Upphävd författning

Förordning (1976:850) om tillämpning av avtal mellan Sverige och Malta för undvikande av dubbelbeskattning beträffande inkomstskatter, m.m.

Departement
Finansdepartementet S4
Utfärdad
1976-11-25
Ändring införd
SFS 1976:850
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Mellan Sverige och Malta har den 30 maj 1975 ingåtts ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande inkomstskatter samt ett till avtalet fogat protokoll. Genom en överenskommelse den 25 juni 1986 har avtalet fått ändrad lydelse.

[S2]Avtalet i dess nya lydelse och protokollet samt en översättning till svenska finns intagna i bilaga 1.

[S3]Avtalet i dess nya lydelse och protokollet skall gälla för Sveriges del. Förordning (1987:1042).

Bilaga 1 (Översättning)

Avtal mellan Sverige och Malta för undvikande av dubbelbeskattning beträffande inkomstskatter
Sverige och Malta, som önskar ingå ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande inkomstskatter, har kommit överens om följande:

Artikel 1

Personer som omfattas av avtalet
Detta avtal tillämpas på personer som har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande staterna.

Artikel 2

Skatter som omfattas av avtalet
 1. Detta avtal tillämpas på skatter på inkomst och förmögenhet, som påförs för en avtalsslutande stats, dess politiska underavdelningars eller lokala myndigheters räkning, oberoende av det sätt på vilket skatterna tas ut.
 2. Med skatter på inkomst och förmögenhet förstås alla skatter, som utgår på inkomst eller förmögenhet i dess helhet eller på delar av inkomst eller förmögenhet, däri inbegripna skatter på vinst på grund av överlåtelse av lös eller fast egendom, skatter på företags sammanlagda belopp av utbetalade löner samt skatter på värdestegring.
 3. De för närvarande utgående skatter, på vilka avtalet tillämpas är
  1. i Sverige
(den statliga inkomstskatten, sjömansskatten och kupongskatten);
 1. 1) den statliga inkomstskatten, sjömansskatten och kupongskatten däri inbegripna,
 2. 2) ersättningsskatten och utskiftningsskatten,
 3. 3) bevillningsavgiften,
 4. 4) den kommunala inkomstskatten, samt
 5. 5) den statliga förmögenhetsskatten,
(i det följande benämnda "svensk skatt"),
 1. i Malta
inkomstskatten och tilläggsskatten, förskottsbetalningar av skatt däri inbegripna, antingen dessa gjorts genom avdrag vid källan eller på annat sätt,
(i det följande benämnda "maltesisk skatt").
 1. Detta avtal tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak likartat slag som efter undertecknandet av avtalet påförs vid sidan av eller i stället för de ovannämnda skatterna. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall meddela varandra de väsentliga ändringar som skett i respektive skattelagstiftning.
 2. I fall då avtalet föreskriver, att inkomst som härrör från en avtalsslutande stat helt eller delvis skall undantas från beskattning i denna stat samt då sådan inkomst enligt lagstiftningen i den andra avtalsslutande staten är skattepliktig endast till den del den överförs till eller mottas i denna andra stat och inte till hela beloppet, skall undantag från beskattning i den förstnämnda staten medges endast för så stor del av inkomsten som överförs till eller mottas i den andra staten.
 3. Utan hinder av övriga bestämmelser i denna artikel tillämpas avtalet inte i fråga om skatt som betalats eller skall betalas i Malta efter den skattesats som föreskrivs i avdelning 25 punkt 7 i 1948 års inkomstskattelag.

Artikel 3

Allmänna definitioner
Om inte sammanhanget föranleder annat, har i detta avtal följande uttryck nedan angiven betydelse:
 1. Uttrycket "Sverige'' åsyftar Konungariket Sverige och inbegriper varje utanför Sveriges territorialvatten beläget område, inom vilket Sverige enligt svensk lag och i överensstämmelse med folkrättens allmänna regler äger utöva sina rättigheter med avseende på utforskandet och utnyttjandet av naturtillgångarna på havsbottnen eller i dennas underlag.
 2. Uttrycket "Malta" åsyftar Republiken Malta och omfattar, förutom ön Malta, ön Gozo och de övriga öarna i Maltas arkipelag, däri inbegripet dessas territorialvatten, samt varje utanför Maltas territorialvatten beläget område vilket, i överensstämmelse med folkrättens allmänna regler, i Maltas lagstiftning om kontinentalsockeln betecknas eller senare kommer att betecknas som ett område inom vilket Malta äger utöva sina rättigheter med avseende på havsbottnen, dennas underlag och där befintliga naturtillgångar.
 3. Uttrycken "en avtalsslutande stat" och "den andra avtalsslutande staten" åsyftar Sverige eller Malta, alltefter som sammanhanget kräver.
 4. Uttrycket "person" inbegriper en fysisk person, bolag och varje annan sammanslutning av personer.
 5. Uttrycket "bolag" åsyftar varje slag av juridisk person eller varje subjekt, som i beskattningshänseende behandlas såsom juridisk person.
 6. Uttrycken "företag i en avtalsslutande stat" och "företag i den andra avtalsslutande staten" åsyftar ett företag som bedrivs av en person med hemvist i en avtalsslutande stat, respektive ett företag som bedrivs av en person med hemvist i den andra avtalsslutande staten.
 7. Uttrycket "medborgare'' åsyftar
 1. 1) beträffande Sverige alla svenska medborgare samt alla juridiska personer och andra sammanslutningar, som bildats enligt gällande svensk lag,
 2. 2) beträffande Malta alla som är maltesiska medborgare enligt bestämmelserna i kapitel III i Maltas konstitution och i 1965 års maltesiska medborgarskapslag samt alla juridiska personer och andra sammanslutningar, som bildats enligt gällande maltesisk lag.
  1. Uttrycket "internationell trafik" åsyftar varje transport utförd av fartyg eller luftfartyg som används av ett företag som har sin verkliga ledning i en avtalsslutande stat, utom då fartyget eller luftfartyget används uteslutande mellan platser i den andra avtalsslutande staten.
  2. Uttrycket "behörig myndighet" åsyftar
 3. 1) i Sverige, finansministern eller hans befullmäktigade ombud,
 4. 2) i Malta, den minister som ansvarar för finansfrågor eller hans befullmäktigade ombud.
 5. Då en avtalsslutande stat tillämpar detta avtal anses, såvida inte sammanhanget föranleder annat, varje uttryck som inte definierats särskilt ha den betydelse som uttrycket har enligt den statens lagstiftning i fråga om sådana skatter som omfattas av avtalet.

Artikel 4

Skatterättsligt hemvist
 1. Vid tillämpningen av detta avtal förstås med uttrycket "person med hemvist i en avtalsslutande stat" varje person, som enligt lagstiftningen i denna stat är skattskyldig där på grund av hemvist, bosättning, plats för företagsledning eller varje annan liknande omständighet. Uttrycket inbegriper inte en person som är skattskyldig i denna avtalsslutande stat endast för inkomst från källa i denna stat eller förmögenhet belägen i denna stat.
 2. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna, fastställs hans hemvist enligt följande regler:
  1. Han anses ha hemvist i den avtalsslutande stat, där han har ett hem som stadigvarande står till hans förfogande. Om han har ett sådant hem i båda avtalsslutande staterna anses han ha hemvist i den avtalsslutande stat, med vilken hans personliga och ekonomiska förbindelser är starkast (centrum för levnadsintressena).
  2. Om det inte kan avgöras, i vilken avtalsslutande stat han har centrum för sina levnadsintressen, eller om han inte i någondera avtalsslutande staten har ett hem, som stadigvarande står till hans förfogande, anses han ha hemvist i den avtalsslutande stat där han stadigvarande vistas.
  3. Om han stadigvarande vistas i båda avtalsslutande staterna eller om han inte vistas stadigvarande i någon av dem, anses han ha hemvist i den avtalsslutande stat där han är medborgare.
  4. Om han är medborgare i båda avtalsslutande staterna eller om han inte är medborgare i någon av dem, avgör de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna frågan genom ömsesidig överenskommelse.
 3. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 annan person än fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna anses personen i fråga ha hemvist i den avtalsslutande stat där den har sin verkliga ledning.

Artikel 5

Fast driftställe
 1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar uttrycket "fast driftställe'' en stadigvarande affärsanordning, där företagets verksamhet helt eller delvis bedrivs.
 2. Uttrycket "fast driftställe" innefattar särskilt
  1. plats för företagsledning,
  2. filial,
  3. kontor,
  4. fabrik,
  5. verkstad,
  6. gruva, stenbrott eller annan plats för utnyttjandet av naturtillgångar,
  7. plats för byggnads-, anläggnings- eller installationsarbete, som varar mer än tolv månader.
 3. Företag i en avtalsslutande stat anses ha fast driftställe i den andra avtalsslutande staten, om företaget utövar övervakande verksamhet i denna andra stat under mer än tolv månader i samband med byggnads-, anläggnings- eller installationsarbete.
 4. Uttrycket "fast driftställe" anses inte innefatta
  1. användningen av anordningar, avsedda uteslutande för lagring, utställning eller utlämnande av företaget tillhöriga varor,
  2. innehavet av ett företaget tillhörigt varulager, avsett uteslutande för lagring, utställning eller utlämnande,
  3. innehavet av ett företaget tillhörigt varulager, avsett uteslutande för bearbetning eller förädling genom annat företags försorg,
  4. innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet, avsedd uteslutande för inköp av varor eller inhämtande av upplysningar för företagets räkning,
  5. innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet, avsedd uteslutande för att ombesörja reklam, meddela upplysningar, bedriva vetenskaplig forskning eller utöva liknande verksamhet, som är av förberedande eller biträdande art för företaget.
 5. Person som är verksam i en avtalsslutande stat för företag i den andra avtalsslutande staten -- härunder inbegrips inte sådan oberoende representant som avses i punkt 6 -- behandlas såsom ett fast driftställe i den förstnämnda staten om han innehar och i denna förstnämnda stat regelbundet använder en fullmakt att sluta avtal i företagets namn samt verksamheten inte begränsas till inköp av varor för företagets räkning.
 6. Företag i en avtalsslutande stat anses inte ha fast driftställe i den andra avtalsslutande staten endast på den grund att företaget bedriver affärsverksamhet i denna andra stat genom förmedling av mäklare, kommissionär eller annan oberoende representant, under förutsättning att denna person därvid bedriver sin vanliga affärsverksamhet.
 7. Den omständigheten att ett bolag med hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar eller kontrolleras av ett bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten eller ett bolag som bedriver affärsverksamhet i denna andra stat (antingen genom fast driftställe eller på annat sätt), medför inte i och för sig att någotdera bolaget utgör fast driftställe för det andra.

