Upphävd författning

Lag (1973:651) om ogifta samboendes gemensamma bostad

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1973-06-05
Ändring införd
SFS 1973:651
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Innehar vid upplösning av äktenskapsliknande samlevnad mellan ogift man och ogift kvinna den ena av parterna hyres- eller bostadsrätt till lägenhet, vilken uteslutande eller huvudsakligen skolat tjäna som parternas gemensamma bostad, får den andra parten övertaga hyres- eller bostadsrätten, om han bäst behöver bostaden och det med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt. Om parterna ej har eller har haft barn tillsammans, gäller vad nu sagts endast om synnerliga skäl talar därför.

[S2]Upplöses samlevnaden genom att den av parterna som innehar hyres- eller bostadsrätten avlider, tillämpas bestämmelserna i första stycket i fråga om rätt för den efterlevande att övertaga hyres- eller bostadsrätten.

2 §  Part förlorar sin rätt att övertaga hyres- eller bostadsrätten, om han icke framställt anspråk därpå senast tre månader efter det att han har flyttat från lägenheten.

3 §  Den som enligt 1 § övertager hyres- eller bostadsrätt skall vid övertagandet till andra parten erlägga lösen motsvarande rättens värde. Om synnerliga skäl föreligger, får anstånd med betalningen beviljas parten mot att han ställer godtagbar säkerhet.

4 §  Uthyres sådan lägenhet som avses i 1 § av ena parten eller hans dödsbo helt eller delvis till annan utan andra partens samtycke och länder uthyrningen denne till förfång, skall på andra partens yrkande uthyrningen gå åter, om han väcker talan därom inom tre månader från det han fick kännedom om uthyrningen. Han kan även föra talan om hyresgästens avhysning. Rätten får medgiva hyresgästen skäligt rådrum med avflyttningen.

[S2]Vägrar part att samtycka till uthyrning, kan rätten på ansökan tillåta den, om skäl till vägran finnes ej vara för handen. I fråga om rättens domförhet och sammanträde vid avgörande av sådant ärende gäller vad som är föreskrivet om ärende som angår medgivande till åtgärd enligt 6 kap. 6 § giftermålsbalken.

5 §  Bestämmelserna i 4 § har motsvarande tillämpning på överlåtelse eller pantsättning av hyres- eller bostadsrätt som avses i 1 §.

6 §  Med hyresrätt och bostadsrätt likställes andel däri.

[S2]Är hyresrätt knuten till andelsrätt i förening eller bolag, skall vad i lagen är föreskrivet om bostadsrätt äga motsvarande tillämpning i fråga om andelsrätten.

7 §  I mål om rätt att övertaga hyres- eller bostadsrätt enligt 1 § kan rätten på yrkande av endera parten för tiden intill dess laga kraft ägande dom föreligger efter vad som finnes skäligt förordna, vilken av parterna som skall få nyttja bostaden samt, om nyttjandet tillägges part som ej har hyres- eller bostadsrätten, vad han skall erlägga för nyttjandet och i övrigt har att iakttaga.

[S2]Förordnande får meddelas utan huvudförhandling. Innan förordnande meddelas, skall tillfälle att yttra sig över yrkandet beredas andra parten. Har förordnande meddelats, skall rätten, när målet avgöres, pröva om åtgärden skall bestå.

[S3]Beslut som avses i denna paragraf får verkställas lika med laga kraft ägande dom men kan när som helst återkallas av rätten.

 • NJA 1987 s. 667:Mot interimistiskt beslut enligt 7 § lagen (1973:651) om ogifta samboendes gemensamma bostad har talan ansetts inte få föras särskilt.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1973:651) om ogifta samboendes gemensamma bostad

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1974 och gäller till utgången av år 1979.
Lagen äger ej tillämpning, om samlevnaden upphört före lagens ikraftträdande.
Har anspråk på att få övertaga hyres- eller bostadsrätt framställts under lagens giltighetstid, skall även efter denna tid bestämmelserna i lagen äga tillämpning i fråga om anspråket.
Förarbeten
Prop. 1973:32

Lag (1979:1067) om fortsatt giltighet av lagen (1973:651) om ogifta samboendes gemensamma bostad

  Övergångsbestämmelse

  Enligt riksdagens beslut föreskrivs att lagen (1973:651) om ogifta samboendes gemensamma bostad, som gäller till utgången av år 1979, skall ha fortsatt giltighet till utgången av år 1984.
  Lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem och denna lag träder i kraft den 1 januari 1988. Genom lagen om sambors gemensamma hem upphävs lagen (1973:651) om ogifta samboendes gemensamma bostad. Den gamla lagen skall dock fortfarande tillämpas, när samboförhållandet har upphört före ikraftträdandet och när fråga är om giltigheten av ett förfogande utan samtycke över egendom före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1979/80:48
  Omfattning
  forts. giltighet

Lag (1984:875) om fortsatt giltighet av lagen (1973:651) om ogifta samboendes gemen- samma bostad

  Förarbeten
  Prop. 1984/85:11
  Omfattning
  forts. giltighet
  Ikraftträder
  1985-01-01

Lag (1986:911) om fortsatt giltighet av lagen (1973:651) om ogifta samboendes gemensamma bostad

  Förarbeten
  Prop. 1986/87:9
  Omfattning
  forts. giltighet
  Ikraftträder
  1987-01-01

Ändring, SFS 1987:789

  Omfattning
  upph.