Upphävd författning

Förordning (1975:1012) med instruktion för Stängselnämnden

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1975-11-27
Ändring införd
SFS 1975:1012 i lydelse enligt SFS 2007:965
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Stängselnämnden prövar frågor enligt 13 § lagen (1945:119) om stängselskyldighet för järnväg m.m.

2 §  Om stängselnämndens sammansättning och om förordnande av nämndens ledamöter och ersättare för dessa finns bestämmelser i 14 § lagen (1945:119) om stängselskyldighet för järnväg m.m.

3 §  I mån av behov får stängselnämnden anlita sekreterare eller annat biträde.

4 §  Fråga som avses i 1 § tas upp av stängselnämnden efter skriftlig framställning av kommunen eller järnvägens innehavare.

5 §  Stängselnämnden bereder parterna tillfälle att yttra sig över yrkanden som framställes hos nämnden och utredning som åberopas i ärendet. Om det behövs håller nämnden förhandling med parterna.

6 §  Stängselnämnden får hålla syn, införskaffa särskild utredning och i övrigt inhämta de upplysningar som behövs.

7 §  Ärende hos stängselnämnden avgöres vid sammanträde med nämnden efter föredragning av ordföranden.

8 §  Stängselnämnden sammanträder på plats och tid som ordföranden bestämmer.

9 §  Nämnden är beslutför endast när den är fulltalig. Beslut som inte innebär att ett ärende enligt 1 § slutligt avgörs får dock fattas av ordföranden ensam.

[S2]Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en överläggning tillämpas föreskrifterna i 16 kap.rättegångsbalken om omröstning i tvistemål. Ordföranden säger dock sin mening först. Förordning (1986:1074).

10 §  I ärenden hos nämnden förs protokoll när sammanträde eller syn hålls eller när nämnden i annat fall finner att protokoll behövs.

[S2]I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rätt att få en avvikande mening antecknad. Förordning (1986:1074).

11 §  Stängselnämndens beslut som innebär avgörande av saken sättes upp särskilt. I beslutet skall anges de skäl på vilka det grundas.

[S2]Beslut som avses i första stycket tillställes parterna genom nämndens försorg.

12 §  Kostnaderna för stängselnämndens verksamhet bestrides från det under sjätte huvudtiteln uppförda anslaget Kommittéer m.m. efter utbetalningsbesked från nämndens ordförande eller ersättaren för denne.

13 §  Ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av förordningen meddelas av stängselnämnden.

14 §  Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på Stängselnämnden:

[S2]4 § om ledningens ansvar,

[S3]28 § om åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelse, och

[S4]29 § om ärendeförteckning. Förordning (2007:965).

Ändringar

Förordning (1975:1012) med instruktion för Stängselnämnden

Förordning (1986:1074) om ändring i förordningen (1975:1012) med instruktion för stängselnämnden

Omfattning
ändr. 9, 10 §§
Ikraftträder
1987-01-01

Förordning (2007:965) om ändring i förordningen (1975:1012) med instruktion för Stängselnämnden

Omfattning
ny 14 §
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:1334) om upphävande av förordningen (1975:1012) med instruktion för Stängselnämnden

Omfattning
upph.