Artikel 6

Fastighet
 1. Inkomst av fastighet får beskattas i den avtalsslutande stat, där fastigheten är belägen.
 2. Uttrycket "fastighet" har den betydelse som uttrycket har enligt lagstiftningen i den avtalsslutande stat, där fastigheten i fråga är belägen. Uttrycket inbegriper dock alltid egendom som utgör tillbehör till fastighet, rättigheter på vilka föreskrifterna i allmän lag angående fastigheter är tillämpliga samt rätt till föränderliga eller fasta ersättningar för nyttjandet av eller rätten att nyttja gruva, källa eller annan naturtillgång. Fartyg, båtar och luftfartyg anses inte som fastighet.
 3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas på inkomst, som förvärvas genom omedelbart brukande, genom uthyrning eller genom annan användning av fastighet.
 4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 3 tillämpas även på inkomst av fastighet som tillhör företag och på inkomst av fastighet som används vid utövande av fritt yrke.

Artikel 7

Rörelse
 1. Inkomst av rörelse, som företag i en avtalsslutande stat förvärvar, beskattas endast i denna stat, såvida inte företaget bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe. Om företaget bedriver rörelse på nyss angivet sätt, får företagets inkomst beskattas i den andra avtalsslutande staten men endast så stor del därav, som är hänförlig till det fasta driftstället.
 2. Om företag i en avtalsslutande stat bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe, hänförs i vardera avtalsslutande staten till det fasta driftstället den inkomst, som det kan antas att driftstället skulle ha förvärvat, om det varit ett fristående företag, som bedrivit verksamhet av samma eller liknande slag under samma eller liknande villkor och självständigt avslutat affärer med det företag till vilket driftstället hör.
 3. Vid bestämmandet av fast driftställes inkomst, medges avdrag för utgifter som uppkommit för det fasta driftställets räkning, härunder inbegripna utgifter för företagets ledning och allmänna förvaltning, antingen utgifterna uppkommit i den avtalsslutande stat, där det fasta driftstället är beläget eller annorstädes.
 4. I den mån inkomst hänförlig till fast driftställe brukat bestämmas i en avtalsslutande stat på grundval av en fördelning av företagets hela inkomst på de olika delarna av företaget, skall bestämmelserna i punkt 2 inte hindra att i denna stat den skattepliktiga inkomsten bestäms genom ett sådant förfarande. Förfarandet skall dock vara sådant att resultatet överensstämmer med de i denna artikel angivna principerna.
 5. Inkomst hänförs inte till fast driftställe endast av den anledningen att varor inköps genom det fasta driftställets försorg för företagets räkning.
 6. Vid tillämpningen av föregående punkter bestäms inkomst som är hänförlig till det fasta driftstället genom samma förfarande år från år såvida inte särskilda förhållanden föranleder annat.
 7. Bestämmelserna i denna artikel berör inte bestämmelserna i någondera statens lagstiftning i fråga om beskattning av inkomst av försäkringsrörelse.
 8. Ingår i inkomst av rörelse inkomstslag, som behandlas särskilt i andra artiklar av detta avtal, berörs bestämmelserna i dessa artiklar inte av reglerna i förevarande artikel.

Artikel 8

Sjö- och luftfart
 1. Inkomst som förvärvas genom utövande av sjöfart eller luftfart i internationell trafik beskattas endast i den avtalsslutande stat där företaget har sin verkliga ledning.
 2. Om den verkliga ledningen för sjöfartsföretag utövas ombord på ett fartyg, anses ledningen utövad i den avtalsslutande stat där fartyget har sin hemmahamn eller, om någon sådan hamn inte finns, i den avtalsslutande stat där fartygets redare har hemvist.
 3. Bestämmelserna i denna artikel tillämpas beträffande inkomst som förvärvas av det svenska, danska och norska luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS), men endast i fråga om den del av inkomsten som motsvarar den andel i konsortiet vilken innehas av AB Aerotransport (ABA), den svenske delägaren i Scandinavian Airlines System (SAS).
 4. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas även beträffande inkomst som förvärvas genom deltagande av ett företag i en avtalsslutande stat i en pool, ett gemensamt företag eller i en internationell trafikorganisation.

Artikel 9

Företag med intressegemenskap
 1. I fall då
  1. ett företag i en avtalsslutande stat direkt eller indirekt deltar i ledningen eller övervakningen av ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i detta företags kapital, eller
  2. samma personer direkt eller indirekt deltar i ledningen eller övervakningen av såväl ett företag i en avtalsslutande stat som ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i båda dessa företags kapital,
iakttas följande.
Om mellan företagen i fråga om handel eller andra ekonomiska förbindelser avtalas eller föreskrivs villkor, som avviker från dem som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, får alla inkomster, som utan sådana villkor skulle ha tillkommit det ena företaget men som på grund av villkoren i fråga inte tillkommit detta företag, inräknas i detta företags inkomst och beskattas i överensstämmelse därmed.
 1. Om inkomst, för vilken ett företag i en avtalsslutande stat beskattats i denna stat, även inräknats i inkomsten hos ett företag i den andra avtalsslutande staten och beskattats där samt inkomsten är av sådant slag att den skulle ha uppkommit för detta företag i den andra staten, om de villkor som avtalats mellan företagen hade varit sådana villkor som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, skall den förstnämnda staten göra en motsvarande jämkning av den skatt som påförts inkomsten i denna förstnämnda stat. Vid fastställandet av sådan jämkning skall vederbörlig hänsyn tas till övriga bestämmelser i detta avtal i fråga om inkomstens natur, varvid de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna vid behov skall överlägga med varandra.

Artikel 10

Utdelning
 1. Utdelning från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten får beskattas i denna andra stat.
 2. Utdelningen får beskattas även i den avtalsslutande stat där det bolag som betalar utdelningen har hemvist enligt nedanstående regler:
  1. Om utdelningen betalas av bolag med hemvist i Sverige till person med hemvist i Malta och mottagaren har rätt till utdelningen, får svensk skatt inte överstiga
 3. 1) fem procent av utdelningens bruttobelopp om mottagaren är ett bolag (med undantag för handelsbolag och enkelt bolag) som direkt behärskar minst tjugofem procent av det utdelande bolagets kapital,
 4. 2) femton procent av utdelningens bruttobelopp i övriga fall.
  1. Om utdelningen betalas av bolag med hemvist i Malta till person med hemvist i Sverige och mottagaren har rätt till utdelningen gäller följande:
 5. 1) Maltesisk skatt får inte överstiga den skatt som kan påföras det utbetalande bolaget på sålunda utdelad vinst.
 6. 2) Utan hinder av bestämmelserna under 1) ovan får maltesisk skatt inte överstiga femton procent av utdelningen, om denna betalas av vinst eller inkomst, som intjänats under år då bolaget åtnjutit förmån enligt bestämmelserna om stöd till industriföretag i Malta, samt aktieägaren lämnar in deklarationer och räkenskaper till Maltas skattemyndigheter avseende den inkomst för vilken han skall erlägga maltesisk skatt för motsvarande beskattningsår.
  1. 1) De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall träffa överenskommelse om sättet för genomförandet av den begränsning som föreskrives i denna punkt.
 7. 2) Denna punkt berör inte bolagets beskattning för vinst av vilken utdelningen betalas.
 8. Med uttrycket "utdelning" förstås i denna artikel inkomst av aktier, gruvaktier, stiftarandelar eller andra rättigheter, som inte är fordringar, med rätt till andel i vinst samt inkomst av andra andelar i bolag, som enligt skattelagstiftningen i den stat där det utdelande bolaget har hemvist jämställs med inkomst av aktier.
 9. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas inte, om mottagaren av utdelningen har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse från fast driftställe i den andra avtalsslutande staten, där det utbetalande bolaget har hemvist, eller utövar fritt yrke i denna andra stat från en där belägen stadigvarande anordning samt den andel på grund av vilken utdelningen i fråga betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.
 10. Om bolag med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär inkomst från den andra avtalsslutande staten, får denna andra stat inte påföra någon skatt på utdelning, som bolaget betalar till person som har hemvist i den förstnämnda staten, och inte heller någon skatt på bolagets icke utdelade vinst, även om utdelningen eller den icke utdelade vinsten helt eller delvis utgörs av inkomst som uppkommit i denna andra stat. Bestämmelserna i denna punkt hindrar inte denna andra stat att beskatta utdelning, som betalas till personer bosatta i denna stat, eller utdelning hänförlig till andel som äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som person med hemvist i den förstnämnda staten innehar i den andra staten.

