Lag (1975:55) om folk- och bostadsräkning år 1975

Departement
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
1975-03-06
Ändring införd
SFS 1975:55 i lydelse enligt SFS 1980:225
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  För framställning av statistik för samhällsplanering, forskning och allmän information samt för kontroll av folkbokföringen äger allmän folk- och bostadsräkning rum år 1975. Räkningen genomföres av statistiska centralbyrån med hjälp av automatisk databehandling.

[S2]Till folk- och bostadsräkningen lämnas peronsuppgift, bostadsuppgift och fastighetsuppgift enligt denna lag. Personuppgift och bostadsuppgift avser förhållandena under tiden den 20-26 oktober 1975. Fastighetsuppgift avser förhållandena den 1 november 1975.

2 §  Personuppgift skall lämnas av den som är född år 1959 eller tidigare och som är bosatt här i riket under tiden den 20-26 oktober 1975.

[S2]Bostadsuppgift skall lämnas av den som under tiden den 20-26 oktober 1975 innehar och stadigvarande bebor bostadslägenhet eller enfamiljshus här i riket. Med enfamiljshus avses hus som innehåller endast en bostadslägenhet. Med innehavare av bostadslägenhet och av enfamiljshus avses den som på grund av äganderätt, bostadsrätt, hyresrätt eller på annat sätt förfogar över lägenheten eller huset.

[S3]Fastighetsuppgift lämnas av den som den 1 november 1975 äger här i riket belägen byggnad i vilken finns bostadslägenhet. Fastighetsuppgift lämnas dock icke för enfamiljshus, för vilket bostadsuppgift skall lämnas. Har flera byggnader, som är belägna på en fastighet, samme ägare som fastigheten, lämnas fastighetsuppgift gemensamt för byggnaderna.

[S4]Vad som i trejde stycket sägs om ägare av byggnad gäller även den som arrenderar fastighet på vilken finns byggnad med bostadslägenhet och den som innehar sådan fastighet med tomträtt.

3 §  Personuppgift och bostadsuppgift lämnas på personblankett. Fastighetsuppgift lämnas på fastighetsblankett. Personblankett och fastighetsblankett samt anvisningar till dem fastställes av statistiska centralbyrån efter samråd med datainspektionen. Statsverket tillhandahåller blanketterna samt portofria svarskuvert.

[S2]Sammanboende makar får lämna personuppgifter gemensamt på en personblankett. Innehas och bebos bostadslägenhet eller enfamiljshus av två eller flera personer tillsammans, får också bostadsuppgift lämnas gemensamt på en blankett.

[S3]Uppgifterna underskrives av den som lämnar uppgiften. Denne svarar för uppgifternas riktighet.

4 §  Personuppgift och bostadsuppgift lämnas senast den 30 oktober 1975 till granskningsorgan, som sägs i 10 §, i den kommun där den uppgiftsskyldige är bosatt. Fastighetsuppgift lämnas senast den 10 november 1975 till granskningsorganet i den kommun där fastigheten är belägen.

5 §  Personuppgift skall innehålla följande uppgifter, nämligen

[S2]namn och personnummer,

[S3]kyrkobokföringsort och -fastighet,

[S4]utdelnings- och ortsadress,

[S5]förvärvsarbete eller annan sysselsättning,

[S6]yrke,

[S7]yrkesställning,

[S8]namn och huvudsaklig verksamhet på arbetsgivarens företag vid arbetsplatsen,

[S9]arbetsplatsens adress och kommuntillhörighet,

[S10]färdsätt till arbetet samt

[S11]innehavare av bostaden.

6 §  Bostadsuppgift skall innehålla följande uppgifter, nämligen

[S2]de boendes namn, personnummer och hushållsställning,

[S3]formen för innehav av lägenheten,

[S4]antal rum,

[S5]i vilken utsträckning lägenheten användes också till annat än bostad,

[S6]huruvida en eller flera bostadslägenheter finns i byggnaden,

[S7]förekomsten av kök, kokvrå eller kokskåp samt

[S8]förekomsten av vattenklosett och bad- eller duschrum.

[S9]För enfamiljshus, som bebos av ägaren, skall utöver de uppgifter som anges i första stycket lämnas uppgift om

[S10]huruvida byggnaden är taxerad som jordbruksfastighet eller annan fastighet,

[S11]byggnadsår,

[S12]ombyggnadsår,

[S13]i vilken utsträckning huset användes också till annat än bostad samt

[S14]förekomsten av vattenledning, avlopp och centralvärme.

7 §  Fastighetsuppgift skall innehålla följande uppgifter om den fastighet på vilken byggnaden är belägen, nämligen

[S2]kommun och församling där fastigheten är belägen,

[S3]fastighetsbeteckning,

[S4]ägarens namn och postadress samt

[S5]ägarekategori.

