Inaktuell version

Handelsregisterförordning (1974:188)

Version: 2004:611

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1974-04-26
Ändring införd
SFS 1974 i lydelse enligt SFS 2004:611
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Registret

1 §  Handelsregistret förs med hjälp av automatiserad behandling. Registret skall hållas tillgängligt hos Bolagsverket (registreringsmyndigheten). Förordning (2004:372).

1 a §  Handelsregistret skall ge offentlighet åt den information som ingår i registret.

[S2]I fråga om personuppgifter skall registret ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för

 1. affärsverksamhet, kreditgivning eller annan allmän eller enskild verksamhet där företagsanknuten information utgör underlag för prövningar eller beslut,
 2. förvärv, avyttring eller förvaltning av företag som registreras i handelsregistret,
 3. aktualisering, komplettering eller kontroll av företagsanknuten information som finns i kund- eller medlemsregister eller liknande register,
 4. uttag av urval av personuppgifter för direkt marknadsföring, dock med den begränsning som följer av 11 § personuppgiftslagen (1998:204), eller
 5. verksamhet för vilken staten eller en kommun ansvarar enligt lag eller annan författning och
  1. som avser näringsidkare som registreras i handelsregistret,
  2. som för att kunna utföras förutsätter tillgång till företagsanknuten information, eller
  3. som avser fullgörande av underrättelseskyldighet. Förordning (2001:930).

1 b §  Registreringsmyndigheten är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204) för handelsregistret. Förordning (2001:930).

1 c §  Registreringsmyndigheten skall se till att det inte uppkommer något otillbörligt intrång i registrerades personliga integritet eller några risker från säkerhetssynpunkt. För dessa syften får myndigheten i enskilda fall ställa upp villkor för behandlingen av personuppgifter. Förordning (2001:930).

1 d §  Registreringsmyndigheten får för de ändamål som anges i 1 a § medge direktåtkomst till handelsregistret. Förordning (2001:930).

1 e §  Bestämmelserna i 48 § personuppgiftslagen (1998:204) om skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning. Förordning (2001:930).

1 f §  I fråga om rättelse av personuppgifter i handelsregistret tillämpas 26 § förvaltningslagen (1986:223) i stället för 28 § personuppgiftslagen (1998:204). Förordning (2001:930).

1 g §  Att beslut om avslag på ansökan om information enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol följer av 22 a § förvaltningslagen (1986:223). Förordning (2001:930).

2 §  Vid varje anteckning i registret skall registreringsmyndigheten ange den dag då ansökan om registrering kom in samt datum för anteckningen och för kungörandet i Post- och Inrikes Tidningar. Förordning (2001:930).

3 §  När firma avföres ur registret, skall där antecknas skälen för beslutet samt dag för beslut och för kungörande.

3 a §  Registreringsmyndigheten skall såvitt avser företag som står under Finansinspektionens tillsyn snarast efter det att registrering har skett underrätta inspektionen om de uppgifter som förts in i eller förts ut ur handelsregistret så att inspektionen kan fullgöra sin tillsynsfunktion. Underrättelsen får lämnas på medium för automatiserad behandling. Förordning (2000:870).

Ansökan

4 §  Ansökan om registrering av näringsidkare eller prokura samt anmälan till registret skall göras skriftligen.

[S2]Ansökan och anmälan som rör enskild näringsidkare får överföras elektroniskt på det sätt som registreringsmyndigheten föreskriver.

[S3]Anmälan om ändring av efternamn och postadress får göras av firmatecknare. Förordning (2002:745).

5 §  Ansökan om registrering av näringsidkare skall innehålla uppgifter som anges i 4 § handelsregisterlagen (1974:157).

6 § Har upphävts genom förordning (2002:745).

7 §  Om den som anmäls som bolagsman i ett handelsbolag inte är folkbokförd i Sverige, skall det vid anmälan ges in en fotokopia av passhandling eller annan identitetshandling som avser den anmälde.

[S2]Om den som anmäls som bolagsman är en utländsk juridisk person, skall det vid anmälan ges in en fotokopia av registreringsbevis eller annan handling som avser den anmälde.

