Upphävd författning

Förordning (1975:1051) om beaktande av vissa anställningstider vid tillämpning av statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287), m.m.

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1975-12-11
Ändring införd
SFS 1975:1051
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Vid tillämpning av sådan bestämmelse i statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287) och författning eller föreskrift utfärdad i anslutning till reglementet som avser sysselsättningsgrad beaktas anställningstid med en sysselsättningsgrad om lägst 0,4.

2 §  Frågan om beaktande av anställningstid med lägre sysselsättningsgrad än 0,5 prövas på grundval av matrikeluppgifter eller annan tillgänglig utredning eller vad angår tid före år 1976 sådan ytterligare utredning som arbetstagaren kan komma att förete.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1975:1051) om beaktande av vissa anställningstider vid tillämpning av statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287), m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1976. Förordningen tillämpas dock även, när regeringen medger detta, i fråga om arbetstagare som, om förordningen hade trätt i kraft den 1 januari 1975 vid avgång under sistnämnda år skulle ha uppnått pensioneringsperiodens nedre gräns (pensionsåldern) eller ha varit avgångsskyldig på grund av sjukdom men i annat fall skulle ha rätt till endast livränteförmån.

Ändring, SFS 1987:1060

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.
  Genom förordningen upphävs
  1. statens pensionslöneförordning (1959:286),
  2. statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287),
  3. kungörelsen (1959:419) med övergångsbestämmelser till statens allmänna tjänstepensionsreglemente m.m.,
  4. förordningen (1959:420) med tilläggsbestämmelser till statens allmänna tjänstepensionsreglemente,
  5. Kungl. Maj:ts brev den 15 januari 1960, om pensioneringsperioder m.m.,
  6. förordningen (1975:34) om tillämpning av statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287) m. m. på tjänst som omfattas av statligt pensionsavtal,
  7. förordningen (1975:1051) om beaktande av vissa anställningstider vid tillämpning av statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287), m.m.,
  8. förordningen (SAV Cirk A: 63 1977) om pensionsgrundande lönetillägg och kompletterande delpension för vissa arbetstagare med pensionsrätt enligt statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287),
  9. regeringens beslut den 26 juli 1984 angående pensioneringsperioder och pensionsåldrar för anställningar i vilka personlig pensionsrätt enligt statens allmänna tjänstepensionsreglemente (SPR) kan förekomma,
  10. förordningen (1985:53) om pensioneringsperioder m.m. för anställningar som omfattas av statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287).
  De upphävda författningarna gäller fortfarande i fråga om rätt till pensionsförmån som uppkommit före utgången av december 1987. Detsamma gäller i fråga om rätt till familjepensionsförmån efter den som har en sådan rätt.
  Omfattning
  upph.