Upphävd författning

Förordning (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
1976-05-13
Ändring införd
SFS 1976 i lydelse enligt SFS 2003:771
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Avgifter för kärntekniska anläggningar

1 §  Den som har tillstånd enligt 2 § atomenergilagen (1956:306) eller 5 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet att uppföra, inneha eller driva en kärnkraftsreaktor för industriell energiframställning skall till Statens strålskyddsinstitut för varje kalenderkvartal betala följande avgifter:

[S2]kronor

1. för finansiering av Strålskyddsinstitutetsverksamhet på kärnenergiområdet563 000
2. för finansiering av särskildaberedskapsåtgärder mot kärnkraftsolyckor761 000
3. för finansiering av strålskyddsforskningmed anknytning till kärnkraftsproduktionen245 000
Förordning (2003:771).

1 a §  Statens strålskyddsinstituts kostnader för anlitande av konsult skall, i den mån konsultarbetet kan hänföras till viss kärnteknisk verksamhet, ersättas av vederbörande tillståndshavare enligt atomenergilagen (1956:306) eller lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet. Förordning (1990:962).

1 b §  Tillståndshavare för följande kärntekniska anläggningar skall till Statens strålskyddsinstitut för varje kalenderkvartal betala följande avgifter för den beredskap och tillsynsverksamhet som institutet bedriver vid anläggningarna:

[S2]kronor

1. Studsviksanläggningen med där belägnaförsöksreaktorer och avfallsanläggningar169 000
2. anläggning för framställning av bränsleför kärnkraftsreaktorer67 000
3. anläggning för hantering och lagring avanvänt kärnbränsle som inte utgör en del av någon avgiftspliktig anläggning44 550
4. anläggning för slutlig förvaring av annatkärnavfall än använt kärnbränsle som inte utgör en del av någon avgiftspliktig anläggning44 550
Förordning (2003:771).

1 c §  Den som har tillstånd enligt 2 § atomenergilagen (1956:306) eller 5 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet skall till Statens strålskyddsinstitut betala en avgift med 1 100 kronor per timme för arbetet med enskilda ärenden beträffande kärntekniska anläggningar som inte omfattas av 1 eller 1 b §, när det gäller

 1. villkor eller tillsyn enligt strålskyddslagen (1988:220), eller
 2. tillstånd enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet. Förordning (2003:771).

2 §  Avgift som avses i 1 § betalas för varje reaktor från och med det kalenderkvartal som följer efter det att tillstånd har lämnats för reaktorn.

[S2]Avgiftsplikten enligt 1 § 2 upphör från och med det kalenderkvartal som följer efter det att tillståndshavaren har anmält till Statens strålskyddsinstitut att reaktorn har tagits ur drift. Avgiftsplikten enligt 1 §1 och 3 upphör från och med det kalenderkvartal strålskyddsinstitutet konstaterat att sådana insatser inte längre behövs. Förordning (1999:1203).

Avgifter för tillståndspliktig verksamhet

3 §  För verksamheter och för innehav av tekniska anordningar som kräver tillstånd enligt 20, 21 eller 22 § andra stycket strålskyddslagen (1988:220) skall till Statens strålskyddsinstitut betalas avgifter som motsvarar Strålskyddsinstitutets kostnader för tillståndsprövning, tillsyn och övriga åtgärder med direkt anknytning till tillståndet. Förordning (1994:853).

4 §  En avgift enligt 3 § skall betalas med belopp som framgår av bilagan.

[S2]Avgiften betalas som en årlig avgift för kalenderår från och med det år som följer efter det att beslut om tillstånd har lämnats. Om ett tillstånd förnyas skall avgift betalas även för det år då beslut fattas om att förnya tillståndet. Statens strålskyddsinstitut får, om det finns särskilda skäl, besluta att avgiften i stället för som årsavgift skall betalas i samband med att ansökan om tillstånd görs.

[S3]Förhållanden anmälda skriftligt till Statens strålskyddsinstitut före den 1 januari skall ligga till grund för beräkningen av avgiften. Förordning (2002:861).

5 §  Om Statens strålskyddsinstituts prövning av en ansökan om tillstånd kräver särskild utredning eller annat arbete som leder till väsentligt högre kostnader än normalt för Strålskyddsinstitutet, skall en tilläggsavgift betalas med 1 100 kronor per timme för arbetet. Förordning (2003:771).

Gemensamma bestämmelser

6 §  Avgifter enligt denna förordning debiteras och redovisas av Statens strålskyddsinstitut. Förordning (1993:424).

7 §  Om det finns särskilda skäl, får Statens strålskyddsinstitut sätta ned eller efterskänka avgiften. Förordning (1993:424).

8 §  Beslut att ta ut avgift enligt denna förordning får verkställas enligt utsökningsbalken. Förordning (1993:424).

9 §  I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Förordning (1998:1171).

10 §  Statens strålskyddsinstitut får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (1993:424).

