Upphävd författning

Förordning (1975:507) med instruktion för tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet

Departement
Justitiedepartementet F2
Utfärdad
1975-05-29
Ändring införd
SFS 1975:507
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  För tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet gäller 4, 11, 12 och 18 §§ allmänna verksstadgan (1965:600). Förordning (1987:961).

Uppgifter

2 §  Nämnden avger förslag till regeringen i fråga om tillsättning av tjänster vid domstolar och hyresnämnder enligt särskilda bestämmelser.

[S2]Nämnden beslutar i fråga om tillstånd som avses i 12 kap. 3 § rättegångsbalken när det gäller lagfarna domare i och rättsbildade befattningshavare vid de allmänna domstolarna.

[S3]Nämnden fullgör vidare de uppgifter som regeringen bestämmer. Förordning (1985:771).

Organisation

3 §  Nämnden består av ordförande, vice ordförande och sex andra ledamöter. För varje annan ledamot än ordföranden finns en ersättare. Ordförande, vice ordförande, övriga ledamöter samt ersättare utses av regeringen för en tid av högst tre år.

4 §  Nämndens kansligöromål fullgöres av domstolsverket.

Ärendenas handläggning

5 §  Nämnden är beslutför när minst fem ledamöter, bland dem ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande. När ärenden av principiell natur eller annars av större vikt handläggs, bör om möjligt samtliga ledamöter närvara. Förordning (1986:1085).

6 §  Är ärende så brådskande att nämnden ej hinner sammanträda för behandling av ärendet, avgöres detta genom meddelanden mellan ordföranden och minst fyra andra ledamöter. Beslut, som har fattats enligt detta stycke, skall anmälas vid nästa sammanträde med nämnden.

[S2]Även i annat fall än som avses i första stycket får ärende avgöras genom meddelanden mellan ledamöterna, om samtliga ledamöter deltar i avgörandet och är ense om utgången.

7 §  Ärende avgöres efter föredragning som ankommer på tjänsteman hos domstolsverket.

[S2]Nämndens ordförande får övertaga beredning och föredragning av ärende.

[S3]Chefen för domstolsverket och chefen för verkets personalenhet får närvara när ärende föredrages av annan tjänsteman hos verket.

8 §  Nämndens ordförande eller domstolsverket får infordra förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärenden hos nämnden samt pröva frågor om utlämnande av allmänna handlingar. Förordning (1986:1085).

8 a §  En skrivelse med överklagande av nämndens förslag i fråga om tillsättning av tjänst skall ges in till regeringen.

[S2]I fråga om överklagande i annat fall finns bestämmelser i 23 § andra stycket förvaltningslagen (1986:223). Förordning (1987:20).

Övriga bestämmelser

9 §  Vid tillämpning av 10 § andra stycket och 42 §anställningsförordningen (1965:601) skall med myndighetens anslagstavla avses domstolsverkets anslagstavla. Förordning (1987:961).

10 §  Nämnden sammanträder i Jönköping. Nämndens ordförande får bestämma att nämnden vid visst tillfälle sammanträder på annan ort.

Ändringar

Förordning (1975:507) med instruktion för tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet

Förordning (1976:895) om ändring i förordningen (1975:507) med instruktion för tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet

  Omfattning
  ändr. 2, 9 §§

Förordning (1977:967) om ändring i förordningen (1975:507) med instruktion för tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet

  Omfattning
  ändr. 9 §

Förordning (1985:771) om ändring i förordningen (1975:507) med instruktion för tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet

  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§
  Ikraftträder
  1985-11-01

Förordning (1986:1085) om ändring i förordningen (1975:507) med instruktion för tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet

  Omfattning
  ändr. 5, 8 §§; ny 8 a §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1987:20) om ändring i förordningen (1975:507) med instruktion för tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet

  Omfattning
  ändr. 8 a §
  Ikraftträder
  1987-02-15

Förordning (1987:961) om ändring i förordningen (1975:507) med instruktion för tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet

  Omfattning
  ändr. 1, 9 §§
  Ikraftträder
  1988-01-01

Ändring, SFS 1988:318

  Omfattning
  upph.