Lag (1975:688) om skydd för viss tjänsteutövning

Departement
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1975-06-26
Ändring införd
SFS 1975:688 i lydelse enligt SFS 2010:508
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Skydd som avses i 17 kap. 5 § brottsbalken ska tillkomma
  1. befattningshavare som handhar säkerhets- eller ordningstjänst vid kanal- eller slussverk eller järnvägsanläggning eller flygplats;
  2. den som för försvaret fullgör bevaknings- eller ordningsuppgift och därvid bär uniform eller märke som tydligt utvisar denna uppgift;
  3. trafiktjänsteman för vilken bestämmelserna i 4 kap.ordningslagen (1993:1617) gäller enligt vad som sägs i 2 § nämnda kapitel. Lag (2010:508).

Ändringar

Lag (1975:688) om skydd för viss tjänsteutövning

Lag (1986:654) om ändring i lagen (1975:688) om skydd för viss tjänsteutövning

Lag (1993:1623) om ändring i lagen (1975:688) om skydd för viss tjänsteutövning

Förarbeten
Rskr. 1993/94:1, Prop. 1992/93:210, Bet. 1993/94:JuU1
Omfattning
ändr.
Ikraftträder
1994-04-01

Lag (2010:508) om ändring i lagen (1975:688) om skydd för viss tjänsteutövning

Förarbeten
Rskr. 2009/10:295, Prop. 2009/10:95, Bet. 2009/10:CU15
Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2010-09-01