Upphävd författning

Förordning (1975:506) med instruktion för domstolsverket

Departement
Justitiedepartementet F2
Utfärdad
1975-05-29
Ändring införd
SFS 1975:506
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall tillämpas på domstolsverket.

Uppgifter

2 §  Domstolsverket är central förvaltningsmyndighet för de allmänna domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna, bostadsdomstolen, arrendenämnderna, hyresnämnderna, rättshjälpsnämnderna och de allmänna advokatbyråerna.

3 §  Med iakttagande av domstolarnas självständighet enligt regeringsformen vid fullgörandet av deras dömande och rättstillämpande uppgifter åligger det domstolsverket, utöver de uppgifter som följer av särskilda bestämmelser, särskilt att inom sitt verksamhetsområde

 1. leda och samordna verksamheten samt meddela föreskrifter och allmänna råd,
 2. tillse att verksamheten bedrivs effektivt,
 3. fastställa sådan taxa som avses i 21 kap. 10 § rättegångsbalken.

[S2]Verket får ej föreskriva att viss rotel eller visst mål eller ärende skall tilldelas viss enskild domare eller på annat sätt bestämma hur dömande uppgifter skall fördelas mellan enskilda domare. Förordning (1984:958).

Organisation

4 §  Verket leds av en styrelse. Ledamöter av denna är en generaldirektör, som är styrelsens ordförande, samt sju andra ledamöter, som regeringen utser särskilt. Förordning (1983:694).

5 §  Generaldirektören är chef för verket.

[S2]Inom verket finns en organisationsenhet, en ekonomienhet, en personalenhet, en juridisk enhet och ett sekretariat.

[S3]Varje enhet samt sekretariatet förestås av en chef. Chefen för organisationsenheten är generaldirektörens ställföreträdare. Förordning (1983:694).

6 §  Hos verket är i övrigt anställda tjänstemän enligt personalförtecknig samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

[S2]I mån av behov och tillgång på medel får verket anlita experter och sakkunniga.

[S3]7 § har upphört att gälla genom förordning (1979:977).

7 a §  Inom verket finns en disciplinnämnd. Nämnden prövar frågor som avses i 15 kap. 3 § lagen (1976:600) om offentlig anställning samt i 22 eller 24 § anställningsförordningen (1965:601). Nämnden består av generaldirektören, som är nämndens ordförande, cheferna för personalenheten och den juridiska enheten samt två andra ledamöter, som jämte ersättare utses av regeringen. Förordning (1977:506).

Ärendenas handläggning

8 §  Av styrelsen avgörs

 1. viktigare författningsfrågor,
 2. viktigare frågor om organisation, arbetsordning eller tjänsteföreskrifter,
 3. frågor om förslag till anslagsframställning hos riksdagen och andra frågor av större ekonomisk betydelse,
 4. frågor om tillsättning av tjänst som chef för administrativ enhet vid underställd myndighet, tjänst som chef för allmän advokatbyrå eller tjänst som chef för kansli vid rättshjälpsnämnd,
 5. frågor om annat skiljande från tjänst eller uppdrag än avskedande,
 6. frågor som avses i 3 § 3,
 7. andra frågor som är av större principiell vikt för verkets verksamhet,
 8. frågor som generaldirektören hänskjuter till styrelsen. Förordning (1979:977).

9 §  Styrelsen är beslutför när generaldirektören och minst fyra andra ledamöter är närvarande. När ärenden av större vikt handläggs, bör om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

[S2]Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden mellan generaldirektören och minst fyra andra ledamöter. Om ärendet inte lämpligen kan avgöras på detta sätt, får generaldirektören besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut, som fattas enligt detta stycke, skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen. Förordning (1986:1084).

[S3]10 § har upphört att gälla genom förordning (1979:977).

10 a §  Disciplinnämnden är beslutför när samtliga ledamöter är närvarande.

[S2]Om omröstning i fråga som prövas av disciplinnämnden gäller särskilda bestämmelser. Förordning (1975:1088).

11 §  Ärenden, som inte skall avgöras av styrelsen eller disciplinnämnden, avgörs av generaldirektören ensam. Förordning (1979:977).

12 §  I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får överlämnas åt någon annan anställd vid domstolsverket än generaldirektören att avgöra ett ärende eller en grupp av ärenden som inte är av sådant slag att prövningen bör ankomma på generaldirektören.

[S2]En anställd, till vilken har överlämnats att avgöra ärenden som gäller talan enligt rättshjälpslagen (1972:429), är vid handläggningen av sådana ärenden direkt underställd generaldirektören samt, efter föreskrift i arbetsordningen, någon annan anställd till vilken har överlämnats att avgöra ärenden som har angetts nu. En anställd med sådana arbetsuppgifter får inte samtidigt fullgöra uppgifter som följer av 3 § fjärde stycket rättshjälpslagen. Förordning (1982:302).

