Upphävd författning

Lag (1975:278) om nedsättning av fordonsskatt på traktorer och släpvagnar m.m.

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1975-05-22
Ändring införd
SFS 1975:278 i lydelse enligt SFS 1986:1421
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Beteckning som användes i denna lag har samma betydelse som i vägtafiksskattelagen (1973:601).

2 §  Länsstyrelse prövar fråga om nedsättning av eller befrielse från fordonsskatt enligt vägtrafikskattelagen (1973:601) för traktor, motorredskap och släpvagn till traktor eller motorredskap. Länsstyrelse prövar också fråga om medgivande att traktor, som enligt 11 § vägtrafikskattelagen skall höra till klass I, hänföres till klass II. Lag (1978:121).

Traktorer och motorredskap

3 §  I fråga om traktor som tillhör klass I enligt vägtrafikskattelagen (1973:601) och motorredskap nedsättes fordonsskatten för det senaste skatteåret till hälften av det belopp som annars skulle ha utgått, om det visas att fordonet under nämnda år använts för transport på allmän väg sammanlagt högst 300 mil. Skatten för fordonet får dock ej nedsättas till lägre belopp än som skulle ha utgått för traktor av motsvarande skattevikt i klass II. Har fordonet innehafts under endast en del av det senaste skatteåret, sker nedsättning i samma mån av den på innehavstiden belöpande skatten, om fordonets användning för transport på allmän väg under denna tid omräknad till helt skatteår avsett en vägsträcka av högst 300 mil. Nedsättning får dock ej ske med belopp som understiger tio kronor. Lag (1978:121).

4 §  Användes registrerad traktor som tillhör ambulerande tivolirörelse eller annan liknande verksamhet på allmän väg huvusakligen för att transportera släpvagnar som tillhör verksamheten mellan järnvägsstation eller hamn och uppställningsplats eller motsvarande och sker annan transport av släpvagnarna normalt med annat transportmedel, hänföres traktorn till klass II enligt vägtrafikskattelagen (1973:601). Motsvarande gäller i fråga om registrerad traktor som användes för enstaka, korta transporter på allmän väg, om traktorns användning i övrigt är begränsad till transporter inom järnvägs- eller fabriksområde eller liknande avgränsat område.

[S2]Medgivande enligt första stycket får avse det senaste eller det nästkommande skatteåret.

5 §  Länsstyrelse prövar ej fråga om nedsättning av eller befrielse från fordonsskatt för traktor som tillhör klass II enligt vägtrafikskattelagen (1973:601).

Släpvagnar

6 §  Om det visas att registrerad släpvagn till traktor eller motor redskap under det senaste skatteåret använts för transport på allmän väg sammanlagt högst 3000 mil, nedsättes skatten för släpvagnen enligt vägtrafikskattelagen (1973:601) för det år användningen avser på sätt framgår av följande tabell.

Vägsträcka, mil för årNedsättning sker till
Ej över 30025 % av skatten för år, dock lägst 90 kr.
Över 300 men ej över 3 00050 % av skatten för år, dock lägst 120 kr.

[S2]Har fordonsskatt eller särskild fordonsskatt återbetalats i annan ordning, skall vid beräkning av skattenedsättning enligt denna lag skatten för år minskas med vad som sålunda redan återbetalats.

[S3]Har släpvagn innehafts under endast en del av det senaste skatteåret sker nedsättning i samma mån av den på innehavstiden belöpande skatten, om släpvagnens användning på allmän väg under denna tid omräknad till helt skatteår avsett en vägsträcka av högst 3000 mil. Nedsättning får dock ej ske med belopp som understiger tio kronor. Lag (1978:121).

Gemensamma bestämmelser

7 §  Fråga som avses i 2 § prövas efter ansökan av den som varit eller kan antagas vara registrerad ägare till fordonet under den tid ansökan avser.

8 §  Ansökan göres skriftligen hos länsstyrelsen i det län där fordonets ägare har sin adress enligt bilregistret vid utgången av den tid ansökan avser eller, om ansökningen avser kommande skatteår, när ansökan göres. Ansökningshandlingen skall ha kommit in till länsstyrelsen inom tre månader efter utgången av det skatteår ansökningen avser, eller, om ansökningen avser kommande skatteår, senast två månader före det skatteår ansökan avser. Har ansökan ej kommit in inom rätt tid, upptages den ej till prövning.

[S2]Ansökningshandlingen skall innehålla uppgift om ägarens fullständiga namn och andress samt registreringsnummer för det fordon ansökningen avser. Vid ansökan i fråga som avses i 3 eller 6 § inges körjournal eller annan liknande handling varav skall framgå det antal dagar som fordonet använts för transport på allmän väg under den tid ansökningen avser och den vägsräcka som därvid tillryggalagts.

[S3]Innehar sökanden minst tio på honom registrerade släpvagnar, kan länsstyrelsen medge att uppgifter i körjournal eller liknande handling som grundas på tillförlitlig väglängdmätare eller på särskild statistik över fordonets transporter på allmän väg hänför sig till vecka eller, när särskilda skäl föreligger, till kalendermånad.

9 §  Talan mot länsstyrelses beslut enligt denna lag föres hos kammarrätt genom besvär.

10 §  Har oriktig uppgift som sökanden lämnat lett till nedsättning eller återbetalning av skatt med för högt belopp, är han skyldig att gottgöra statsverket vad som härigenom undandragits eller återbetala vad han oriktigt erhållit.

[S2]I fråga om åtgärd för uttagande av undandragen eller oriktigt erhållen skatt enligt första stycket gäller bestämmelserna i vägtrafikskattelagen (1973:601) om efterbeskattning i tillämpliga delar.

11 §  Den som i ansökningsärende uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnar oriktig uppgift ägnad att leda till nedsättning eller återbetalning av skatt med för högt belopp dömes till böter eller fängelse i högst sex månader, om ej gärningen är belagd med straff i skattebrottslagen (1971:69).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1975:278) om nedsättning av fordonsskatt på traktorer och släpvagnar m.m.

Lag (1978:121) om ändring i lagen (1975:278) om nedsättning av fordonsskatt på traktorer och släpvagnar m.m.

Lag (1986:1422) om upphävande av lagen (1975:278) om nedsättning av fordonsskatt på traktorer och släpvagnar m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Enligt riksdagens beslut föreskrivs att lagen (1975:278) om nedsättning av fordonsskatt på traktorer och släpvagnar m. m. skall upphöra att gälla vid utgången av juni 1987.
  1. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande i fråga om skatt för tid före den 1 juli 1987.
  2. Ansökan om nedsättning av fordonsskatt enligt 3 eller 6 § nämnda lag skall göras för tiden från ingången av det skatteår som började närmast före den 1 juli 1987 till utgången av juni 1987 och skall ha kommit in till länsstyrelsen senast vid utgången av september 1987. Detsamma gäller i fråga om medgivande enligt 4 § samma lag att traktor för det senaste skatteåret skall hänföras till klass II.
  3. Ett medgivande enligt 4 § nämnda lag innebärande att traktor för nästkommande skatteår skall hänföras till klass II gäller för det skatteåret om ansökan gjorts före den 1 juli 1987, även om den avser ett skatteår som avslutas efter den 30 juni 1987.
  4. Vid beräkning av nedsättning enligt 3 eller 6 § nämnda lag för kortare tid än helt skatteår föreligger rätt till nedsättning om körsträckan under den tid som ansökan avser omräknat till helt skatteår uppgår till högst 300 respektive högst 3 000 mil.
  Förarbeten
  Prop. 1986/87:50
  Omfattning
  upph.
  Ikraftträder
  1987-07-01