Upphävd författning

Förordning (1975:885) om utmärkning av fordon i yrkesmässig trafik

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1975-10-16
Ändring införd
SFS 1975:885 i lydelse enligt SFS 1994:113
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Bilar som används i yrkesmässig godstrafik, taxitrafik eller beställningstrafik med buss skall ha ett giltigt yrkestrafikmärke, som utvisar att tillstånd enligt yrkestrafiklagen (1988:263) har meddelats för trafiken.

[S2]Yrkestrafikmärket skall vara fastsatt i det nedre vänstra hörnet av fordonets vindruta. Skulle en sådan placering av märket skymma sikten får det sättas fast på annan del av vindrutan. Märket får inte vara dolt och det skall lätt kunna avläsas utifrån. Förordning (1988:1508).

2 §  Yrkestrafikmärke utfärdas för fordon som enligt 12 § yrkestrafikförordningen (1988:1503) har anmälts för att användas i yrkesmässig trafik.

[S2]Yrkestrafikmärke får inte utfärdas

 1. om fordonet enligt uppgift i bilregistret är belagt med körförbud enligt fordonskungörelsen (1972:595),
 2. om det för fordonet enligt uppgift i bilregistret gäller brukandeförbud enligt bilregisterkungörelsen (1972:599) eller fordonsskattelagen (1988:327),
 3. om fordonet enligt uppgift i bilregistret saknar föreskriven trafikförsäkring, eller
 4. om fordonet inte har godkänts vid lämplighetsbesiktning enligt 69 § fordonskungörelsen (1972:595).

[S3]Om något yrkestrafikmärke i enlighet med bestämmelserna i andra stycket inte har kunnat utfärdas, skall Vägverket meddela detta till den länsstyrelse som har meddelat trafiktillståndet. Förordning (1994:113).

3 §  Ett yrkestrafikmärke har rektangulär form med måtten 812 centimeter och har olika färg för skilda kalenderår.

[S2]På yrkestrafikmärket anges

 1. de två sista siffrorna av det kalenderår som märket är utfärdat för,
 2. det eller de slags trafik som tillståndet avser,
 3. den länsstyrelse som har meddelat tillståndet,
 4. tillståndshavarens namn,
 5. tillståndshavarens organisationsnummer om sådant finns,
 6. väsentlig begränsning i befordringsrätten,
 7. registreringsnumret för det fordon som märket har utfärdats för.

[S3]Yrkestrafikmärket är giltigt från utfärdandet till och med utgången av det kalenderår som anges på märket. Förordning (1988:1508).

4 §  Yrkestrafikmärken tillhandahålls av Vägverket och förnyas före utgången av varje kalenderår.

[S2]Yrkestrafikmärke tillhandahålls när anmälan har gjorts enligt 12 § yrkestrafikförordningen (1988:1503) eller ansökan gjorts enligt 5 § denna förordning. Förordning (1992:1394).

5 §  Har ett yrkestrafikmärke förstörts eller förkommit, skall tillståndshavaren utan dröjsmål hos länsstyrelsen skriftligen ansöka om ett nytt märke.

[S2]Fråga om utfärdande av nytt märke prövas av länsstyrelsen. Förordning (1988:1508).

6 §  Tillståndshavaren skall omedelbart förstöra yrkestrafikmärket

 1. när trafiktillståndet upphör att gälla,
 2. när ett nytt märke har erhållits på grund av att en uppgift som avses i 3 § har ändrats,
 3. när fordon som är anmälda att användas i yrkesmässig trafik övergår till ny ägare eller
 4. när ett förlorat märke kommer till rätta och tillståndshavaren enligt 5 § har ansökt om nytt märke. Förordning (1988:1508).

7 §  För yrkestrafikmärken utgår avgift som Vägverket bestämmer. Avgiften tas ut i den ordning verket bestämmer. Förordning (1992:1394).

8 §  Ytterligare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning meddelas av Vägverket. Förordning (1992:1394).

