Upphävd författning

Kungörelse (1973:53) om kupongskatt för person som är bosatt i Arabrepubliken Egypten (f.d. provinsen Egypten i Förenade Arabrepubliken), m.m.

Departement
Finansdepartementet S4
Utfärdad
1973-02-16
Ändring införd
SFS 1973:53 i lydelse enligt SFS 1996:167
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Kupongskatt för person som är bosatt i Arabrepubliken Egypten

1 §  Är enligt kungörelsen (1959:22) om tillämpning av ett mellan Sverige och Förenade Arabrepubliken den 29 juli 1958 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomst- och förmögenhetsskatter utdelning på aktie i svenskt aktiebolag befriad från kupongskatt, iakttages befrielsen vid utbetalning av utdelningen. Därvid gäller bestämmelserna i 2 §.

[S2]Utbetalas utdelning som avses i första stycket till någon som innehar aktien under sådana förhållanden att annan därigenom obehörigen beredes förmån vid taxering till inkomstskatt eller vinner befrielse från kupongskatt eller är det i annat fall icke uppenbart att utdelningen är befriad från kupongskatt, innehålles sådan skatt med belopp enligt 5 § kupongskatteförordningen (1970:624).

2 §  Beträffande utdelning i avstämningsbolag tillämpas bestämmelserna i kupongskattekungörelsen (1971:49).

[S2]I fråga om utdelning i annat aktiebolag än avstämningsbolag skall utbetalaren tillse, att uppgifter enligt 14 § kuponskatteförordningen (1970:624) lämnas jämte intyg av egyptisk myndighet eller bank i Egypten att den utdelningsberättigade har hemvist i Egypten.

3 §  Kupongskatt som innehållits enligt 1 § andra stycket skall restitueras, om utdelningen enligt kungörelsen 1959:22 är befriad från sådan skatt.

4 §  Ansökan om restitution prövas av riksskatteverket.

5 §  Ansökan om restitution göres skriftligen av den utdelningsberättigade. Ansökningshandlingen skall ha kommit in till riksskatteverket före utgången av femte kalenderåret efter utdelningstillfället. Vid ansökningshandlingen fogas intyg eller annan utredning om den erlagda kupongskatten och utredning om de omständigheter sökanden åberopar för befrielse från kupongskatten.

6 §  Talan mot riksskatteverkets beslut i ärende om restitution föres i den ordning som anges i 29 § kupongskatteförordningen (1970:624).

Statlig inkomstskatt på utdelning från svensk ekonomisk förening till person som är bosatt i Arabrepubliken Egypten

7 §  Ansökan om befrielse från statlig inkomstskatt på utdelning på andel i svensk ekonomisk förening enligt art. 5 i avtalet göres skriftligen av den utdelningsberättigade. Ansökan göres hos den taxeringsnämnd som har att fastställa den utdelningsberättigades taxering till statlig inkomstskatt för det år då utdelningen tages till beskattning eller, om taxeringsnämndens arbete beträffande taxeringen detta år avslutats, hos den domstol som har att upptaga besvär över nämnda taxering. Ansökan göres dock senast före utgången av tredje kalenderåret efter det då utdelningen blev tillgänglig för lyftning.

[S2]I samband med ansökningen skall den utdelningsberättigade ge in intyg om hemvist enligt 2 § andra stycket.

8 §  Talan mot beslut i ärende som avses i 7 § föres i den ordning som anges i taxeringslagen (1956:623) och förvaltningsprocesslagen (1971:291). (Jämför 1974:733 ö.b.)

Ändringar

Kungörelse (1973:53) om kupongskatt för person som är bosatt i Arabrepubliken Egypten (f.d. provinsen Egypten i Förenade Arabrepubliken), m.m.

Ändring, SFS 1995:543

    Omfattning
    upph.

Ändring, SFS 1996:167

Omfattning
ikrafttr. av 1995:543