13 §  När generaldirektören är förhindrad att utöva sin tjänst utövas den av hans ställföreträdare. Denne inträder efter beslut av generaldirektören även i övrigt i hans ställe vid behandlingen av visst ärende eller viss grupp av ärenden.

14 §  Uppkommer hinder för såväl generaldirektören som dennes ställföreträdare, fullgöres generaldirektörens åligganden av den chef för enhet som generaldirektören bestämmer.

15 §  I generaldirektörens frånvaro får ej fattas beslut av större vikt, som kan anstå utan olägenhet, eller utan hans medgivande vidtagas åtgärd, som rubbar eller ändrar av verket meddelade föreskrifter eller tillämpade grunder.

[S2]Första stycket gäller även vid ledighet på generaldirektörstjänsten, till dess regeringen bestämmer annat.

16 §  Ärendena avgörs efter föredragning som ankommer på chefen för den enhet dit ärendet hör eller på en särskilt förordnad föredragande. I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får medges att ärenden som handläggs enligt 12 § avgörs utan föredragning.

[S2]Generaldirektören får överta beredningen och föredragningen av ett ärende.

[S3]Chefen för en enhet får närvara när ärenden som hör till hans verksamhetsområde föredras av någon annan. Förordning (1983:694).

17 § har upphävts genom förordning (1986:1084).

18 §  Under tjänsteresa eller vid annat tillfälle, när ärende är så brådskande att föredragande ej kan tillkallas, får generaldirektören utan föredragning meddela beslut som ej kan uppskjutas utan olägenhet.

19 §  Generaldirektören, en chef för enhet eller, efter beslut av generaldirektören, någon annan tjänsteman får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärenden hos verket. Förordning (1983:694).

Tillsättning av tjänster hos verket

20 §  Generaldirektören förordnas av regeringen för högst sex år.

[S2]Styrelsens övriga ledamöter, av regeringen utsedda ledamöter av disciplinnämnden samt ersättare för ledamöterna förordnas för högst tre år.

[S3]En tjänst som chef för en enhet eller för sekretariatet tillsätts av regeringen efter anmälan av generaldirektören.

[S4]Övriga tjänster tillsätts och annan personal antas av verket. Förordning (1979:977).

Övriga bestämmelser

21 §  Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av verket i fråga om chef för enhet som ej är generaldirektörens ställföreträdare. Förordning (1977:506).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1975:506) med instruktion för domstolsverket

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1975, då instruktionen (1971:205) för domstolsväsendets organisationsnämnd skall upphöra att gälla.
Domstolsverket får, om regeringen ej bestämmer annat, besluta att uppgift som åligger verket eller myndighet inom verkets verksamhetsområde skall under andra halvåret 1975 fullgöras enligt äldre bestämmelser.
 1. Ärende, som vid utgången av juni månad 1975 är anhängigt vid domstolsväsendets organisationsnämnd, skall överlämnas för fortsatt handläggning till domstolsverket.
 2. Domstolsväsendets organisationsnämnds arkiv skall avslutas den 30 juni 1975 och överlämnas till domstolsverket.
 3. Vad regeringen i förordning eller särskilt beslut föreskrivit om domstolsväsendets organisationsnämnd skall i stället avse domstolsverket.

Ändring, SFS 1975:1088

  Omfattning
  ändr. 8, 9, 11, 20 §§; nya 7 a, 10 a §§

Förordning (1976:457) om ändring i förordningen (1975:506) med instruktion för domstolsverket

  Omfattning
  ändr. 3 §

Förordning (1977:506) om ändring i förordningen (1975:506) med instruktion för domstolsverket

  Omfattning
  ändr. 7 a, 9, 21 §§

Förordning (1979:977) om ändring i förordningen (1975:506) med instruktion för domstolsverket

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1980.
  2. De ärenden, som inte har slutligt handlagts vid utgången av december 1979, vid den besvärsnämnd som avses i 7 § av denna förordnings lydelse före den 1 januari 1980, skall lämnas över till besvärsnämnden för rättshjälpen.
  3. Vid överlämnandet av sådana ärenden som avses i punkt 2 tillämpas de föreskrifter som domstolsverket fastställer.
  4. Domstolsverket avslutar sitt arkiv den 31 december 1979 såvitt det avser besvärsnämnden.
  Omfattning
  upph. 7, 10 §§; ändr. 3, 5, 8, 11, 12, 17, 20 §§

Förordning (1982:302) om ändring i förordningen (1975:506) med instruktion för domstolsverket

  Omfattning
  ändr. 12 §

Förordning (1983:694) om ändring i förordningen (1975:506) med instruktion för domstolsverket

  Omfattning
  ändr. 4, 5, 9, 16, 19 §§
  Ikraftträder
  1983-07-01

Förordning (1984:958) om ändring i förordningen (1975:506) med instruktion för domstolsverket

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1985-01-01

Förordning (1986:1084) om ändring i förordningen (1975:506) med instruktion för domstolsverket

  Omfattning
  upph. 17 §; ändr. 9 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Ändring, SFS 1988:317

  Omfattning
  upph.