Prop. 1984/85:11

om fortsatt giltighet av lagen (1959:157) med särskilda bestämmelser om makars gemensamma bostad och av Iagen (1973:651) om ogifta samboendes

Prop. 1984/85: 11

Regeringens proposition 1984/85 : 11

om fortsatt giltighet av lagen (1959: 157) med särskilda bestämmelser om makars gemensamma bostad och av lagen (1973: 651) om ogifta samboendes gemensamma bostad;

beslutad den 30 augusti 1984. Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag av regeringsprotokoll.

På regeringens vägnar OLOF PALME

STEN WICKBOM

Propositionens huvudsakliga innehåll

De två provisoriska lagar som finns om makars resp. ogifta samboendes gemensamma bostad föreslås förlängda att gälla till utgången av år l986.

Prop. 1984/85: 11 2

1. Förslag till

Lag om fortsatt giltighet av lagen (1959: 157) med särskilda bestäm- melser om makars gemensamma bostad

Härigenom föreskrivs att lagen (1959: 157) med särskilda bestämmelser om makars gemensamma bostad. som enligt lag (1979: 1068) gäller till utgången av år 1984, skall fortsätta att gälla till utgången av år 1986.

2. Förslag till Lag om fortsatt giltighet av lagen (1973: 651) om ogifta samboendes gemensamma bostad

Härigenom föreskrivs att lagen (l97'3:651) om ogifta samboendes ge- mensamma bostad, som enligt lag (1979: 1067) gäller till utgången av är 1984, skall fortsätta att gälla till utgången av år 1986.

Prop. 1984/85 : 11 3 Utdrag J USTITlEDEPARTEMENTET PROTOKOLL vid regeringssammanträde 1984-08-30

Närvarande: statsministern Palme, ordförande, och statsråden 1. Carlsson, Lundkvist, Feldt, Sigurdsen, Gustafsson. Leijon, Hjelm-Wallén. Peter- son. Andersson, Boström, Bodström. Göransson, Gradin, Dahl. R. Carls- son, Thunborg. Wickbom

Föredragande: statsrådet Wickbom

Proposition om fortsatt giltighet av lagen (1959: 157) med särskilda bestämmelser om makars gemensamma bostad och av lagen (1973: 651) om ogifta samboendes gemensamma bostad

Alltsedan år 1948 finns en provisorisk lagstiftning om makars gemen- samma bostad. Lagen (1959: 157) med särskilda bestämmelser om makars gemensamma bostad gäller till utgången av år 1984. Den är tillämplig i fråga om fastighet som tillhör en make eller makarna gemensamt och är giftorättsgods och som uteslutande eller huvudsakligen har tjänat som makarnas gemensamma bostad. Lagen gäller vidare bl.a. lägenhet som en make eller makarna för samma ändamål innehar med hyres- eller bostads- rätt, vare sig rättigheten utgör giftorättsgods eller enskild egendom. Vid äktenskapsskillnad skall enligt lagen den make som bäst behöver bostaden ha företräde till den. under förutsättning att detta med hänsyn till omstän- digheterna i övrigt kan anses skäligt. Motsvarande gäller i fråga om rätt för efterlevande make att erhålla bostaden vid den andra makens död. Den berättigade maken skall tilläggas bostaden vid bodelning. [ fråga om lagens innehåll i övrigt hänvisas till prop. 1959: 70 och 1973: 32.

För ogifta som lever samman under äktenskapsliknande förhållanden gäller sedan år 1974 en i stort sett motsvarande ordning enligt lagen (1973: 651) om ogifta samboendes gemensamma bostad. Också denna lag är tidsbegränsad och gäller till utgången av är 1984. Lagen är tillämplig på bostad som någon av parterna innehar med hyres- eller bostadsrätt. Vid upplösning av samlevnaden har den av parterna som inte innehar hyres- eller bostadsrätten rätt att mot lösen överta denna, om han eller hon bäst behöver bostaden och det med hänsyn till omständigheterna kan anses

Prop. 1984/85: 11 4

skäligt. Om parterna inte har eller har haft barn tillsammans får bostaden dock övertas endast om det finns synnerliga skäl. Om samlevnaden upp- löses genom ena partens död har den efterlevande motsvarande lösnings- rätt. Lösningsrätten måste göras gällande inom tre månader från det att parten har flyttat från bostaden. Angående lagens närmare innehåll hänvi- sas till prop. 1973: 32 .

Giltighetstiden för de nämnda lagarna om makars och ogifta samboendes gemensamma bostad bestämdes senast år 1979 ( prop. 1979/80:48 ) med hänsyn till det utredningsarbete som då pågick inom familjelagssakkunniga (Ju 1970:52). De sakkunniga har numera i betänkandet ( SOU 1981:85 ) Äktenskapsbalk lagt fram förslag till ny lagstiftning som är avsedd att ersätta giftermålsbalken och de båda lagar som jag nyss har nämnt. Betän- kandet har remissbehandlats. Inom justitiedepartementet pågår f.n. arbete på en remiss till lagrådet på grundval av betänkandet och remissyttran- dena. En proposition i ämnet kan väntas. bli avlämnad till riksdagen tidigast under våren 1985. Om riksdagen antar lagförslagen, kan den nya lagstift- ningen beräknas träda i kraft först den I januari 1987.

Med hänsyn till det anförda förordar jag att lagarna om makars och ogifta samboendes gemensamma bostacl. får förlängd giltighetstid. Den nya giltighetstiden bör lämpligen bestämmas till utgången av år 1986.

På grund av lagstiftningsfrågans enkla beskaffenhet är det enligt min mening inte nödvändigt att höra lagrådet i detta ärende.

Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen

att anta de inom justitiedepartementet upprättade förslagen till

1. lag om fortsatt giltighet av lagen (1959: 157) med särskilda bestämmel- ser om makars gemensamma bostad.

2. lag om fortsatt giltighet av lagen ( 1973:651 ) om ogifta samboendes gemensamma bostad.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att anta de förslag som föredragan- den har lagt fram.

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1934