Upphävd författning

Exportvagnskungörelse (1964:39)

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1964-03-13
Ändring införd
SFS 1964:39 i lydelse enligt SFS 1999:469
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Om någon som inte har sitt egentliga hemvist i Sverige här har förvärvat en personbil eller en motorcykel som han ämnar föra ut ur landet, får fordonet utan hinder av bilregisterkungörelsen (1972:599) tillfälligt brukas i Sverige, om fordonet är infört i exportvagnsförteckning och försett med skyltar enligt vad som anges i 9 §.

[S2]En bil eller motorcykel får också tillfälligt brukas i Sverige enligt vad som sägs i första stycket, om den som har förvärvat fordonet har sitt egentliga hemvist här men avser att flytta från landet inom tre månader från den dag då fordonet införs i exportvagnsförteckning.

[S3]Rätten att bruka ett fordon med stöd av denna kungörelse upphör, i fall som avses i första stycket om den som har fått fordonet infört i exportvagnsförteckning därefter fått sitt egentliga hemvist i Sverige eller om hans vistelse här annars inte längre kan anses vara endast tillfällig, och i fall som avses i andra stycket om han inte flyttat från landet inom den angivna tiden och inte har rätt till temporär import enligt kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen. Rätten att bruka fordonet upphör också om fordonet överlåts, hyrs ut eller lånas ut till någon som inte endast tillfälligt vistas här.

[S4]Ett fordon som är infört i exportvagnsförteckning får inte brukas i yrkesmässig trafik. Förordning (1996:841).

1 a §  Förordningen gäller även personbil eller motorcykel som skall brukas utanför landet av svensk utlandsmyndighet. För dessa fordon gäller dock inte bestämmelsen i 3 § c.

[S2]En behörig företrädare för den berörda myndigheten skall avge försäkran enligt 3 § d och göra ansökan enligt 5 §. Förordning (1992:1523).

2 §  Exportvagnsförteckning förs hos Tullverket. Förteckningen bildas av ett exemplar av sådant bevis om exportvagnsregistrering som avses i 7 § och, i original eller bestyrkt avskrift, besiktningsinstrument, intyg eller registreringsbevis, som enligt 5 § skall bifogas ansökan om införande i förteckningen.

[S2]Fordon som förs in i förteckningen (exportvagn) tilldelas ett exportvagnsnummer, vilket i ordningsföljd skall bestå av en bokstav och ett ordningsnummer. Förordning (1999:469).

3 §  Fordon som avses 1 § får på ansökan införas i exportvagnsförteckning under förutsättning

 1. att fordonet inte är, varit eller bort vara här i riket registrerat annat än i förening med avställning och att fordonet inte heller förut införts i exportvagnsförteckning;
 2. att fordonet inom ett år före ingivandet av ansökan om dess införande i förteckningen antingen godkänts vid exportvagnsbesiktning enligt 65 § fordonskungörelsen (1972:595) eller upptagits i intyg om överensstämmelse enligt 7 a § fordonskungörelsen eller i typintyg enligt 62 § fordonskungörelsen och inte därefter underkastats sådan ändring, att det inte längre överensstämmer med uppgifterna i utfärdat besiktningsinstrument för exportvagn eller intyg;
 3. att för fordonet tecknats gränsförsäkring eller annan svensk trafikförsäkring för tid, varunder det längst får kvarstå i förteckningen;
 4. att fordonets ägare eller den som avser att förvärva fordonet avger försäkran att han inte har sitt egentliga hemvist i Sverige och inte avser att vistas här eller avser att vistas här endast tillfälligt eller, om han har sitt egentliga hemvist i Sverige att han avser att flytta från landet inom tre månader från den dag då fordonet införs i exportvagnsförteckning, att fordonet skall före utgången av den tid, varunder det enligt vad i 6 § sägs längst får kvarstå i exportvagnsförteckning, utföras ur riket eller, om så inte sker och det är fråga om ett fordon som utgör icke-gemenskapsvara enligt rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen , anmälas till förtullning och att fordonet inte efter besiktningsinstrumentets eller intygets utfärdande undergått sådan ändring som avses i b).

[S2]Med ändring, som nämns i första stycket b), avses inte en ändring som endast innefattar avvikelse som är att hänföra till fordonets utstyrsel eller utbyte av motor mot annan med denna helt överensstämmande motor. Förordning (1996:841).

