Upphävd författning

Lag (1974:372) om lagsökning och betalningsföreläggande för fordringsanspråk i anställningsförhållanden

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1974-06-17
Ändring införd
SFS 1974:372
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Lagsökning eller betalningsföreläggande enligt lagsökningslagen (1946:808) kan utverkas vid tingsrätt utan hinder av att tvist om anspråket skall handläggas enligt lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister.

[S2]Besvär som avses i 34 § lagsökningslagen föres i hovrätten, även om anspråket är sådant som avses i första stycket.

2 §  Har ansökan om lagsökning eller betalningsföreläggande gjorts av medlem i arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation och hänskjutes målet såsom tvistigt till rättegång eller göres ansökan om återvinning enligt 35 § lagsökningslagen (1946:808), skall organisationen, om den enligt 2 kap. 1 § och 4 kap. 5 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister kan föra borgenärens talan vid arbetsdomstolen, beredas tillfälle att uppge om den vill föra talan där. Detsamma gäller när ansökan om lagsökning eller betalningsföreläggande har gjorts i kollektivavtalstvist av den som har varit medlem i arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation som har slutit avtalet. Förklarar organisationen att den vill föra talan vid arbetsdomstolen, skall målet överlämnas dit.

[S2]Talan får ej föras mot beslut om överlämnande. Har annan domstol än högsta domstolen överlämnat målet, skall arbetsdomstolen, om den finner sig icke vara behörig att pröva tvisten, visa målet åter till den domstol som överlämnat det.

[S3]Talan i mål som överlämnats till arbetsdomstolen enligt första stycket skall anses väckt där, när ansökningen om lagsökning eller betalningsföreläggande gjordes vid tingsrätten. Lag (1977:531).

3 §  Beträffande förfarandet vid tingsrätt i mål som avses i denna lag gäller i övrigt i tillämpliga delar lagsökningslagen.

Ändringar

Lag (1974:372) om lagsökning och betalningsföreläggande för fordringsanspråk i anställningsförhållanden

Förarbeten
Prop. 1974:77

Lag (1977:531) om ändring i lagen (1974:372) om lagsökning och betalningsföreläggande för fordringsanspråk i anställningsförhållanden

Ändring, SFS 1991:852

    Omfattning
    upph.