9 §  Frågor om undantag från bestämmelserna i denna förordning prövas av den länsstyrelse som har meddelat tillstånd till trafiken. Undantag får medges om det finns särskilda skäl. Förordning (1991:1719).

10 §  Om ett fordon används i strid mot 1 § första stycket, skall trafikutövaren och föraren dömas till böter.

[S2]Till ansvar enligt första stycket skall inte dömas

 1. om ett yrkestrafikmärke har utfärdats men förstörts eller förkommit och ett nytt märke efter ansökan enligt 5 § första stycket ännu inte har hunnit komma tillståndshavaren till handa, eller
 2. om tillståndshavaren har anmält fordon enligt 12 § yrkestrafikförordningen (1988:1503) men yrkestrafikmärket ännu inte hunnit komma honom till handa.

[S3]Den som bryter mot 1 § andra stycket eller 6 § skall dömas till penningböter. Förordning (1991:1719).

11 §  Beslut av länsstyrelse enligt denna förordning får överklagas hos Vägverket. Beslut av Vägverket får inte överklagas. Förordning (1992:1394).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1975:885) om utmärkning av fordon i yrkesmässig trafik

Förordning (1978:459) om ändring i förordningen (1975:885) om utmärkning av buss i beställningstrafik

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1-3, 5, 7, 9 §§; omtryck

Förordning (1979:787) om ändring i förordningen (1975:885) om utmärkning av buss i yrkesmässig trafik

  Omfattning
  ändr. 2, 3, 5, 7, 8, 11 §§

Förordning (1981:74) om ändring i förordningen (1975:885) om utmärkning av buss i yrkesmässig trafik

  Omfattning
  ändr. 10 §

Förordning (1982:1067) om ändring iförordningen (1975:885) om utmärkning av buss i yrkesmässig trafik

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1-7, 9-11 §§; omtryck

Förordning (1983:907) om ändring i förordningen (1975:885) om utmärkning av fordon i yrkesmässig trafik

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1984-01-01

Förordning (1984:846) om ändring i förordningen (1975:885) om utmärkning av fordon i yrkesmässig trafik

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1985-01-01

Förordning (1987:87) om ändring i förordningen (1975:885) om utmärkning av fordon i yrkesmässig trafik

  Omfattning
  ändr. 1-4, 6, 10, 11 §§
  Ikraftträder
  1987-04-01

Förordning (1988:1071) om ändring i förordningen (1975:885) om utmärkning av fordon i yrkesmässig trafik

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1988:1507) om ändring i förordningen(1988:1071) om ändring i förordningen (1975:885) om utmärkning av fordon i yrkesmässig trafik

  Förarbeten
  Prop. 1987/88:78
  Omfattning
  ändr. 2 § i 1988:1071
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1988:1508) om ändring i förordningen (1975:885) om utmärkning av fordon i yrkesmässig trafik

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft, i fråga om godstrafik och beställningstrafik med buss den 1 januari 1989, och i fråga om taxitrafik den 1 juli 1990.
  Förarbeten
  Prop. 1987/88:78
  Omfattning
  ändr. 1, 3-6, 10 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1991:1719) om ändring i förordningen (1975:885) om utmärkning av fordon i yrkesmässig trafik

  Omfattning
  ändr. 9, 10, 11 §§
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1992:1394) om ändring i förordningen (1975:885) om utmärkning av fordon i yrkesmässig trafik

  Omfattning
  ändr. 2, 4, 7, 8, 11 §§
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1993:1034) om ändring i förordningen (1975:885) om utmärkning av fordon i yrkesmässig trafik

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1993-10-01

Förordning (1993:1642) om ändring i förordningen (1975:885) om utmärkning av fordon i yrkesmässig trafik

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Förordning (1994:113) om ändring i förordningen (1975:885) om utmärkning av fordon i yrkesmässig trafik

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
1994-04-15

Ändring, SFS 1998:779

Omfattning
upph.