Upphävd författning

Förordning (1973:499) om bostadsanskaffningslån med statlig garanti till statstjänstemän m.fl.

Departement
Civildepartementet
Utfärdad
1973-05-25
Ändring införd
SFS 1973:499
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning äger tillämpning på tjänsteman vars avlöningsförmåner fastställes under medverkan av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer.

[S2]Förordningen är icke tillämplig på tjänsteman hos riksdagen eller dess myndigheter. Förordning (1975:442).

2 §  Tjänsteman kan hos Post- och Kreditbanken erhålla bostadsanskaffningslån med statlig garanti enligt denna förordning för förvärv av bostadsrätt inom bostadsrättsförening eller för kontant insats vid inköp av eget hem.

[S2]Tjänsteman får ej samtidigt utnyttja lån enligt denna förordning och sådant bostadsanskaffningslån som inom vissa statliga verk kan utgå enligt särskilt medgivande av regeringen. Förordning (1975:442).

3 §  Lån får beviljas tjänsteman vid

 1. omstationering som är föranledd av omlokalisering av statlig verksamhet eller som i andra fall sker utan egen ansökan eller begäran, om omstationeringen påkallar flyttning till den nya orten eller dess närhet,
 2. annan omstationering än som sägs i 1, om tjänstemannen i samband därmed fått eller kunnat få anstånd med omstationeringen,
 3. omstationering från ort utom riket till ort inom riket.

[S2]Lån får beviljas även när tjänstemannen kan flytta in i den nya bostaden samtidigt som tjänstgöringen på den nya orten påbörjas eller dessförinnan.

4 §  Lån enligt 3 § första stycket 1 får beviljas även om tjänstemannen vid låneansökans ingivande flyttat in i annan bostad på den nya orten eller i dess närhet. Ansökan om sådant lån skall göras senast ett år efter det att tjänstgöringen på den nya orten påbörjats.

[S2]Lån enligt 3 § första stycket 2 eller 3 får ej beviljas tjänsteman som kunnat få annan godtagbar bostad med tidigare inflyttningsdag än den som beräknas gälla för bostadsrättslägenheten eller egna hemmet.

[S3]Lån enligt 3 § första stycket 2 får ej heller beviljas tjänsteman som vid tidpunkten för låneansökans ingivande ej äger åtnjuta anstånd med omstationering på grund av att han underlåtit att vidtaga föreskrivna åtgärder för att anskaffa bostad på den nya orten eller i dess närhet.

5 §  Ansökan om lån ges in till myndigheten på den nya tjänstgöringsorten. Myndigheten eller annan myndighet, om central förvaltningsmyndighet så bestämmer, skall undersöka om hinder enligt 3 eller 4 § möter att bevilja lånet. Föreligger sådant hinder, skall myndigheten avslå ansökan. I annat fall skall myndigheten med eget yttrande översända låneansökan till Post- och Kreditbanken. Förordning (1974:265).

6 §  Post- och Kreditbanken prövar låneansökan. Lån beviljas utan särskild säkerhet.

[S2]Lån får beviljas med högst 30 000 kronor eller det lägre belopp som svarar mot kostnden för inköp av bostadsrätten eller mot den kontanta insatsen vid köp av eget hem. Amorteringstiden får ej överstiga tio år. Förordning (1977:1048).

7 §  Sedan låneansökan ingivits, är tjänstemannen ej skyldig att vidtaga sådana åtgärder för att anskaffa bostad som förutsättes för att åtnjuta anstånd med omstationering.

[S2]Anstånd med omstationering får åtnjutas under högst 90 dagar från och med dagen för inträdet i tjänstgöring på den nya orten eller, om låneansökan inges först därefter, från och med dagen för låneansökans ingivande. Om särskilda skäl föreligger, får anståndet förlängas. Den sammanlagda anståndstiden får dock ej överstiga den längsta tid under vilken anstånd annars får åtnjutas.

[S3]Bestämmelserna om anstånd i första och andra styckena gäller ej tjänsteman vars låneansökan har avslagits.

8 §  Den löneutbetalande myndigheten verkställer månatliga löneavdrag för amortering och ränta enligt amorteringsplan som fastställes av Post- och Kreditbanken. Låntagaren skall i låneansökan medge att myndigheten får göra sådant avdrag.

[S2]Understiger tillgängligt lönebelopp det månatliga löneavdraget, skall låntagaren före månadens utgång till myndigheten inbetala felande belopp. Förordning (1974:265).

9 §  Avgår låntagaren ur statlig eller statligt lönereglerad tjänst eller överlåter han bostadsrätten eller egna hemmet, förfaller lånet till omedelbar betalning.

[S2]Beviljas låntagaren vid avgång ur tjänsten genast börjande pension enligt statliga pensionsbestämmelser, får Post- och Kreditbanken dock medgiva att han behåller lånet på oförändrade villkor. Förordning (1975:442).

10 §  Avlider låntagaren under lånets löptid, får lånet övertagas av efterlevande som förvärvar bostadsrätten eller egna hemmet och som är berättigad till familjepension enligt statliga pensionsbestämmelser.

11 §  I fall som avses i 9 § andra stycket och 10 § skall med motsvarande tillämpning av 8 § månatliga avdrag för amortering och ränta göras på utgående pensionsförmåner av den myndighet som betalar ut pensionen.

12 §  Post- och Kreditbanken fastställer övriga villkor för lån enligt denna förordning.

[S2]Myndighet, i förekommande fall central förvaltningsmyndighet och såvitt gäller försvaret, försvarets civilförvaltning, meddelar de tillämpningsföreskrifter som behövs för handläggningen inom myndighetens verksamhetsområde av ärenden om lån enligt denna förordning. Förordning (1984:784).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1973:499) om bostadsanskaffningslån med statlig garanti till statstjänstemän m.fl.

Förarbeten
Prop. 1973:1

Ändring, SFS 1974:265

Ändring, SFS 1975:442

  Förarbeten
  Prop. 1975:1
  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 2, 9, 12 §§

Förordning (1977:1048) om ändring i förordningen (1973:499) om bostadsanskaff- ningslån med statlig garanti till statstjänstemän m.fl.

Förordning (1984:784) om ändring i förordningen (1973:499) om bostads- anskaffningslån med statlig garanti till statstjänstemän m.fl.

  Omfattning
  ändr. 12 §
  Ikraftträder
  1984-11-01

Förordning (1991:1744) om upphävande av förordningen (1973:499) om bostadsanskaffnings- lån med statlig garanti till statstjänstemän m.fl.

  Övergångsbestämmelse

  Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om lån som har beviljats före den 1 juanuari 1992.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:100
  Omfattning
  upph.