Artikel 11

Ränta
 1. Ränta, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.
 2. Räntan får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat från vilken den härrör i enlighet med denna stats lagstiftning men om mottagaren har rätt till räntan får skatten inte överstiga tio procent av räntans bruttobelopp.
 3. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 2 i denna artikel gäller följande:
  1. Ränta, som härrör från Malta och som betalas till svenska staten, Sveriges riksbank eller riksgäldskontoret, är undantagen från maltesisk skatt.
  2. Ränta, som härrör från Sverige och som betalas till maltesiska staten, Maltas centralbank ("Central Bank of Malta"), Maltas utvecklingsbolag ("Malta Development Corporation") eller till annan enligt lag bildad offentlig sammanslutning som är särskild juridisk person, är undantagen från svensk skatt.
 4. Med uttrycket "ränta" förstås i denna artikel inkomst av varje slag av fordran, antingen den utfärdats mot säkerhet i fastighet eller inte och antingen den medför rätt till andel i gäldenärens vinst eller inte, samt i synnerhet inkomst av värdepapper som utfärdats av staten och inkomst av obligationer och debentures liksom även premier, som är knutna till obligationer och debentures. Straffavgifter för försenad betalning anses inte som ränta vid tillämpningen av denna artikel.
 5. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas inte, om mottagaren av räntan har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse från fast driftställe i den andra avtalsslutande staten, från vilken räntan härrör, eller utövar fritt yrke i denna andra stat från en där belägen stadigvarande anordning samt den fordran för vilken räntan i fråga betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14 i avtalet.
 6. Ränta anses härröra från en avtalsslutande stat, om utbetalaren är denna stat själv, politisk underavdelning, lokal myndighet eller person med hemvist i denna stat. Om den person som betalar räntan, antingen han har hemvist i en avtalsslutande stat eller inte, innehar fast driftställe i en avtalsslutande stat för vilket det lån tagits upp som räntan avser och räntan bestrids av det fasta driftstället, anses dock räntan härröra från den avtalsslutande stat, där det fasta driftstället är beläget.
 7. Beträffande sådana fall då särskilda förbindelser mellan utbetalaren och mottagaren eller mellan dem båda och annan person föranleder att det utbetalade räntebeloppet med hänsyn till den skuld, för vilken räntan erläggs, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och mottagaren om sådana förbindelser inte förelegat, gäller bestämmelserna i denna artikel endast för sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

Artikel 12

Royalty
 1. Royalty, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, beskattas endast i denna andra stat om personen i fråga har rätt till royaltyn. Denna bestämmelse tillämpas endast om royaltyn utgör betalning för nyttjandet av eller rätten att nyttja upphovsrätt till litterära, konstnärliga eller vetenskapliga verk, biograffilm och inspelade band för television eller radiosändning häri inbegripna.
 2. Royalty, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra avtalsslutande stat om royaltyn utgör betalning för nyttjandet av eller rätten att nyttja patent, varumärke, mönster eller modell, ritning, hemligt recept eller hemlig tillverkningsmetod, utrustning eller upplysningar om erfarenhetsrön av industriell, kommersiell eller vetenskaplig natur. Sådan royalty får emellertid även beskattas i den avtalsslutande stat från vilken den härrör i enlighet med lagstiftningen i denna stat men om mottagaren har rätt till royaltyn får skatten inte överstiga tio procent av royaltyns bruttobelopp.
 3. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 i denna artikel tillämpas inte, om mottagaren av royaltyn har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse från fast driftställe i den andra avtalsslutande staten, från vilken royaltyn härrör, eller utövar fritt yrke i denna andra stat från en där belägen stadigvarande anordning samt den rättighet eller egendom för vilken royaltyn i fråga betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14 i avtalet.
 4. Royalty anses härröra från en avtalsslutande stat om utbetalaren är denna stat själv, politisk underavdelning, lokal myndighet eller person med hemvist i denna stat. Om den person som betalar royaltyn, antingen han har hemvist i en avtalsslutande stat eller inte, innehar fast driftställe i en avtalsslutande stat för vilket rättigheten eller egendomen, som ger upphov till royaltyn, förvärvats och royaltyn bestrids av det fasta driftstället, anses dock royaltyn härröra från den avtalsslutande stat där det fasta driftstället är beläget.
 5. Beträffande sådana fall, då särskilda förbindelser mellan utbetalaren och mottagaren eller mellan dem båda och annan person föranleder att beloppet av utbetalad royalty med hänsyn till det nyttjande, den rätt eller upplysning för vilken royaltyn erläggs, överstiger det belopp, som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och mottagaren om sådana förbindelser inte förelegat, gäller bestämmelserna i denna artikel endast för sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

Artikel 13

Realisationsvinst
 1. Vinst på grund av överlåtelse av sådan fastighet som avses i artikel 6 punkt 2 får beskattas i den avtalsslutande stat där fastigheten är belägen.
 2. Vinst på grund av överlåtelse av lös egendom hänförlig till anläggnings- eller driftkapital i fast driftställe, vilket ett företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, eller av lös egendom hänförlig till stadigvarande anordning för utövande av fritt yrke, vilken en person med hemvist i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat. Motsvarande gäller vinst genom försäljning, byte eller annan överlåtelse av sådant fast driftställe (för sig eller i samband med avyttring av hela företaget) eller sådan stadigvarande anordning. Vinst på grund av överlåtelse av sådan lös egendom som avses i artikel 22 punkt 3 beskattas emellertid endast i den avtalsslutande stat där sådan lös egendom beskattas enligt nämnda artikel.
 3. Vinst på grund av överlåtelse av annan än i punkterna 1 och 2 angiven egendom beskattas endast i den avtalsslutande stat där överlåtaren har hemvist.
 4. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 3 i denna artikel får vinst, som förvärvas av person med hemvist i Malta genom överlåtelse av aktier i ett bolag med hemvist i Sverige, beskattas i Sverige, såvida inte vinsten är skattepliktig i Malta.

Artikel 14

Fritt yrke
 1. Inkomst, som förvärvas av person med hemvist i en avtalsslutande stat genom utövande av fritt yrke eller annan därmed jämförbar självständig verksamhet, beskattas endast i denna stat, om han inte i den andra avtalsslutande staten har en stadigvarande anordning, som regelmässigt står till hans förfogande för utövandet av verksamheten. Om han har en sådan stadigvarande anordning, får inkomsten beskattas i den andra avtalsslutande staten men endast så stor del därav som är hänförlig till denna anordning.
 2. Uttrycket "fritt yrke" inbegriper självständig vetenskaplig, litterär och konstnärlig verksamhet, uppfostrings- och undervisningsverksamhet samt sådan självständig verksamhet som utövas av läkare, advokater, ingenjörer, arkitekter, tandläkare och revisorer.

Artikel 15

Enskild tjänst
 1. Om inte bestämmelserna i artiklarna 16, 18, 19 och 20 föranleder annat, beskattas löner och liknande ersättningar, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av anställning, endast i denna stat, såvida inte arbetet utförs i den andra avtalsslutande staten. Om arbetet utförs i denna andra stat, får ersättning som uppbärs för arbetet beskattas där.
 2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 beskattas ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär för arbete som utförs i den andra avtalsslutande staten, endast i den förstnämnda staten om
  1. mottagaren vistas i den andra avtalsslutande staten under tidrymd eller tidrymder, som sammanlagt inte överstiger 183 dagar under ifrågavarande kalenderår,
  2. ersättningen betalas av eller på uppdrag av arbetsgivare, som inte har hemvist i den andra staten, samt
  3. ersättningen inte belastar fast driftställe eller stadigvarande anordning, som arbetsgivaren har i den andra staten.
 3. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel får inkomst av arbete, som utförs ombord på fartyg eller luftfartyg i internationell trafik, beskattas i den avtalsslutande stat där företaget har sin verkliga ledning. Om person med hemvist i Sverige uppbär inkomst av arbete, vilket utförs ombord på ett luftfartyg som används i internationell trafik av det svenska, danska och norska luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS), beskattas inkomsten endast i Sverige.

Artikel 16

Styrelsearvoden
Styrelsearvoden och liknande ersättningar, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär i egenskap av styrelseledamot i bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

Artikel 17

Artister och idrottsmän
 1. Utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 14 och 15 får inkomst, som teater- eller filmskådespelare, radio- eller televisionsartister, musiker och professionella idrottsmän förvärvar genom sin personliga verksamhet, beskattas i den avtalsslutande stat där verksamheten utövas.
 2. I fall då inkomst genom personlig verksamhet, som artist eller professionell idrottsman utövar i denna egenskap, inte tillfaller artisten eller idrottsmannen själv utan annan person, får denna inkomst, utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 7, 14 och 15 beskattas i den avtalsslutande stat där artisten eller idrottsmannen utövar verksamheten.

Artikel 18

Pensioner och livräntor
 1. Om inte bestämmelserna i artikel 19 punkt 2 föranleder annat, beskattas pension och annan liknande ersättning samt livränta, vilka betalas till person med hemvist i en avtalsslutande stat, endast i denna stat.
 2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 får utbetalningar enligt bestämmelser om social trygghet eller allmän försäkring i en avtalsslutande stat beskattas i denna stat.
 3. Vid tillämpningen av denna artikel förstås med uttrycken
  1. "pension och annan liknande ersättning" periodiska utbetalningar, som efter pensionering utgör ersättning på grund av tidigare anställning eller som sker för liden skada i samband med tidigare anställning, och
  2. "livränta" ett fastställt belopp, som utbetalas periodiskt på fastställda tider under vederbörandes livstid eller under annan angiven eller fastställbar tidsperiod och som utgår på grund av förpliktelse att verkställa dessa utbetalningar som ersättning för däremot fullt svarande vederlag i penningar eller penningars värde.

