Prop. 1977/78:94

om höjning av bensinskatten, m.m.

Prop. 1977/ 78: 94

Regeringens proposition 1977/78: 94

om höjning av bensinskatten, m. m.;

beslutad den 19 januari 1978.

Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll.

På regeringens vägnar

THORBJÖRN FÄLLDIN INGEMAR MUNDEBO

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås, i enlighet med vad som aviserades i budgetpro- positionen, en höjning av bensinskatten med 25 öre per liter och en häremot svarande höjning av kilometerskatten för kilometerskattepliktiga fordon. Fordonsskatten för vissa andra brännoljedrivna fordon och släpvagnar till dessa föreslås också bli höjd på motsvarande sätt.

Vidare föreslås vissa ändringar av avdragsreglerna i några punktskatteför- fattningar.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 maj 1978.

Prop. 1977/ 78: 94 2

1. Förslag till Lag om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt

Härigenom föreskrivs att 25 lagen (19611372) om bensinskattl skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 2 & Skatten utgår med,)fvrliorre öre för Skatten utgår med sexriaårra öre liter. för liter.

Skatten beräknas efter varans fakturerade volym. I denna skall dock icke inräknas smörjolja som tillsatts bensin för motordrift. Kan skatten icke beräknas på sådant sätt eller sker faktureringen annorledes än enligt vedertagna grunder, äger beskattningsmyndigheten fastställa grunder för beräkning av volymen.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1978.

1Lagen omtryckt 19751274. Senaste lydelse av lagens rubrik 19751274.

Prop. l977/78:94

2. Förslag till Lag om ändring i vägtrafikskattelagen (l973:601)

Härigenom föreskrivs att 12 & samt bilagorna 1 och 2 till vägtrafikskatte- lagen (19731601)l skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse

' Föreslagen lydelse

12 52

Fordonsskatt utgår för skatteår enligt bilaga 1 till denna lag. Skatten utgår för skatteperiod med en fjärde- del, för kalendermånad med en tolf- tedel och för dag med 1/360 av skatten för helt år. Överstiger fordonsskatt och särskild fordonsskatt enligt lagen (1973:602) om särskild vägtrafikskatt för ett fordon 1 500 kronor för helt år utgår fordonsskatt för skatteperiod.

Föreligger skatteplikt för fordon under del av kalendermånad, utgår fordonsskatt för hela månaden. Vad nu sagts gäller dock icke i fråga om fordon, för vilket fordonsskatt och särskild fordonsskatt uppgår till minst 4 800 kronor för helt skatteår. för den kalendermånad under vilken skat- teplikt första gången inträder för fordonet eller skatteplikt upphör av annan anledning än avställning. Har sådant fordon varit avställt avräknas eller återbetalas fordonsskatt för avställningstiden om denna omfattat minst 15 dagar eller om fordonet övergått till ny ägare under avställ- ningstiden.

Fordonsskatt utgår för skatteår enligt bilaga 1 till denna lag. Skatten utgår för skatteperiod med en fjärde- del, för kalendermånad med en tolf- tedel och för dag med 1/360 av skatten för helt år. Överstiger fordonsskatten för ett fordon 1500

kronor för helt år utgår fordonsskatt för skatteperiod.

Föreligger skatteplikt för fordon under del av kalendermånad, utgår fordonsskatt för hela månaden. Vad nu sagts gäller dock icke i fråga om fordon, för vilket./ordonsskatten upp- går till minst 4800 kronor för helt skatteår, för den kalendermånad under vilken skatteplikt första gång- en inträder för fordonet eller skatte- plikt upphör av annan anledning än avställning. Har sådant fordon varit avställt avräknas eller återbetalas fordonsskatt för avställningstiden om denna omfattat minst 15 dagar eller om fordonet övergått till ny ägare under avställningstiden.

Fordonsskatt erlägges före ingången av skatteår eller skatteperiod. Rege- ringen får medge undantag härifrån för grupp av fordon.

' Senaste lydelse av lagens rubrik 1974:869. 2Senaste lydelse l975:276.

Prop. 1977/78:94

Bilaga 1 till vägtrafikskattelagen (l973:601)3 Nuvarande lydelse Fordonsskatt Fordonsslag Skattevikt, Skatt, kronor kilogram grund- tilläggsbelopp belopp för varje helt hundratal kilo- gram över den lägsta vikten i klassen A Motorcyklar l Tvåhjulig motorcykel 0— 75 75 0 utan sidvagn 76— 100 0 2 Annan motorcykel 0— 150 0 B Personbilar 0— 900 280 0 901— 355 75 C Bussar 1 Buss som är inrättad 0— 1 600 165 0 för drift endast med 1 601— 3 000 203 38 bensin eller gasol 3 001— 704 7 2 Annan buss 0— 1 600 165 0 1 601— 3 000 203 38 3001— 7000 715 18 7001—10000 1449 32 10 001—30 000 2 424 47 30 001- 11 783 11 D Lastbilar 1 Lastbil som är inrättad 0— 1 600 165 0 för drift endast med 1 601— 3 000 204 39 bensin eller gasol 3001— 719 8 2 Annan lastbil 2.1 med anordning för påhängsvagn med två hjulaxlar 0- 1 600 165 0 1 601— 3 000 204 39 3 001— 7 000 728 17 7001—10000 1431 40 10 001—15000 2663 72 15001—20 000 6287 96 20 001- 11 001 10 med tre eller flera 0— 1 600 165 0 hjulaxlar 1 601— 3 000 204 39 3 001— 8 000 728 17 8001—12000 1595 34 12001—18000 2981 60 18 001—27 000 6 596 75 27 001— 13 281 10

3Senaste lydelse 1977: 60.

Prop. 1977/78:94

Fordonsslag Skattevikt. Skatt, kronor kilogram grund- tilläggsbelopp belopp för varje helt hundratal kilo- gram över den lägsta vikten i klassen 2.2 utan anordning för påhängsvagn med två hjulaxlar 0— 1 600 165 0 1 601— 3 000 204 39 3 001— 6 000 722 1 1 6 001—10 000 1 066 25 10 001—14000 2094 53 14001—17000 4256 95 17001—20000 7129 118 20 001— 10 564 13 med tre eller flera 0— 1 600 165 0 hjulaxlar ] 601— 3000 204 39 3 001— 6 000 721 10 6001—11000 1029 18 11001—15 000 1955 44 15 001-18 000 3 749 78 18 001—27 000 6100 89 27 001— 14 032 11 E Traktorer och motorredskap 1 Trafiktraktor och regi- 0— 1 300 300 0 strerat motorredskap 1 301— 3 000 345 45 3001— 7000 1140 75 7 001- 4 200 135 2 Traktor klass II 0— 2 500 120 0 2 501— 180 0 F Släpvagnar 1 Släpvagnar med skatte- vikt högst 3 000 kilogram påhängsvagn 0— 1 000 180 0 1 001— 3 000 205 25 annan släpvagn 0— 1 000 120 0 1001— 3000 137 17 2 Släpvagnar med skatte- vikt över 3 000 kilogram, som drages uteslutande av bensin— eller gasoldrivet motorfordonl 2.1 påhängsvagnar med en hjulaxel 3 001— 693 13 med två eller flera 3 001—13 000 690 10 hjulaxlar 13 001— 1 680 0

* Drages släpvagn även av kilometerskattepliktigt fordon utgår skatt enligt 3. Drages släpvagn även av traftktraktor eller registrerat motorredskap utgår skatt enligt 4.