[S6]För varje byggnad, i vilken finns bostadslägenhet, skall fastighetsuppgiften, utöver de uppgifter som anges i första stycket, innehålla uppgift om

[S7]huruvida byggnaden är taxerad som jordbruksfastighet eller annan fastighet,

[S8]adress eller annan beteckning,

[S9]byggnadsår,

[S10]ombyggnadsår,

[S11]antal bostadslägenheter,

[S12]förekomsten av vattenledning, avlopp och centralvärme,

[S13]huruvida mer än hälften av våningsytan upptas av annat än bostadslägenheter samt

[S14]huruvida byggnaden är rad- eller kedjehus.

[S15]För varje bostadslägenhet skall fastighetsuppgiften innehålla uppgift om

[S16]lägenhetsinnehavarens namn,

[S17]antal rum,

[S18]förekomsten av kök eller kokvrå samt

[S19]för ej upplåtna lägenheter förekomsten av vattenklosett och bad- eller duschrum samt orsaken till att lägenheten ej är upplåten.

8 §  För folk- och bostadsräkningen får, förutom de uppgifter som angivits i 5, 6 och 7 §§, inhämtas uppgifter om fastighets tätortstillhörighet från länsstyrelsernas fastighetsband, uppgifter om personnummer, civilstånd, kyrkobokföringsort och -fastighet, utdelnings- och ortsadress, samhörighetsbeteckning, medborgarskap och födelseland från statistiska centralbyråns register över totalbefolkningen, uppgifter om inkomst från centralbyråns taxeringsband, uppgifter om bilinnehav från centralbyråns personbilregister samt uppgifter om företags form, storlek och näringsundergrupp från centralbyråns centrala företagsregister.

9 §  Önskar statistiska centralbyrån med hjälp av automatisk databehandling använda ytterligare uppgifter tillsammans med uppgifterna för folk- och bostadsräkningen för sådana statistiska ändamål som anges i 1 §, fordras beslut eller tillstånd som avses i datalagen (1973:289).

10 §  Det åligger kommun att lämna information om folk- och bostadsräkningen. Kommunen skall också biträda vid distributionen av blanketterna för personuppgift, bostadsuppgift och fastighetsuppgift samt vid upprättandet och insamlingen av dessa uppgifter.

[S2]Kommunen svarar för att de insamlade uppgifterna granskas och i berett skick överlämnas för fortsatt bearbetning till statistiska centralbyrån.

[S3]Kommunen skall uppdraga åt särskilt granskningsorgan att handha de göromål, som avses i denna paragraf.

11 §  Kommunen skall utse en granskningsledare och en ställföreträdare för denne.

[S2]Kommunen skall sörja för att granskningsperosnal erhåller utbildning för sina arbetsuppgifter.

12 §  Granskningsledaren eller den han utser får av uppgiftsskyldig inhämta upplysningar rörande förhållanden som omfattas av uppgiftsskyldigheten.

13 §  Har personuppgift, bostadsuppgift eller fastighetsuppgift ej lämnats inom föreskriven tid eller lämnas ej upplysningar som har begärts enligt 12 §, får granskningsledaren eller statistiska centralbyrån anmana den uppgiftsskyldige att fullgöra sin skyldighet.

[S2]Innan anmaning utfärdas, bör den uppgiftsskyldige, om detta kan ske utan olägenhet, på lämpligt sätt erinras om skyldigheten att lämna föreskrivna uppgifter och upplysningar.

[S3]Om anmaningen icke efterkommes, kan länsstyrelsen på granskningsledarens eller statistiska centralbyråns begäran vid vite förelägga den uppgiftsskyldige att fullgöra sin skyldighet. Vite får ej bestämmas under etthundra kronor eller över ettusen kronor. Försuttet vite utdömes av länsrätten.

14 §  Statistiska centralbyrån och kommunens granskningsorgan skall tillse att den uppgiftsskyldige ej betungas onödigt.

15 §  Folkbokföringsmyndighet har rätt att ta del av hos kommun förvarad personuppgift och bostadsuppgift för kontroll av namn, personnummer, kyrkobokföringsort och -fastighet samt utdelnings- och ortsadress.

16 § har upphävts genom lag (1980:225).

17 §  Anvisningar om förfarandet vid folk- och bostadsräkningen lämnas av riksskatteverket i vad sådana anvisningar rör länsstyrelserna, de lokala skattemyndigheterna i Stockholm och Göteborg och pastorsämbetena samt i övrigt av statistiska centralbyrån.

Ändringar

Lag (1975:55) om folk- och bostadsräkning år 1975

Ändring, SFS 1975:749

Lag (1980:225) om ändring i lagen (1975:55) om folk- och bostadsräkning år 1975