Lag (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja

Departement
Justitiedepartementet L3
Utfärdad
1975-12-04
Ändring införd
SFS 1975:1083 i lydelse enligt SFS 2018:1858
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  I denna lag avses med

[S2]olja: råolja och eldningsolja,

[S3]råolja: varje flytande kolväteblandning som förekommer i naturligt tillstånd i jorden, oberoende av om den är behandlad för att bli lämplig för transport, och råoljor från vilka vissa destillationsprodukter har avlägsnats (ibland benämnda ”topped crudes”) eller till vilka har tillsatts vissa destillationsprodukter (ibland benämnda ”spiked crudes” eller ”reconstituted crudes”),

[S4]eldningsolja: tunga destillat eller rester av råolja eller blandningar av sådana produkter, som är avsedda för användning som bränsle för framställning av värme eller kraft och som är av en kvalitet som motsvarar den som den 18 december 1971 av American Society for Testing and Materials betecknades eldningsolja nr 4 (beteckning D 396-69) eller tjockare,

[S5]1992 års fondkonvention: 1992 års internationella konvention om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja,

[S6]2003 års fondprotokoll: 2003 års protokoll till 1992 års internationella konvention om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja. Lag (2005:254).

Prop. 2004/05:78: I paragrafen definieras vissa för lagen centrala begrepp. Bestämmelsen har ändrats dels genom att begreppet 1992 års fondkonvention har införts, dels genom att tillägg gjorts för 2003 års fondprotokoll. Paragrafen har också ändrats i redaktionellt hänseende.

2 §  Den som under ett visst kalenderår i en svensk hamn eller i en annan i Sverige belägen anläggning har tagit emot sammanlagt mer än 150 000 ton olja som har transporterats sjöledes till hamnen eller anläggningen skall senast den 1 mars året därpå lämna Sjöfartsverket uppgifter om den mottagna oljemängden.

[S2]Med olja som har transporterats sjöledes till anläggningen jämställs olja som har transporterats till anläggningen från utlandet på annat sätt än sjöledes, om oljan dessförinnan har varit föremål för sjötransport och inte därefter har tagits emot i en hamn eller anläggning belägen i en stat som har tillträtt 1992 års fondkonvention eller 2003 års fondprotokoll. Lag (2005:254).

Prop. 2004/05:78: I paragrafen regleras skyldigheten att lämna uppgifter om den mängd avgiftspliktig olja som tas emot här i landet. De överväganden som ligger bakom ändringarna redovisas i avsnitt 7.4.

I andra stycket har hänvisningen till 1971 års fondkonvention slopats och tillägg gjorts för 2003 års fondprotokoll. I övrigt har redaktionella ändringar genomförts.

Bestämmelserna i andra stycket ...

3 §  Uppgiftsskyldighet föreligger även för den som på sätt sägs i 2 § under visst kalenderår har mottagit högst 150 000 ton olja, om den oljemängd som han har mottagit tillsammans med den oljemängd som på samma sätt under samma år har mottagits av dotterbolag eller annan gemensamt kontrollerad enhet uppgår till mer än 150 000 ton. Lag (1982:277).

4 §  Efter anmaning av sjöfartsverket är envar som under visst kalenderår har mottagit olja skyldig att lämna uppgift om den oljemängd som han har mottagit under året. Lag (1982:277).

5 §  Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet lämnar oriktig uppgift döms till böter, om gärningen inte är belagd med straff i brottsbalken. Allmänt åtal får väckas endast efter anmälan från Sjöfartsverket.

[S2]Sjöfartsverket får förelägga uppgiftsskyldig vid vite att lämna uppgifter inom en viss tid. Lag (2018:1858).

6 § Har upphävts genom lag (1980:231).

7 §  Beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2013:88).

Prop. 2012/13:45: Beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Paragrafen innehåller bestämmelser om överklagande. Övervägandena finns i avsnitt 5.2.

Ändringarna i första stycket innebär att Sjöfartsverkets beslut inte längre ska överklagas ...

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja

Lag (1980:231) om ändring i lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja

Lag (1982:277) om ändring i lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1982. I fråga om uppgiftsskyldighet rörande olja som har mottagits före den 1 januari 1982 gäller dock äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Prop. 1981/82:119
  Omfattning
  ändr. 2, 4, 5, 7 §§

Lag (1995:1083) om ändring i lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:362, Prop. 1994/95:169, Bet. 1994/95:LU28
  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1996-05-30

Ändring, SFS 1996:11

Omfattning
ikrafttr. av 1995:1083

Lag (2005:254) om ändring i lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja

Förarbeten
Rskr. 2004/05:192, Prop. 2004/05:78, Bet. 2004/05:LU22
Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2005-08-05

Lag (2013:88) om ändring i lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.
 2. Äldre föreskrifter gäller för beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2012/13:154, Prop. 2012/13:45, Bet. 2012/13:JuU15
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2013-07-01

Lag (2018:1858) om ändring i lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja

Förarbeten
Rskr. 2018/19:32, Prop. 2017/18:268, Bet. 2018/19:CU3
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2019-01-01