Inaktuell version

Förordning (1976:504) om inkomstgarantier för konstnärer

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1976-06-03
Ändring införd
SFS 1976 i lydelse enligt SFS 2010:1653
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04
1 § Har upphävts genom förordning (2010:698).

2 §  En konstnär som tidigare beviljats inkomstgaranti för att han eller hon står för konstnärlig verksamhet av hög kvalitet och stor betydelse för svenskt kulturliv, utses årligen under sin återstående livstid åter till innehavare av inkomstgaranti, om inte synnerliga skäl talar emot det.

[S2]Styrelsen för Sveriges författarfond utser innehavare när det gäller dramatiker, författare, översättare och kulturjournalister. Konstnärsnämnden utser innehavare när det gäller övriga konstnärer. Förordning (2010:698).

3 §  Inkomstgaranti utgår för ett helt kalenderår med det belopp som motsvarar fem gånger prisbasbeloppet enligt 2 kap.6 och 7 §§socialförsäkringsbalken vid kalenderårets ingång. Beloppet minskas med innehavarens årsinkomst upp till ett prisbasbelopp och med 75 procent av årsinkomsten i övrigt. Förordning (2010:1653).

4 §  Med årsinkomst förstås den taxerade förvärvsinkomsten året före det kalenderår inkomstgarantin avser ökad med överskott av kapital eller minskad med underskott av kapital samma år. Avdrag skall ske för den inkomstgaranti som kan ha ingått i den taxerade förvärvsinkomsten.

[S2]Har innehavare av inkomstgaranti inte taxerats, inte varit bosatt här i landet eller inte varit bosatt här i landet under hela det beskattningsår, som den taxerade förvärvsinkomsten avser, skall såsom hans årsinkomst räknas hans faktiska inkomst under samma beskattningsår med avdrag för den inkomstgaranti som kan ingå däri.

[S3]Visar innehavare av inkomstgaranti, att hans inkomster under kalenderåret efter avdrag för inkomstgarantin kan väntas uppgå till väsentligt lägre belopp än som följer av första eller andra stycket, skall det lägre beloppet anses som hans årsinkomst. Förordning (2000:924).

5 §  I fall som avses i 4 § andra eller tredje stycket skall särskild ansökan göras på blankett enligt formulär som fastställes av kammarkollegiet. Uppgift i ansökan avges på heder och samvete.

[S2]Kammarkollegiet fastställer i övrigt närmare föreskrifter för sådan ansökan.

6 §  Inkomstgaranti utbetalas av Kammarkollegiet.

[S2]Inkomstgaranti utbetalas månadsvis i efterskott med en tolftedel av det belopp, som skall utgå för helt kalenderår. Årsbeloppet avrundas till närmast hela krontal, som är jämnt delbart med tolv. Förordning (2001:825).

7 §  Avlider innehavare av inkomstgaranti, upphör denna att utgå från och med månaden därefter.

8 §  Har inkomstgaranti beräknats enligt 4 § tredje stycket och har innehavaren varit bosatt i landet hela det kalenderår under vilket inkomstgarantin utgår, skall inkomstgarantins storlek omprövas, när taxeringsbeslut för kalenderåret har fattats av Skatteverket.

[S2]Vid omprövningen skall innehavarens årsinkomst för kalenderåret beräknas på det sätt som avses i 4 § första stycket.

[S3]Har innehavaren av inkomstgaranti för kalenderåret uppburit högre belopp än det, vartill inkomstgarantin har fastställts enligt andra stycket, och har han utsetts till innehavare av inkomstgaranti även för följande kalenderår skall på denna inkomstgaranti avräknas vad han uppburit för mycket.

[S4]Fastställs inkomstgarantin vid omprövningen till högre belopp än det som har utbetalats under kalenderåret, skall skillnaden utges till innehavaren. Förordning (2003:918).

9 § Har upphävts genom förordning (2001:825).

10 §  Andra beslut enligt denna förordning än som avses i 2 § fattas av Kammarkollegiet.

[S2]I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Beslut enligt 2 § första stycket får inte överklagas. Förordning (2001:825).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1976:504) om inkomstgarantier för konstnärer

Förordning (1984:587) om ändring i förordningen (1976:504) om inkomstgarantier för konstnärer

  Omfattning
  ändr. 9 §
  Ikraftträder
  1984-07-01

Förordning (1992:1262) om ändring i förordningen (1976:504) om inkomstgarantier för konstnärer

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om inkomstgaranti som avser tid före ikraftträdandet.
  Omfattning
  ändr. 4, 8 §§
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1995:230) om ändring i förordningen (1976:504) om inkomstgarantier för konstnärer

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats av Kammarkollegiet före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
  Omfattning
  ändr. 10 §
  Ikraftträder
  1995-04-01

Förordning (2000:924) om ändring i förordningen (1976:504) om inkomstgarantier för konstnärer

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2001:825) om ändring i förordningen (1976:504) om inkomstgaranti för konstnärer

Förarbeten
Rskr. 2001/02:20, Prop. 2001/02:1, Bet. 2001/02:KrU5
Omfattning
upph. 9 §; ändr. 2, 6, 10 §§
Ikraftträder
2001-12-01

Förordning (2003:918) om ändring i förordningen (1976:504) om inkomstgarantier för konstnärer

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2010:698) om ändring i förordningen (1976:504) om inkomstgarantier för konstnärer

Förarbeten
Rskr. 2009/10:285, Prop. 2009/10:183, Bet. 2009/10:KrU12
Omfattning
upph. 1 §; ändr. 2 §
Ikraftträder
2010-07-01

Förordning (2010:1653) om ändring i förordningen (1976:504) om inkomstgarantier för konstnärer

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om inkomstgaranti som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2011:1439) om ändring i förordningen (1976:504) om inkomstgarantier för konstnärer

Omfattning
ändr. 4, 8 §§
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2018:935) om ändring i förordningen (1976:504) om inkomstgarantier för konstnärer

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2018-07-01