Artikel 19

Allmän tjänst
 1. a) Ersättning (med undantag för pension), som betalas av en avtalsslutande stat, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter till en fysisk person på grund av arbete som utförs i denna stats, dess politiska underavdelningars eller lokala myndigheters tjänst, beskattas endast i denna stat.
  1. Sådan ersättning beskattas emellertid endast i den andra avtalsslutande staten, om arbetet utförs i denna andra stat och mottagaren är en person med hemvist i denna stat som
 2. 1) är medborgare i denna stat, eller
 3. 2) inte erhöll hemvist där endast för att utföra arbetet.
 4. a) Pension, som betalas av -- eller från fonder inrättade av - - en avtalsslutande stat, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter till en fysisk person på grund av arbete som utförts i denna stats, dess politiska underavdelningars eller lokala myndigheters tjänst, beskattas endast i denna stat.
  1. Sådan pension beskattas emellertid endast i den andra avtalsslutande staten, om mottagaren av pensionen är medborgare i och har hemvist i denna stat.
 5. Bestämmelserna i artiklarna 15, 16 och 18 tillämpas på ersättning och pension, som utbetalas på grund av arbete utfört i samband med rörelse som bedrivs av en avtalsslutande stat, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter.

Artikel 20

Lärare, studerande och praktikanter
 1. Ersättning, som professor eller lärare vilken vistas i en avtalsslutande stat under en tidrymd av högst två år för att bedriva högre studier eller forskning eller för att undervisa vid universitet, högskola, skola eller annan undervisningsanstalt och som har eller omedelbart före vistelsen hade hemvist i den andra avtalsslutande staten erhåller för sådant arbete, beskattas inte i den förstnämnda avtalsslutande staten i den mån han erhåller ersättningen från källa utanför denna förstnämnda stat samt ersättningen beskattas i den stat där han enligt ovan har eller hade hemvist.
 2. Studerande eller affärspraktikant, som vistas i en avtalsslutande stat uteslutande för sin undervisning eller utbildning och som har eller omedelbart före vistelsen i denna stat hade hemvist i den andra avtalsslutande staten, beskattas inte i den förstnämnda avtalsslutande staten för belopp som han erhåller för sitt uppehälle, sin undervisning eller utbildning, under förutsättning att beloppen betalas ut till honom från källa utanför denna förstnämnda stat.
 3. Studerande vid universitet eller annan undervisningsanstalt i en avtalsslutande stat, som under tillfällig vistelse i den andra avtalsslutande staten innehar anställning i denna stat under en tidrymd av högst 100 dagar under ett och samma kalenderår för att erhålla praktisk erfarenhet i anslutning till studierna, beskattas i sistnämnda stat endast för den del av inkomsten av anställningen som överstiger 1 500 svenska kronor per kalendermånad eller motvärdet i maltesisk valuta. Skattebefrielse enligt denna punkt medges dock med ett sammanlagt belopp av högst 4 500 svenska kronor eller motvärdet i maltesisk valuta. Belopp för vilket skattefrihet erhålls enligt denna punkt innefattar personliga avdrag för ifrågavarande kalenderår.
 4. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall träffa överenskommelse om tillämpningen av bestämmelserna i punkt 3. De behöriga myndigheterna kan också träffa överenskommelse om sådan ändring av där omnämnda belopp som finnes skälig med hänsyn till förändring i penningvärde, ändrad lagstiftning i en avtalsslutande stat eller andra liknande omständigheter.
 5. En fysisk person, som hade hemvist i en avtalsslutande stat omedelbart före en vistelse i den andra avtalsslutande staten och som tillfälligt vistas i denna andra stat uteslutande för studier, forskning eller utbildning i egenskap av innehavare av stipendium, anslag eller annat penningunderstöd från stiftelse eller inrättning med uppgift att främja vetenskapligt, uppfostrande, religiöst eller välgörande ändamål eller inom ramen för ett program för tekniskt bistånd som gjorts upp av regeringen i en avtalsslutande stat, är befriad från skatt i denna andra stat från och med den första ankomstdagen i samband med vistelsen beträffande
  1. stipendiet, anslaget eller understödet, och
  2. belopp som han erhåller från utlandet för sitt uppehälle, sin undervisning eller utbildning.

Artikel 21

Annan inkomst
 1. Inkomst som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar och som inte behandlas i föregående artiklar av detta avtal beskattas endast i denna stat, oavsett varifrån inkomsten härrör.
 2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte, om mottagaren av inkomsten har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe eller utövar fritt yrke i denna stat från där belägen stadigvarande anordning samt den rättighet eller egendom för vilken inkomsten betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

Artikel 22

Förmögenhet
 1. Förmögenhet bestående av sådan fastighet som avses i artikel 6 punkt 2 får beskattas i den avtalsslutande stat där fastigheten är belägen.
 2. Förmögenhet bestående av lös egendom, som är hänförlig till tillgångar nedlagda i ett företags fasta driftställe, eller av lös egendom, som ingår i en stadigvarande anordning för utövande av fritt yrke, får beskattas i den avtalsslutande stat där det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen är belägen.
 3. Förmögenhet bestående av fartyg och luftfartyg, som används i internationell trafik, samt lös egendom, som är hänförlig till användningen av sådana fartyg och luftfartyg, beskattas endast i den avtalsslutande stat där företaget har sin verkliga ledning.
 4. Alla andra slag av förmögenhet, som innehas av person med hemvist i en avtalsslutande stat, beskattas endast i denna stat.

Artikel 23

Undvikande av dubbelbeskattning
 1. I fall då person med hemvist i Sverige uppbär inkomst som enligt lagstiftningen i Malta och i överensstämmelse med bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Malta, skall Sverige -- med iakttagande av bestämmelserna i svensk lagstiftning om avräkning av utländsk skatt (även i den lydelse denna lagstiftning framdeles kan få genom att ändras utan att den allmänna princip som anges här ändras) -- från skatten på inkomsten avräkna ett belopp motsvarande den maltesiska skatt som erlagts för inkomsten.
 2. a) Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas även då befrielse från eller nedsättning av maltesisk skatt medgivits för en begränsad tidsperiod som om sådan befrielse eller nedsättning inte skett. I fråga om sådan utdelning som avses i artikel 10 punkt 2 b) 2) skall avräkningen från svensk skatt omfatta den faktiskt erlagda maltesiska inkomstskatten på utdelningen samt den del av den maltesiska skatten som skulle ha erlagts enligt maltesisk lagstiftning och i överensstämmelse med detta avtal men som på grund av bestämmelserna i artikel 10 punkt 2 b) 2) inte har erlagts.
  1. Bestämmelserna i denna punkt tillämpas i fråga om skatter på inkomst som förvärvas den 31 december 1991 eller tidigare, eller den senare tidpunkt som kan överenskommas mellan de behöriga myndigheterna.
 3. Vid tillämpningen av punkt 1 skall maltesisk skatt på ränta och royalty, vilken erlagts efter en skattesats av lägst 10 procent av bruttobeloppet av sådan inkomst, anses utgöra det högsta av följande två belopp, nämligen antingen det sålunda faktiskt erlagda skattebeloppet eller 25 procent av den nettointäkt som beskattas i Sverige.
 4. I fall då person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst som enligt bestämmelserna i artikel 7 eller artikel 14 får beskattas i Malta skall Sverige, utan hinder av bestämmelserna i punkt 1, undanta sådan inkomst från beskattning, under förutsättning att den övervägande delen av inkomsten från det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen härrör från affärsverksamhet eller fritt yrke, som inte utgörs av förvaltning av värdepapper och annan liknande egendom, samt affärsverksamheten eller yrket bedrivs i Malta från det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen.
 5. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 skall utdelning från bolag med hemvist i Malta till bolag med hemvist i Sverige vara undantagen från beskattning i Sverige i den mån detta skulle ha varit fallet enligt svensk lagstiftning om båda bolagen hade varit svenska bolag. Sådan skattebefrielse medges dock inte, om maltesisk skatt på utdelningen tagits ut efter lägre skattesats än den som anges i artikel 10 punkt 2 b) 2).
 6. I fall då person med hemvist i Sverige innehar förmögenhet som enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Malta, skall Sverige från denna persons förmögenhetsskatt avräkna ett belopp motsvarande den förmögenhetsskatt som erlagts i Malta. Avräkningsbeloppet skall emellertid inte överstiga beloppet av den del av förmögenhetsskatten, beräknad utan sådan avräkning, som belöper på den förmögenhet som får beskattas i Malta.
 7. I fall då person med hemvist i Sverige uppbär inkomst eller innehar förmögenhet som enligt bestämmelserna i detta avtal beskattas endast i Malta eller förvärvar inkomst som enligt punkt 4 i denna artikel skall vara undantagen från svensk skatt, får Sverige beakta sådan inkomst eller förmögenhet vid bestämmandet av svensk progressiv skatt.
 8. Utan hinder av övriga bestämmelser i detta avtal får en fysisk person med hemvist i Malta, vilken även enligt svensk lagstiftning beträffande de skatter som avses i artikel 2 anses bosatt i Sverige, beskattas i Sverige. Sverige skall emellertid medge avräkning för maltesisk skatt som erlagts på inkomsten eller förmögenheten från svensk skatt enligt bestämmelserna i punkterna 1 och 6 i denna artikel.
Bestämmelserna i denna punkt tillämpas endast på fysiska personer som är svenska medborgare.
 1. I enlighet med maltesisk lagstiftning i fråga om avräkning från maltesisk skatt av utländsk skatt skall, då enligt bestämmelserna i detta avtal inkomst från källa i Sverige eller förmögenhet belägen i Sverige tagits till beskattning i Malta, svensk skatt på sådan inkomst eller förmögenhet avräknas från maltesisk skatt på inkomsten respektive förmögenheten.

