Handelsregisterlag (1974:157)

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1974-03-29
Ändring införd
SFS 1974:157 i lydelse enligt SFS 2018:1658
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

2 §  Följande näringsidkare kan registreras i handelsregistret:

 1. enskilda personer som utövar eller avser att utöva näringsverksamhet (enskilda näringsidkare),
 2. handelsbolag,
 3. ideella föreningar som utövar eller avser att utöva näringsverksamhet,
 4. registrerade trossamfund som utövar eller avser att utöva näringsverksamhet, och
 5. bolagsmän i enkla bolag, om bolagsmännen utövar eller avser att utöva näringsverksamhet i bolaget.

[S2]Registrering i handelsregistret sker efter ansökan. De näringsidkare som avses i första stycket 1, 3, 4 eller 5 och som enligt bokföringslagen (1999:1078) är skyldiga att upprätta en årsredovisning ska ansöka om registrering.

[S3]Bestämmelserna i denna lag om enskilda näringsidkare ska tillämpas på de bolagsmän i ett enkelt bolag som förs in i handelsregistret, dock med följande undantag:

 1. Något företagsnamn ska inte registreras för verksamheten.
 2. Bolagsmännen ska registreras under sina namn.

[S4]Bestämmelserna i denna lag om registrerade trossamfund ska tillämpas även på registrerade organisatoriska delar av ett trossamfund. Lag (2018:1658).

Prop. 2005/06:116: (Jfr 2 § i Justitiedepartementets promemoria.)

Paragrafens första stycke anger vilka näringsidkare som över huvud taget kan registreras i handelsregistret. Bestämmelsen överensstämmer väsentligen med hittills gällande rätt. Lagtexten har dock förtydligats så att det klart framgår att även den som avser att bedriva, men ännu inte har påbörjat, näringsverksamhet får tas in i handelsregistret. Den nya punkten 4 innebär vidare att även registrerade trossamfund kan tas in i handelsregistret. ...

3 §  Enskild näringsidkare och handelsbolag registreras för det län där verksamheten skall drivas. Skall verksamheten drivas inom flera län, sker registrering för det län där huvudkontoret skall inrättas.

[S2]En ideell förening och ett registrerat trossamfund registreras för det län där föreningens eller trossamfundets styrelse eller motsvarande organ i samfundet har sitt säte.

[S3]Utan hinder av vad som sägs i första eller andra stycket får näringsidkaren registreras även för annat län där verksamheten är avsedd att drivas. Lag (2006:865).

Prop. 2005/06:116: (Jfr 3 § i Justitiedepartementets promemoria.)

Ändringen i andra stycket är en följd av att registrerade trossamfund och registrerade organisatoriska delar av sådana samfund alltid har en rätt och i vissa fall en skyldighet att låta registrera sig i handelsregistret (se 2 §).

4 §  Handelsregistret ska innehålla följande uppgifter om:

[S2]Enskild näringsidkare:

 1. näringsidkarens företagsnamn,
 2. näringsidkarens fullständiga namn, personnummer eller, om sådant saknas, av Skatteverket tilldelat registreringsnummer, och postadress,
 3. näringsverksamhetens art,
 4. det län och den ort där huvudkontoret finns samt kontorets postadress,
 5. om näringsidkaren enligt 2 § lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. ska ha en föreståndare, föreståndarens fullständiga namn, personnummer och postadress,
 6. om näringsidkaren enligt revisionslagen (1999:1079) ska ha en auktoriserad eller godkänd revisor
  • revisorns namn, personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum,
  • revisorns postadress och, om postadressen avviker från revisorns hemvist, hemvist, och
  • om revisorn är ett registrerat revisionsbolag, bolagets organisationsnummer och vem som är huvudansvarig för revisionen.

