Lag (1974:204) om ikraftträdande av vissa lagar på kriminalvårdens område

Departement
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1974-04-19
Ändring införd
SFS 1974:204
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m., lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt och denna lag träder i kraft den 1 juli 1974, då lagen (1964:541) om behandling i fångvårdsanstalt skall upphöra att gälla.

2 §  Beträffande straffarbete skall gälla vad som i nya lagarna sägs om fängelse och beträffande förvaring och internering i säkerhetsanstalt vad som i nya lagarna sägs om internering.

3 §  Vad som föreskrives i 21 § lagen (1945:872) om verkställighet av frihetsstraff m.m. skall fortfarande gälla i fråga om straffarbete eller fängelse som ådömts med tillämpning av 4 kap. 3 eller 4 § strafflagen.

4 §  Beträffande fullföljd av talan mot länsstyrelses beslut enligt 12 § andra stycket lagen (1964:541) om behandling i fångvårdsanstalt skall 78 § tredje och fjärde styckena samma lag fortfarande gälla i tillämpliga delar.

5 §  Beslut enligt 17 § lagen (1964:541) om behandling i fångvårdsanstalt skall vid tillämpningen av lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m., anses ha meddelats enligt 20 § första stycket sistnämnda lag.

6 §  Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift som ersatts genom bestämmelse i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m. eller lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt, skall i stället den nya bestämmelsen tillämpas.

Ändringar

Lag (1974:204) om ikraftträdande av vissa lagar på kriminalvårdens område