4 § har upphävts genom förordning (1973:106).

5 §  Ansökan om bils eller motorcykels införande i exportvagnsförteckning skall göras skriftligen hos myndighet som avses i 2 § av fordonets ägare eller den som avser att förvärva fordonet. Ansökningshandlingen skall innehålla uppgift om sökandens fullständiga namn, nationalitet, yrke och bosättningsort i utlandet. Vistas sökanden här i riket skall, om möjligt, uppgift lämnas om sökandens postadress i Sverige och om den tid under vilken sökanden ämnar bruka fordonet här i riket.

[S2]Ansökan skall vara åtföljd av

[S3]besiktningsinstrument för exportvagn, intyg om överensstämmelse eller typintyg i original eller bestyrkt avskrift,

[S4]i fråga om registrerat fordon registreringsskylten eller registreringsskyltarna,

[S5]bevis i två exemplar om trafikförsäkring utom i fall då gränsförsäkring tecknas, samt

[S6]försäkran som sägs i 3 § första stycket d).

[S7]Sökanden skall på anmodan av den myndighet, där förteckning förs, lämna de ytterligare uppgifter som myndigheten behöver. I fråga om registrerat fordon får i stället för besiktningsinstrument eller intyg inges registreringsbevisets fordonsdel i original eller bestyrkt avskrift, om den innehåller samma uppgifter som instrumentet eller intyget. Förordning (1996:841).

6 §  Bil eller motorcykel må kvarstå i exportvagnsförteckning längst till och med den månad då ett år förflutit från den dag då fordonet infördes i förteckningen.

[S2]Fordon skall avföras ur exportvagnsförteckningen när den i första stycket stadgade tiden utgått eller när fordonet blivit infört i bilregistret utan att samtidigt avställas eller, i fråga om registrerat fordon, avställning av fordonet upphört eller när fordonet annars skall förtullas. Förordning (1978:689).

7 §  I samband med att bil eller motorcykel införs i exportvagnsförteckning åligger det den myndighet som för förteckningen

[S2]att tillhandahålla sökanden bevis om exportvagnsregistrering,

[S3]att i fråga om registrerat fordon snarast till Vägverket översända den eller de registreringsskyltar, som tillhandahållits för fordonet, jämte underrättelse om att fordonet har införts i exportvagnsförteckning,

[S4]att till trafikförsäkringsföreningen eller vederbörande försäkringsanstalt snarast översända det ena exemplaret av försäkringsbevis, försett med fordonets exportvagnsnummer.

[S5]I bevis om exportvagnsregistrering skall anges den dag då fordonet infördes i förteckningen, den dag till och med vilken fordonet längst får kvarstå i förteckningen och det exportvagnsnummer som har tilldelats fordonet. Beviset skall även innehålla upplysning på svenska och på engelska, franska eller tyska om vad som föreskrivs i 1 § tredje och fjärde styckena och om att fordonet vid färd utom Sverige skall vara försett med svenskt nationalitetsmärke. Förordning (1995:1355).

8 §  När en bil eller motorcykel har förts in i en exportvagnsförteckning, skall den myndighet, som för förteckningen, tillhandahålla två skyltar för varje bil och en skylt för varje motorcykel. Skyltarna skall uppta fordonets exportvagnsnummer.

[S2]För införandet i exportvagnsförteckning och för exportvagnsskyltarna betalas sammanlagt en avgift på 290 kronor till den myndighet som för förteckningen. Förordning (1988:1435).

9 §  På exportvagnsskylt skall bokstaven och siffrorna i ordningsnumret vara utförda i svart på vit botten i en rad. På skylten skall finnas ett rött fält före bokstaven och ett rött fält efter ordningsnumret. På det första fältet skall med vita tecken anges månaden och på det andra fältet kalenderåret då den i 6 § första stycket angivna tiden går ut.

[S2]Tullverket svarar för upphandlingen av exportvagnsskyltarna. Förordning (1988:1435).

10 §  Exportvagnsskylt skall vara anbringad på personbil såväl framtill som baktill och på motorcykel baktill.

[S2]En skylt skall alltid hållas i sådant skick att den kan avläsas lätt. Under färd får inte last eller annat placeras så att skylten inte går att avläsa. Förordning (1986:12).