[S3]Handelsbolag:

 1. bolagets organisationsnummer och företagsnamn,
 2. näringsverksamhetens art,
 3. det län och den ort där huvudkontoret finns samt kontorets postadress,
 4. bolagsmännens fullständiga namn, personnummer eller organisationsnummer och postadresser,
 5. om en stiftelse med egen förvaltning eller en ideell förening är bolagsman, fullständiga namn, personnummer och postadresser för styrelseledamöter och styrelsesuppleanter i stiftelsen eller föreningen,
 6. om en stiftelse med anknuten förvaltning är bolagsman, förvaltarens namn, organisationsnummer och postadress samt fullständigt namn, personnummer och postadress för en ställföreträdare för förvaltaren,
 7. av vem och hur firman tecknas, om firman inte får tecknas av varje bolagsman ensam,
 8. om bolaget utgör kommanditbolag, vilken eller vilka av bolagsmännen som är kommanditdelägare och beloppet av varje sådan bolagsmans utfästa insats,
 9. om bolaget enligt revisionslagen (1999:1079) ska ha en auktoriserad eller godkänd revisor
  • revisorns namn, personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum,
  • revisorns postadress och, om postadressen avviker från revisorns hemvist, hemvist, och
  • om revisorn är ett registrerat revisionsbolag, bolagets organisationsnummer och vem som är huvudansvarig för revisionen.

[S4]Ideell förening och registrerat trossamfund:

 1. det företagsnamn under vilket föreningen eller trossamfundet utövar eller avser att utöva näringsverksamhet,
 2. föreningens eller trossamfundets namn, om det inte sammanfaller med företagsnamnet, och organisationsnummer,
 3. näringsverksamhetens art,
 4. det län och den ort där föreningens eller trossamfundets styrelse eller motsvarande organ i samfundet har sitt säte samt föreningens eller samfundets postadress,
 5. styrelseledamöternas och, där suppleanter utsetts, deras fullständiga namn, personnummer och postadresser,
 6. av vem och hur föreningens, eller trossamfundets namn tecknas, om namnet inte tecknas av styrelsen eller motsvarande organ ensamt,
 7. om föreningen eller trossamfundet enligt revisionslagen (1999:1079) ska ha en auktoriserad eller godkänd revisor
  • revisorns namn, personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum,
  • revisorns postadress och, om postadressen avviker från revisorns hemvist, hemvist, och,
  • om revisorn är ett registrerat revisionsbolag, bolagets organisationsnummer och vem som är huvudansvarig för revisionen. Lag (2018:1658).

Prop. 2005/06:116: (Jfr 4 § i Justitiedepartementets promemoria.)

Paragrafens tillämpningsområde har utsträckts till att omfatta också registrerade trossamfund och registrerade organisatoriska delar av sådana samfund. Ändringen är föranledd av att registrerade trossamfund och registrerade organisatoriska delar av sådana samfund kan och i vissa fall skall bli föremål för registrering i handelsregistret (se 2 §). Vidare har paragrafen utökats med bestämmelser om registrering av revisor (se punkten ...

Prop. 2002/03:147: (Jfr 4 § i Patent- och registreringsverkets förslag och 4 § i utkastet till lagrådsremiss.)

Paragrafen innehåller bestämmelser om handelsregistrets innehåll. Ändringarna gäller registrering av enskilda näringsidkare som är bosatta utomlands och därför enligt 2 § andra stycket filiallagen är skyldiga att ha en i Sverige bosatt föreståndare med ansvar för den bedrivna verksamheten. I så fall skall handelsregistret också innehålla uppgift om föreståndaren. Frågan har behandlats ...

 • AD 2016 nr 22:Fråga om en målare varit anställd tills vidare eller om hon haft upprepade tidsbegränsade anställningar (behovsanställningar). Även fråga om arbetsgivaren var bunden av kollektivavtal. Arbetsdomstolen har funnit att organisationernas talerätt enligt 4 kap. 5 § arbetstvistlagen inte omfattar tvister som enligt 1 kap. 1 § andra stycket arbetstvistlagen handläggs gemensamt med en arbetstvist.

5 §  En näringsidkare registreras under det företagsnamn under vilket näringsidkaren driver sin verksamhet. Ett företagsnamn registreras enligt bestämmelserna i lagen (2018:1653) om företagsnamn med iakttagande av vad som sägs i 6 och 7 §§ nedan. Lag (2018:1658).

6 §  Ett handelsbolags företagsnamn ska innehålla ordet handelsbolag eller, om kommanditdelägare finns, ordet kommanditbolag. I ett särskilt företagsnamn får det dock inte tas in något av orden handelsbolag eller kommanditbolag. Lag (2018:1658).

7 §  Ett företagsnamn ska tydligt skilja sig från andra i handelsregistret förut registrerade och ännu bestående företagsnamn registrerade för samma län. Detta gäller även om företagsnamnen inte avser verksamhet av samma eller liknande slag. Lag (2018:1658).

