Upphävd författning

Lag (1976:1054) om svavelhaltigt bränsle

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
1976-12-15
Ändring införd
SFS 1976:1054 i lydelse enligt SFS 1989:321
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  För att motverka utsläpp i luften av svavelföreningar får regeringen i fråga om bränsle som innehåller svavel meddela föreskrifter som gäller förbränning, handel, överlåtelse eller import och som är påkallade från miljöskyddssynpunkt eller annan allmän synpunkt.

[S2]Regeringen får överlåta åt förvaltningsmyndighet eller kommun att meddela föreskrifter som avses i första stycket. Lag (1988:1034).

2 §  Har regeringen eller förvaltningsmyndighet medgivit undantag från bestämmelse som med stöd av 1 § har meddelats om den högsta mängd svavelföreningar som får släppas ut i luften, får särskild avgift tagas ut med belopp som fastställes av regeringen eller förvaltningsmyndighet som regeringen bestämmer.

3 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva att den som driver handel med eller importerar bränsle skall lämna uppgift om svavelhalten i bränslet. Lag (1989:321).

4 §  Tillsynen över efterlevnaden av denna lag och med stöd av lagen meddelade föreskrifter utövas av förvaltningsmyndighet som regeringen bestämmer.

5 §  Tillsynsmyndigheten har rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen.

[S2]Tillsynsmyndigheten har rätt till tillträde till lokal eller område där bränslet förvaras och får där göra undersökning och ta prov på bränsle eller rökgas. För uttaget prov betalas inte ersättning.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva om skyldighet att ersätta en tillsynsmyndighets kostnader för provtagning och undersökning av prov. Lag (1989:321).

6 §  Tillsynsmyndighet får meddela föreläggande som behövs för att denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen skall efterlevas. I beslut om föreläggande får myndigheten utsätta vite.

7 §  Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot föreskrift som har meddelats med stöd av 1 §, om inte gärningen är ringa.

[S2]Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att lämna uppgift eller lämnar oriktig uppgift i fall då uppgiftsskyldighet har föreskrivits med stöd av 3 §.

[S3]Till ansvar enligt denna lag döms inte, om ansvar för gärningen kan ådömas enligt brottsbalken.

[S4]Om ansvar för import av bränsle i strid mot föreskrift som har meddelats med stöd av 1 § och försök därtill finns bestämmelser i lagen (1960:418) om straff för varusmuggling. Lag (1989:321).

8 §  Bränsleparti som har varit föremål för brott enligt denna lag eller värdet därav samt utbyte av sådant brott skall förklaras förverkat, om det ej är uppenbart obilligt.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1976:1054) om svavelhaltigt bränsle

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1977, då lagen (1968:551) om begränsning av svavelhalten i eldningsolja skall upphöra att gälla.
  Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift som har ersatts genom bestämmelse i denna lag, tillämpas i stället den nya bestämmelsen.
  Beslut om medgivande av undantag som har meddelats enligt den gamla lagen, skall anses meddelat enligt den nya lagen om ej regeringen eller förvaltningsmyndighet som regeringen bestämmer förordnar annat.
  Förarbeten
  Prop. 1976/77:3

Lag (1988:1034) om ändring i lagen (1976:1054) om svavelhaltigt bränsle

Lag (1989:321) om ändring i lagen (1976:1054) om svavelhaltigt bränsle

Förarbeten
Prop. 1988/89:128
Omfattning
ändr. 3, 5, 7 §§
Ikraftträder
1989-07-01

Ändring, SFS 1998:811

Omfattning
upph.