Artikel 24

Förbud mot diskriminering
 1. Medborgare i en avtalsslutande stat skall, oavsett om han har hemvist i en avtalsslutande stat eller ej, inte i den andra avtalsslutande staten bli föremål för någon beskattning eller något därmed sammanhängande skattekrav som är av annat slag eller mer tyngande än medborgarna i denna andra stat under samma förhållanden är eller kan bli underkastade.
 2. Beskattningen av fast driftställe, som företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, skall i denna andra stat inte vara mindre fördelaktig än beskattningen av företag i denna stat, som bedriver samma verksamhet.
Denna bestämmelse anses icke medföra skyldighet för en avtalsslutande stat att medge personer med hemvist i den andra avtalsslutande staten sådana personliga avdrag vid beskattningen, skattebefrielser eller skattenedsättningar på grund av civilstånd eller försörjningsplikt mot familj som medges personer med hemvist i den egna staten. Bestämmelsen medför inte heller rätt, såvida inte annat föreskrivs i artikel 10, att i en avtalsslutande stat erhålla skattebefrielse för utdelning eller annan utbetalning till bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten.
Bestämmelsen i första stycket hindrar inte en avtalsslutande stat att beskatta inkomst, som uppbärs av ett fast driftställe, enligt reglerna i denna stats lagstiftning, om det fasta driftstället tillhör aktiebolag eller därmed jämförligt bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten. Beskattningen skall dock motsvara den beskattning som tillämpas för aktiebolag och därmed jämförliga bolag med hemvist i den förstnämnda avtalsslutande staten på deras icke utdelade vinst.
 1. Utom i de fall då artikel 9 punkt 1, artikel 11 punkt 7 eller artikel 12 punkt 5 tillämpas, skall ränta, royalty och annan utbetalning från ett företag i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten vid beräkningen av beskattningsbar vinst för sådant företag vara avdragsgilla på samma villkor som motsvarande utbetalningar till person med hemvist i den förstnämnda avtalsslutande staten.
På samma sätt är skuld, som företag i en avtalsslutande stat har till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, avdragsgill vid bestämmandet av sådant företags beskattningsbara förmögenhet på samma villkor som skuld till person med hemvist i den förstnämnda staten.
 1. Företag i en avtalsslutande stat, vilkas kapital helt eller delvis ägs eller kontrolleras, direkt eller indirekt, av en eller flera personer med hemvist i den andra avtalsslutande staten, skall inte i den förstnämnda avtalsslutande staten bli föremål för någon beskattning eller något därmed sammanhängande skattekrav, som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed sammanhängande skattekrav, som andra liknande företag i denna förstnämnda stat är eller kan bli underkastade.
 2. I denna artikel avses med uttrycket "beskattning" skatter av varje slag och beskaffenhet.

Artikel 25

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse
 1. Om en person med hemvist i en avtalsslutande stat anser, att i en avtalsslutande stat eller i båda staterna vidtagits åtgärder, som för honom medför eller kommer att medföra beskattning som strider mot detta avtal, kan han -- utan att detta påverkar hans rätt att använda sig av de rättsmedel som finns i dessa staters interna rättsordning -- göra framställning i saken hos den behöriga myndigheten i den avtalsslutande stat, där han har hemvist eller, om fråga är om tillämpning av artikel 24 punkt 1, i den avtalsslutande stat där han är medborgare. Sådan framställning skall göras inom tre år från den tidpunkt då personen i fråga fick vetskap om den åtgärd som givit upphov till beskattning som strider mot avtalet.
 2. Om denna behöriga myndighet finner framställningen grundad men inte själv kan få till stånd en tillfredsställande lösning, skall myndigheten söka lösa frågan genom ömsesidig överenskommelse med den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten i syfte att undvika beskattning som strider mot avtalet. Överenskommelse som träffats skall genomföras utan hinder av tidsgränser i de avtalsslutande staternas interna lagstiftning.
 3. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall genom ömsesidig överenskommelse söka avgöra svårigheter eller tvivelsmål som uppkommer i fråga om tolkningen eller tillämpningen av detta avtal. De kan även överlägga i syfte att undanröja dubbelbeskattning i sådana fall som inte omfattas av avtalet.
 4. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kan träda i direkt förbindelse med varandra för att träffa överenskommelse i de fall som angivits i föregående punkter. Om muntliga överläggningar anses underlätta en överenskommelse, kan sådana överläggningar äga rum inom ramen för en kommitte' bestående av representanter för de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna.

Artikel 26

Utbyte av upplysningar
 1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall utbyta sådana upplysningar som är nödvändiga för att tillämpa detta avtal. De utbytta upplysningarna skall behandlas som hemliga och får inte yppas för andra personer, myndigheter eller domstolar än sådana som handlägger taxering eller uppbörd av skatter som omfattas av detta avtal eller avgör överklagande eller åtalsfrågor i anslutning därtill.
 2. Bestämmelserna i punkt 1 skall inte anses medföra skyldighet för en avtalsslutande stat
  1. att vidta förvaltningsåtgärder, som strider mot lagstiftning eller administrativ praxis i denna stat eller i den andra avtalsslutande staten,
  2. att lämna upplysningar, som inte är tillgängliga enligt lagstiftning eller under sedvanlig tjänsteutövning i denna stat eller i den andra avtalsslutande staten, eller
  3. att lämna upplysningar, som skulle röja affärshemlighet, industri-, handels- eller yrkeshemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt, eller upplysningar, vilkas överlämnande skulle strida mot allmänna hänsyn.

Artikel 27

Diplomatiska och konsulära befattningshavare
Detta avtal påverkar inte de privilegier i beskattningshänseende, som enligt folkrättens allmänna regler eller stadganden i särskilda överenskommelser tillkommer diplomatiska eller konsulära befattningshavare.

Artikel 28

Ikraftträdande
 1. Detta avtal skall ratificeras och ratifikationshandlingarna skall utväxlas i Valletta snarast möjligt.
 2. Detta avtal träder i kraft med utväxlingen av ratifikationshandlingarna och dess bestämmelser tillämpas (a) in respect of taxes on income derived on or after the 1st January immediately following such exchange; and a) beträffande skatter på inkomst, vilken förvärvas den 1 januari närmast efter utväxlingen eller senare, och
  1. beträffande skatter på förmögenhet, vilka påförs andra kalenderåret närmast efter utväxlingen eller senare.

Artikel 29

Upphörande
Detta avtal förblir i kraft utan tidsbegränsning men envar av de avtalsslutande staterna äger att -- senast den 30 juni under ett kalenderår som börjar efter utgången av en tidrymd av tre år efter dagen för avtalets ikraftträdande -- på diplomatisk väg skriftligen uppsäga avtalet hos den andra avtalsslutande staten. I händelse av sådan uppsägning upphör avtalet att gälla
 1. beträffande skatter på inkomst, vilken förvärvas den 1 januari närmast efter uppsägningen eller senare, och
 2. beträffande skatter på förmögenhet, vilka påförs andra kalenderåret närmast efter uppsägningen eller senare.
Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta avtal.
Som skedde i Stockholm den 30 maj 1975 i två exemplar på engelska språket.
Protokoll
Vid undertecknandet av avtalet mellan Sverige och Malta för undvikande av dubbelbeskattning beträffande inkomstskatter har undertecknade överenskommit, att följande bestämmelser skall utgöra en integrerande del av avtalet:
 1. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 8 i avtalet får inkomst av sjöfart i internationell trafik, som förvärvas av bolag med hemvist i Malta vars kapital till mer än ...... procent behärskas, direkt eller indirekt, av personer som ej har hemvist i Malta, beskattas i Sverige, såvida icke bolaget visar, att inkomsten av sådan sjöfart är underkastad maltesisk skatt utan medgivande av sådan skattelättnad som avses i avdelning 86 i 1973 års lag om handelssjöfart ("Merchant Shipping Act, 1973"), eller därmed likalydande eller likartade bestämmelser.
 2. Procenttalet i förhållande till kapitalet som avses i detta protokoll bestämmes senare efter förhandlingar. Done at Stockholm this 30th day of May, 1975 in duplicate in the English language. Som skedde i Stockholm den 30 maj 1975 i två exemplar på engelska språket. Förordning (1987:1042).

