ordning som anges i taxeringslagen (1956:623) och förvaltningsprocesslagen (1971:291). (Jämför 1974:773 ö.b.)
/r2/ Befrielse från eller nedsättning av fransk skatt på utdelning och ränta samt royalty och ersättning på grund av upphovsrätt för skattskyldig med hemvist i Sverige
10 § Den som enligt kungörelsen 1972:433 har hemvist i Sverige och önskar befrielse från eller nedsättning av fransk skatt på utdelning eller ränta enligt artikel 9 i avtalet eller befrielse från fransk skatt på royalty och ersättning på grund av upphovsrätt med stöd av artikel 11 i avtalet skall göra skriftlig ansökan därom. Vid ansökningen skall fogas intyg av innehåll som framgår av de i 11 § nedan angivna formulären.

11 §  Ansökan om skattebefrielse eller skattenedsättning enligt 10 § skall vara avfattad på blanketter enligt formulär RF 1 S (bilaga 4) i fråga om utdelning som ger rätt till skattetillgodohavande, formulär RF 2 S (bilaga 5) i fråga om ränta samt utdelning då rätt till skattetillgodohavande icke föreligger, RF 3 S (bilaga 6) i fråga om royalty och ersättning på grund av upphovsrätt samt RF 4 S (bilaga 7) i fråga om utdelning från investmentbolag. Ansökan ges in till länsstyrelsen i det län där den skattskyldiges hemortskommun är belägen. Blankett till ansökan tillhandahålles av länsstyrelsen

12 §  Sedan ansökningen kommit in, undersöker skattechefen om förutsättningar föreligger för att utfärda intyg av det innehåll som framgår av de i 11 § angivna formulären. Om sådana förutsättningar föreligger, lämnar skattechefen kostnadsfritt intyg som nyss nämnts. I fråga om förfarandet i övrigt gäller de särskilda anvisningar som fogats till de i 11 § angivna formulären.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1973:1137) om kupongskatt för person med hemvist i Frankrike, m.m.

Övergångsbestämmelse

  1. Denna kungörelse träder i kraft en vecka efter den dag, då kungörelsen enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling.
  2. Genom kungörelsen upphäves, såvitt avser förhållandet mellan Sverige och Frankrike kungörelsen (1951:384) med vissa bestämmelser angående kupongskatt för skattskyldig med hemvist i Frankrike och cirkuläret (1951:385) med vissa anvisningar rörande förfarandet, då skattskyldig med hemvist i Sverige vill tillgodonjuta skattebefrielse i Frankrike för inkomst av franska värdepapper.
  3. Den nya kungörelsen tillämpas beträffande ränta samt royalty och ersättning på grund av upphovsrätt från och med dagen för ikraftträdandet och beträffande utdelning som blivit tillgänglig för lyftning den 1 januari 1970 eller senare.
  4. Den upphävda kungörelsen och cirkuläret gäller fortfarande i fråga om skatt på utdelning som blivit tillgänglig för lyftning före den 1 januari 1970.

Ändring, SFS 1992:154

    Omfattning
    upph.