Prop. 1977/78:94

F ordonsslag

2.2 andra släpvagnar med en hjulaxel med två hjulaxlar

med tre eller flera hjulaxlar

3 Kilometerskatte- pliktiga släpvagnar 3.1 påhängsvagnar med en hjulaxel

med två eller flera hjulaxlar

3.2 andra släpvagnar med en hjulaxel

med två hjulaxlar

med tre eller flera hjulaxlar

Skattevikt, kilogram

3 001—

3001—13 000 13 001—

3001—13000 13 001—

3001— 4500 4501— 6000 6001— 8000 8001—

3001— 4500 4 501— 6000 6001— 8000 8 001—10000 10001—14000 14 001—18 000 18 001—19 000 19 001—23 000 23 001—28 000 28 001—

3 001— 5000 5001— 8 000 8001—

3 001— 5 000 5 001— 8 000 8001—11000 11001—14000 14 001—17000 17 001—

3 001— S 000 5001— 8 000 8 001—11000 11001—14000 14 001—17 000 17 001—20 000 20 001—25 000 25 001—30 000 30 001—32 000 32 001—35 000 35 001—40 000 40 001—

Skatt. kronor

grund- belOpp

469

467- 1 160

465 960

358 643 965 1 508

353 573 804 1 110 1 635 3 183 5090 5 535 5 860 6 185

244 549 1 023

238 440 765 1 308 2 088 3 018

227 392 627 914 1 285 1 814 2 487 3 806 5 539 6 280 6 450 6 640

tilläggsbelopp för varje helt hundratal kilo- gram över den lägsta vikten i klassen

OU'IOxIO

Prop. 1977/78:94

Fordonsslag

4. Släpvagnar med skatte- vikt över 3 000 kilogram, som drages av trafik- traktor eller registrerat motorredskap2 4.1 påhängsvagnar med en hjulaxel

med två eller flera hjulaxlar

4.2 andra släpvagnar med en hjulaxel

med två hjulaxlar

med tre eller flera hjulaxlar

Skattevikt, kilogram

3 ()01— 4 500 4 501— 6 0112 6 001— 801» 8001—

3 001— 4 500 4 501— 6 000 6 001— 8 000 8 001—10 000 10 001—14 000 14 001-18 000 18 001—19 000 19 001—23 000 23 001—28 000 28 001—

3 001— 5 000 5 001— 8 000 8 001— 3 001— 5 000 5 001— 8 000 8 001—11 000 11 001—14 000 14 001—17000 17 001—

3 001- 5 000 5 001— 8 000 8 001—11 000

11 001—14 000 14 001—17 000 17 001—20 000 20 001—25 000 25 001—30 000 30 001—32 000 32 001-35 000 _35 001—40 000 40 001—

Skatt, kronor

grund- belopp

798 1 369 1 969 2 967

790 I 226 1682 2 306 3 566 6 715 10 637 11 535 13 181 14 646

537 1 102 1 941 530 945 1 552 2 746 4 406 6 383

527 882 1 389 2 170 3 202 4 591 6 251 9579 13 818 15 382 16 488 17 648

tilläggsbelopp för varje helt hundratal kilo- gram över den lägsta vikten i klassen

33 34 44 67

25 26 27 51 71

97 25 16 16

25 25 4 7

18 18 33 49 59 71

15 15 20 28 40 49 59 77 81 25 16 16

2 Drages släpvagn även av kilometerskattepliktigt fordon utgår skatt enligt 3.

Prop. 1977/ 78:94

Föreslagen lydelse Fordonsskatt

Fordonsslag

A Motorcyklar 1 Tvåhjulig motorcykel utan sidvagn

2 Annan motorcykel

B Personbilar

C Bussar 1 Buss som är inrättad för drift endast med bensin eller gasol 2 Annan buss

D Lastbilar 1 Lastbil som är inrättad för drift endast med bensin eller gasol

2 Annan lastbil 2.1 med anordning för påhängsvagn med två hjulaxlar

med tre eller flera hjulaxlar

Skattevikt, kilogram

0— 75 76—

0_

0— 900 901—

0— 1600 1601— 3000 3001—

0— 1600 1601— 3 000 3001— 7000 7001—10000

10 001—30 000 30 001—

0— 1600 1601— 3000 3001—

0— 1 600

1 601— 3000 3001— 7000 7 001—10000 10 001—15 000 15 001—20000 20 001-

0— 1600 1601— 3000 3001— 8000 8001—12000 12001—18000 18 001—27 000 27 001—

Skatt, kronor

grund- belopp

75 100

150

280 355

165 203 704

165 203 715 1 449 2 424 11 783

165 204 719

165 204 728 1 431 2 663 6 287 11 001

165 204 728 1 595 2 981 6 596 13 281

tilläggsbelopp för varje helt hundratal kilo- gram övcr den lägsta vikten i klassen

39 17 40 72 96 10

39 17 34 60 75 10

Prop. 1977/78:94

Fordonsslag

2.2 utan anordning för

påhängsvagn

med två hjulaxlar

med tre eller flera

hjulaxlar

E Traktorer och motorredskap 1 Trafiktraktor och rcgi— strerat motorredskap som inrättats/ör dri/i med annat drivmedel än brännolja

2 Tra/iktraklor och regi- strera! motorredskap som inrättats för drift med brännolja 3 Traktor klass 11

F Släpvagnar 1 Släpvagnar med skatte- vikt högst 3 000 kilogram

påhängsvagn

annan släpvagn

l* RilGdagen 1977/78. 1 saml.

Skattevikt, kilogram

0- 1600 1601— 3000 3001— 6000 6001—10000 10001—14000 14 001—17000 17001—20000 20 001-—

0— 1600 1601— 3000 3001— 6000 6001—11000 11001—15000 15 001—18000 18 001—27 000 27 001—

0— 1300 1301— 3000 3001— 7000 7001—

0— 1300 1 301— 3 (100 3 001— 7 000 7 001—-

0— 2500 2501—

0— 1000 1001— 3000

0— 1000 1001— 3000

Nr 94

Skatt. kronor

grund- belopp

165 204 722 1 066 2 094 4 256 7 129 10 564

165 204 721 1 029 1 955 3 749 6 100 14 032

300 345 1 140 4 200

388 450 1 487 5 447 120 180

180 205

120 137

tilläggsbelopp för varje helt hundratal kilo- gram över den lägsta vikten i klassen

39 11 25 53 95 118 13

39 10 18 44 78 89 11

45 75 135

() 61 99 175

25

17

Prop. 1977/ 78:94 10

Fordonsslag Skattevikt, Skatt. kronor kilogram grund- tilläggsbelopp belopp för varje helt

hundratal kilo- gram över den lägsta vikten i klassen 2 Släpvagnar med skatte- vikt över 3 000 kilogram, som drages uteslutande av bensin- eller gasoldrivet motorfordonl 2.1 påhängsvagnar med en hjulaxel 3 001— 693 13 med två eller flera 3 001—13 000 690 10 hjulaxlar 13 001— 1 680 0 2.2 andra släpvagnar med en hjulaxel 3 001— 469 9 med två hjulaxlar 3 001—13 000 467 7 13 001— 1 160 0 med tre eller flera 3 001—13 000 465 5 hjulaxlar 13 001— 960 0 3 Kilometerskatte- pliktiga släpvagnar 3.1 påhängsvagnar med en hjulaxel 3 001— 4 500 358 18 4501— 6000 643 18 6 001— 8 000 965 25 8 001— 1 508 38 med två eller flera 3001- 4 500 353 13 hjulaxlar 4 501— 6 000 573 13 6 001— 8 000 804 14 8001—10000 1 110 20 10001—14000 1635 35 14001—18000 3183 43 18001—19000 5090 50 19 001—23000 5535 0 23 001—28 000 5 860 0 28 001— 6 185 0 3.2 andra släpvagnar med en hjulaxel 3 001— 5000 244 14 5 001— 8 000 549 14 8 001— 1 023 28 med två hjulaxlar 3 001— 5 000 238 8 5001— 8000 440 10 8 001—11 000 765 15 11001—14000 1308 23 14001—17000 2088 28 17 001— 3 018 38

' Drages släpvagn även av kilometerskattepliktigt fordon utgår skatt enligt 3. Drages släpvagn även av trafiktraktor eller registrerat motorredskap utgår skatt enligt 4.