Prop. 2002/03:147: (Jfr 7 § i Patent- och registreringsverkets förslag och 7 § i utkastet till lagrådsremiss.)

Av paragrafen framgår att en firma måste skilja sig från andra i handelsregistret registrerade och ännu bestående firmor även om firmorna inte avser verksamhet av samma eller liknande slag. Det skydd som en näringsidkare åtnjuter för sin firma är emellertid begränsat till det eller de län som näringsidkaren är registrerad för (se 3 ...

8 §  Har en näringsidkare som förts in i handelsregistret meddelat en prokura, får prokuran registreras under näringsidkarens företagsnamn. En prokura får dock inte registreras om den innehåller annan begränsning eller annat förbehåll än vad som följer av 1 eller 2 § prokuralagen (1974:158).

[S2]För en registrerad prokura ska registret innehålla uppgifter om prokuristens fullständiga namn, personnummer och postadress.

[S3]Har prokuristen ett särskilt bemyndigande att överlåta huvudmannens fasta egendom eller tomträtt eller att ansöka om inteckning eller upplåta rättighet i denna, ska registret även innehålla en uppgift om detta. Detsamma gäller om prokuran meddelats som kollektivprokura. Lag (2018:1658).

9 §  En ansökan om registrering av ett handelsbolag ska göras av samtliga bolagsmän.

[S2]En ansökan om registrering av en ideell förening eller ett registrerat trossamfund ska göras av en ledamot i föreningens eller samfundets styrelse eller motsvarande organ.

[S3]En prokura ska registreras på ansökan av huvudmannen. Om huvudmannen är ett handelsbolag, ska ansökan göras av samtliga bolagsmän. Lag (2008:92).

Prop. 2005/06:116: (Jfr 9 § i Justitiedepartementets promemoria.)

Ändringen i paragrafens andra stycke är en konsekvens av förslaget om att också registrerade trossamfund och registrerade organisatoriska delar av sådana samfund får och i vissa fall skall låta registrera sig i handelsregistret.

Övriga ändringar är av endast språklig art.

Prop. 2007/08:45: (Jfr 9 § i promemorians förslag.)

Paragrafen innehåller bestämmelser om vem som kan ansöka om registrering i handelsregistret.

I paragrafens andra stycke har hittills föreskrivits att en ansökan om registrering av en ideell förening eller ett registrerat trossamfund ska göras av styrelsen eller av motsvarande organ i samfundet. Eftersom registreringen inte har någon betydelse för den föreningens rättskapacitet, har det dock bedömts tillräckligt att en ledamot ...

10 §  Ansökan om registrering av näringsidkare eller prokura skall innehålla de uppgifter som Konungen bestämmer.

11 §  Har sökanden icke iakttagit vad som är föreskrivet om ansökan eller finner registreringsmyndigheten annat hinder föreligga för bifall till ansökan, skall sökanden föreläggas att inom viss tid avgiva yttrande eller vidtaga rättelse.

[S2]Underlåter sökanden att efterkomma föreläggandet, skall ansökan avskrivas. Underrättelse om denna påföljd skall intagas i föreläggandet.

[S3]Föreligger även efter det yttrande avgivits hinder för bifall till ansökan och har sökanden haft tillfälle att yttra sig över hindret, skall ansökan avslås, om anledning ej föreligger att ge sökanden nytt föreläggande.

 • RÅ 1997:29:Anmälan till handelsregistret av ändrad verksamhet för ett handelsbolag har inte ansetts kunna föranleda en förnyad prövning av bolagets firma.

12 §  Bifalles ansökan om registrering av näringsidkare eller prokura, skall i 4 eller 8 § föreskrivna uppgifter införas i registret.

13 §  Upphör en näringsidkare med sin verksamhet eller överlåts verksamheten eller sätts den under likvidation eller ändras i annat fall en uppgift som har registrerats, ska anmälan om det utan dröjsmål göras till Bolagsverket.

[S2]Anmälan görs och handläggs i den ordning som gäller för ansökan om registrering, om inte något annat följer av vad som sägs nedan i denna paragraf eller av vad regeringen bestämmer.

