Upphävd författning

Förordning (1976:465) med instruktion för Nämnden för styrelserepresentationsfrågor

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Utfärdad
1976-06-03
Ändring införd
SFS 1976:465 i lydelse enligt SFS 2002:292
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Nämnden för styrelserepresentationsfrågor prövar frågor om tillstånd enligt 9 § andra stycket lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda och om undantag enligt 17 § samma lag. Förordning (1987:1261).

2 § har upphävts genom förordning (1996:426).

Organisation

3 §  Nämnden består av en ordförande och åtta andra ledamöter. Ledamöterna utses av regeringen. Ordföranden, som skall vara eller ha varit ordinarie domare, utses bland personer som inte kan anses företräda arbetsgivar- eller arbetstagarintressen. De övriga ledamöterna utses efter förslag av Föreningen Svenskt Näringsliv, Svenska kommunförbundet, Landstingsförbundet, Arbetsgivaralliansen, Kooperationens förhandlingsorganisation, Landsorganisationen i Sverige och Tjänstemännens centralorganisation. Föreningen Svenskt Näringsliv föreslår två ledamöter och de övriga vardera en ledamot. För ordföranden och varje annan ledamot utses i samma ordning en ersättare. Förordning (2001:529).

4 §  Hos nämnden finns en sekreterare. Förordning (1987:1261).

Ärendenas handläggning

5 §  Sekreteraren utses av nämnden i plenum. Andra ärenden avgörs av nämnden i plenum, om deras beskaffenhet kräver det. Förordning (1987:1261).

6 §  I prövningen av ärenden som avses i 1 § deltar ordföranden och fyra andra ledamöter. Två av dessa skall vara utsedda på förslag av arbetstagarorganisationerna och två av Föreningen Svenskt Näringsliv. I stället för den ene av de två sistnämnda ledamöterna inträder

 • när ärendet gäller ett företag där en kommun har ett bestämmande inflytande, den ledamot som har utsetts på förslag av Svenska kommunförbundet,
 • när ärendet gäller ett företag där en landstingskommun har ett bestämmande inflytande, den ledamot som har utsetts på förslag av Landstingsförbundet,
 • när ärendet gäller ett företag som är anslutet till Arbetsgivaralliansen, den ledamot som har utsetts på förslag av denna organisation,
 • när ärendet gäller ett företag som är anslutet till Kooperationens förhandlingsorganisation, den ledamot som har utsetts på förslag av denna organisation.

[S2]Beslut som inte innefattar slutligt avgörande av ärendet får dock fattas av ordföranden samt en ledamot för vardera arbetstagarsidan och arbetsgivarsidan. Förordning (2002:292).

7 §  Bestämmelserna i 6 § om nämndens sammansättning skall också tillämpas vid avgörande av andra ärenden än som där sägs, om ett ärende inte är sådant att det bör avgöras av nämnden i plenum. Förordning (1987:1261).

8 §  Ordföranden prövar fråga om avvisning eller avskrivning i ett ärende som avses i 1 §.

[S2]Administrativa ärenden avgörs av ordföranden. Nämnden får överlåta åt ordföranden att avgöra även andra ärenden, dock inte avgörande i sak av ett ärende som avses i 1 §. Förordning (1987:1261).

9 §  Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en överläggning, tillämpas föreskrifterna i 16 kap.rättegångsbalken om omröstning i tvistemål. Förordning (1987:1261).

10 §  Ordföranden leder beredningen av ärende. Om det behövs, hålls muntlig förberedelse. Förordning (1987:1261).

11 § har upphävts genom förordning (1987:1261).

12 §  Ett ärende avgörs efter muntlig förhandling, om det inte finns särskilda skäl till något annat. Förordning (1987:1261).

13 §  Skall muntlig förhandling inte hållas, avgörs ärendet efter föredragning. Föredragningen ankommer på sekreteraren eller en särskilt förordnad föredragande.

[S2]Ordföranden får överta föredragningen av ett ärende. Förordning (1987:1261).

14 §  Vid nämndens sammanträden förs protokoll. Protokollet justeras av ordföranden. Förordning (1987:1261).

15 §  I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rätt att få en avvikande mening antecknad. Förordning (1986:840).

16 §  Sekreteraren får utfärda föreläggande att avhjälpa brist i en ansökan samt infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärende hos nämnden. Förordning (1987:1261).

[S2]Övriga bestämmelser

17 § har upphävts genom förordning (1987:1261).
18 § har upphävts genom förordning (1987:1261).

19 §  Av 18 § lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda framgår att nämndens beslut i fråga som avses i 1 § inte får överklagas. Andra beslut av nämnden får överklagas enligt 35 § verksförordningen (1995:1322). Förordning (1996:426).

Ändringar

Förordning (1976:465) med instruktion för Nämnden för styrelserepresentationsfrågor

Förordning (1977:242) om ändring i förordningen (1976:465) med instruktion för nämnden för styrelserepresentationsfrågor

  Omfattning
  ändr. 2, 4 §§

Förordning (1979:389) om ändring i förordningen (1976:465) med instruktion för nämnden för styrelserepresentationsfrågor

  Omfattning
  ändr. 3, 6 §§

Förordning (1986:840) om ändring i förordningen (1976:465) med instruktion för nämnden för styrelserepresentationsfrågor

  Omfattning
  ändr. 9, 15 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1987:1261) om ändring i förordningen (1976:465) med instruktion för nämnden för styrelserepresentationsfrågor

  Omfattning
  upph. 11, 17, 18 §§; ändr. 1-10, 12-14, 16, 19 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1988-01-01

Förordning (1988:898) om ändring i förordningen (1976:465) med instruktion för nämnden för styrelserepresentationsfrågor

  Omfattning
  ändr. 19 §
  Ikraftträder
  1988-09-01

Förordning (1996:426) om ändring i förordningen (1976:465) med instruktion för Nämnden för styrelserepresentationsfrågor

  Omfattning
  upph. 2 §; ändr. 19 §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1997:808) om ändring i förordningen (1976:465) med instruktion för Nämnden för styrelserepresentationsfrågor

  Omfattning
  ändr. 3, 6 §§
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (2001:529) om ändring i förordningen (1976:465) med instruktion för Nämnden för styrelserepresentationsfrågor

Omfattning
ändr. 3, 6 §§
Ikraftträder
2001-07-01

Förordning (2002:292) om ändring i förordningen (1976:465) med instruktion för Nämnden för styrelserepresentationsfrågor

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2002-07-01

Ändring, SFS 2007:909

Omfattning
upph.