Prop. l977/ 78:94

Fordonsslag

med tre eller flera hjulaxlar

4 Släpvagnar med skatte- vikt över 3 000 kilogram. som drages av trafik- traktor eller registrerat motorredskap2 4.1 påhängsvagnar med en hjulaxel

med två eller flera hjulaxlar

4.2 andra släpvagnar med en hjulaxel

med två hjulaxlar

med tre eller flera hjulaxlar

Skattevikt, kilogram

3(X)1— 51130 5 (Ill— 8 (DO 8001—11000 11001—14000 14 001—1700) 17 001—2000) 20 001—25 000 25 001—3000) 30 001—3200) 32 001—35011) 35 001—4000) 40001—

3 001— 6 000 6 001— 8 000 8 001—

3 001— 8 000 8001—11000 Il 001—20000 20001—

3 001— 8 000 8001—

3 001— 8 000 8001—11000 11001—17000 17001—

3 001— 8 000 8 001—11 000 1 1 001—14 000 14 001-20 000 20 001—25 000 25 001—30 000 30 001—35 000 35 001—

Skatt, kronor

gru nd- belopp

227 392 627 914 1 285 1 814 2 487 3 806 5 539 6 280 6 450 6 640

928 2 239 3 534

91 9 2 668 5 180 14 563

629 2 208

621 1 749 3 270 7554

618 1 578 2 462 3 774 7 690 11 766 17 084 20 759

11

tilläggsbelopp för varje helt hundratal kilo- gram över den lägsta vikten i klassen

XIXINI

19 22 31 39

43

79

34 83 1 05 38

31

22 50 71 95

19 29 43 65 81 107 75 30

2 Drages släpvagn även av kilometerskattepliktigt fordon utgår skatt enligt 3.

Prop. 1977/78:94

Bilaga 2 till vägtrafikskattelagen (1973z601)4

Nuvarande lydelse Kilometerskatt

Fordonsslag

12

Skattevikt, kilogram

Skatt, öre för 10 kilometer

grund- belopp

tilläggsbelopp för varje helt hundratal kilo- gram över den lägsta vikten i

klassen

1 Personbil 2 Buss och lastbil

3. Släpvagnar med skatte- vikt över 3 000 kilogram, som drages av kilometer- skattepliktigt fordon med en hjulaxel

med två hjulaxlar

med tre eller flera hjulaxlar

4Senaste lydelse 1975:276.

0— 900 901—

0—1600 1601—

3 001— 8 000 8 001—

3 001— 8 000 8001—11000 ”001—14 000 14 001—17000 17001—

3 001— 8 000 8 001—1 1 (le) 11 001—14 000 14 001—] 7 000 17 001—20 000 20 001—25 000 25 001—30 000 30 001—35 000 35 001—40 000 40 001—

33.5 36.5

37,9 38.3

35.7 40,7 34.8 35.0 47.0 60.5 72,2

33.2 33.3 40.3 50.4 59.1 69.0 84.6 [00.5 [13.3 [26.4

3.0

0,4

Prop. 1977/78:94

Föreslagen lydelse Kilometerskatt

13

Fordonsslag Skattevikt, Skatt, öre för 10 kilometer kilogram grund- tilläggsbelopp belopp för varje helt hundratal kilo- gram över den lägsta vikten i klassen 1 Personbil 0— 900 62 () 901— 67,50 5,50 2 Buss 0— 1 600 80 0 1 601— 80.50 0.50 3 Lastbil 0— I 600 80 0 1 601— 9 000 80.75 0. 70 9 001— 132,55 0.80 4 Släpvagnar med skatte- vikt över 3 000 kilogram, som drages av kilometer- skattepliktigt fordon med en hjulaxel 3 ()01— 38 0,30 med två hjulaxlar 3 001—Il 000 37 0.20 11 001— 58 0.50 med tre eller flera 3 001—11 000 36 0.20 hjulaxlar 11 001— 52 0.40

Är kilometerskattepliktig hil inrättad/ör drift med annat drivmedel än brännolja Lttgärskatl med 80 procent av angivna belopp.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1978 då lagen (1973: 602) om särskild vägtraflkskatt skall upphöra att gälla. Den upphävda lagen gäller fortfarande i fråga om förhållande som hänför sig till tid före den 1 maj 1978.

Prop. 1977/78:94 14

3 Förslag till Lag om ändring i lagen (1976: 338) om vägtrafikskatt på vissa fordon, som icke är registrerade i riket

Härigenom föreskrivs att bilaga 2 till lagenf1976: 338) om vägtrafikskatt på vissa fordon, som icke är registrerade i riket skall ha nedan angivna lydelse.

Bilaga 2 till lagen (l976z338) om vägtrafikskatt på vissa fordon, som icke är registrerade i riket

Nuvarande lydelse

Kilometerskatt Fordonsslag Totalvikt, Skatt, kronor för kilogram 10 kilometer 1. Brännoljedriven lastbil eller 0—10 000 0.80 brännoljedriven buss 10 001—15 000 1,20 15 001—20 000 1.50 20 001— 1.80 2. Släpvagn kopplad till eller 10 001—15 000 0,20 avsedd att kopplas till bränn— 15 001—20 000 0.30 oljedriven lastbil eller bränn- 20 001— 0,50 oljedriven buss Föreslagen lydelse Kilometerskatt Fordonsslag Totalvikt, Skatt. kronor för kilogram 10 kilometer 1. Brännoljedriven lastbil eller 0—10000 1.10 brännoljedriven buss 10 001—15 000 1,60 15 001—20000 2.00 20 001— 2,40 2. Släpvagn kopplad till eller 10 001—15 000 0.25 avsedd att kopplas till bränn- 15 001-20 000 0,40 oljedriven lastbil eller bränn- 20 001— 0.65 oljedriven buss

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1978.

Prop. 1977/78:94

4 Förslag till

15

Lag om ändring i lagen (l974z870) om kompensation för skatt på bensin i vissa fall

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1974:870) om kompensation för skatt på bensin i vissa fall

dels att i 1 & ordet ”förordningen" skall bytas ut mot ”lagen”, dels att 8 s" skall ha nedan angivna lydelse.

Nu varan de lydelse

Kompensation utgår med

1. 270 kronor för traktor om sökanden ägt traktorn under hela kalenderåret och traktorn under samma tid varit registrerad på det sätt som avses i 6 .b" 2,

2. 135 kronor för traktor i annat fall än som avses i 1,

3. 300 kronor för självgående skördetröska,

4. 100 kronor för skördetröska med hjälpmotor.

Föreslagen lydelse

Kompensation utgår med

1. 425 kronor för traktor om sökanden ägt traktorn under hela kalenderåret och traktorn under samma tid varit registrerad på det sätt som avses i 6 5 2.

2. 215 kronor för traktor i annat fall än som avses i 1,

3. 475 kronor för självgående skördetröska.

4. 160 kronor för skördetröska med hjälpmotor.

Denna lag träderi kraft den 1 maj 1978. De nya bestämmelserna tillämpas första gången för kalenderåret 1978.

Prop. 1977/78:94

5. Förslag till

16

Lag om ändring' 1 lagen (1975. 278) om nedsättning av fordonsskatt på

traktorer och släpvagnar m.m.

Härigenom föreskrivs att 2, 3 och 6 %% lagen (1975:278) om nedsättning av fordonsskatt på traktorer och släpvagnar rn. rn. skall ha nedan angivna

lydelse.

Nuvarande lydelse

Länsstyrelse prövar fråga om ned- sättning av eller befrielse från fordonsskatt enligt vägtraflkskatte- lagen ( 19731601) eller särskild for- donsskatt enligt lagen (1973:602) om särskild vägtrafik-skatt för traktor, motorredskap och släpvagn till trak- tor eller motorredskap. Länsstyrelse prövar också fråga om medgivande att traktor. som enligt 11 ävägtraflk- skattelagen skall höra till klass 1. hänföres till klass 11.

