Upphävd författning

Lag (1975:1147) om särskilt investeringsavdrag vid taxering till statlig inkomstskatt;

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1975-12-11
Ändring införd
SFS 1975:1147
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Fysisk eller juridisk person, som driver rörelse, jordbruk eller skogsbruk och som under perioden den 15 oktober 1975-den 31 december 1979 anskaffar eller tillverkar maskiner eller andra döda inventarier avsedda för stadigvarande bruk i verksamheten, äger vid taxering till statlig inkomstskatt åtnjuta särskilt investeringsavdrag vid inkomstberäkningen för den förvärvskälla vari verksamheten ingår. Lag (1978:948).

2 §  Särskilt investeringsavdrag utgör tio procent av anskaffningskostnaden för inventarier som anskaffats under den period som anges i 1 §. I fråga om inventarier, som näringsidkaren tillverkar själv, beräknas procentsatsen på den del av tillverkningskostnaden som nedlagts under perioden.

[S2]Avdraget utgör dock tjugofem procent av anskaffningskostnaden för inventarier som levererats under perioden den 1 maj 1976-den 31 december 1979 under förutsättning att skriftligt avtal om anskaffningen ej har upprättats före den 1 maj 1976. I fråga om inventarier, som näringsidkaren tillverkar själv, tillämpas sistnämnda procentsats på den del av tillverkningskostnaden som nedlagts under perioden den 1 maj 1976-den 31 december 1979 under förutsättning att tillverkningen ej har påbörjats före den 1 maj 1976. Har inventarier levererats efter den 30 september 1979 åtnjutes avdrag endast under förutsättning att skriftligt avtal om leverans har träffats eller skriftlig beställning har inkommit till leverantören senast denna dag.

[S3]Avdraget göres vid taxering till statlig inkomstskatt för det beskattningsår under vilket inventarierna har levererats eller kostnaderna för tillverkningen nedlagts. Avdraget får dock åtnjutas högst med belopp som svarar mot skillnaden mellan bruttointäkten och övriga avdrag i förvärvskällan. Lag (1978:948).

3 §  Särskilt investeringsavdrag åtnjutes icke för följande inventarier, nämligen

[S2]inventarier med en beräknad varaktighetstid av högst tre år,

[S3]begagnade inventarier,

[S4]personbilar som avses i vägtrafikkungörelsen (1972:603) och som icke användes i yrkesmässig trafik eller uthyrningsrörelse,

[S5]efter utgången av år 1978 levererade föremål avsedda för utsmyckning av kontorslokaler,

[S6]inventarier som den skattskyldige tillverkar själv, om tillverkningen har påbörjats före den 15 oktober 1975,

[S7]inventarier som har anskaffats genom skriftligt avtal upprättat före den 15 oktober 1975,

[S8]inventarier som icke har levererats under den period som anges i 1 §,

[S9]inventarier för vilka anskaffnings- eller tillverkningskostnaderna under beskattningsåret ej har uppgått till sammanlagt minst 10000 kronor.

[S10]Har personbilar, som enligt föregående stycke icke har undantagits från avdragsrätt, eller andra motordrivna fordon som avses i vägtrafikkungörelsen (1972:603) levererats efter utgången av år 1977, åtnjutes särskilt investeringsavdrag endast under förutsättning att skriftligt avtal om leverans har upprättats före den 1 december 1977 och leverans har skett före den 1 april 1978. Vad nu sagts gäller dock ej för personbilar som används i uthyrningsrörelse. För sådana bilar och för båtar som avses i 2 § sjölagen (1891:35 s. 1) och som icke används i yrkesmässigt bedrivet fiske åtnjutes särskilt investeringsavdrag endast under förutsättning att leverans har skett före den 1 januari 1978.

[S11]Föreligger synnerliga skäl, får regeringen medge att särskilt investe ringsavdrag får åtnjutas för inventarier som levereras efter utgången av den period som anges i 1 §. Avdraget skall därvid efter regeringens bestämmande medges med tio eller tjugofem procent av anskaffningskostnaden.

[S12]Föreligger särskilda skäl, får riksskatteverket medge att särskilt investeringsavdrag får åtnjutas för anskaffning av begagnade inventarier. Mot riksskatteverkets beslut i sådan fråga får talan icke föras.

[S13]För inventarier, som har förvärvats från någon med vilken förvärvaren är i väsentlig ekonomisk intressegemenskap, åtnjutes särskilt investe ringsavdrag endast om inventarierna har tillverkats av säljaren. Avdrag åtnjutes med tjugofem procent om tillverkningen påbörjats efter den 30 april 1976 och med tio procent om tillverkningen påbörjats tidigare men efter den 15 oktober 1975. Lag (1978:948).

4 §  Särskilt investeringsavdrag åtnjutes endast om den skattskyldige framställer yrkande om sådant avdrag i allmän självdeklaration och företer tillfredsställande utredning om den anskaffningskostnad eller tillverkningskostnad på vilken avdrag skall beräknas. Om taxerings nämnden höjt nettointäkten av den förvärvskälla i vilken inventarierna anskaffats eller tillverkats, får den skattskyldige i besvär hos länsrätten framställa yrkande om sådant avdrag.

[S2]Har den skattskyldige för visst beskattningsår erhållit investerings bidrag enligt lagen (1975:1149) om statligt investeringsbidrag för inventarieanskaffning, får han därefter ej åtnjuta avdrag enligt denna lag för samma beskattningsår. Lag (1979:185).

5 §  I fråga om handelsbolag eller enkelt bolag beräknas särskilt investeringsavdrag för bolaget.

Ändringar

Lag (1975:1147) om särskilt investeringsavdrag vid taxering till statlig inkomstskatt

Förarbeten
Prop. 1975/76:61

Lag (1976:390) om ändring i lagen (1975:1147) om särskilt investeringsavdrag vid taxering till statlig inkomstskatt

Lag (1976:1104) om ändring i lagen (1975:1147) om särskilt investeringsavdrag vid taxering till statlig inkomstskatt

Lag (1977:104) om ändring i lagen (1975:1147) om särskilt investeringsavdrag vid taxering till statlig inkomst- skatt

Lag (1977:1062) om ändring i lagen (1975:1147) om särskilt investeringsavdrag vid taxering till statlig inkomstskatt

Lag (1978:948) om ändring i lagen (1975:1147) om särskilt investeringsavdrag vid taxering till statlig inkomstskatt

Lag (1979:185) om ändring i lagen (1975:1147) om särskilt investeringsavdrag vid taxering till statlig inkomstskatt

Ändring, SFS 1994:103

    Omfattning
    upph.