[S3]Registreringsmyndigheten får kräva in ytterligare handlingar, om det behövs för att säkerställa identiteten hos den anmälde eller den som har rätt att teckna dennes firma. Förordning (2004:611).

8 §  Tillsammans med ansökan för ideell förening skall inges stadgar, handling som utvisar styrelsen samt försäkran att föreningen inte är i konkurs. Förordning (1999:276).

9 §  Ansökan om registrering av näringsidkare och anmälan om ändring i firmateckning skall vara försedd med firmatecknares bevittnade underskrift. Ansökan om registrering av enskild näringsidkare får i stället signeras av denne med en sådan elektronisk signatur som registreringsmyndigheten föreskriver.

[S2]De namnteckningar från firmatecknare som har getts in skall finnas tillgängliga hos registreringsmyndigheten. Förordning (2002:745).

10 §  Ansökan om registrering av prokura skall innehålla de uppgifter som anges i 8 § handelsregisterlagen (1974:157). Tillsammans med ansökan skall inges

 1. uppgift om sökandens firma,
 2. prokuran i original eller bestyrkt kopia, om prokuran är skriftlig och i annat fall redogörelse för dess innehåll, och
 3. prokuristens bevittnade namnteckning. Förordning (1992:1455).

11 §  Anmälan att likvidator i handelsbolag utsetts av domstol skall innehålla uppgift om likvidatorns fullständiga namn, personnummer och postadress. Förordning (1992.1455).

Avgift m.m.

12 §  För registrering och dess kungörande samt för handläggning och prövning skall avgifter betalas med följande belopp:

 1. 1) vid ansökan om registrering av enskild näringsidkare, handelsbolag eller ideell förening, 1 000 kronor,
 2. 2) vid anmälan av ändring av firma eller av bifirma eller av firma i dess lydelse på främmande språk, 800 kronor,
 3. 3) vid anmälan om ändring av säte, 800 kronor, och
 4. 4) vid ansökan eller anmälan om registrering i annat fall, 500 kronor.

[S2]Om en ansökan eller en anmälan samtidigt omfattar registrering eller registrering av ändring av fler än en firma, bifirma eller firma i dess lydelse på främmande språk, skall en avgift enligt första stycket 2 betalas för varje sådan firma. Samma avgift skall betalas för varje län och för varje firma eller bifirma eller firma i dess lydelse på främmande språk som en anmälan om registrering enligt 3 § tredje stycket handelsregisterlagen (1974:157) omfattar.

[S3]Avgift skall inte betalas för

 1. registrering och kungörande av prokura, om ansökan sker samtidigt med ansökan om registrering av näringsidkare,
 2. registrering enligt 16 § tredje och fjärde styckena handelsregisterlagen och kungörande på grund av 16 § tredje stycket samma lag,
 3. registrering och kungörande av anmälan om verksamhetens upphörande eller om ändring av enbart efternamn eller postadress,
 4. avförande av firma ur registret och kungörande därav,
 5. registrering av firma som felaktigt avförts ur registret enligt 17 § tredje stycket handelsregisterlagen.

[S4]Avgift skall betalas när ansökan eller anmälan om registrering ges in.

[S5]Avgiften återbetalas inte om handläggningen av en ansökan eller en anmälan om registrering har påbörjats. Förordning (2004:32).

12 a § Har upphävts genom förordning (1992:1455).

Underrättelse i samband med registrering eller avregistrering av bolagsman

13 §  Om en stiftelse registreras eller avregistreras som bolagsman för ett handelsbolag, skall registreringsmyndigheten underrätta den länsstyrelse som är registreringsmyndighet för stiftelsen om bolagets organisationsnummer och firma. Förordning (1999:276).

14 §  När någon registreras som bolagsman i ett handelsbolag, skall registreringsmyndigheten underrätta den registrerade om åtgärden. När myndigheten tar bort en sådan registrering från registret, skall den som har varit registrerad underrättas om det.