I fråga om traktor som tillhör klass 1 enligt vägtrafikSkattelagen(1973:601) och motorredskap nedsät- tes fordonsskatten och den särskilda _lordorrsskatten för det senaste skat- teåret till hälften av det belopp som annars skulle utgått. om det visas att fordonet under nämnda år använts för transport på allmän väg samman- lagt högst 300 mil. Skatten för fordonet får dock ej nedsättas till lägre belopp än som skulle ha utgått för traktor av motsvarande skatte- vikt i klass 11. Har fordonet innehafts under endast en del av det senaste Skatteåret, sker nedsättning i samma mån av den på innehavstiden belö- pande skatten. om fordonets an- vändning för transport på allmän väg under denna tid omräknad till helt

Föreslagen lydelse

Länsstyrelse prövar fråga om ned- sättning av eller befrielse från fordonsskatt enligt vägtrafikskatte- lagen (1973:601) för traktor, motor- redskap och släpvagn till traktor eller motorredskap. Länsstyrelse prövar också fråga om medgivande att trak- tor, som enligt 11 ä' vägtrafikskattc- lagen skall höra till klass 1, hänföres till klass II.

Ifråga om traktor som tillhör klass 1 enligt vägtraflkskattelagen (1973:601 ) och motorredskap nedsät- tes fordonsskatten för det senaste Skatteåret till hälften av det belopp som annars skulle ha utgått. om det visas att fordonet under nämnda år använts för transport på allmän väg sammanlagt högst 300 mil. Skatten för fordonet får dock ej nedsättas till lägre belopp än som skulle ha utgått för traktor av motsvarande skatte- vikt i klass 11. Har fordonet innehafts under endast en del av det senaste Skatteåret. sker nedsättning i samma mån av den på innehavstiden belö- pande skatten. om fordonets an- vändning för transport på allmän väg under denna tid omräknad till helt skatteår avsett en vägsträcka av

Prop. l977/78z94

Nuvarande lydelse

skatteår avsett en vägsträcka av högst 300 mil. Nedsättning får dock ej ske med belopp som understiger tio kronor.

6_'

Om det visas att registrerad släp- vagn till traktor eller motorredskap under det senaste Skatteåret använts för tranSport på allmän väg samman- lagt högst 3 000 mil. nedsättes skatten för släpvagnen enligt vägtra- fikskattelagen (1973:601) och lagen (1971-602) om särskild vägrrq/ikskalr för det år användningen avser på sätt framgår av följande tabell.

Vägsträcka. mil för år Ej över 300

Över 300 men ej över 3 000

Har fordonsskatt eller särskild fordonsskatt återbetalats i annan ord- ning, skall vid beräkning av skatte- nedsättning enligt denna lag skatten för år minskas med vad som sålunda redan återbetalats.

17

Föreslagen lydelse

högst 300 mil. Nedsättning får dock ej ske med belopp som understiger tio kronor.

Om det visas att registrerad släp- vagn till traktor eller motorredskap under det senaste Skatteåret använts för transport på allmän väg samman- lagt högst 3 000 mil, nedsättes skatten för släpvagnen enligt vägtra- fikskattelagen (1973:601) för det år användningen avser på sätt framgår av följande tabell.

Nedsättning sker till

25 % av skatten för år. dock lägst 90 kr

50 % av skatten för år,dock lägst 120 kr.

Har fordonsskatt återbetalats i annan ordning, skall vid beräkning av skattenedsättning enligt denna lag skatten för år minskas med vad som sålunda redan återbetalats.

Har släpvagn innehafts under endast en del av det senaste Skatteåret sker nedsättning i samma mån av den på innehavstiden belöpande skatten. om släpvagnens användning på allmän väg under denna tid omräknad till helt skatteår avsett en vägsträcka av högst 3 000 mil. Nedsättning får dock ej ske med belopp som understiger tio kronor.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1978. De äldre bestämmelserna tillämpas dock fortfarande för tid före utgången av april l978.

Prop. 1977/78:94 18 6 Förslag till Lag om ändring i lagen (1976:339) om saluvagnsskatt

Härigenom föreskrivs att 3 ;" lagen (19761339) om saluvagnsskatt skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 3 &

Saluvagnsskatt utgår för helt Saluvagnsskatt utgår för helt kalenderår räknat med kalenderår räknat med

trehzmdrarjugofem kronor för bil. _lemhundrasjuttiqfem kronor för

bil.

femtio/'em kronor för motorcykel. etthundra kronor för motorcykel. etthundrasextio kronor för trak- etthundrasextio kronor för trak- tor, motorredskap eller släpvagn. tor, motorredskap eller släpvagn.

Saluvagnsskatt erlägges för det antal fordon av varje slag som den skattskyldige önskar använda med stöd av licensen. Skatt anges i helt krontal, så att öretal bortfaller.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1979. De nya bestämmelserna tillämpas redan före ikraftträdandet i fråga om saluvagnsskatt för år 1979.

Pr. ,). 1977/78z94

7. Förslag till

19

Lag om ändring i lagen (1941:251) om särskild varuskatt

Härigenom föreskrivs att 6 & 2 lagen (1941 :251)om särskild varuskattl skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6 € 22. 1 deklaration som i 1 mom. avses må avdrag göras för varor, som

a) använts vid tillverkning som deklarationen avser och som visas hava tidigare blivit påförda särskild varuskatt;

b) enligt bevis av tal/myndighet av den skattskyldige eller för hans räkning utförts ur riket eller förts till svensk frihamn för annat ändamål än att förbrukas där;

a) använts vid tillverkning som deklarationen avser och för vilka skattskyldighet tidigare inträtt;

b) utförts ur landet eller förts till svensk frihamn för annat ändamål än att förbrukas där eller lagts upp på tullager som inrättatsl/örl/örvaring av proviant;

c) tillverkare eller registrerad importör återtagit isamband med återgång av köp eller vars försäljning förorsakat honom förlust på grund av bristande betalning från köparen;

d) _lörsälts till den som enligt 7 _j' tal/förordningen (1973:979) äger åt- njuta tullfrihet vid införsel av varor.

Avdrag som nyss sagts skall avse beskattningsvikten i fråga om varor för vilka skatten utgår efter vikt och beskattningsvärdet i fråga om varor för vilka skatten utgår i förhållande till varuvärdet.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1978.

[Lagen omtryckt l960:612. Senaste lydelse av lagens rubrik 1975:1406. 2Senaste lydelse 1975:1406.

Prop. l977/78z94

8. Förslag till

20

Lag om ändring i lagen (l960:258) om utjämningsskatt på vissa

V'ål'Ol'

llärigenom föreskrivs att 8 & lagen (1960:258) om utjämningsskatt på vissa varorl skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

8 &? Deklaration till riksskatteverket skall lämnas för varje kalendermånad eller. där verket så medger, för varje kalenderkvartal, varunder skattskyl-

dighet uppkommit.

Deklaration skall insändas inom en månad efter varje beskattningsperiods utgång. Riksskatteverket må, om särskilda skäl därtill äro, medgiva, att deklaration må insändas senare än nu sagts. dock inom två månader efter utgången av den beskattningsperiod deklarationen avser.