11 §  Vid färd med fordon som inte är registrerade skall bevis om exportvagnsregistrering samt besiktningsinstrument, intyg om överensstämmelse eller typintyg medföras och på tillsägelse visas upp för polisman, bilinspektör eller tulltjänsteman. Förordning (1996:841).

12 §  Den som i ansökan om bils eller motorcykels införande i exportvagnsförteckning eller i sådan försäkran som sägs i 3 § första stycket d) lämnar veterligen oriktig uppgift, dömes till böter, om ej gärningen är belagd med straff i brottsbalken.

13 §  Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 10 eller 11 § döms till penningböter. Förordning (1996:841).

14 §  Ytterligare föreskrifter för verkställigheten av denna kungörelse meddelas av Generaltullstyrelsen. Föreskrifter i frågor som rör polismyndigheters verksamhet meddelas efter samråd med Rikspolisstyrelsen och i övrigt efter samråd med Vägverket. Förordning (1992:1523).

15 §  I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Förordning (1999:469).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Exportvagnskungörelse (1964:39)

Ändring, SFS 1965:550

  Omfattning
  ändr. 2, 6, 7, 9 §§

Ändring, SFS 1967:682

  Omfattning
  ändr. 2, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 13 §§

Ändring, SFS 1969:485

  Omfattning
  ändr. 1 §

Ändring, SFS 1969:685

  Omfattning
  ändr. 1-8, 10, 12 §§; omtryck

Ändring, SFS 1971:994

  Omfattning
  ny 14 §

Ändring, SFS 1973:106

  Omfattning
  upph. 4 §; ändr. 1, 2, 3, 5, 6, 8-10, 12, 13, 14 §§; omtryck

Ändring, SFS 1973:714

  Omfattning
  ändr. 3, 6 §§

Ändring, SFS 1975:155

  Omfattning
  ändr. 2, 3, 5-9, 11, 12, 14 §§; ny 15 §; omtryck

Förordning (1978:689) om ändring i exportvagnskungörelsen (1964:39)

  Omfattning
  ändr. 1, 3, 5, 6 §§

Förordning (1978:786) om ändring i exportvagnskungörelsen (1964:39)

  Omfattning
  ändr. 8 §

Förordning (1979:1011) om ändring i exportvagnskungörelsen (1964:39)

  Omfattning
  ändr. 8, 9, 14 §§

Förordning (1981:72) om ändring i exportvagnskungörelsen (1964:39)

  Omfattning
  ändr. 13 §

Förordning (1983:904) om ändring i exportvagnskungörelsen (1964:39)

  Omfattning
  ändr. 8 §
  Ikraftträder
  1984-01-01

Förordning (1986:12) om ändring i exportvagnskungörelsen (1964:39)

  Omfattning
  ändr. 10, 11 §§
  Ikraftträder
  1986-04-01

Förordning (1988:1435) om ändring i exportvagnskungörelsen (1964:39)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989. Föreskriften i 9 § andra stycket träder dock i kraft den 1 juli 1989.
  För exportvagnsregistreringar beträffande vilka ansökan gjorts före den 1 januari 1989 gäller äldre föreskrifter.
  Omfattning
  ändr. 1-3, 5, 7-9, 14, 15 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1991:1377) om ändring i exportvagnskungörelsen (1964:39)

  Omfattning
  ändr. 13 §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1991:1784) om ändring i exportvagnskungörelsen (1964:39)

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1992:1523) om ändring i exportvagnskungörelsen (1964:39)

  Omfattning
  ändr. 14 §; ny 1 a §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1995:221) om ändring i exportvagnskungörelsen (1964:39)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
  Omfattning
  ändr. 15 §
  Ikraftträder
  1995-04-01

Förordning (1995:1355) om ändring i exportvagnskungörelsen (1964:39)

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:356, Prop. 1994/95:126, Bet. 1994/95:TU23
  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (1996:841) om ändring i exportvagnskungörelsen (1964:39)

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 3, 5, 11, 13 §§
  CELEX-nr
  393R2454
  Ikraftträder
  1996-09-01

Förordning (1998:1070) om ändring i exportvagnskungörelsen (1964:39)

Omfattning
ändr. 15 §
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (1999:469) om ändring i exportvagnskungörelsen (1964:39)

Omfattning
ändr. 2, 14, 15 §§
Ikraftträder
1999-07-01

Ändring, SFS 2001:558

Omfattning
upph.