Upphävd författning

Förordning (1973:568) om vissa uppgifter från rörelseidkare

Departement
Industridepartementet
Utfärdad
1973-06-05
Ändring införd
SFS 1973:568
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Den som inom landet driver rörelse är skyldig att på anmodan av statens industriverk lämna de uppgifter som fordras för verkets utredande verksamhet, nämligen om

 1. produktion av varor och tillhandahållande av tjänster,
 2. produktionsförmåga,
 3. förbrukning av varor och anlitande av tjänster,
 4. lön och sysselsättning m.m. beträffande anställda,
 5. lager- och förrådshållning,
 6. beställningar, köp, försäljningar och leveranser beträffande varor och tjänster,
 7. investeringar,
 8. priser som behövs för pristals- och volymberäkningar.

[S2]Rörelseidkare är dessutom skyldig att lämna sådana uppgifter om sin rörelse som fordras för utredning om näringslivets struktur såsom i fråga om intäkter, kostnader och vinster, omsättning, tillgångar och skulder.

[S3]Uppgift skall avse viss period eller viss tidpunkt.

2 §  Uppgift skall lämnas till statens industriverk eller till annan myndighet som verket bestämmer efter samråd med myndigheten. Uppgift skall lämnas inom tid som verket föreskriver.

3 §  Verket skall tillse att uppgiftsskyldig eller den, som har att medverka vid uppgifternas insamlande eller på annat sätt, icke betungas onödigt.

4 §  Närmare föreskrifter och anvisningar för tillämpningen av denna förordning mededlas av verket. Innan verket meddelar föreskrifter eller anvisningar som innebär ej endast obetydliga förändringar i vad som förut tillämpats, bör verket samråda med organisation eller annan som kan anses företräda de uppgiftsskyldiga. Förordning (1980:829).

5 §  Den som underlåter att fullgöra sin uppgiftsskyldighet eller uppsåtligen eller av oaktsamhet lämnar oriktig uppgift döms, om gärningen inte är belagd med straff i brottsbalken, till penningböter. Allmänt åtal får väckas endast efter anmälan av verket. Lag (1991:301).

[S2]6 § har upphört att gälla genom förordning (1980:829).

Ändringar

Förordning (1973:568) om vissa uppgifter från rörelseidkare

Ändring, SFS 1975:787

  Omfattning
  ändr. 6 §

Förordning (1980:829) om ändring i kungörelsen (1973:568) om vissa upp- gifter från rörelseidkare

  Omfattning
  upph. 6 §; ändr. författningsrubr., 4 §

Lag (1991:301) om ändring i förordningen (1973:568) om vissa uppgif- ter från rörelseidkare

Lag (1991:2026) om upphävande av förordningen (1973:568) om vissa uppgifter från rörelseidkare