[ deklaration skall lämnas uppgift om den myckenhet skattepliktiga varor för vilka skattskyldighet har inträtt. Från denna myckenhet må avdrag göras för varor, vilka

a) använts vid tillverkning som deklarationen avser och som visas hava tidigare blivit påförda utjäm- ningsskatt:

b") återtagits;

c) enligt bevis av tullmyndighet utförts ur riket eller förts till frihamn eller, såvitt avser starköl, levererats för försäljning i exportbutik eller lagts upp på tzr/lager som inrättatsför förvaring av proviant.

a) använts vid tillverkning som deklarationen avser och för vilka skattskvla'ighet tidigare inträtt;

b) återtagits i samband med a'ter- gäng av köp;

c) utförts ur landet eller förts till svensk f rihamnför annat ändamål än att förbrukas där eller lagts upp på rullager som inrättatsförfön'aring av proviant eller, såvitt avser starköl. levererats för försäljning i exportbu- tik;

d) försälts till den som enligt 7 58" ltt/[förordningen (1973:979) åtnjuter tullfrihet vid införsel av varor:

e) sa'vitt gäller starköl, förvärvats för återförsäljning och för vilka skatt-

skyldighet tidigare inträtt;

f) _försdlts medför/usiför den skatt- skyldige, iden män. förlusten hänför sig till bristande betalning./"rån köparen.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1978.

[Senaste lydelse av lagens rubrik 19741918. 2 Senaste lydelse l977z310.

Prop. 1977/78:94

9. Förslag till

21

Lag om ändring i lagen (1973:37) om avgift på vissa dryckesförpack-

ningar

Härigenom föreskrivs att 1 och 9 åk" lagen (l973z37) om avgift på vissa dryckesförpackningarl skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Avgift erlägges enligt denna lag till staten vid omsättning inom landet av förpackning för konsumtionsfa'rdig dryck hänförlig till tulltaxenr 20.07 eller 2201—2209 och vid införsel av sådan förpackning med eller utan dryck, om förpackningens fyllnadsvolym överstiger 0,2 men ej 3 liter.

Bestämmelsernai l äförordningen (1973:981) om frihet från införselav- gift gäller ej i fråga om avgift enligt denna lag.

Uppkommer förlust på fordran, som avser förpackningar för vilka avgift redovisats, får avdrag göras för det antal förpackningar som svarar mot den avgift som belöper på den uppkomna förlusten. Avdraget får göras i deklaration för den redovis- under vilken förlusten uppkommit. Har avdrag gjorts och inflyter därefter betalning, skall redovisning åter lämnas för det antal förpackningar som svarar mot det betalda beloppet. ningsperiod,

Bestämmelserna i lä- lagen (19732981) om frihet från införselav- gift gäller ej i fråga om avgift enligt denna lag.

Uppkommer förlust på fordran, som avser förpackningar för vilka avgift redovisats, eller har sådana förpackningar återtagits i samband

med återgång av köp, får avdrag göras för det antal förpackningar som svarar mot den avgift som belöper på den uppkomna förlusten eller de återtagna förpackningarna. Har av- drag gjortsförförlusl på fordran och inflyter därefter betalning, skall redovisning åter lämnas för det antal förpackningar som svarar mot det betalda beloppet.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1978. Bestämmelsen i 9 & i den nya lydelsen, såvitt avser avdrag för förpackningar som återtagits i samband med återgång av köp, tillämpas dock från ingången av mars 1973.

1Lagen omtryckt 1975:144. Senaste lydelse av lagens rubrik 1975:144.

Prop. l977/78z94 22

10. Förslag till Lag om ändring i lagen (l977z306) om dryckesskatt

Härigenom föreskrivs att 4 och 13 55 lagen (1977:306) om dryckesskatt skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 %

Skattskyldig är

1. i fråga om spritdrycker och vin, det i lagen (1977:293) om handel med drycker angivna partihandelsbolaget,

2. i fråga om malt- och läskedrycker, den som inom landet yrkesmässigt tillverkar skattepliktiga drycker.

Skattskyldig är vidare den som blivit registrerad som skattskyldig importör enligt 8 &. '

S kattskyldigh et_ föreligger dock ej_ för sådan tillverkning av dryck för omedel - bar konsumtion som sker på serve- ringsställe isärskild automat (postmix- automat eller liknande).

13 s"

[ deklaration för skatt på malt- och läskedrycker får särskilt för varje varuslag avdrag göras för myckenhet, som

1. har utförts ur landet eller har 1. har utförts ur landet eller har förts till svensk frihamn för annat förts till svensk frihamn för annat ändamål än att förbrukas där eller, ändamål än att förbrukas där eller såvitt avser starköl, levererats för har lagts upp på tullagersom inrättats försäljning i exportbutik eller lagts för förvaring av proviant eller, såvitt upp pa'tu/Iager sominrättatsäirförva- avser starköl, har levererats för ring av proviant, försäljning i exportbutik,

2. har försålts till den som enligt 7 & tullförordningen (19731979) åtnjuter tullfrihet vid införsel av varor,

3. har förvärvats för återförsäljning och för vilken skattskyldighet tidigare inträtt,

4. har tagits i anspråk för provning,

5. har återtagits i samband med återgång av köp.

6. har försålts med förlust för den skattskyldige, i den mån förlusten hänför sig till bristande betalning från köpare.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1978. Den nya bestämmelsen i 45 tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 1978.

Prop. 1977/78:94 23

Utdrag BUDGETDEPARTEMENTET PROTOKOLL

vid regeringssammanträde

1978-01 - 19

Närvarande: statsministern Fälldin, ordförande, och statsråden Bohman. Ahlmark, Romanus. Turesson. Gustavsson, Antonsson, Mogård, Olsson. Söder, Mundebo, Krönmark, Ullsten, Burenstam Linder, Wikström, Johans- son. Friggebo

Föredragande: statsrådet Mundebo

Proposition om höjning av bensinskatten. m. m.

Inledning

Vid min anmälan till budgetpropositionen av budgetförslaget för nästa budgetår (prop. 1977/78:100. bil. 2) aviserade jag att regeringen skulle lägga fram förslag om höjning av skatten på bensin och en häremot svarande höjning av kilometerskatten för brännoljedrivna fordon och deras släpvagnar. Vidare förutskickadejag ett förslag om särskild skatt på utrikes charterresor med flyg.

Jag avser nu att ta upp frågan om bensinskatten och kilometerskatten till närmare behandling. Jag tar också upp förslag till ändrade avdragsbestäm- melser i vissa punktskatteförfattningar. Frågan om charterskatt avserjag att återkomma till inom kort.

Beskattningen av bensin

Skatt på bensin utgår med 43 öre per liter enligt lagen (l961:372) om bensinskatt (omtryckt 1975:274) och med 34 öre per liter enligt lagen (l957:262)om allmän energiskatttomtryckt 1975:272, ändrad senast l977z57). Vidare utgår avgift med 7 öre per liter fr. o. m. den ljanuari 1978 enligt lagen (197311216) om särskild beredskapsavgift för oljeprodukter (ändrad senast 19771941). För brännoljan utgår endast 4 öre per liter i form av energiskatt och 1,8 öre per liter i form av särskild beredskapsavgift.

lbudgetpropositionen harjag redogjort för budgetens samhällsekonomiska bakgrund. Jag förutskickade därvid bl. a. en höjning av skatten på bensin med 25 öre per liter. En sådan relativt kraftig höjning kan beräknas ha positiva effekter även i energipolitiskt hänseende. Jag föreslår att den genomförs med verkan från den 1 maj 1978.

Prop. 1977/78z94 24

Det kan i detta sammanhang nämnas att bensinpriset i Sverige även efter en sådan höjning framstår som lågt jämfört med priserna i flertalet övriga länder i Västeuropa. Omkring årsskiftet kostade premiumbensin, räknat i svensk valuta, mellan 212 öre per 1iterlFinland)och 276 öre per litertltalien)i dessa länder..l Storbritannien och Västtyskland var dock priset 168 resp. 199 öre per liter. [ Sverige kostar motsvarande bensin f. n. ca 174 öre per liter vid självbetjäning utan sedelautomat.

Den nu föreslagna höjningen bör göras i lagen om bensinskatt och inte i lagen om allmän energiskatt. Jag vill i detta sammanhang erinra om att den s. k. specialdestinationen av bl. a. bensinskatten enligt riksdagens beslut (prop. 1976/77zl30, FiU 1977/78:l,rskr l977/78:19)ska11 upphöra budgetåret 1980/81.

