Upphävd författning

Förordning (1975:848) om kupongskatt för person med hemvist i Liberia, m.m.

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1975-09-10
Ändring införd
SFS 1975:848
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Kupongskatt för person med hemvist i Liberia

1 §  Utgår enligt kungörelsen (1969:566) om tillämpning av avtal den 29 april 1969 mellan Sverige och Liberia för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet kupongskatt efter lägre skattesats än enligt kupongskattelagen (1970:624), innehålles vid utbetalning av utdelning på aktie i svenskt aktiebolag sådan skatt enligt kungörelsen 1969:566. Därvid gäller bestämmelserna i 2 §.

[S2]Utbetalas utdelning som avses i första stycket till någon som innehar aktien under sådana förhållanden att annan därigenom obehörigen beredes förmån vid taxering till inkomstskatt eller vinner nedsättning av kupongskatt eller är det i annat fall icke uppenbart att rätt till nedsättning av kupongskatt föreligger, innehålles sådan skatt med belopp enligt 5 § kupongskattelagen (1970:624).

2 §  Beträffande utdelning i avstämningsbolag tillämpas bestämmelserna i kupongskattekungörelsen (1971:49).

[S2]I fråga om utdelning i annat aktiebolag än avstämningsbolag skall utbetalaren se till, att uppgifter enligt 14 § kupongskattelagen (1970:624) lämnas jämte intyg av liberiansk myndighet eller bank i Liberia att den utdelningsberättigade har hemvist i Liberia.

3 §  Har kupongskatt innehållits med högre belopp än den skattskyldige skall erlägga enligt kungörelsen 1969:566, restitueras det överskjutande beloppet.

4 §  Ansökan om restitution prövas av riksskatteverket.

5 §  Ansökan om restitution göres skriftligen av den utdelningsberättigade. Ansökningshandlingen skall ha kommit in till riksskatteverket före utgången av femte kalenderåret efter utdelningstillfället. Vid ansökningshandlingen fogas intyg eller annan utredning om den erlagda kupongskatten och utredning om de omständigheter sökanden åberopar för nedsättning av kupongskatten.

6 §  Talan mot riksskatteverkets beslut i ärende om restitution föres i den ordning som anges i 29 § kupongskattelagen (1970:624).

Statlig inkomstskatt på utdelning från svensk ekonomisk förening till person med hemvist i Liberia

7 §  Ansökan om nedsättning av statlig inkomstskatt på utdelning på andel i svensk ekonomisk förening enligt art. 8 § 1 i avtalet göres skriftligen av den utdelningsberättigade. Ansökan göres hos den taxeringsnämnd som har att fastställa den skattskyldiges taxering till statlig inkomstskatt för det år då utdelningen tages till beskattning eller, om taxeringsnämndens arbete beträffande taxeringen detta år avslutats, hos den domstol som har att upptaga besvär över nämnda taxering. Ansökan göres dock senast före utgången av tredje kalenderåret efter det då utdelningen blev tillgänglig för lyftning.

[S2]I samband med ansökningen skall den utdelningsberättigade ge in intyg om hemvist enligt 2 § andra stycket.

8 §  Talan mot beslut i ärende som avses i 7 § föres i den ordning som anges i taxeringslagen (1956:623) och förvaltningsprocesslagen (1971:291).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1975:848) om kupongskatt för person med hemvist i Liberia, m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft en vecka efter den dag, då förordningen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling.
Genom förordningen upphäves kungörelsen (1969:567) med vissa bestämmelser angående kupongskatt för skattskyldig med hemvist i Liberia, m.m.
Förordningen tillämpas beträffande kupongskatt på utdelning som blivit tillgänglig för lyftning från och med dagen för ikraftträdandet och beträffande statlig inkomstskatt på sådan utdelning på andel i ekonomisk förening som blivit tillgänglig för lyftning efter utgången av år 1974.
Den upphävda kungörelsen gäller fortfarande i fråga om kupongskatt på utdelning som blivit tillgänglig för lyftning före ikraftträdandet av denna förordning samt i fråga om statlig inkomstskatt på sådan utdelning på andel i ekonomisk förening som blivit tillgänglig för lyftning före utgången av år 1974.

Ändring, SFS 1987:1046

    Övergångsbestämmelse

    De upphävda författningarna gäller dock fortfarande för inkomst som förvärvas före den 1 januari 1988 och för förmögenhet som taxeras före år 1989.
    Omfattning
    upph.