[S3]Har en enskild näringsidkare avlidit, är den som har vård om boet skyldig att göra anmälan med anledning av dödsfallet. Har en delägare i ett handelsbolag avlidit, ska övriga bolagsmän fullgöra anmälningsskyldigheten. Om en domstol har utsett likvidator i ett handelsbolag, är han eller hon anmälningsskyldig beträffande bolaget. En bolagsman som har lämnat bolaget har rätt att göra en anmälan om sin avgång. Återkallelse av en prokura får anmälas av varje bolagsman som inte är utesluten från rätten att företräda bolaget.

[S4]Omfattar en överlåtelse av näringsverksamheten även företagsnamnet, ska anmälan om överlåtelsen göras av den nya innehavaren. Lag (2018:1658).

14 §  Beviljas registrering i anledning av anmälan enligt 13 §, skall ändringen införas i registret.

15 §  Bestämmelser om förbud mot användning av ett företagsnamn och om hävning av en registrering av ett företagsnamn finns i lagen (2018:1653) om företagsnamn.

[S2]Menar någon i annat fall att han eller hon lider förfång av en registrering i handelsregistret, får talan föras mot näringsidkaren om hävning av registreringen och om skadestånd. Lag (2018:1658).

15 a §  Om en firmatecknare för ett handelsbolag eller en ideell förening eller en ledamot eller suppleant i styrelsen för en ideell förening har fått näringsförbud ska registreringsmyndigheten avregistrera firmatecknaren, ledamoten eller suppleanten från handelsregistret.

[S2]Om en prokurist har fått näringsförbud, ska registreringsmyndigheten avregistrera prokuran från handelsregistret.

[S3]Om en enskild näringsidkare, en bolagsman i ett annat handelsbolag än ett kommanditbolag eller en komplementär i ett kommanditbolag har fått näringsförbud, ska registreringsmyndigheten göra en anteckning om näringsförbudet i handelsregistret. En sådan anteckning ska tas bort när näringsförbudet har upphört att gälla.

[S4]Vid beslut om tillfälligt näringsförbud ska avregistrering enligt första eller andra stycket eller anteckning enligt tredje stycket ske omedelbart. I övrigt ska avregistrering eller anteckning ske när beslutet om näringsförbud har vunnit laga kraft. Lag (2008:92).

Prop. 2007/08:45: (Jfr 15 a § i promemorians förslag.)

Paragrafen, som är ny, innehåller bestämmelser om registreringsåtgärder som Bolagsverket ska vidta om en person som är registrerad i handelsregistret har fått näringsförbud. Frågan har behandlats i avsnitt 5.9.

Enligt första stycket ska Bolagsverket avregistrera vissa personer från handelsregistret som har fått näringsförbud. Det gäller t.ex. ...

16 §  Om en bolagsman genom dom har skilts från rätten att teckna bolagets firma, ska uppgift om detta registreras även om domen inte har fått laga kraft.

[S2]Om en näringsidkare har försatts i konkurs, ska konkursbeslutet registreras i handelsregistret tillsammans med uppgift om vem som har utsetts till konkursförvaltare. Har konkursbeslutet upphävts eller har konkursen avslutats, ska även detta registreras.

[S3]Registrering ska också ske när det har meddelats ett beslut om företagsrekonstruktion som avser en näringsidkare. Har beslutet om företagsrekonstruktion upphävts eller har företagsrekonstruktionen upphört, ska även detta registreras.

[S4]Om det i en dom som har fått laga kraft har förklarats, att registrering inte borde ha skett eller att det beslut som har registrerats är ogiltigt eller att i annat fall ett visst förhållande som har registrerats inte föreligger, ska avregistrering ske.

[S5]I lagen (2018:1653) om företagsnamn finns bestämmelser om avregistrering av ett företagsnamn ur handelsregistret sedan en dom om hävning av registreringen av företagsnamnet har fått laga kraft. Lag (2018:1658).

Prop. 2005/06:200: Ändringen i fjärde stycket är föranledd av förslaget om en rikstäckande kronofogdemyndighet. Det innebär att det också kommer att finnas bara en tillsynsmyndighet.

Prop. 2007/08:45: (Paragrafen saknar motsvarighet i promemorian.)

Paragrafen innehåller bestämmelser om vissa särskilda registreringsåtgärder i handelsregistret.