Vägtrafikskatt

En höjning av skatten på bensin med 25 öre per liter bör, för att inte rubba konkurrensförhållandet mellan olika fordon eller förhållandet mellan deras bidrag till kostnaderna för vägväsendet, förenas med en ökad beskattning av de brännoljedrivna fordonen och Släpvagnarna till sådana fordon. Enligt vägtraftkskattelagen (1973:601) (ändring föreslagen senast i prop. 1977/ 78:78), VSL, och lagen (1973:602) om särskild vägtraftkskatt (ändrad senast 1975:277), SVSL, utgår skatt i form av fordonsskatt, särskild fordonsskatt, kilometerskatt och särskild kilometerskatt. Av intresse i detta sammanhang är främst de skatter som motsvarar tidigare bränslebeskattning. Dessa skatter är kilometerskatterna för brännoljedrivna personbilar, bussar och lastbilar samt för släpvagnar med skattevikt över tre ton till sådana fordon och fordonsskatterna för trafiktraktorer, registrerade motorredskap och släp- vagnar med skattevikt över tre ton till sådana fordon. Den fordonsskatt som utgår för bensindrivna fordon och för övriga släpvagnar, dvs. släpvagnar med skattevikt om högst tre ton och släpvagnar som dras endast av bensindrivet fordon. är däremot inte en ersättning för bränslebeskattning.

Jag förordar att kilometerskatten för de kilometerskattepliktiga fordonen och fordonsskatten för trafiktraktorer, motorredskap och deras släpvagnar höjs i samma mån som bensinskatten.

1 samband med nu behandlade skatteändringar bör enligt min mening den nuvarande uppdelningen i vägtraftkskatt och särskild vägtraftkskatt slopas. VSL och SVSL bör fogas samman till en författning. Detta innebär i sig själv ingen förändring av beskattningen för flertalet fordon. För kilometerskatte- pliktiga fordon som drivs med annat drivmedel än brännolja. t. ex. gengas, eller med elektricitet, skulle detta dock innebära en skattehöjning, eftersom särskild kilometerskatt inte utgår för sådana fordon. Jag föreslår att detta förhållande beaktas schablonmässigt på det sättet att kilometerskatten i dessa fall skall utgå med 80 % av annars utgående kilometerskatt.

Genom sammanslagningen av vägtraftkskatten och den särskilda vägtra-

Prop. 1977/78:94 25

fikskatten kommer den specialdestinerade och den ej specialdestinerade skatten att redovisas på samma inkomsttitel. Jag föreslår därför att av inkomsten på denna inkomsttitel schablonmässigt 90 % t. v. anses utgöra automobilskattemedel. Detta innebär att automobilskattemedlen i princip kommer att uppgå till samma belopp som skulle ha varit fallet om skatten höjdes men tidigare uppdelning behållits.

Särskild fordonsskatt utgår inte för bensindrivna traftktraktorer eller bensindrivna motorredskap. Fordonsskatten för dessa fordon bör därför inte ändras. Vid inarbetandet av den särskilda fordonsskatten i VSL bör skilda skatteskalor därför användas för å ena sidan bensindrivna traftktraktorer och motorredskap och å andra sidan övriga traftktraktorer och motorredskap.

Sammanslagningen kräver vissa följdändringar i lagen (1975:278) om nedsättning av fordonsskatt på traktorer och släpvagnar m. m.

1 det följande behandlar jag de olika fordonskategorierna för sig eftersom förhållandena för dem är olika.

Personbilar

Bensinskatten och energi5katten på bensin beräknad per kilometer är f. n. högre än skatten för en brännoljedriven personbil med samma skattevikt. För den sistnämnda personbilen utgår skatten i form av kilometerskatt, särskild kilometerskatt och energiskatt på brännolja.

Om kilometerskatten höjs procentuellt lika mycket som bensinskatten kommer skillnaderna att bli än större. Detta är enligt min uppfattning inte motiverat. l stället bör för varje viktklass kilometerskatten höjas med ett belopp för kilometer som svarar mot höjningen av bensinskatten omräknat till öre för kilometer. [ det författningsförslag som upprättats inom budget- departementet har denna metod använts. Vid beräkningarna har bränsleför- brukningen för bilar i olika viktklasser uppskattats främst med ledning av uppgifteri rapporten (Ds l l977:12) Energibesparingar inom transportsektorn, som har upprättats av en expertgrupp inom energikommissionen.

Lastbilar

Bensindrivna lastbilar har vanligen mycket låg skattevikt under det att brännoljedrivna har väsentligt högre skattevikt. Av de lastbilar som den 31 augusti 1977 var registrerade och ej avställda hade ca 97 % av de bensindrivna och ca 16 % av de brännoljedrivna en skattevikt om högst 4 ton.

En ökad skillnad i skattebelastning mellan de lättaste lastbilarna beroende på drivmedel bör undvikas bl. a. av hänsyn till konkurrensen mellan olika fordon. Eftersom skatten på bensindrivna lastbilar f. n. är högre än på brännoljedrivna med samma skattevikt skulle en mot bensinskattehöjningen svarande procentuell höjning av kilometerskatten förstärka skillnaden. Vidare bör beaktas att de lättaste lastbilarna i viss utsträckning är substitut till

Prop. 1977/78:94 26

personbilar. Jag anser att en lämpligt avvägd höjning bör vara att de lättaste lastbilarnas skatt höjs med ett belopp för kilometer som svarar mot höjningen av bensinskatten beräknad för kilometer. För de tyngre fordonen bör skattesatserna emellertid i stort sett höjas procentuellt lika mycket som bensinskatten.

Bussar

De skäl som enligt min mening talar för att höja beskattningen av vägtrafikfordonen skulle i och för sig också motivera en skattehöjning för bussarna. När det gäller de fordon som används för kollektivtrafik och annan yrkesmässig passagerarbefordran talar dock starka skäl för att begränsa skattehöjningcn. Även om skatterna utgör en liten del av bussföretagens totala kostnader bör en mindre skattehöjning än för personbilstraftken i någon mån bidra till att stärka bussföretagens konkurrenskraft.

Det bör dock beaktas att de lättaste bussarna kan vara antingen bensin- drivna eller brännoljedrivna under det att de tyngre så gott som undantagslöst är brännoljedrivna. Över 94 % av de bensindrivna bussarna har en skattevikt om högst 4 ton. Motsvarande siffra för de brännoljedrivna bussarna är drygt

%. Vidare bör beaktas att de lättaste bussarna, de lättaste lastbilarna och en del personbilar i viss mån är utbytbara. Dessa omständigheter talar för att kilometerskatten för de lättaste bussarna bestäms till omkring samma belopp som för de lättaste lastbilarna. Skattesatserna bör sedan bestämmas så att flertalet bussar, vilka återfinns mellan 13 och 16 ton, får måttliga skattehöj- ningar och de tyngsta bussarna, med en skattevikt omkring 23—24 ton. får i stort sett oförändrad skatt.

Trafiktraktorer och registrerade motorredskap

Kilometerskatt utgår inte för traftktraktorer och registrerade motorred- skap. När skatterna på brännolja lades om till kilometerskatten höjdes i stället den årliga fordonsskatten schablonmässigt med 50 % och för brännoljedrivna sådana fordon infördes särskild fordonsskatt. Den sistnämnda skatten bestämdes också schablonmässigt till 20 % av fordonsskatten före höjningen. Den del av fordonsskatten för dessa fordon som svarar mot förutvarande brännoljebeskattning bör höjas i ungefär samma utsträckning som bensin- skatten. Eftersom de bensindrivna fordonen träffas av höjningen av bensin- skatten bör, somjag redan har berört, de nya skattesatserna för dessa fordon motsvara nu gällande skatter. Detta bör ske genom att en särskild skatteklass införs för dem.

