Upphävd författning

Förordning (1974:427) med instruktion för statens kärnkraftinspektion

Departement
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1974-05-31
Ändring införd
SFS 1974:427
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall tillämpas på statens kärnkraftinspektion.

Uppgifter

1 a §  Statens kärnkraftinspektion är en central förvaltningsmyndighet med uppgift att övervaka säkerheten vid kärnteknisk verksamhet. Förordning (1985:882).

2 §  Det åligger inspektionen att som central förvaltningsmyndighet följa utvecklingen på kärnenergiområdet, särskilt beträffande säkerhetsfrågor,

[S2]utreda frågor om och ta initiativ till åtgärder för att höja säkerheten hos kärntekniska anläggningar,

[S3]pröva frågor om tillstånd enligt 5 § eller om befrielse enligt 14 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet i den utsträckning regeringen bestämmer,

[S4]utöva tillsyn enligt 16 § lagen om kärnteknisk verksamhet,

[S5]fullgöra uppgifter enligt förordningen (1981:327) med förordnanden enligt atomansvarighetslagen (1968:45),

[S6]handha sådana uppgifter med avseende på kontroll av kärnämne och kärnteknisk utrustning som följer av Sveriges internationella åtaganden eller i övrigt är påkallade från allmän synpunkt,

[S7]ta initiativ till sådan forskning och utveckling som rör säkerheten hos kärnkraftverk och andra kärntekniska anläggningar, för vilka tillstånd beviljats eller ansökan om tillstånd ingivits, säkerheten vid transport av kärnämne eller kärnavfall och säkerheten hos sådana metoder för hantering och förvaring av kärnavfall, som används eller kan komma att användas, i den mån sådana uppgifter inte ankommer på någon annan myndighet,

[S8]till samrådsnämnden för kärnavfallsfrågor redovisa sin planerade forskningsverksamhet angående kärnavfallshantering och avveckling av kärntekniska anläggningar i den mån verksamheten inte är ett led i beredning av ärenden som inspektionen har att avgöra samt resultaten av denna forskningsverksamhet, samt

[S9]aktivt bidra till att ge allmänheten insyn i och information om det arbete på kärnsäkerhetsområdet som bedrivs i landet. Förordning (1985:882)

2 a §  Inspektionen har totalförsvarsuppgifter inom funktionen energiförsörjning enligt förordningen (1986:294) om ledning och samordning inom totalförsvarets civila del. Förordning (1986:604).

Organisation

3 §  Inspektionen leds av en styrelse, som består av högst åtta ledamöter. I styrelsen ingår inspektionens generaldirektör. En av ledamöterna är ordförande. För ordföranden finns en ersättare. Förordning (1985:882)

4 §  Generaldirektören är chef för inspektionen.

[S2]Inom inspektionen finns två huvudenheter, en för tillsyn och en för utredning. Härjämte finns en administrativ enhet och ett informationssekretariat.

[S3]En av cheferna för huvudenhet är generaldirektörens ställföreträdare. Förordning (1985:882)

5 §  Hos inspektionen finns i övrigt personal enligt särskilda föreskrifter eller andra beslut som regeringen meddelar, samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

[S2]I mån av behov och tillgång på medel får inspektionen anlita utomstående för särskilda uppdrag. Förordning (1980:619)

6 §  Till inspektionen är som rådgivande organ knutna

[S2]en nämnd för frågor rörande reaktorsäkerhet,

[S3]en nämnd för frågor om kontroll av kärnämne samt

[S4]en nämnd för frågor rörande forskning och utveckling på kärnsäkerhetsområdet.

[S5]Ordförande i de nämnder som anges i första stycket utses av regeringen och övriga ledamöter, högst sex till antalet i varje nämnd, av inspektionen. Förordning (1985:882)

Ärendenas handläggning m.m.

7 §  Av styrelsen avgörs

 1. viktigare frågor, i vilka framställning eller yttrande skall avges till regeringen,
 2. viktigare författningsfrågor,
 3. viktigare frågor om kärnkraftinspektionens organisation och arbetsformer,
 4. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,
 5. frågor om skiljande från annan anställning än provanställning eller om skiljande från uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning,
 6. utseende av ledamöter i de nämnder som anges i 6 §,
 7. andra frågor som generaldirektören hänskjuter till styrelsen. Förordning (1985:882)

8 §  Styrelsen är beslutför när minst hälften av ledamöterna, bland dem ordföranden eller, vid förfall för honom, hans ersättare är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara.

[S2]Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för behandling av ärendet, avgörs detta genom meddelande mellan minst hälften av ledamöterna, bland dem ordföranden eller, vid förfall för honom, hans ersättare. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får generaldirektören besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut, som fattas enligt detta stycke, skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen. Förordning (1986:810).