[S2]Underrättelsen skall omedelbart efter registreringen eller borttagandet av registreringen sändas till den som åtgärden berör på hans eller hennes folkbokföringsadress enligt det statliga person- och adressregistret (SPAR) eller, om en sådan adressuppgift saknas, till den adress som är uppgiven i ärendet. Om den som åtgärden berör är en juridisk person, skall underrättelsen i stället sändas till den adress som finns registrerad för den juridiska personen eller, om en sådan adressuppgift saknas, till den adress som är uppgiven i ärendet.

[S3]Registreringsmyndigheten behöver inte sända ut någon underrättelse, om det är uppenbart att en underrättelse inte fyller något syfte. Förordning (2004:611).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Handelsregisterförordning (1974:188)

Ändring, SFS 1974:671

  Omfattning
  ändr. 8 §

Ändring, SFS 1975:988

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 7 §

Förordning (1977:735) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

  Omfattning
  ändr. 2 §

Förordning (1981:248) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

  Omfattning
  ändr. 12 §

Förordning (1982:848) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

  Omfattning
  ändr. 7 §

Förordning (1988:1346) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

  Omfattning
  ändr. 6, 7 §§
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1991:1888) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1992:222) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

  Omfattning
  ny 12 a §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1992:429) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

  Omfattning
  ändr. 13 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1992:467) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

  Omfattning
  ändr. 12 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1992:1455) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.
  Om en länsstyrelses handelsregister inte överförts till Patent- och registreringsverket enligt förordningen (1992:1454) om förande av handels- och föreningsregister hos Patent- och registreringsverket gäller 1, 2, 4, 6--8, 10--12 och 12 a §§ i sin äldre lydelse fram till den tidpunkt då sådan överföring sker.
  Omfattning
  upph. 7, 12 a §§; ändr. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 §§
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1994:1271) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

  Omfattning
  ändr. 12 §
  Ikraftträder
  1994-11-01

Förordning (1996:362) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

  Omfattning
  ändr. 12 §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1999:276) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

Omfattning
ändr. 1, 8 §§; ny 13 §, rubr. närmast före 13 §
Ikraftträder
1999-07-01

Förordning (2000:870) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

Omfattning
ändr. 1 §; ny 3 a §
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2000:1081) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ansökan eller anmälan som kommit in till Patent- och registreringsverket före förordningens ikraftträdande.
Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2001:930) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

Omfattning
ändr. 2 §; nya 1 a, 1 b, 1 c, 1 d, 1 e, 1 f, 1 g §§
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2002:13) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2002-03-01

Förordning (2002:745) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

Omfattning
upph. 6 §; ändr. 4, 9 §§
Ikraftträder
2002-12-01

Förordning (2004:32) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2004.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ansökan eller anmälan som kommit in till Patent- och registreringsverket före förordningens ikraftträdande.
Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2004-03-15

Förordning (2004:372) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2004-07-01

Förordning (2004:611) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

Omfattning
ändr. rubr. närmast före 13 §; nya 7, 14 §§
Ikraftträder
2004-08-01

Förordning (2008:108) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

Omfattning
upph. 9 §; nuvarande 1 g § betecknas 1 h §; ändr. 3, 4, 7, 8, 10, 12, 14 §§, rubr. närmast före 4, 13 a §§; nya 1 g, 1 i, 4 a, 4 b, 4 c, 13 a, 15, 16 §§
Ikraftträder
2008-04-01

Förordning (2008:737) om ändring handelsregisterförordningen (1974:188)

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2008-10-01

Förordning (2009:1150) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

Omfattning
ny 2 a §
CELEX-nr
32006L0123
Ikraftträder
2009-12-27

Förordning (2012:58) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

Omfattning
ny 3 b §
Ikraftträder
2012-04-01

Förordning (2015:131) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
2015-07-01

Förordning (2016:581) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

Omfattning
ändr. 4 a, 4 b, 8, 12 §§
Ikraftträder
2016-07-01

Förordning (2016:916) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2017-01-01

Förordning (2018:377) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

Omfattning
upph. 1 e, 1 g, 1 h §§; ändr. 1 a, 1 b, 1 f §§; ny 1 g §
Ikraftträder
2018-05-25

Förordning (2018:1805) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

Omfattning
ändr. 1 i, 3, 10, 12, 13, 13 a
Ikraftträder
2019-01-01

Förordning (2018:2061) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2019-02-01