Bilaga

Avgifter för tillståndspliktig verksamhet

Verksamhet Avgift beräknas per Avgift i kronor
Tillståndspliktiga lasrar Medicinsk röntgendiagnostik tillstånd generator 3 300 1 700 dock högst 160 000
Extern strålterapi acceleratorer och koboltapparater röntgenterapiutrustningar utrustning utrustning 4 300 1 400
Brachyterapi efterladdningsutrustningar övriga slutna strålkällor över 100 gigabecquerel utrustning tillstånd 4 300 6 500
Nuklearmedicin högst 100 gigabecquerel över 100 gigabecquerel tillstånd tillstånd 21 700 36 900
Odontologisk röntgendiagnostik generator 1 300 dock högst 10 000
Veterinärmedicinsk röntgendiagnostik generator 1 400
Verksamhet med öppna strålkällor (högst 100 megabecquerel) 500
Verksamhet med öppna strålkällor (högst 10 gigabecquerel) laboratorium 1 700 dock högst 21 000
Verksamhet med öppna strålkällor (över 10 gigabecquerel) laboratorium 8 700
Mindre acceleratorer och bestrålningsapparater med slutna strålkällor (över 100 gigabecquerel) utrustning 2 200 dock högst 12 500
Acceleratoranläggningar tillstånd 10 800
Radiografering utrustning 1 300 dock högst 80 000
Utrustningar för analys, kontroll och övervakning samt slutna strålkällor (högst 100 gigabecquerel) utrustning dock högst 500 20 000
Strålsterilisering anläggning 13 000
Handel med strålkällor tillstånd 3 300
Handel, installation och underhåll av strålkällor tillstånd 8 700
Verksamhet med kvalitetskontroll av radiologisk utrustning Förordning (2003:771). tillstånd 500
 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995.
 2. För tiden den 1 juli 1995 till och med den 31 december 1996 skall avgift enligt 3 § betalas med ett belopp motsvarande en och en halv gång det belopp som framgår av bilagan till förordningen.
Meddelas beslut om tillstånd under tiden den 1 juli 1995 till och med den 31 december 1995 skall avgift betalas med det belopp som framgår av bilagan till förordningen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut

Förordning (1977:173) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till statens strålskyddsinstitut

  Omfattning
  ändr. 1 §

Förordning (1977:328) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till statens strålskyddsinstitut

  Omfattning
  ändr. 1 §

Förordning (1978:209) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till statens strålskyddsinstitut

  Omfattning
  ändr. 1 §

Förordning (1979:353) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till statens strålskyddsinstitut

  Omfattning
  ändr. 1 §

Förordning (1980:445) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till statens strålskyddsinstitut

  Omfattning
  ändr. 1, 5 §§; ny 6 §

Förordning (1981:428) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till statens strålskyddsinstitut

  Omfattning
  ändr. 1 §

Förordning (1981:748) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till statens strålskyddsinstitut

  Omfattning
  ändr. 1 §

Förordning (1982:561) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till statens strålskyddsinstitut

  Omfattning
  ändr. 1 §

Förordning (1983:726) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till statens strålskyddsinstitut

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1983-08-02

Förordning (1984:478) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till statens strålskyddsinstitut

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1984-07-01

Förordning (1985:558) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till statens strålskyddsinstitut

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1985-07-01

Förordning (1986:592) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till statens strålskyddsinstitut

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1986-07-01

Förordning (1987:583) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till statens strålskyddsinstitut

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1988:625) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till statens strålskyddsinstitut

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1989:325) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till statens strålskyddsinstitut

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1990:505) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till statens strålskyddsinstitut

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1990:962) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till statens strålskyddsinstitut

  Omfattning
  ändr. 1 §; ny 1 a §
  Ikraftträder
  1990-11-01

Förordning (1990:1068) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till statens strålskyddsinstitut

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1991:658) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till statens strålskyddsinstitut

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1992:227) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut

  Omfattning
  ändr. 5, 6 §§
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1992:486) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1993:424) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut

  Omfattning
  ändr. 1, 1 a, 2, 3, 4, 5, 6 §§; nya 7, 8, 9, 10 §§, bil., rubr. närmast före 1, 3, 6 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1003-07-01

Förordning (1994:853) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut

  Omfattning
  ändr. 1, 3, 4 §§, bil.
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1995:211) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
  Omfattning
  ändr. 9 §
  Ikraftträder
  1995-04-01

Förordning (1995:684) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut

  Omfattning
  ändr. 1, 4 §§, rubr. närmast före 1 §; nya 1 b, 1 c §§
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1997:1326) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1998:1171) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (1998:1529) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1999:1200) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut

Omfattning
ändr. 4 §, bil.
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (1999:1203) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2002:861) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut

Omfattning
ändr. 1, 1 b, 1 c, 4, 5 §§, bil.
Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2003:771) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut

Omfattning
ändr. 1, 1 b, 1 c, 5 §§, bil.
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:736) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2005:279) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut

Omfattning
ändr. 1 b §
Ikraftträder
2005-07-01

Förordning (2005:753) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut

Omfattning
ändr. 1, 1 b §§, bil.
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2006:1500) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut

Omfattning
ändr. 1 b §, bil.; ny 1 d §
Ikraftträder
2007-02-01

Förordning (2007:1051) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut

Omfattning
ändr. 1, 1 b §§, bil.
Ikraftträder
2008-01-01

Ändring, SFS 2008:463

Omfattning
upph.