Upphävd författning

Förordning (1985:53) om pensioneringsperioder m.m. för anställningar som omfattas av statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287)

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1985-01-31
Ändring införd
SFS 1985:53
Ikraft
1985-03-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  I denna förordning finns föreskrifter om pensioneringsperiod, pensionsålder och tjänsteålder för de anställningar som omfattas av statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287 -- SPR) och som är förtecknade i bilaga 2 till reglementet.

[S2]I en bilaga till denna förordning finns en förteckning över vissa icke-statliga anställningar m.fl. och de pensioneringsperioder eller pensionsåldrar som skall tillämpas för dessa.

Pensioneringsperiod eller pensionsålder

2 §  Om en anställning inte finns upptagen i den i 1 § andra stycket nämnda förteckningen skall statens löne- och pensionsverk tillämpa den pensioneringsperiod eller pensionsålder som enligt allmänt pensionsavtal för statliga och vissa andra tjänstemän eller enligt regeringens beslut gäller för jämförlig anställning.

[S2]Finns det inte någon jämförlig anställning skall frågan om pensioneringsperiod eller pensionsålder underställas regeringen för prövning. I avvaktan på regeringens beslut tillämpas pensioneringsperiod III för anställningen.

3 §  Framgår det av tjänstebenämningen att det är fråga om arbetsuppgifter från två eller flera anställningar med olika pensioneringsperioder eller pensionsåldrar skall den pensioneringsperiod eller pensionsålder tillämpas som gäller för den anställning där de huvudsakliga arbetsuppgifterna normalt ingår.

Pensioneringsperiodens gränser för arbetstagare vid teater- och musikinstitutioner m.fl.

4 §  För lärare vid utlandsskolor och arbetstagare vid institutioner som avses i punkt VIII med undantag för arbetstagare vid institutet för rikskonserter infaller pensioneringsperiodens nedre respektive övre gräns vid utgången av ett verksamhetsår (redovisningsår).

Pensionsålderns inträde för arbetstagare på reservstat

5 §  För arbetstagare på reservstat inträder pensionsåldern

[S2]vid utgången av mars månad om arbetstagaren är född under tiden den 1 oktober--den 31 mars,

[S3]vid utgången av september månad i annat fall.

Tjänsteåldern för hel pension

6 §  Det minsta antal tjänsteår (tjänsteåldern) som behövs för hel pension utgör

[S2]25 tjänsteår för

[S3]tjänst på reservstat om innehavaren har rätt att avgå från tjänsten med ålderspension vid 50 års ålder,

[S4]överläkare vid riksförsäkringsverkets sjukhus i Nynäshamn och Tranås kuranstalt,

[S5]balettchef,

[S6]balettmästare,

[S7]chef för Stockholms konserthusstiftelse,

[S8]chef för stiftelsen Malmö konserthus,

[S9]verkställande direktör för institutet för rikskonserter,

[S10]teaterchef.

[S11]24 tjänsteår för

[S12]dockspelare,

[S13]regissör,

[S14]skådespelare.

[S15]22 tjänsteår för

[S16]korist,

[S17]manlig sångsolist.

[S18]20 tjänsteår för

[S19]dansare,

[S20]kvinnlig sångsolist.

7 §  Framgår det av tjänstebenämningen att det är fråga om arbetsuppgifter från två eller flera anställningar med olika tjänsteåldrar skall den tjänsteålder tillämpas som gäller för den anställning där de huvudsakliga arbetsuppgifterna normalt ingår.

