Upphävd författning

Lag (1975:985) om tillfällig handel

Departement
Civildepartementet MA
Utfärdad
1975-11-20
Ändring införd
SFS 1975:985
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Med tillfällig handel förstås i denna lag att någon på ett av honom tillfälligt begagnat försäljningsställe eller under kringföring yrkesmässigt salubjuder varor som han för med sig.

[S2]Som tillfällig handel anses icke

 1. försäljning till näringsidkare,
 2. torghandel eller handel på mässa eller utställning eller på sådan marknad som avses i kungörelsen (1941:206) med vissa bestämmelser angående marknader,
 3. handel anordnad i samband med sådan offentlig tillställning som avses i 9 § allmänna ordningsstadgan (1956:617) eller i samband med sådan allmän sammankomst för framförande av konstnärligt verk som avses i 1 § lagen (1956:618) om allmänna sammankomster. Lag (1978:767).

2 §  Vad som i denna lag sägs om svensk medborgare gäller även svensk juridisk person och vad som sägs om utlänning även utländsk juridisk person.

[S2]För tillfällig handel gäller utöver bestämmelserna i denna lag de föreskrifter som gäller om drivande av handel i allmänhet eller vissa slag av handel.

3 §  Tillfällig handel får drivas endast efter särskilt tillstånd.

[S2]Tillstånd fordras dock icke för

 1. kringförings- eller utomhushandel, vilken utgör ett underordnat led i en eljest på stadigvarande driftställe bedriven rörelse och avser sådana varor som regelmässigt saluföres eller framställes där,
 2. sedvanlig auktionsförsäljning av lösöre som tillhör dödsbo eller enskild person.

[S3]Svensk medborgare och utlänning som är bosatt här i riket och som har permanent uppehållstillstånd eller är medborgare i Danmark, Finland, Island eller Norge får utan tillstånd driva även tillfällig handel med livsmedel, blommor och alster av inhemsk hemslöjd. Vidare får, förutom svensk medborgare, utlänning som nu har nämnts utan tillstånd driva tillfällig handel med tryckt skrift. Lag (1978:767).

4 §  Tillstånd enligt 3 § får lämnas för handel med varor som tillhör konkursbo eller för handel, vilken utgör ett underordnat led i en eljest på stadigvarande driftställe bedriven rörelse och avser sådana varor som regelmässigt framställes där. I fråga om annan handel får tillstånd lämnas om den avsedda handeln är av väsentlig betydelse från konsumentsynpunkt eller om annars särskilda skäl föreligger. Lag (1978:767).

5 §  Fråga om tillstånd för svensk medborgare och utlänning som är bosatt här i riket och som har permanent uppehållstillstånd eller är medborgare i Danmark, Finland, Island eller Norge prövas av länsstyrelsen i det län där försäljningen skall äga rum.

[S2]Fråga om tillstånd för annan utlänning prövas av den myndighet som har att pröva fråga om tillstånd för utlänning att här i riket idka näring i allmänhet. Lag (1975:1363).

6 §  Den som ansöker om tillstånd skall lämna uppgift om

 1. de varuslag handeln skall avse samt om tid och ort för handeln,
 2. försäljningsstället om handeln är avsedd att helt eller delvis drivas på visst ställe.

[S2]Sökanden skall vidare visa, att han ej är obehörig att driva handel i allmänhet.

[S3]I fall som avses i 5 § andra stycket inges ansökningshandlingarna till länsstyrelsen i det län där verksamheten är avsedd att huvudsakligen drivas. Länsstyrelsen skall, i tillståndsärende som prövas av annan myndighet, med eget yttrande sända handlingarna till tillståndsmyndigheten. Lag (1982:512).

7 §  Om tillstånd till tillfällig handel beviljas juridisk person, skall för verksamheten finnas en föreståndare som tillståndsmyndigheten har godkänt. Vid ansökan om godkännande av föreståndare skall beträffande denne förebringas utredning som avses i 6 § andra stycket.

8 §  Tillstånd skall avse ett eller flera varuslag samt gälla för bestämt tillfälle eller under viss tid, ej över tre år. Tillstånd kan förbindas med särskilda villkor och föreskrifter.

[S2]Tillstånd kan återkallas, när särskilda skäl till det föreligger.

9 §  Den som driver tillfällig handel skall vid handelns utövande genom anslag i eller vid försäljningsställe eller på annat sätt lämna tydlig uppgift om sitt namn samt fast adress och telefonnummer.

[S2]Om tillstånd fordras för handeln enligt denna lag, skall vid försäljning uppgift som avses i första stycket lämnas till köparen i skriftlig form. Vidare skall tillståndsbevis eller styrkt avskrift av det medföras vid handelns utövande och visas upp vid anfordran. Lag (1978:767).

10 §  Den som driver tillfällig handel utan vederbörligt tillstånd eller utan att godkänd föreståndare finns eller i strid mot villkor eller föreskrift som har meddelats med stöd av denna lag dömes till böter. Till samma straff dömes den som för annans räkning driver eller förestår sådan olovlig handel.

[S2]Den som bryter mot 9 § dömes till böter, högst femhundra kronor.

11 §  Länsstyrelsens beslut enligt denna lag får överklagas hos kommerskollegium genom besvär.

[S2]Beslut enligt denna lag i andra fall får överklagas hos regeringen genom besvär.

[S3]Beslut enligt denna lag skall gälla omedelbart, om inte annat föreskrivs. Lag (1983:648).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Ändring, SFS 1975:1363

Lag (1978:767) om ändring i lagen (1975:985) om tillfällig handel

Lag (1982:512) om ändring i lagen (1975:985) om tillfällig handel

Lag (1983:648) om ändring i lagen (1975:985) om tillfällig handel

Ändring, SFS 1990:1183

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 april 1991, då lagen (1975:985) om tillfällig handel skall upphöra att gälla.
  2. Sådana tillstånd för försäljning av kläder, skor eller livsmedel som har meddelats enligt den upphävda lagen gäller fortfarande. I fråga om sådana tillstånd skall föreskrifterna i den lagen tillämpas.
  Omfattning
  upph.