Bilaga 2

Anvisningar

A. Allmänna anvisningar
En inkomst beskattas i Sverige om så kan ske enligt gällande skatteförfattningar och inskränkning av skattskyldigheten inte följer av bestämmelse i avtalet. Vid beskattningen hänförs en inkomst alltid till den förvärvskälla till vilken den hör enligt de svenska skatteförfattningarna oavsett till vilket inkomstslag inkomsten har hänförts enligt detta avtal.
Även om en skattskyldigs inkomst eller förmögenhet enligt avtalet helt eller delvis skall vara undantagen från beskattning i Sverige, skall den skattskyldige lämna alla de uppgifter till ledning för taxeringen som han annars varit skyldig att lämna.
Om en person anser att det vidtagits någon åtgärd som för honom medfört eller kommer att medföra en beskattning som strider mot bestämmelserna i avtalet, kan han ansöka om rättelse enligt art. 25 punkt 1 i avtalet. Sådan ansökan skall göras hos regeringen och bör inges inom den tid som anges i nämnda bestämmelse.
De flesta inkomstslagen och alla slag av förmögenhet är särskilt behandlade i avtalet. Några speciella arter av inkomst -- t.ex. vissa slag av periodiskt understöd -- är dock ej nämnda i avtalet. I sådana fall tillämpas art. 21.
B. Särskilda anvisningar
till art. 1 och 4
Avtalets bestämmelser är i allmänhet tillämpliga endast på fysiska och juridiska personer som har hemvist i Sverige eller Malta.
I art. 4 har tagits in regler som avser att fastställa var en person vid tillämpningen av avtalet skall anses ha hemvist. Frågan avgörs i första hand med ledning av lagstiftningen i resp. stat. I art. 4 punkterna 2 och 3 regleras fall av s.k. dubbel bosättning, dvs. fall där den skattskyldige enligt svenska beskattningsregler anses bosatt i Sverige och enligt maltesiska beskattningsregler anses bosatt i Malta. Vid tillämpning av avtalet skall i sådana fall den skattskyldige anses ha hemvist endast i den avtalsslutande stat i vilken han har hemvist enligt nämnda avtalsbestämmelser.
Svensk medborgare får i vissa fall enligt avtalet beskattas såsom bosatt i Sverige, oavsett att han enligt art. 4 skall anses ha hemvist i Malta, se art. 23 punkt 8 samt anvisningspunkten 4 till art. 23.
till art. 2
Avtalet gäller de skatter som anges i art. 2 punkterna 3 och 4. Visst undantag härifrån anges i art. 2 punkt 6. Bestämmelserna i art. 24 avser dock skatt av varje slag och beskaffenhet, se punkt 5.
till art. 6
Enligt svensk skattelagstiftning beskattas inkomst som härrör från fastighet i vissa fall som inkomst av rörelse. Inkomst som omfattas av art. 6 beskattas emellertid enligt avtalet alltid i den stat där fastigheten är belägen. Denna regel gäller även beträffande royalty från fastighet eller för nyttjandet av eller rätten att nyttja gruva, källa eller annan naturtillgång.
Annan royalty beskattas enligt art. 12.
till art. 7
Inkomst av rörelse, som bedrivs från fast driftställe, beskattas i regel enligt art. 7. Vad som förstås med uttrycket "fast driftställe'' anges i art. 5.
Inkomst av rörelse, som en person med hemvist i Sverige bedriver från fast driftställe i Malta, skall undantas från beskattning i Sverige såvitt avser den till driftstället hänförliga inkomsten om villkoren i art. 23 punkt 4 är uppfyllda. Är den skattskyldige fysisk person eller dödsbo iakttas i detta fall bestämmelserna om progressionsuppräkning i art. 23 punkt 7. Är villkoren i art. 23 punkt 4 inte uppfyllda får den till driftstället hänförliga inkomsten beskattas i Sverige men skatt på inkomsten som erlagts i Malta skall avräknas från den svenska skatten enligt art. 23 punkt 1. I fråga om avräkning i vissa fall av maltesisk skatt som eftergivits (art. 23 punkt 2) samt förfarandet vid avräkningen hänvisas till punkt 2 av anvisningarna till art. 23.
Inkomst av rörelse, som en person med hemvist i Malta bedriver från fast driftställe i Sverige, beräknas enligt art. 7 punkterna 2 och 3. Till grund för inkomstberäkningen bör läggas i första hand den särskilda bokföring som kan ha förts vid det fasta driftstället. I mån av behov skall denna bokföring justeras så att inkomstberäkningen sker i enlighet med den i nämnda bestämmelser angivna principen. Avdrag medges för så stor del av huvudkontorets allmänna omkostnader som skäligen kan anses belöpa på det fasta driftstället.
Art. 7 tillämpas inte beträffande inkomst av försäkringsrörelse (art. 7 punkt 7).
Om sjöfarts- och luftfartsrörelse finns särskilda bestämmelser i art. 8.
till art. 8 och protokollet
Inkomst av sjöfart eller luftfart i internationell trafik beskattas enligt art. 8 punkt 1 endast i den stat där företaget har sin verkliga ledning. Inkomst av sjöfart i internationell trafik, som förvärvas av bolag med hemvist i Malta, får dock beskattas i Sverige, om de förutsättningar som anges i protokollet föreligger.
till art. 9
Art. 9 innehåller en allmän regel om omräkning av vinstfördelningen mellan företag med intressegemenskap.
till art. 10
 1. Vad som förstås med uttrycket "utdelning" anges i art. 10 punkt 3.
 2. När en fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige uppbär utdelning från bolag med hemvist i Malta och utdelningen inte är hänförlig till andel, som äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som den utdelningsberättigade har i Malta, iakttas bestämmelserna i andra, tredje och fjärde styckena i denna punkt.
Om utdelningen uppbärs av aktiebolag eller ekonomisk förening, är utdelningen undantagen från beskattning i Sverige i den mån art. 23 punkt 5 föranleder det. De svenska bestämmelser om befrielse från skattskyldighet för utdelning som avses i art. 23 punkt 5 finns i 7 § 8 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt.
I övriga fall beräknas svensk skatt på utdelningen utan avdrag för den maltesiska inkomstskatt som belöper på det utdelande bolagets vinst eller, i fråga om utdelning som avses i art. 10 punkt 2 b 2, för den maltesiska skatten på utdelningen.
Svensk skatt på utdelningen nedsätts enligt art. 23 punkt 1 genom avräkning av maltesisk skatt, som tagits ut enligt art. 10 punkt 2 b 1 eller 2. Den maltesiska skatten på utdelning enligt art. 10 punkt 2 b 2 får inte överstiga 15 % av utdelningens bruttobelopp. I fråga om avräkning i vissa fall av maltesisk skatt som eftergivits (art. 23 punkt 2) samt förfarandet vid avräkningen hänvisas till punkt 2 av anvisningarna till art. 23.
 1. När en fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige uppbär utdelning från bolag med hemvist i Malta och utdelningen är hänförlig till andel, som äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som den utdelningsberättigade har i Malta, tillämpas art. 7 resp. art. 14.
 2. När aktiebolag i Sverige verkställer utdelning till en fysisk eller juridisk person med hemvist i Malta och utdelningen inte är hänförlig till andel, som äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som den utdelningsberättigade har i Sverige, tas kupongskatt ut med 15 % eller, i fall som avses i art. 10 punkt 2 a 1, med 5 % av utdelningens bruttobelopp.
Angående förfarandet vid nedsättning av svensk skatt på utdelning, se bilaga 3.
Om den utdelningsberättigade har fast driftställe eller stadigvarande anordning i Sverige och utdelningen är hänförlig till andel, som äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen, tillämpas art. 7 resp. art. 14. I sådant fall gäller inte ovan angivna regler om begränsning av svensk skatt på utdelning.
till art. 11
 1. Ränta som betalas ut från Malta till en fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige beskattas i regel här.
Är räntan inte hänförlig till fordran, som äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som inkomsttagaren har i Malta, beräknas svensk skatt på räntans bruttobelopp på vanligt sätt. Avdrag medges dock inte för skatt på räntan som erlagts i Malta. Svensk skatt på räntan sätts ned enligt art. 23 punkt 1 genom avräkning av maltesisk skatt, som tagits ut enligt art. 11 punkt 2. Denna maltesiska skatt får inte överstiga 10 % av räntans bruttobelopp. I fråga om avräkning i vissa fall med högre belopp än som faktiskt erlagts (art. 23 punkterna 2 och 3) samt förfarandet vid avräkningen hänvisas till punkt 2 av anvisningarna till art. 23.
Är räntan hänförlig till fordran, som äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som inkomsttagaren har i Malta, tillämpas art. 7 resp. art. 14.
 1. Ränta, vilken betalas ut från Sverige till en fysisk eller juridisk person som har hemvist i Malta får enligt avtalet -- utom i fall som avses i art. 11 punkt 3 -- beskattas här. I den mån sådan beskattning kan ske enligt gällande svenska regler iakttas att skatten därvid inte får överstiga 10 % av räntans bruttobelopp.
Om den som har rätt till räntan har sådant fast driftställe eller sådan stadigvarande anordning i Sverige som avses i avtalet och räntan är hänförlig till fordran som äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen gäller inte ovan angivna regler om begränsning av svensk skatt på räntan.
 1. Ränta, som regeringen, centralbank m. fl. organ i en av staterna uppbär från den andra staten, skall vara undantagen från beskattning i denna andra stat (art. 11 punkt 3).
till art. 12
Royalty, som betalas från Malta till en fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige, beskattas i regel här. Maltesisk skatt får tas ut på royaltyn endast i fråga om patentroyalty, varumärkesroyalty och liknande ersättning (art. 12 punkt 2) samt i fall som avses i art. 12 punkt 3. Maltesisk skatt som tas ut enligt art. 12 punkt 2 får inte överstiga 10 % av royaltyns bruttobelopp. Maltesisk skatt som påförts enligt art. 12 punkt 2, avräknas från den svenska skatten på royaltyn enligt art. 23 punkt 1. I fråga om avräkning i vissa fall med högre belopp än som faktiskt erlagts (art. 23 punkterna 2 och 3) samt förfarandet vid avräkningen hänvisas till punkt 2 av anvisningarna till art. 23.
Är royaltyn hänförlig till rättighet eller egendom, som äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som den som har rätt till royaltyn har i Malta, tillämpas art. 7 resp. art. 14.
Royalty, som betalas ut från Sverige till en fysisk eller juridisk person med hemvist i Malta, beskattas i Sverige i den mån det är medgivet enligt art. 12 punkterna 2 och 3 och beskattning kan ske enligt intern svensk rätt. Om inte fall som avses i art. 12 punkt 3 föreligger, får emellertid summan av den statliga och kommunala inkomstskatt som belöper på royaltyn enligt art. 12 punkt 2 inte överstiga 10 % av royaltyns bruttobelopp.
 1. Royalty eller annat belopp, som utbetalas såsom ersättning för nyttjandet av gruva, källa eller annan naturtillgång, beskattas enligt art. 6.
till art. 13
Vinst, som en fysisk eller juridisk person med hemvist i Malta förvärvar genom avyttring av fastighet i Sverige, beskattas här. Vidare beskattas i Sverige vinst genom icke yrkesmässig avyttring av lös egendom som utgör anläggnings- eller driftkapital i fast driftställe, som inkomsttagaren har här. Motsvarande gäller i fråga om lös egendom, som ingår i en i Sverige belägen stadigvarande anordning för utövande av fritt yrke. Vinst på grund av överlåtelse av aktier i svenskt bolag, som förvärvas av en fysisk eller juridisk person som enligt avtalets regler har hemvist i Malta och som inte är skattepliktig där, beskattas i Sverige, om så kan ske enligt gällande beskattningsregler (art. 13 punkt 4).
