Upphävd författning

Förordning (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
1976-05-13
Ändring införd
SFS 1976:247 i lydelse enligt SFS 2007:1051
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Avgifter för kärntekniska anläggningar

1 §  Den som har tillstånd enligt 2 § atomenergilagen (1956:306) eller 5 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet att uppföra, inneha eller driva en kärnkraftsreaktor för industriell energiframställning ska till Statens strålskyddsinstitut för varje kalenderkvartal betala följande avgifter:

[S2]kronor

1. för finansiering av Strålskyddsinstitutetsverksamhet på kärnenergiområdet588 840
2. för finansiering av särskilda beredskapsåtgärdermot kärnkraftsolyckor867 450
3. för finansiering av strålskyddsforskning medanknytning till kärnkraftsproduktionen286 700
Förordning (2007:1051).

1 a §  Statens strålskyddsinstituts kostnader för anlitande av konsult skall, i den mån konsultarbetet kan hänföras till viss kärnteknisk verksamhet, ersättas av vederbörande tillståndshavare enligt atomenergilagen (1956:306) eller lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet. Förordning (1990:962).

1 b §  Tillståndshavare för följande kärntekniska anläggningar ska till Statens strålskyddsinstitut för varje kalenderkvartal betala följande avgifter för den beredskap och tillsynsverksamhet som institutet bedriver vid anläggningarna:

[S2]kronor

1. Studsviksanläggningen med där belägnaförsöksreaktorer och avfallsanläggningar482 560
2. anläggning för framställning av bränsle förkärnkraftsreaktorer147 200
3. anläggning för hantering och lagring av använtkärnbränsle som inte utgör en del av någon annan avgiftspliktig anläggning97 900
4. anläggning för slutlig förvaring av annatkärnavfall än använt kärnbränsle som inte utgör en del av någon annan avgiftspliktig anläggning97 900
 1. anläggning för bearbetning och annan hantering av lågaktivt kärnavfall som inte utgör en del av någon annan avgiftspliktig anläggning 54 900 Förordning (2007:1051).

1 c §  Den som har tillstånd enligt 2 § atomenergilagen (1956:306) eller 5 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet skall till Statens strålskyddsinstitut betala en avgift med 1 100 kronor per timme för arbetet med enskilda ärenden beträffande kärntekniska anläggningar som inte omfattas av 1 eller 1 b §, när det gäller

 1. villkor eller tillsyn enligt strålskyddslagen (1988:220), eller
 2. tillstånd enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet. Förordning (2003:771).

1 d §  Den som har givit in en ansökan om tillstånd enligt 24 § förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet skall betala en avgift till Statens strålskyddsinstitut med 2 800 000 kronor för den granskning av ansökan som institutet utför, om ansökan avser uppförande och drift av

 1. anläggning för mellanlagring eller slutförvaring av kärnämne eller använt kärnbränsle,
 2. anläggning för inkapsling för slutförvaring av använt kärnbränsle, eller
 3. anläggning för slutförvaring av kärnavfall som inte utgör sådan markdeponering som avses i 19 § förordningen om kärnteknisk verksamhet.

[S2]Om Strålskyddsinstitutets granskning av en ansökan medför kostnader som väsentligt överstiger de belopp som anges i första stycket, skall sökanden betala en tilläggsavgift med 750 kronor per timme för arbete som institutet har utfört. Förordning (2006:1500).

2 §  Avgift som avses i 1 § betalas för varje reaktor från och med det kalenderkvartal som följer efter det att tillstånd har lämnats för reaktorn.

[S2]Avgiftsplikten enligt 1 § 2 upphör från och med det kalenderkvartal som följer efter det att tillståndshavaren har anmält till Statens strålskyddsinstitut att reaktorn har tagits ur drift. Avgiftsplikten enligt 1 §1 och 3 upphör från och med det kalenderkvartal strålskyddsinstitutet konstaterat att sådana insatser inte längre behövs. Förordning (1999:1203).

Avgifter för tillståndspliktig verksamhet

3 §  För verksamheter och för innehav av tekniska anordningar som kräver tillstånd enligt 20, 21 eller 22 § andra stycket strålskyddslagen (1988:220) skall till Statens strålskyddsinstitut betalas avgifter som motsvarar Strålskyddsinstitutets kostnader för tillståndsprövning, tillsyn och övriga åtgärder med direkt anknytning till tillståndet. Förordning (1994:853).

4 §  En avgift enligt 3 § skall betalas med belopp som framgår av bilagan.

[S2]Avgiften betalas som en årlig avgift för kalenderår från och med det år som följer efter det att beslut om tillstånd har lämnats. Om ett tillstånd förnyas skall avgift betalas även för det år då beslut fattas om att förnya tillståndet. Statens strålskyddsinstitut får, om det finns särskilda skäl, besluta att avgiften i stället för som årsavgift skall betalas i samband med att ansökan om tillstånd görs.

[S3]Förhållanden anmälda skriftligt till Statens strålskyddsinstitut före den 1 januari skall ligga till grund för beräkningen av avgiften. Förordning (2002:861).

5 §  Om Statens strålskyddsinstituts prövning av en ansökan om tillstånd kräver särskild utredning eller annat arbete som leder till väsentligt högre kostnader än normalt för Strålskyddsinstitutet, skall en tilläggsavgift betalas med 1 100 kronor per timme för arbetet. Förordning (2003:771).

Gemensamma bestämmelser

6 §  Avgifter enligt denna förordning debiteras och redovisas av Statens strålskyddsinstitut. Förordning (1993:424).

7 §  Om det finns särskilda skäl, får Statens strålskyddsinstitut sätta ned eller efterskänka avgiften. Förordning (1993:424).