Bilaga

Förteckning över pensioneringsperioder och pensionsåldrar för vissa anställningar som avses i bilaga 2 till SPR
Förvaltningsområde, anställning PensioneringsperiodPensioneringsperiod resp. pensionsålder, år
I. Hov- och slottsstaterna
Hovdam, hovfurir, hovjägare, husgerådsmästare, kammarmästare, slottsväbel, snickarmästare, tapetserarmästare, trädgårdsmästare, trädgårdsmästare förste, verkmästare, åldfruIII
Bilförare förste, drifttekniker, fatbursföreståndare, förman, hantverksförman, kammarjungfru, kammarvaktmästare, kammarvaktmästare förste, kyrkovaktmästare, parkförman, slottsförman, slottshantverkare, slottsuppsyningsman, slottsvaktmästare, slottsvaktmästare förste, taffeltäckare, tapetserare, trädgårdsförmanII
Beridare, bilförare, jockey, kavaljerskusk, parkarbetare, parkbiträde, strykerska, trädgårdsbiträdeI
II. Utrikesförvaltningen, kriminalvården m. m.
Arbetstagare vid Nordiska rådets presidiesekretariat
Expeditionsassistent i högre lönegrad än F 5III
Expeditionsassistent i högst lönegrad F 5II
Resesekreterare för den andliga vården vid kriminalvårdsanstaltIII
III. Försvaret
Officer på reservstat med placering i försvarets intendentkårer60 år
Annan officer på reservstat i högre lönegrad än Rs 1355 år
Annan officer på reservstat i högst lönegrad Rs 1350 år
Arbetstagare hos Centralförbundet för befälsutbildning:
Avdelningschef, generalsekreterare, informationschef, intendent, kursgårdsföreståndare i högre lönegrad än F 5III
Kursgårdsföreståndare i högst lönegrad F 5, utbildningschefII
Arbetstagare hos stiftelsen Gällöfsta kurscentrum:
ReceptionistIII
VaktmästareII
IV. Socialvården samt hälso- och sjukvården
Arbetstagare vid Handikappinstitutet:
Verkmästare i högre lönegrad än F 5III
Expeditionsvakt, fastighetsskötare, telefonist, verkmästare i högst lönegrad F 5III
Ekonomibiträde, lokalvårdareI
Arbetstagare vid riksförsäkringsverkets sjukhus i Nynäshamn eller Tranås kuranstalt:
Arbetsledare och expeditionsföreståndare i högre lönegrad än lönegraden 13 på den kommunala löneplanen K, tvättföreståndare, tvättföreståndare biträdandeIII
Arbetsledare och expeditionsföreståndare i högst lönegrad 13 på den kommunala löneplanen K, sådan avdelningsföreståndare eller föreståndare som är legitimerad sjuksköterskaII
Bagare/bagerska, kallskänka, kock, kock förste, kokerska första63 år
V. Undervisningsväsendet, forskningsinstituitioner m.m.
Arbetstagare vid utlandsskola:
Lärare med tjänst som svarar mot tjänst som lärare 2 och lärare 16 vid grundskola i SverigeIII
Lärare med tjänst som svarar mot tjänst som lärare 1 vid grundskola i SverigeII
Arbetstagare vid Bergsskolan i Filipstad och textilinstitutet i Borås:
Rektor och lärareIII
Arbetstagare vid Ericastiftelsen:
Förskollärare med specialutbildning, husmorII
Arbetstagare vid Drottningholms teatermuseum:
MuseiförvaltareIII
VI. Kyrkoväsendet
Arbetstagare som är präst i svenska kyrkanIII
VII. Jordbruk och skogsbruk m. m.
Arbetstagare vid Svenska jägareförbundet:
Jaktvårdsassistent, länsjaktvårdare, länsjaktvårdskonsulent, riksjaktvårdskonsulent, viltforskare, viltforskningsassistent, yrkeslärare samt viltvårdare och viltvårdsassistent i högre lönegrad än F 2III
Husmor, laboratorieassistent samt viltvårdare och viltvårdsassistent i högst lönegrad F 2II
VIII. Teater- och musikinstitutioner
Arbetstagare som inte angivits särskiltIII
Dirigent, annan kapellmästare eller musiker än vid hovkapellet, repetitör, kvinnlig arbetstagare för vilken kollektivavtal för teaterteknisk personal gäller, annan kvinnlig tjänsteman med pensionslön enligt högst lönegrad F 1 för vilken riksavtalet för teateranställda gällerII
Balettchef, balettmästare, chef för Stockholms konserthusstiftelse, chef för stiftelsen Malmö konserthus, danspedagog, verkställande direktör för institutet för rikskonserter, hovkapellist, kapellmästare vid hovkapellet, koreograf, koreolog, kormästare, teaterchefI
Dockspelare, regissör, skådespelare59-61 år
Sångsolist
manlig53-56 år
kvinnlig50-53 år
Korist52-55 år
Dansare41-44 år

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1985:53) om pensioneringsperioder m.m. för anställningar som omfattas av statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1985.
 2. Genom förordningen upphävs Kungl. Maj:ts beslut den 15 januari 1960 om pensioneringsperioder m. m. såvitt gäller de tjänster som avses i bilaga 2 till SPR och regeringens beslut den 9 februari 1984 om pensioneringsperioder för vissa anställningar hos stiftelsen Gällöfsta kurscentrum och Handikappinstitutet.
 3. Den som genom denna förordning fått en ändrad pensioneringsperiod eller pensionsålder kan få behålla den tidigare gällande pensioneringsperioden eller pensionsåldern så länge han eller hon utan avbrott är underkastad SPR i en anställning med i huvudsak oförändrade arbetsuppgifter om
det återstår högst fyra år från den 1 mars 1985 till den tidigare gällande pensioneringsperiodens nedre gräns eller pensionsåldern,
anmälan om detta kommit in till statens löne- och pensionsverk senast den 30 juni 1985.
 1. Görs en sådan anmälan skall också den tidigare gällande tjänsteåldern tillämpas.
 2. Arbetstagare som berörs av denna förordning skall underrättas om innehållet av den huvudman hos vilken arbetstagaren är anställd.
Ikraftträder
1985-03-01

Ändring, SFS 1987:1060

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.
  Genom förordningen upphävs
  1. statens pensionslöneförordning (1959:286),
  2. statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287),
  3. kungörelsen (1959:419) med övergångsbestämmelser till statens allmänna tjänstepensionsreglemente m.m.,
  4. förordningen (1959:420) med tilläggsbestämmelser till statens allmänna tjänstepensionsreglemente,
  5. Kungl. Maj:ts brev den 15 januari 1960, om pensioneringsperioder m.m.,
  6. förordningen (1975:34) om tillämpning av statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287) m.m. på tjänst som omfattas av statligt pensionsavtal,
  7. förordningen (1975:1051) om beaktande av vissa anställningstider vid tillämpning av statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287), m.m.,
  8. förordningen (SAV Cirk A: 63 1977) om pensionsgrundande lönetillägg och kompletterande delpension för vissa arbetstagare med pensionsrätt enligt statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287),
  9. regeringens beslut den 26 juli 1984 angående pensioneringsperioder och pensionsåldrar för anställningar i vilka personlig pensionsrätt enligt statens allmänna tjänstepensionsreglemente (SPR) kan förekomma,
  10. förordningen (1985:53) om pensioneringsperioder m.m. för anställningar som omfattas av statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287).
  De upphävda författningarna gäller fortfarande i fråga om rätt till pensionsförmån som uppkommit före utgången av december 1987. Detsamma gäller i fråga om rätt till familjepensionsförmån efter den som har en sådan rätt.
  Omfattning
  upph.