Prop. 1977/78:94 27

Släpvagnar

Släpvagnar upp till en skattevikt om 3 ton beskattas lika oavsett dragfordon. Flertalet av dessa släpvagnar är husvagnar och mycket små släpvagnar. som till en helt dominerande del dras av bensindrivna person- bilar. 62 % av dessa släpvagnar har en skattevikt om högst 900 kg och 97 % har en skattevikt om högst 1 300 kg.

Bensinskattehöjningen träffar indirekt de flesta av dessa släpvagnar. Någon anledning att höja fordonsskatten för dem finns därför inte. Detsamma gäller enligt min uppfattning släpvagnar över 3 tons skattevikt som dras av bensindrivet fordon. Bensinförbrukningen stiger så kraftigt i dragfordonet när släpvagn kopplas till detta att bensinskattehöjningen ger tillräcklig höjningseffekt även för Släpvagnarna.

Vad nu sagts gäller emellertid inte släpvagnar över 3 tons skattevikt som dras av kilometerskattepliktigt fordon (kilometerskattepliktiga släpvagnar) eller av traftktraktor eller registrerat motorredskap. För sådana släpvagnar bör en höjning göras av kilometerskatten resp. fordonsskatten.

Kilometerskatten för de kilometerskattepliktiga Släpvagnarna bör höjas i ungefär samma mån som skatten på de kilometerskattepliktiga lastbilarna. Med hänsyn till att kilometerskatten för släpvagnar innefattar också omkring hälften av den fordonsskatt som togs ut före den 1 juni 1976 blir dock den procentuella höjningen av kilometerskatten väsentligt lägre för Släpvagnarna än för lastbilarna. Detta innebär att den totala skattehöjningen för en fordonskombination också blir lägre. Detta är ett förhållande som kräver särskild uppmärksamhet och jag avser att senare i år återkomma till frågan om en uppjustering av kilometerskatten på Släpvagnar i samband med att förslag läggs fram om att den femte etappen i den sedan år 1970 pågående omfördelningen av fordonens skattebelastning skall genomföras.

Skattetabellerna bör i detta sammanhang förenklas så att antalet steg i skatteskalan minskar.

Släpvagnar till traftktraktorer och registrerade motorredskap beskattas lika oavsett dragfordonets drivmedel. Någon skillnad görs inte mellan släpvagnar som dras av bensindrivna traftktraktorer eller motorredskap och släpvagnar som dras av brännoljedrivna sådana fordon. Med hänsyn till bensinskatte- höjningen skulle det i och för sig kunna motiveras att fordonsskatten höjs endast för de brännoljedrivna fordonens släpvagnar. Detta är dock inte praktiskt möjligt med nuvarande fordonsindelning. Jag förordar därför en procentuellt sett lika stor skattehöjning för dessa fordon som för traftktrak- torerna och de registrerade motorredskapen. 1 samband därmed bör skatte— skalorna förenklas.

U rIandsregisrrerade jordan

Enligt lagen (19761338) om vägtraftkskatt på vissa fordon. som icke är registrerade i riket utgår kilometerskatt för brännoljedrivna lastbilar och

Prop. 1977/78:94 28

bussar och för släpvagnar som har högre totalvikt än [Oton och som dras av sådan lastbil eller buss.

Kilometerskatten utgör för de utländska fordonen en motsvarighet till den skatt som tidigare togs ut på brännolja. Jag anser att kilometerskatten för dessa fordon bör höjas i samma utsträckning som för fordon, registrerade i Sverige. Av praktiska skäl bör dock skattesatserna kunna avrundas.

Ikraftträdande

Höjningen av kilometerskatten bör träda i kraft den 1 maj 1978 eftersom en extra avstämpling av kilometerräknaren då behöver göras för endast hälften av de kilometerskattepliktiga fordonen. Höjningen av bensinskatten och övriga justeringar bör träda i kraft vid samma tidpunkt. Det ankommer på regeringen att utfärda föreskrifter om extra uppbörd av fordonsskatt och extra avstämpling i kilometerräknare. m. m.

Bidrag till vissa handikappade ägare av motorfordon, m. m.

Enligt förordningen (19601603) om bidrag till vissa handikappade ägare av motorfordonfomtryckt 1973:886.ändring förslagen senast i prop. 1977/78:78) utgår i vissa fall bidrag till handikappad till skatten på bensin. Bidraget motsvarar skatten på 700 liter bensin i fråga om bil och skatten på 250 liter bensin när det gäller motorcykel. Höjningen av bensinskatten med 25 öre för liter innebär därför automatiskt motsvarande höjning av bidragsbeloppen. För år 1978 blir höjningen knappt 22 % av nuvarande bidragsbelopp.

I förslaget till statsbudget för nästa budgetår har under åttonde huvudtiteln förts upp ett förslagsanslag av 5 670 000 kr. till bidrag till vissa handikappade ägare. av motorfordonlprop. 1977/78:100,bil. 11 s. 109). Genom att höjningen av bensinskatten automatiskt slår igenom i form av en motsvarande bidragshöjning kommer belastningen på anslaget att öka. Denna merbelast— ning beräknar jag till ca 300000 kr. för nästa budgetår. Helårseffekten av bidragshöjningen, som uppgår till ca 1,8 milj. kr., uppkommer först under budgetåret 1979/80.

Enligt lagen (1974:870) om kompensation för skatt på bensin i vissa fall utgår kompensation med vissa årliga belopp till den som förbrukat bensin vid användning i jordbruk av bensindriven traktor eller skördetröska eller av skördetröska med bensindriven hjälpmotor. Kompensationen motsvarar endast den specialdestinerade bensinskatten. 43 öre för liter.

Jag föreslår att de nuvarande kompensationsbeloppen höjs med ca 58 % (ZS/43). Beloppen blir då följande.

Prop. 1977/78: 94 29

Nuvarande belopp F års/ag Traktor som ägts av sökanden hela året och under hela den tiden varit registrerad som bensindriven och försedd med gummihjul 270 425 annan traktor 135 215 självgående skördetröska 300 475 skördetröska med hjälpmotor 100 160

Även kungörelsen (1968:440) om kompensation för bensinskatt vid yrkes- mässig användning av motorsåg (ändrad senast l975:779) berörs av den föreslagna bensinskattehöjningen. Kungörelsen bör bli föremål för en materiell och teknisk översyn. Jag avser därför att i annat sammanhang ta upp denna fråga.

Från driftbudgetens tionde huvudtitel utgår vissa anslagsmedel för kollektiv återbäring av skatt på bensin som förbrukas inom trädgårdsnä- ringen, rennäringen och yrkesfisket. Efter samråd med chefen förjordbruks- departementet förordar jag att de obetecknade anslagen Restitution av bensinskatt till trädgårdsnäringen och Kompensation för bensinskatt till rennäringen samt reservationsanslaget Restitution av bensinskatt till fiske- rinäringen i statsbudgeten för budgetåret 1978/79 förs upp med 187 000 kr., 163 000 kr. resp. 525 000 kr. utöver vad som har föreslagits i prop, 1977/78:100 (bil. 13).

Övriga frågor

Den årliga fordonsskatten för personbilar och motorcyklar höjdes våren 1977 med omkring 75 % (prop. 1976/77:68, SkU 1977/78:22. rskr l977/ 78: 136, SFS 1977:60). Någon ändring av skattesatserna i lagen (1976:339) om saluvagnsskatt gjordes inte samtidigt. Jag föreslår därför att motsvarande höjning nu görs av dessa skattesatser. Av praktiska skäl bör dock dessa nya skattesatser tillämpas först när saluvagnsskatt nästa gång skall betalas, dvs. för kalenderåret 1979.