Paragrafen har i sin hittills gällande lydelse innehållit fem stycken, varav de två första har innehållit bestämmelser om avregistrering och de tre följande har reglerat vissa särskilda uppgifter som ska registreras. Lagrådet har påpekat att en mer logisk disposition skulle uppnås om paragrafens två första stycken ...

Prop. 2006/07:27: (Paragrafen saknar motsvarighet i promemorian.)

I andra stycket har en ändring av korrekturkaraktär gjorts (jfr SFS 2006:690).

17 §  I följande fall ska registreringsmyndigheten undersöka om en i handelsregistret registrerad näringsidkare fortfarande utövar någon verksamhet:

 1. näringsidkaren har under de senaste tio åren inte gett in någon anmälan till registret och det kan antas att han har upphört med sin verksamhet, eller
 2. näringsidkaren är ett handelsbolag och antalet registrerade bolagsmän är sedan minst ett år mindre än två och någon uppgift om likvidation har inte registrerats.

[S2]Undersökningen enligt första stycket ska ske genom att registreringsmyndigheten skickar ett brev till den adress som finns registrerad för näringsidkaren i registret samt genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar.

[S3]Om det ännu två månader efter kungörandet i Post- och Inrikes Tidningar inte framgår att verksamheten fortfarande utövas eller att näringsidkaren avser att återuppta den, ska registreringsmyndigheten genast avregistrera näringsidkaren från registret. I fall som avses i första stycket 2 ska näringsidkaren dock inte avregistreras, om antalet registrerade bolagsmän åter uppgår till två eller flera eller uppgift om likvidation har registrerats. Lag (2008:92).

Prop. 2002/03:147: (Jfr 17 § i Patent- och registreringsverkets förslag och 17 § i utkastet till lagrådsremiss.)

I paragrafen finns bestämmelser om att Patent- och registreringsverket på eget initiativ skall avregistrera näringsidkare från handelsregistret, s.k. gallring. Avregistrering skall ske om det vid en undersökning inte framgår att verksamheten fortfarande utövas eller att näringsidkaren avser att återuppta den. Bestämmelsen har behandlats i <a href="https://lagen.nu/prop/2002/03:147#S9" ...

Prop. 2007/08:45: (Paragrafen saknar motsvarighet i promemorian.)

Paragrafen innehåller bestämmelser om när registreringsmyndigheten ska undersöka om en registrerad näringsidkare fortfarande utövar verksamhet.

Ändringarna i tredje stycket innebär att orden ”avföra” och ”avföras” byts ut mot ”avregistrera” respektive ”avregistreras”. Detta är en anpassning till den terminologi som används i den föreslagna 15 a §.

Också övriga ändringar i paragrafen är av ...

18 §  Registrering eller avregistrering ska genom registreringsmyndighetens försorg utan dröjsmål kungöras i Post- och Inrikes Tidningar. Registrering eller avregistrering som sker efter anmälan av rätten behöver inte kungöras.

[S2]En kungörelse som avser ändring i ett förhållande som tidigare har förts in i registret ska endast ange ändringens art. Lag (2008:92).

Prop. 2007/08:45: En kungörelse som avser ändring i ett förhållande som tidigare har förts in i registret ska endast ange ändringens art. (Paragrafen saknar motsvarighet i promemorian.)

Paragrafen innehåller bestämmelser om kungörelser med anledning av registrering eller avregistrering.

Ändringen i första stycket innebär att ordet ”avförande” byts ...

19 §  Registrering eller avregistrering som har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar ska anses ha kommit till tredje mans kännedom, om det inte av omständigheterna framgår att han varken haft eller borde ha haft vetskap därom. Lag (2008:92).

Prop. 2007/08:45: (Paragrafen saknar motsvarighet i promemorian.)

Paragrafen innehåller bestämmelser om när tredje man ska anses ha fått kännedom om en registrering eller en avregistrering.

Ändringen innebär att ordet ”avförande” från registret byts ut mot ”avregistrering”. Detta är en anpassning till den terminologi som används i den föreslagna 15 a §.

I paragrafen har även gjorts vissa andra ändringar av redaktionellt slag.

