Upphävd författning

Förordning (1976:851) om kupongskatt för person med hemvist i Malta, m.m.

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1976-11-25
Ändring införd
SFS 1976:851
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Kupongskatt för person med hemvist i Malta

1 §  Utgår enligt förordningen (1976:850) om tillämpning av avtal mellan Sverige och Malta för undvikande av dubbelbeskattning beträffande inkomstskatter, m.m. kupongskatt efter lägre skattesats än enligt kupongskattelagen (1970:624), innehålles vid utbetalning av utdelning på aktie i svenskt aktiebolag sådan skatt enligt bestämmelserna i förordningen.

[S2]Vid tillämpning av bestämmelserna i första stycket gäller föreskrifterna i 2 §.

[S3]Utbetalas utdelning som avses i första stycket till någon som innehar aktien under sådana förhållanden att annan därigenom obehörigen beredes förmån vid taxering till inkomstskatt eller vinner nedsättning av kupongskatt eller är det i annat fall icke uppenbart att rätt till nedsättning av kupongskatt föreligger, innehålles sådan skatt med belopp enligt 5 § kupongskattelagen.

2 §  Beträffande utdelning i avstämningsbolag och i aktiefond som förvaltas av registrerande fondbolag tillämpas bestämmelserna i kupongskattekungörelsen (1971:49).

[S2]I fråga om utdelning i annat aktiebolag eller aktiefond som avses i 13 § kupongskattelagen (1970:624) skall utbetalaren se till, att uppgifter enligt 14 § samma lag lämnas jämte intyg av maltesisk myndighet eller bank i Malta att den utdelningsberättigade har hemvist i Malta.

3 §  Har kupongskatt innehållits med högre belopp än den skattskyldige skall erlägga enligt förordningen (1976:850), restitueras det för högt uttagna beloppet.

4 §  Ansökan om restitution prövas av riksskatteverket.

5 §  Ansökan om restitution göres skriftligen av den utdelningsberättigade. Ansökningshandlingen skall ha kommit in till riksskatteverket före utgången av femte kalenderåret efter utdelningstillfället. Vid ansökningshandlingen fogas intyg eller annan utredning om den erlagda kupongskatten och utredning om de omständigheter sökanden åberopar för nedsättning av kupongskatten.

6 §  Talan mot riksskatteverkets beslut i ärende om restitution föres i den ordning som anges i 29 § kupongskattelagen (1970:624).

Statlig inkomstskatt på utdelning från svensk ekonomisk förening till person med hemvist i Malta

7 §  Ansökan om nedsättning av statlig inkomstskatt på utdelning på andel i svensk ekonomisk förening enligt artikel 10 punkt 2 a i avtalet göres skriftligen av den utdelningsberättigade. Ansökan göres hos den taxeringsnämnd som har att fastställa den utdelningsberättigades taxering till statlig inkomstskatt för det år då utdelningen tages till beskattning eller, om taxeringsnämndens arbete beträffande taxeringen detta år avslutats, hos den domstol som har att upptaga besvär över nämnda taxering. Ansökan göres dock senast före utgången av tredje kalenderåret efter det då utdelningen blev tillgänglig för lyftning.

[S2]I samband med ansökningen skall den utdelningsberättigade ge in intyg om hemvist enligt 2 § andra stycket.

8 §  Talan mot beslut i ärende som avses i 7 § föres i den ordning som anges i taxeringslagen (1956:623) och förvaltningsprocesslagen (1971:291).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1976:851) om kupongskatt för person med hemvist i Malta, m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag, då förordningen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling.
Förordningen tillämpas beträffande kupongskatt och statlig på utdelning som har blivit tillgänglig för lyftning år 1976.inkomstskatt efter utgången av
1987:1042
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.
  1. Förordningen tillämpas beträffande skatter på inkomst, som förvärvas den 1 januari 1988 eller senare, och beträffande förmögenhet som taxeras år 1989 eller senare.
  2. Bestämmelserna i artikel 23 punkt 2 i avtalet, i deras nya lydelse, tillämpas dock beträffande skatter på inkomst som förvärvats den 1 januari 1977 eller senare. Vid tillämpningen av denna punkt beträffande inkomst, som förvärvats före utgången av år 1987 skall dock hänvisningen till punkt 1 anses avse en hänvisning till artikel 23 punkterna 1 och 2 i den lydelse som var i kraft före den 16 mars 1987, då detta protokoll ratificerades. I fråga om 1978--1988 års taxeringar får överklagande på grund av artikel 23 punkt 2 i avtalet anföras i den ordning som sägs i 100 § taxeringslagen (1956:623). Därvid får överklagande avseende 1978--1982 års taxeringar anföras intill utgången av år 1988 utan hinder av bestämmelserna i 100 § tredje stycket nämnda lag.
  3. Genom förordningen upphävs förordningen (1976:851) om kupongskatt för person med hemvist i Malta, m. m.
  4. Den upphävda förordningen tillämpas fortfarande på utdelning som förvärvas före den 1 januari 1988.

Ändring, SFS 1987:1042

    Omfattning
    upph.