Realisationsvinst, som förvärvas av fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige, beskattas här, om inte annat följer av art. 13 punkt 2 sista meningen. Enligt art. 13 punkt 1 får även maltesisk skatt tas ut på realisationsvinsten, om den avyttrade egendomen utgörs av fastighet belägen i Malta. Motsvarande gäller enligt art. 13 punkt 2 i fråga om lös egendom som utgör anläggnings- eller driftkapital i fast driftställe, som inkomsttagaren har i Malta, eller lös egendom hänförlig till stadigvarande anordning för utövande av fritt yrke, vilken inkomsttagaren har där.
Svensk skatt på realisationsvinsten sätts ned enligt art. 23 punkt 1 genom avräkning av den maltesiska skatt som i enlighet med avtalets bestämmelser erlagts på samma vinst. I fråga om avräkning i vissa fall då maltesisk skatt eftergivits (art. 23 punkt 2) samt förfarandet vid avräkningen hänvisas till punkt 2 av anvisningarna till art. 23.
till art. 14
 1. Vad som förstås med uttrycket "fritt yrke'' anges i art. 14 punkt 2.
 2. Inkomst av fritt yrke beskattas i regel endast i den stat där den skattskyldige har hemvist. Är inkomsten hänförlig till verksamhet, som utövas vid sådan stadigvarande anordning som avses i art. 14 punkt 1, får inkomsten emellertid beskattas i den stat där anordningen finns.
Inkomst av fritt yrke, som en person med hemvist i Sverige förvärvar genom verksamhet vid stadigvarande anordning i Malta, skall undantas från skatt i Sverige såvitt avser den till anordningen hänförliga inkomsten om villkoren i art. 23 punkt 4 är uppfyllda. Därvid iakttas bestämmelserna om progressionsuppräkning i art. 23 punkt 7. Är villkoren i art. 23 punkt 4 inte uppfyllda får den till anordningen hänförliga inkomsten beskattas i Sverige men skatt på inkomsten som erlagts i Malta skall avräknas från den svenska skatten enligt art. 23 punkt 1. I fråga om avräkning i vissa fall då maltesisk skatt eftergivits (art. 23 punkt 2) samt förfarandet vid avräkningen hänvisas till punkt 2 av anvisningarna till art. 23.
 1. Beträffande beskattning av inkomst som förvärvas av skådespelare, musiker m. fl. se anvisningarna till art. 17.
till art. 15
Inkomst av enskild tjänst får enligt art. 15 punkt 1 i regel beskattas i den stat där arbetet utförs. Undantag från denna regel föreskrivs i art. 15 punkterna 2 och 3, art. 16 samt art. 20 punkterna 1 och 3.
Beträffande beskattning av inkomst som förvärvas av skådespelare, musiker m. fl. se anvisningarna till art. 17.
till art. 16
När svenskt bolag betalar ut styrelsearvode till person med hemvist i Malta, beskattas ersättningen i Sverige, om det kan ske enligt gällande beskattningsregler. Har sådan ersättning uppburits av person med hemvist i Sverige från bolag med hemvist i Malta, får inkomsten beskattas i Sverige men maltesisk skatt på inkomsten avräknas från den svenska skatten enligt art. 23 punkt 1. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till punkt 2 av anvisningarna till art. 23.
till art. 17
Inkomst, som teater- eller filmskådespelare, radio- eller televisionsartister, musiker, professionella idrottsmän och liknande yrkesutövare förvärvar genom sin yrkesverksamhet, beskattas i den stat där verksamheten utövas (art. 17 punkt 1). Detta gäller oavsett om inkomsten förvärvas under utövande av fritt yrke eller på grund av enskild tjänst. Enligt art. 17 punkt 2 får inkomsten beskattas i den stat där artisten eller idrottsmannen utför arbetet, även om ersättningen betalas ut till annan person (t. ex. arbetsgivare hos vilken artisten är anställd) än artisten eller idrottsmannen själv. Vid tillämpningen av art. 17 iakttas de särskilda regler som gäller för beskattning av utländska artister enligt svensk intern rätt.
till art. 18
Pension på grund av enskild tjänst samt livränta beskattas i regel endast i inkomsttagarens hemviststat (art. 18 punkt 1).
Pension och annan utbetalning enligt svensk socialförsäkringslagstiftning till person med hemvist i Malta får enligt art. 18 punkt 2 beskattas här.
Person med hemvist i Sverige, som uppbär utbetalning enligt maltesisk socialförsäkringslagstiftning, beskattas i Sverige för sådan utbetalning om så kan ske enligt interna svenska regler men maltesisk skatt på inkomsten avräknas från den svenska skatten enligt art. 23 punkt 1. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till punkt 2 av anvisningarna till art. 23.
till art. 19
Ersättning, med undantag för pension, som utbetalas av någon av staterna, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter för arbete utfört i allmän tjänst beskattas enligt huvudregeln i art. 19 punkt 1 a endast i den stat varifrån ersättningen betalas ut. Har arbetet utförts i den andra staten av person med hemvist i denna stat, beskattas emellertid ersättningen enligt art. 19 punkt 1 b endast i den staten, om mottagaren är medborgare i den staten eller inte erhöll hemvist där endast för att utföra ifrågavarande arbete.
Pension, som utbetalas av -- eller från fonder inrättade av -- en av staterna, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter på grund av allmän tjänst, beskattas enligt art. 19 punkt 2 a i regel endast i denna stat. Om mottagaren av pensionen är medborgare i den andra staten och har hemvist där, beskattas emellertid pensionen enligt art. 19 punkt 2 b endast i denna stat.
Ersättning (inkl. pension), som utbetalas för tjänst utförd i samband med rörelse, som den utbetalande staten, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter bedrivit, beskattas som inkomst på grund av enskild tjänst enligt art. 15, 16 och 18, se art. 19 punkt 3.
till art. 23
 1. Såväl Sverige som Malta tillämpar enligt avtalet avräkning av skatt som huvudmetod för att undvika dubbelbeskattning (art. 23 punkterna 1, 6 och 9). Innebörden av avräkningsbestämmelserna är att en person med hemvist i den ena staten taxeras där även för sådan inkomst och förmögenhet som enligt avtalet får beskattas i den andra staten. Den uträknade skatten minskas därefter i princip med den skatt som enligt avtalet har tagits ut i den andra staten.
 2. Vid avräkningen för skatt på inkomst i Sverige tillämpas bestämmelserna i 4--18 §§ lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt. Därvid beräknas svensk inkomstskatt på inkomsten på vanligt sätt. Vid inkomstberäkningen medges sålunda avdrag för kostnader som är hänförliga till inkomsten. Avdrag medges dock inte för skatt som erlagts i Malta och som omfattas av avtalet.
Högre maltesisk skatt än vad som faktiskt utgått på inkomsten skall avräknas i vissa fall som anges i art. 23 punkterna 2 och 3. Har befrielse från eller nedsättning av maltesisk skatt medgivits för en begränsad tidsperiod, skall enligt art. 23 punkt 2 a den avräkningsbara maltesiska skatten på inkomst som förvärvas den 31 december 1991 eller tidigare innefatta också den skatt som skulle ha utgått om sådan befrielse eller nedsättning inte hade skett. Beträffande sådan utdelning som avses i art. 10 punkt 2 b 2 iakttas därvid att den avräkningsbara maltesiska skatten omfattar såväl den faktiskt erlagda maltesiska inkomstskatten på utdelningen som den del av den maltesiska skatten som skulle ha erlagts enligt maltesisk lagstiftning och i överensstämmelse med avtalet men som på grund av de i art. 10 punkt 2 b 2 nämnda bestämmelserna inte har erlagts.
I fråga om maltesisk skatt på ränta och royalty, som enligt art. 11 punkt 2 resp. art. 12 punkt 2 får tas ut med högst 10 % av inkomstens bruttobelopp, gäller enligt art. 23 punkt 3 att avräkning skall ske med det högsta av följande belopp, nämligen antingen det faktiskt erlagda skattebeloppet eller 25 % av den nettointäkt som beskattas i Sverige under förutsättning att maltesisk skatt erlagts med lägst 10 % av bruttobeloppet.
Den skattskyldige bör i samband med sin självdeklaration för det beskattningsår för vilket inkomsten tas upp till beskattning förete utredning om den skatt som erlagts i Malta eller skulle ha erlagts om inte sådan befrielse eller nedsättning som avses i art. 23 punkt 2 a hade meddelats.
 1. På svensk sida görs undantag från avräkningsmetoden i de fall som anges i art. 23 punkt 4. Då tillämpas i stället undantagandemetoden för att undanröja dubbelbeskattning. Detsamma gäller beträffande person med hemvist i Sverige som uppbär inkomst eller innehar förmögenhet som enligt bestämmelserna i detta avtal beskattas endast i Malta. Om personen i fråga har annan inkomst som taxeras till statlig inkomstskatt eller har andra tillgångar som taxeras till statlig förmögenhetsskatt kan dock progressionsförbehållet i punkt 7 bli tillämpligt. Denna bestämmelse innebär att man först räknar ut den statliga inkomstskatt resp. den statliga förmögenhetsskatt som skulle ha påförts om den skattskyldiges hela inkomst resp. hela förmögenhet beskattats endast i Sverige. Därefter fastställs hur stor procent den sålunda uträknade skatten utgör av hela den beskattningsbara inkomst resp. den beskattningsbara förmögenhet på vilken skatten beräknats. Med den sålunda erhållna procentsatsen tas skatt ut på den inkomst resp. den förmögenhet som skall beskattas i Sverige. Förfarandet används endast om detta leder till högre skatt (jfr 20 § 2 mom.andra stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt och 20 § 2 mom.andra stycket lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt).
Inte heller i det fall som avses i art. 23 punkt 5 tillämpas avräkningsmetoden. Enligt denna punkt skall utdelning från bolag i Malta till bolag med hemvist i Sverige vara undantagen från beskattning i Sverige i den mån utdelningen skulle ha varit undantagen från beskattning enligt svensk lag om båda bolagen hade varit svenska bolag. Detta gäller dock inte om maltesisk skatt på utdelningen tagits ut efter lägre skattesats än den som anges i art. 10 punkt 2 b 2 i avtalet (15 %).
 1. En fysisk person, som är svensk medborgare och har hemvist i Malta, får enligt art. 23 punkt 8 beskattas i Sverige oavsett övriga bestämmelser i avtalet, om han enligt svensk skattelagstiftning är att anse som bosatt i Sverige. De inskränkningar av skattskyldigheten i Sverige, som följer av övriga bestämmelser i avtalet för person med hemvist i Malta, gäller inte i detta fall. Inkomst och förmögenhet beskattas således i vanlig ordning enligt gällande svenska beskattningsregler. Från svensk skatt skall emellertid i detta fall avräknas den maltesiska skatt som erlagts på inkomsten eller förmögenheten i enlighet med bestämmelserna i avtalet. Exempel: En svensk medborgare bosatt i Sverige enligt svensk skattelagstiftning men med hemvist i Malta enligt avtalet får, trots bestämmelserna i art. 18 punkt 1, beskattas i Sverige för enskild tjänstepension. Avräkning skall därvid ske i Sverige för maltesisk skatt.
till art. 24
Av art. 24 punkt 2 följer bl.a. att bolag i Malta inte får påföras förmögenhetsskatt i Sverige. Förordning (1987:1042).