 • RH 1997:88:Ett handelsbolag hade trätt i likvidation till följd av att antalet bolagsmän sex månader tidigare nedgått till en. Fråga om överlåtelse av likvidationsbolagets enda större tillgång, en hyresfordran, kunde bedömas som en tillåten avvecklingsåtgärd eller om avtalskontrahenten varit i god tro och överlåtelsen till följd därav var giltig. Även fråga om betydelsen av att ett aktiebolags styrelse nedgått till en ledamot utan någon suppleant.
 • NJA 1995 s. 654:A, som var registrerad som bolagsman i ett handelsbolag, utträdde ur bolaget. Innan hans avgång blivit registrerad upptog handelsbolaget en kredit. Fråga vilken betydelse som, vid bedömningen av A:s personliga ansvar för handelsbolagets skuld, skall tillmätas den omständigheten att borgenären då krediten beviljades saknade faktisk kännedom om att A överhuvudtaget inträtt som bolagsman. 2 kap 22 § lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag.
 • NJA 1987 s. 592:A bedrev verksamhet först som enskild näringsidkare och därefter genom ett aktiebolag. Sedan kungörelse utfärdats om att den enskilda firman avregistrerats i handelsregistret och att bolaget registrerats i aktiebolagsregistret gjordes beställningar för verksamheten. Fråga - i mål om personligt betalningsansvar för A - om leverantören skall anses ha känt till bolagsbildningen. 19 § handelsregisterlagen (1974:157) och 18 kap 3 § aktiebolagslagen (1975:1385).

20 §  För registrering skall erläggas avgift som Konungen fastställer.

21 §  Registreringsmyndighetens beslut att skriva av en ansökan eller anmälan om registrering eller att vägra registrering får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Detsamma gäller i fråga om beslut enligt 15 a eller 17 §. Ett beslut av registreringsmyndigheten att vägra registrering av ett företagsnamn överklagas dock till Patent- och marknadsdomstolen. Ett överklagande ska ha kommit in inom två månader från dagen för beslutet.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2018:1658).

Prop. 2015/16:57: Paragrafen innehåller bestämmelser om överklagande av registreringsmyndighetens beslut. Övervägandena finns i avsnitt 5.3.2 och 6.

Prop. 2007/08:45: (Jfr 21 § i promemorians förslag.)

I paragrafen finns bestämmelser om överklagande av registreringsmyndighetens beslut. Ändringen innebär att registreringsmyndighetens beslut om avregistrering av näringsidkare eller företrädare för näringsidkare som har fått näringsförbud eller beslut om anteckning av uppgift om näringsförbud enligt den föreslagna 15 a § får överklagas. Paragrafen har också ändrats i redaktionellt avseende.

22 §  Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet meddelar oriktig eller vilseledande uppgift i ansökan eller anmälan till registreringsmyndigheten eller i handling som fogas därvid dömes till böter, om ej gärningen är belagd med straff i brottsbalken.

[S2]Den som försummar föreskriven ansökan eller anmälan eller, där sådan ansökan eller anmälan avskrivits eller avslagits eller registrering hävts, försummar att göra ny föreskriven ansökan eller anmälan, döms till penningböter. Lag (1991:302).

23 § Har upphävts genom lag (2013:429).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Handelsregisterlag (1974:157)

Lag (1976:128) om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)

Lag (1977:707) om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)

Lag (1987:697) om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)

  Förarbeten
  Prop. 1986/87:90
  Omfattning
  ändr. 16, 18 §§
  Ikraftträder
  1988-01-01

Lag (1991:302) om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)

Lag (1992:1448) om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.
  2. En länsstyrelse kan även efter ikraftträdandet vara registreringsmyndighet, dock längst fram till den 1 januari 1995. Regeringen bestämmer vid vilken tidpunkt varje länsstyrelses handelsregister skall överföras till Patent- och registreringsverket. Fram till den tidpunkt då sådan överföring sker gäller 1, 3, 4, 7, 8, 13, 17 och 18 §§ i sin äldre lydelse.
  3. Om en näringsidkare, som registrerats före den tidpunkt då registret överfördes till Patent- och registreringsverket, avförts ur registret och det därefter visar sig att verksamheten fortfarande utövas, får registreringsmyndigheten, efter anmälan från näringsidkaren, undanröja uppgiften om avförande och återinföra näringsidkaren i registret. Återinföring av näringsidkaren i registret får dock bara ske om anmälan kommer in inom ett år från tidpunkten för avförandet.
  Förarbeten
  Prop. 1992/93:27, Bet. 1992/93:LU10
  Omfattning
  ändr. 1, 3, 4, 7, 8, 13, 17, 18 §§
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1993:761) om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:328, Prop. 1992:93, Bet. 1992/93:LU43
  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1994:1225) om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.
  2. En vid ikraftträdandet registrerad stiftelse på vilken 10 kap.stiftelselagen (1994:1220) då är eller senare kommer att bli tillämplig skall avföras ur registret när den har införts i stiftelseregistret enligt stiftelselagen (1994:1220).
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:225, Prop. 1993/94:9, Bet. 1993/94:LU12
  Omfattning
  ändr. 2 § i 1993:761, 3, 4, 9 §§
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1995:33) om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:165, Prop. 1994/95:27, Bet. 1994/95:JuU6
  Omfattning
  ändr. 21 §
  Ikraftträder
  1995-04-01