I flertalet punktskatteförfattningar finns bestämmelser som medger skatt- skyldig rätt till avdrag i deklaration för vissa omsättningar som inte ansetts böra medföra att skatt skall utgå. Sådan avdragsrätt föreligger för exempelvis exportförsäljningar och varor som återtagits i samband med återgång av köp. F. n. föreligger vissa skillnaderi avdragsreglerna mellan de olika punktskat- tcförfattningarna. Då det i princip inte bör finnas några sådana skillnader och för att förenkla både de skattskyldigas och beskattningsmyndighetens tillämpning anserjag att bestämmelserna i detta avseende i lagen (1941 :251) om särskild varuskatt (omtryckt l960:612, ändrad senast 1977: lO46)och lagen (1960:258) om utjämningsskatt på vissa varor (ändrad senast 1977z980) bör ändras så att de stämmer bättre överens med dem i lagen (19771306) om dryckesskatt och lagen(1961:394) om tobaksskatt (omtryckt 1975:141 , ändrad senast 19771979). Sistnämnda lagar har i stort sett likformiga avdragsregler.

Prop. 1977/78:94 30

För en sådan samordning talar också att den som är skattskyldig till utjämningsskatt kan vara skattskyldig också för dryckesskatt eller särskild varuskatt. En ändring i sistnämnda lag har också begärts av Broströms Handels AB, som påpekat att avdrag i likhet med vad som gäller för tobaksskatten även bör medges i fråga om särskild varuskatt när skatteplik- tiga varor läggs upp på tullager som inrättats för förvaring av proviant. Visserligen kan skattefrihet f. n. uppnås genom att varorna först förs—till frihamn vilket ger avdragsrätt och därefter till tullager. Detta anses dock vara ett både för de skattskyldiga och myndigheterna omständligt förfarande. Riksskatteverket och generaltullstyrelsen har tillstyrkt framställningen. Jag anser också att förslaget bör genomföras. I lagen om dryckesskatt och lagen om utjämningsskatt finns motsvarande möjlighet endast för starköl. Även här bör, i enlighet med vad generaltullstyrelsen har föreslagit, avdrag medges för alla enligt dessa författningar skattepliktiga varor som läggs upp på tullager.

Med utgångspunkt i lagen om dryckesskatt bör lagen om särskild varuskatt och lagen om utjämningsskatt dessutom kompletteras med bestämmelser som medger avdragsrätt för varor som säljs till den som enligt 75 tullförordningen (19731979) åtnjuter tullfrihet för varor som införs. 1 lagen om utjämningsskatt bör också införas bestämmelser om avdrag för skattskyldigs kundförlust. Vidare bör avdragsrätt i likhet med vad som gäller för dryckesskatten införas för starköl som skattskyldig förvärvat för återförsälj- ning och för vilken skattskyldighet tidigare inträtt.

Skattskyldig som begagnar sig av avdragsmöjligheterna skall givetvis kunna dokumentera att han är berättigad till visst avdrag. [ lagen om särskild varuskatt och lagen om utjämningsskatt finns f.n. inskrivet att utförsel m. m. skall dokumenteras genom bevis av tullmyndighet. Någon motsva- rande föreskrift finns inte i lagen om tobaksskatt eller lagen om dryckesskatt. Jag anser inte att föreskriften behövs i de förstnämnda författningarna och föreslår därför att den utgår ur dessa. Självklart krävs ändå alltid att den skattskyldige har ett av beskattningsmyndigheten accepterat underlag som visar riktigheten av gjorda avdrag.

I övrigt föreslås vissa smärre justeringar av författningarna som också syftar till att göra bestämmelserna likformiga.

Enligt lagen (1973137) om avgift på vissa dryckesförpackningar (omtryckt 1975:144) föreligger avdragsrätt endast i det fall att förlust uppkommer på fordran som avser förpackningar för vilka avgift redovisats. Vidare finns restitutionsmöjlighet i de fall dryck i avgiftspliktig förpackning utförts ur landet och ide fall avgiftspliktig förpackning utförts för förnyad användning hos utländsk dryckestillverkare. Nu nämnda bestämmelser som medför att förpackningen i vissa fall inte belastas med förpackningsavgift bör emellertid kompletteras med avdragsrätt för avgiftsskyldig som återtar förpackningar i samband med återgång av köp. Det kan här vara fråga om felaktiga eller på annat sätt oanvändbara förpackningar. Denna bestämmelse borde ha varit

Prop. 1977/78:94 31

med redan vid författningens tillkomst. Avdragsmöjligheten bör därför ges retroaktiv giltighet och gälla från den tidpunkten.

Det förekommer att t. ex. läskedrycker tillhandahålls på serveringsställen i automater. Drycker blandas i automaten och tillhandahålls konsumenten för omedelbar konsumtion. Automaterna benämns postmixautomater.

Drycker som utlämnats från sådana automater har hittills inte beskattats enligt lagen (19601253) om tillverkning och beskattning av malt- och läskedrycker. Beskattningsreglerna finns numera i lagen (1977:306) om dryckesskatt, som trätt i kraft den 1 januari 1978. De har delvis annan utformning än de äldre bestämmelserna.

Fråga har uppkommit om att skatteplikten också skulle omfatta drycker som tillhandahålls från nämnda automater. En sådan utvidgning av beskatt- ningsområdet har inte avsetts. Lagen om dryckesskatt torde kräva komplet- teringar på flera punkter för att drycker som levereras från dessa automater över huvud skall kunna beskattas på ett acceptabelt sätt. Frågan om en utvidgad dryckesbeskattning på detta område kommer att övervägas inom budgetdepartementet och i avvaktan härpå bör liksom hittills rlrycker som levereras från nämnda automater inte beskattas. Jag föreslår att en bestäm- melse härom införs i 4 & lagen om dryckesskatt. Bestämmelsen bör gälla från den nya lagens ikraftträdande.

Inkomstberäkning

Den föreslagna höjningen av bensinskatten, kilometerskatten och fordons- skatten beräknas förstärka budgeten budgetåret 1978/ 79 med ca 1 200 milj. kr. Härifrån bör avräknas ökade kostnader för kompensation för bensinskatt till handikappade och jordbrukare med 3 milj. kr. resp. 300 000 kr.

Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen

dels att antaga inom budgetdepartementet upprättade förslag till

1. lag om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt.

2. lag om ändring i vägtraftkskattelagen ( 1973:601 ).

3. lag om ändring i lagen (l976:338) om vägtraftkskatt på vissa fordon, som icke är registrerade i riket,

4. lag om ändring i lagen (l974z870) om kompensation för skatt på bensin i vissa fall,

5. lag om ändring i lagen (1975:278) om nedsättning av fordonsskatt på traktorer och släpvagnar m. m.,

6. lag om ändring i lagen (l976:339) om saluvagnsskatt,

7. lag om ändring i lagen (l94l:251) om särskild varuskatt,

Prop. 1977/78:94 32

8. lag om ändring i lagen (1960:258) om utjämningsskatt på vissa varor,

9. lag om ändring i lagen (1973:37) om avgift på vissa dryckesförpack- ningar.

10. lag om ändring i lagen (1977:306) om dryckesskatt, dels att 1 1. till Restitution av bensinskatt rill Irärlgärdsnäringen för budgetåret 1978/ 79 under tionde huvudtiteln utöver i prop. 1977/78:100 bil. 13 föreslaget anslag anvisa ytterligare 187 000 kr., att avräknas mot automobilskattemed- len,

12. till K ompensarionjär bensinskatt till rennäringen för budgetåret l978/ 79 under tionde huvudtiteln utöver i prop. 1977/78:100 bil. 13 föreslaget anslag, anvisa ytterligare 163 000 kr., att avräknas mot automobilskattemedlen,

13. till Restitution av bensinskatt til/fiskerinäringen för budgetåret l978/ 79 under tionde huvudtiteln utöver i prop. 1977/78:100 bil. 13 föreslaget reservationsanslag anvisa ytterligare 525 000 kr., att avräknas mot automo- bilskattemedlen.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att antaga de förslag som föredraganden har lagt fram.

GOTAB 57530 Stockhol