Upphävd författning

Kungl. Maj:ts kungörelse (1973:779) om beskattning av motorfordon, som är infört i svensk exportvagnsförteckning

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1973-10-19
Ändring införd
SFS 1973:779
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  För personbil eller motorcykel, som är införd i svensk exportvagnsförteckning (exportvagn) utgår icke skatt enligt vägtrafikskattelagen (1973:601) för tid under vilken fordonet enligt exportvagnskungörelsen (1964:39) får kvarstå i förteckningen. Förordning (1978:129).

2 §  Upphör rätten att bruka exportvagn med stöd av exportvagnskungörelsen (1964:39), utgår skatt för fordonet i enlighet med vägtrafikskattelagen (1973:601).

[S2]Upphör rätten enbart till följd av att exportvagnen använts i yrkesmässig trafik eller uthyrts eller utlånats till annan än den som är bosatt i utlandet och endast tillfälligt vistas här i riket, skall dock i stället skatt erläggas med en krona för varje påbörjad dag under den tid exportvagnen sålunda använts, uthyrts eller varit utlånad. För sådant fall gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i 5, 7 a och 8 b §§ lagen (1976:338) om vägtrafikskatt på vissa fordon, som icke är registrerade i riket. Förordning (1984:264).

3 §  Skatt, som skall erläggas enligt 2 § andra stycket, fastställs av tullmyndighet. Tullagen (1987:1065) gäller även i fråga om skatten. Förordning (1987:1085).

4 §  Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna kungörelse meddelas av generaltullstyrelsen.

Ändringar

Kungörelse (1973:779) om beskattning av motorfordon, som är infört i svensk exportvagnsförteckning

Förordning (1978:129) om ändring i kungörelsen (1973:779) om beskattning av motorfordon, som är infört i svensk exportvagnsförteckning

  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§

Förordning (1984:264) om ändring i kungörelsen (1973:779) om beskattning av motorfordon, som är infört i svensk exportvagnsförteckning

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1985-01-01

Förordning (1987:1085) om ändring i kungörelsen (1973:779) om beskattning av motorfordon, som är infört i svensk exportvagnsförteckning

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1988-01-01

Förordning (1988:1068) om upphävande av vissa kungörelser om vägtrafikskatt m.m.

  Omfattning
  upph.
  Ikraftträder
  1989-01-01