8 §  Beslut att ta ut avgift enligt denna förordning får verkställas enligt utsökningsbalken. Förordning (1993:424).

9 §  I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Förordning (1998:1171).

10 §  Statens strålskyddsinstitut får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (1993:424).

Bilaga

Avgifter för tillståndspliktig verksamhet

Verksamhet Avgift beräknas per Avgift kronor
Tillståndspliktiga lasrar tillstånd 3 700
Medicinsk röntgendiagnostik generator 1 950
Extern strålterapi
acceleratorer och koboltapparater utrustning 4 800
röntgenterapiutrustningar utrustning 1 650
Brachyterapi
efterladdningsutrustningar utrustning 4 800
övriga slutna strålkällor över 100 gigabecquerel tillstånd 7 250
Nuklearmedicin
högst 100 gigabecquerel tillstånd 29 700
över 100 gigabecquerel tillstånd 47 800
Odontologisk röntgendiagnostik generator 1 550 dock högst 11 100
Veterinärmedicinsk röntgendiagnostik generator 1 650
Verksamhet med öppna strålkällor (högst 100 megabecquerel) 600
Verksamhet med öppna strålkällor (högst 10 gigabecquerel) laboratorium 1 950 dock högst 23 500
Verksamhet med öppna strålkällor (över10 gigabecquerel) laboratorium 10 600
Mindre acceleratorer och bestrålningsapparater med slutna strålkällor (över 100 gigabecquerel) utrustning 3 600 dock högst 15 600
Acceleratoranläggningar tillstånd 13 250
Radiografering utrustning 1 550 dock högst 86 000
Utrustningar för analys, kontroll och övervakning samt slutna strålkällor (högst 100 gigabecquerel) utrustning 600 dock högst 31 800
Strålsterilisering anläggning 14 900
Handel med strålkällor tillstånd 3 800
Handel, installation och underhåll av strålkällor tillstånd 9 600
Verksamhet med kvalitetskontroll av radiologisk utrustning Förordning (2007:1051). tillstånd 600

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut

Förordning (1977:173) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till statens strålskyddsinstitut

  Omfattning
  ändr. 1 §

Förordning (1977:328) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till statens strålskyddsinstitut

  Omfattning
  ändr. 1 §

Förordning (1978:209) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till statens strålskyddsinstitut

  Omfattning
  ändr. 1 §

Förordning (1979:353) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till statens strålskyddsinstitut

  Omfattning
  ändr. 1 §

Förordning (1980:445) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till statens strålskyddsinstitut

  Omfattning
  ändr. 1, 5 §§; ny 6 §

Förordning (1981:428) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till statens strålskyddsinstitut

  Omfattning
  ändr. 1 §

Förordning (1981:748) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till statens strålskyddsinstitut

  Omfattning
  ändr. 1 §

Förordning (1982:561) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till statens strålskyddsinstitut

  Omfattning
  ändr. 1 §

Förordning (1983:726) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till statens strålskyddsinstitut

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1983-08-02

Förordning (1984:478) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till statens strålskyddsinstitut

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1984-07-01

Förordning (1985:558) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till statens strålskyddsinstitut

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1985-07-01

Förordning (1986:592) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till statens strålskyddsinstitut

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1986-07-01

Förordning (1987:583) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till statens strålskyddsinstitut

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1988:625) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till statens strålskyddsinstitut

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1989:325) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till statens strålskyddsinstitut

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1990:505) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till statens strålskyddsinstitut

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1990:962) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till statens strålskyddsinstitut

  Omfattning
  ändr. 1 §; ny 1 a §
  Ikraftträder
  1990-11-01

Förordning (1990:1068) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till statens strålskyddsinstitut

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1991:658) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till statens strålskyddsinstitut

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1992:227) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut

  Omfattning
  ändr. 5, 6 §§
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1992:486) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1993:424) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut

  Omfattning
  ändr. 1, 1 a, 2, 3, 4, 5, 6 §§; nya 7, 8, 9, 10 §§, bil., rubr. närmast före 1, 3, 6 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1003-07-01

Förordning (1994:853) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut

  Omfattning
  ändr. 1, 3, 4 §§, bil.
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1995:211) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
  Omfattning
  ändr. 9 §
  Ikraftträder
  1995-04-01

Förordning (1995:684) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995.
  2. För tiden den 1 juli 1995 till och med den 31 december 1996 skall avgift enligt 3 § betalas med ett belopp motsvarande en och en halv gång det belopp som framgår av bilagan till förordningen.
  Meddelas beslut om tillstånd under tiden den 1 juli 1995 till och med den 31 december 1995 skall avgift betalas med det belopp som framgår av bilagan till förordningen.
  Omfattning
  ändr. 1, 4 §§, rubr. närmast före 1 §; nya 1 b, 1 c §§
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1997:1326) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1998:1171) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (1998:1529) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1999:1200) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut

Omfattning
ändr. 4 §, bil.
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (1999:1203) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2002:861) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut

Omfattning
ändr. 1, 1 b, 1 c, 4, 5 §§, bil.
Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2003:771) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut

Omfattning
ändr. 1, 1 b, 1 c, 5 §§, bil.
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:736) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2005:279) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut

Omfattning
ändr. 1 b §
Ikraftträder
2005-07-01

Förordning (2005:753) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut

Omfattning
ändr. 1, 1 b §§, bil.
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2006:1500) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut

Omfattning
ändr. 1 b §, bil.; ny 1 d §
Ikraftträder
2007-02-01

Förordning (2007:1051) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut

Omfattning
ändr. 1, 1 b §§, bil.
Ikraftträder
2008-01-01

Ändring, SFS 2008:463

Omfattning
upph.