Lag (1995:794) om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:411, Prop. 1994/95:189, Bet. 1994/95:LU31
  Omfattning
  ändr. 16 §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Lag (1996:770) om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:279
  Omfattning
  ändr. 16 §
  Ikraftträder
  1996-09-01

Lag (1998:308) om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998.
 2. En näringsidkare som vid lagens ikraftträdande redan är registrerad skall senast den 31 december 1998 till handelsregistret anmäla sådana uppgifter som anges i 4 § och som inte redan tidigare är införda i registret. Detta gäller dock inte uppgift om ett handelsbolags eller en ideell förenings organisationsnummer.
Förarbeten
Rskr. 1997/98:221, Prop. 1997/98:98, Bet. 1997/98:LU22
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
1998-07-01

Lag (2003:866) om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
 2. Äldre föreskrifter om enskild näringsidkare i 4 § första stycket 2 gäller för registreringsnummer som har tilldelats före ikraftträdandet.
 3. En enskild näringsidkare, som är registrerad i handelsregistret vid ikraftträdandet, skall senast den 30 juni 2004 anmäla sådana uppgifter som anges i 4 § första stycket 5 till Patent- och registreringsverket. Någon anmälan behöver dock inte göras om uppgifterna redan är införda i registret.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:28, Prop. 2002/03:99, Bet. 2003/04:LU4
Omfattning
ändr. 4, 7, 17 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2004:239) om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.
 2. Registreringsärenden som har kommit in till Patent- och registreringsverket men i vilka verket inte har fattat beslut före ikraftträdandet skall överlämnas till Bolagsverket för fortsatt handläggning.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:172, Prop. 2003/04:34, Bet. 2003/04:NU7
Omfattning
ändr. 1, 13 §§
Ikraftträder
2004-07-01

Lag (2006:690) om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)

Förarbeten
Rskr. 2005/06:356, Prop. 2005/06:200, Bet. 2005/06:SkU35
Omfattning
ändr. 16 §
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2006:865) om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)

Förarbeten
Rskr. 2005/06:330, Prop. 2005/06:116, Bet. 2005/06:LU28
Omfattning
ändr. 2, 3, 4, 9 §§
Ikraftträder
2007-01-01

Lag (2007:136) om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)

Förarbeten
Rskr. 2006/07:126, Prop. 2006/07:27, Bet. 2006/07:CU13
Omfattning
ändr. 16 §
Ikraftträder
2007-05-01

Lag (2008:92) om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)

Förarbeten
Rskr. 2007/08:138, Prop. 2007/08:45, Bet. 2007/08:CU17
Omfattning
ändr. 9, 16, 17, 18, 19, 21 §§; nya 15 a, 23 §§
Ikraftträder
2008-04-01

Lag (2013:429) om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)

Förarbeten
Rskr. 2012/13:235, Prop. 2012/13:74, Bet. 2012/13:JuU24
Omfattning
upph. 23 §
Ikraftträder
2013-07-01

Lag (2016:198) om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mål som har inletts i allmän förvaltningsdomstol före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2015/16:159, Prop. 2015/16:57, Bet. 2015/16:JuU10
Omfattning
ändr. 21 §
Ikraftträder
2016-09-01

Lag (2018:1658) om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)

Förarbeten
Rskr. 2018/19:14, Prop. 2017/18:267, Bet. 2018/19:NU5
Omfattning
ändr. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 15, 16, 21 §§
Ikraftträder
2019-01-01