Upphävd författning

Förordning (1975:3) om vissa kreditinstituts bidrag till bestridande av kostnaden för

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1975-01-16
Ändring införd
SFS 1975:3
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  För att täcka kostnaden för bankinspektionens verksamhet enligt bankrörelselagen (1987:617), bankaktiebolagslagen (1987:618), sparbankslagen (1987:619), föreningsbankslagen (1987:620), lagen (1963:76) om kreditaktiebolag, lagen (1968:576) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och om stadshypoteksföreningar, lagen (1970:65) om Sveriges allmänna hypoteksbank och om landshypoteksföreningar samt lagen (1985:571) om värdepappersmarknaden skall bidrag årligen utges av

 1. bankaktiebolag med en tusendels procent av bolagets eget kapital och skulder vid utgången av det närmast föregående kalenderåret,
 2. sparbank med tre tusendels procent av sparbankens egna fonder och skulder vid utgången av det närmast föregående kalenderåret,
 3. central föreningsbank med fyrtiofem tiotusendels procent av föreningsbankens jämte anslutna lokala föreningsbankers sammanlagda egna kapital och skulder vid utgången av det närmast föregående kalenderåret,
 4. kreditaktiebolag, som står under tillsyn av bankinspektionen, med en miljondels procent av sammanlagda beloppet av bolagets egna fonder och skulder vid utgången av det närmast föregående kalenderåret,
 5. Konungariket Sveriges stadshypotekskassa med ettusen kronor,
 6. Sveriges allmänna hypoteksbank med ettusen kronor. Förordning (1987:853).

2 §  Bankinspektionen skall årligen före utgången av september lämna uppgift till varje bankaktiebolag, sparbank, central föreningsbank och kreditaktiebolag om beloppet av det bidrag som skall erläggas. Förordning (1988:71).

3 §  Bidragen skall sättas in på bankinspektionens postgirokonto före utgången av oktober. Förordning (1988:71).

4 §  Nybildat kreditinstitut skall för första kalenderåret av sin verksamhet erlägga bidrag i efterskott. Bidraget bestämmes därvid med hänsyn till den tid som tillsynen har omfattat och beräknas med utgångspunkt i förhållandena vid utgången av nämnda år. Förordning (1977:1114).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1975:3) om vissa kreditinstituts bidrag till bestridande av kostnaden för bankinspektionens verksamhet, m.m.

Förordning (1977:1114) om ändring i förordningen (1975:3) om vissa kredit- instituts bidrag till be- stridande av kostnaden för bankinspektionens verksamhet

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1-4 §§; omtryck

Förordning (1979:295) om ändring i förordningen (1975:3) om vissa kreditinstituts bidrag till bestridande av kostna- den för bankinspektionens verksamhet, m.m.

  Omfattning
  ändr. 2 §

Förordning (1983:43) om ändring i förordningen (1975:3) om vissa kreditinsti- tuts bidrag till bestridan- de av kostnaden för bankin- spektionens verksamhet, m.m.

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1983-02-09

Förordning (1984:22) om ändring i förordningen (1975:3) om vissa kreditinsti- tuts bidrag till bestridande av kostnaden för bankinspek- tionens verksamhet, m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft dagen efter den dag, då förordningen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling och gäller bidrag som skall betalas efter ikraftträdandet.
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1984-02-01

Förordning (1985:37) om ändring i förordningen (1975:3) om vissa kreditinstituts bidrag till bestridande av kostna- den för bankinspektionens verksam- het, m.m.

  Omfattning
  ändr. 1-3 §§
  Ikraftträder
  1985-02-15

Förordning (1985:1035) om ändring i förordningen (1975:3) om vissa kredit- instituts bidrag till be- stridande av kostnaden för bankinspektionens verksam- het, m.m.

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1986-01-01

Förordning (1987:650) om ändring i förordningen (1975:3) om vissa kredit- instituts bidrag till be- stridande av kostnaden för bankinspektionens verksamhet, m.m.

  Omfattning
  ändr. 1-3 §§
  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1987:853) om ändring i förordningen (1975:3) om vissa kredit- instituts bidrag till be- stridande av kostnaden för bankinspektionens verksamhet, m.m.

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1987-09-15

Förordning (1988:71) om ändring i förordningen (1975:3) om vissa kredit- instituts bidrag till be- stridande av kostnaden för bankinspektionens verksamhet, m.m.

  Omfattning
  ändr. 2, 3 §§
  Ikraftträder
  1988-03-25

Ändring, SFS 1988:976

  Omfattning
  upph.