9 §  Ärenden, som inte skall avgöras av styrelsen, avgörs av generaldirektören ensam. Förordning (1980:619)

10 §  I arbetsordning eller genom särskilt beslut får överlämnas åt andra tjänstemän än generaldirektören att avgöra ärenden eller grupper av ärenden som inte är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på generaldirektören. Förordning (1980:619)

10 a §  När generaldirektören är förhindrad att utöva sin tjänst, utövas den av hans ställföreträdare. Denne inträder efter beslut av generaldirektören även i övrigt i hans ställe vid behandlingen av vissa ärenden eller grupper av ärenden.

[S2]Uppkommer hinder för såväl generaldirektören som dennes ställföreträdare, utövas generaldirektörens tjänst av den tjänsteman, som generaldirektören bestämmer. Förordning (1985:882)

11 §  I generaldirektörens frånvaro får inte fattas beslut av större vikt, som kan anstå utan olägenhet, eller utan hans medgivande vidtas åtgärder, som rubbar eller ändrar av inspektionen meddelade föreskrifter eller tillämpade grunder.

[S2]Första stycket gäller även vid ledighet på generaldirektörstjänsten, till dess regeringen bestämmer annat. Förordning (1980:619)

12 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får medges att ärenden som handläggs enligt 10 § avgörs utan föredragning.

[S2]Föredragningen av ett ärende ankommer på chefen för den huvudenhet dit ärendet hör eller chefen för administrativa enheten eller på särskilt förordnad föredragande. Föredragande förordnas av generaldirektören.

[S3]Generaldirektören får överta beredningen och föredragningen av ärenden.

[S4]Chef för huvudenhet eller chefen för administrativa enheten har rätt att närvara när ett ärende som hör till hans enhet föredras av annan. Förordning (1981:668)

12 a §  Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig tjänst m. m. följer att myndighetens befogenhet att besluta kan vara begränsad i vissa hänseenden. Förordning (1985:882).

13 § har upphävts genom förordning (1986:810).

14 §  När föredragande inte kan tillkallas och ett ärende är brådskande, får generaldirektören utan föredragning meddela beslut som inte kan uppskjutas utan olägenhet. Förordning (1980:619)

15 §  Generaldirektören, chef för huvudenhet, chefen för administrativa enheten eller, efter beslut av generaldirektören, annan tjänsteman får infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärenden hos inspektionen. Förordning (1981:668)

Tjänstetillsättning m.m.

16 §  Generaldirektören förordnas av regeringen för högst sex år.

[S2]Tjänst som chef för huvudenhet, överingenjör eller byråchef tillsätts av regeringen efter anmälan av generaldirektören.

[S3]Övriga tjänster tillsätts av inspektionen.

[S4]Förordnande för chef för huvudenhet att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas av regeringen. Förordning (1985:882)

16 a §  Ersättare för styrelsens ordförande samt andra styrelseledamöter än generaldirektören förordnas av regeringen för högst tre år.

[S2]Förordnande att vara styrelsens ordförande meddelas av regeringen för högst tre år. Förordning (1985:882).

Bisysslor

17 §  Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av kärnkraftinspektionen även i fråga om chef för huvudenhet, överingenjör och byråchef. Förordning (1985:882)

Ändringar

Förordning (1974:427) med instruktion för statens kärnkraftinspektion

Förordning (1977:231) om ändring i instruktionen (1974:427) för statens kärn- kraftinspektion

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 2, 3, 6-8, 11, 16 §§

Förordning (1980:619) om ändring i förordningen (1974:427) med instruktion för statens kärnkraftinspek- tion

  Omfattning
  ändr. 2-16 §§; nya 17 §, rubr. närmast före nya 17 §; omtryck

Förordning (1981:668) om ändring i förordningen (1974:427) med instruktion för statens kärnkraftinspek- tion

  Omfattning
  ändr. 4, 7, 12, 15-17 §§, rubr. närmast före 16 §; ny 10 a §

Förordning (1984:15) om ändring i förordningen (1974:427) med instruktion för statens kärnkraftinspek- tion

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1984-02-01

Förordning (1985:882) om ändring i förordningen (1974:427) med instruktion för statens kärnkraftinspek- tion

  Omfattning
  ändr. 2-4, 6-8, 10 a, 16, 17 §§; nya 1 a, 12 a, 16 a §§; omtryck
  Ikraftträder
  1985-12-17

Förordning (1986:604) om ändring i förordningen (1974:427) med instruktion för statens kärnkraftinspek- tion

Förordning (1986:810) om ändring i förordningen (1974:427) med instruktion för statens kärnkraftinspek- tion

  Omfattning
  upph. 13 §; ändr. 8 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Ändring, SFS 1988:523

  Omfattning
  upph.