Bilaga 3

Anvisningar om kupongskatt, m. m.

Kupongskatt för person med hemvist i Malta
 1. Den som enligt dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Malta har hemvist i Malta kan, under de förutsättningar som anges i art. 10 i avtalet, få nedsättning av den skatt på utdelning som annars skulle utgå enligt kupongskattelagen (1970:624).
 2. Om rätt till nedsättning föreligger enligt art. 10 i avtalet, tas kupongskatt ut efter den skattesats som anges där. I övrigt skall den som betalar utdelningen tillämpa bestämmelserna i kupongskattelagen (1970:624) och kupongskattekungörelsen (1971:49).
Som förutsättning för nedsättning av kupongskatten på sådan utdelning gäller att utbetalaren genom intyg av myndighet eller bank i Malta visar att den som har rätt till utdelningen har hemvist i Malta.
 1. Har kupongskatt innehållits med högre belopp än den skattskyldige skall erlägga enligt dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Malta kan den skattskyldige få ut det för högt uttagna beloppet (restitution) efter ansökan hos riksskatteverket enligt 27 § kupongskattelagen (1970:624).
 2. Riksskatteverkets beslut i ärende om restitution får överklagas på det sätt som anges i 29 § kupongskattelagen (1970:624).
Statlig inkomstskatt på utdelning från svensk ekonomisk förening till person med hemvist i Malta
 1. Den som enligt dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Malta har hemvist i Malta och som enligt 6 § 1 mom. a och c lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt är skattskyldig i Sverige för utdelning på andel i svensk ekonomisk förening kan erhålla nedsättning av statlig inkomstskatt enligt art. 10 i avtalet under de förutsättningar som anges där.
 2. Ansökan om nedsättning görs hos den taxeringsnämnd som taxerar den utdelningsberättigade för det år då utdelningen beskattas eller, om taxeringsnämndens arbete beträffande taxeringen detta år avslutats, hos den domstol som handlägger besvär över nämnda taxering. Ansökan bör göras före utgången av tredje kalenderåret efter det då utdelningen blev tillgänglig för lyftning.
I samband med ansökningen skall den utdelningsberättigade genom intyg från myndighet eller bank i Malta visa att han har hemvist i Malta.
 1. Beslut i ärende som avses i punkt 6 får överklagas på det sätt som anges i taxeringslagen (1956:623) och förvaltningsprocesslagen (1971:291). Förordning (1987:1042).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1976:850) om tillämpning av avtal mellan Sverige och Malta för undvikande av dubbelbeskattning beträffande inkomstskatter, m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag, då förordningen enligt uppgift på den har utkommit från trycket i Svensk författningssamling.
Förordningen tillämpas på inkomst som förvärvas den 1 januari 1977 eller senare samt vid taxering till statlig förmögenhetsskatt år 1978 eller senare år.
Förarbeten
Prop. 1975/76:10

Förordning (1979:839) om ändring i förordningen (1976:850) om tillämpning av avtal mellan Sverige och Malta för undvikande av dubbelbeskattning beträffande inkomstskatter, m.m.

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag, då förordningen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling.
  2. Förordningen tillämpas på inkomst som förvärvas den 1 januari 1977 eller senare samt vid taxering till statlig förmögenhetsskatt år 1978 eller senare år.
  Omfattning
  ändr. 3 p anvisn. till art. 23 i bil. 2

Förordning (1982:1226) om ändring i förordningen (1976:850) om tillämpning av avtal mellan Sverige och Malta för undvikande av dubbelbeskattning beträffande inkomstskatter, m.m.

  Omfattning
  ändr. 2 p anvisn. till art. 23 i bil. 2

Förordning (1987:1042) om ändring i förordningen (1976:850) om tillämpning av avtal mellan Sverige och Malta för undvikande av dubbelbeskattning beträffande inkomstskatter, m.m.

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.
  2. Förordningen tillämpas beträffande skatter på inkomst, som förvärvas den 1 januari 1988 eller senare, och beträffande förmögenhet som taxeras år 1989 eller senare.
  3. Bestämmelserna i artikel 23 punkt 2 i avtalet, i deras nya lydelse, tillämpas dock beträffande skatter på inkomst som förvärvats den 1 januari 1977 eller senare. Vid tillämpningen av denna punkt beträffande inkomst, som förvärvats före utgången av år 1987 skall dock hänvisningen till punkt 1 anses avse en hänvisning till artikel 23 punkterna 1 och 2 i den lydelse som var i kraft före den 16 mars 1987, då detta protokoll ratificerades. I fråga om 1978--1988 års taxeringar får överklagande på grund av artikel 23 punkt 2 i avtalet anföras i den ordning som sägs i 100 § taxeringslagen (1956:623). Därvid får överklagande avseende 1978--1982 års taxeringar anföras intill utgången av år 1988 utan hinder av bestämmelserna i 100 § tredje stycket nämnda lag.
  4. Genom förordningen upphävs förordningen (1976:851) om kupongskatt för person med hemvist i Malta, m. m.
  5. Den upphävda förordningen tillämpas fortfarande på utdelning som förvärvas före den 1 januari 1988.
  6. Inkomst från Malta, som uppbäres av person med hemvist i Sverige, medtages vid taxering i Sverige med undantag för utdelning i vissa fall från bolag i Malta. I fråga om utdelning se punkt 2 andra stycket och punkt 3 av anvisningarna till art. 10. Likaså medtages förmögenhetstillgång, som är belägen i Malta, vid taxering till svensk förmögenhetsskatt. Svensk skatt på inkomsten eller förmögenheten nedsättes genom avräkning enligt art. 23 punkterna 1--4, om icke fall föreligger som anges i anvisningspunkten 3 eller 4.
  Svensk inkomstskatt beräknas på inkomstens bruttobelopp utan avdrag för maltesisk skatt som omfattas av avtalet. Avdrag medges i vanlig ordning för kostnader som hänför sig till inkomsten. Från den sålunda beräknade svenska skatten avräknas ett belopp motsvarande den maltesiska skatt som belöper på inkomsten. I fråga om maltesisk skatt på ränta och royalty, som enligt art. 11 punkt 2 resp. art. 12 punkt 2 får uttagas med högst 10 % av inkomstens bruttobelopp, gäller dock enligt art. 23 punkt 4 att avräkning skall ske med det högsta av följande två belopp, nämligen antingen det faktiskt erlagda skattebeloppet eller 25 % av den nettointäkt som beskattas i Sverige. Beträffande utdelning gäller särskilda bestämmelser om beskattning och avräkning, se anvisningspunkten 2 tredje och fjärde styckena till art. 10. Har maltesisk skatt enligt avtalet uttagits på inkomst av rörelse, som har bedrivits i Malta, iakttages att inkomsten beräknats enligt art. 7.
  Har befrielse från eller nedsättning av maltesisk skatt på inkomst från Malta meddelats, skall på grund av föreskriften i art. 23 punkt 3 från den svenska skatten på sådan inkomst som uppbärs under åren 1977--1981 avräknas ett belopp motsvarande den maltesiska skatt som skulle ha utgått, om sådan befrielse eller nedsättning ej meddelats. Enligt överenskommelse mellan de behöriga myndigheterna den 9 september 1982 skall motsvarande avräkning ske även från den svenska skatten på sådan inkomst som uppburits under åren 1982--1986.
  Den skattskyldige bör i samband med sin självdeklaration för det beskattningsår, för vilket inkomsten upptages till beskattning, förete bevis eller annan utredning om den maltesiska skatt som påförts inkomsten eller skulle ha påförts denna, om skattebefrielse eller skattenedsättning som avses i föregående stycke ej meddelats.
  Avräkning av maltesisk inkomstskatt enligt art. 23 punkterna 1--4 får ske med be lopp motsvarande högst summan av de svenska skatter som belöper på inkomsten. Vid tillämpningen av denna regel anses på inkomsten från Malta belöpa så stor andel av hela den statliga inkomstskatten som inkomsten -- efter avdrag för kostnader -- utgör av den skattskyldiges sammanlagda inkomst av olika förvärvskällor. Kommunal inkomstskatt anses belöpa på inkomst från Malta till så stor andel som inkomsten -- efter avdrag för kostnader -- utgör av den skattskyldiges sammanlagda inkomst av olika förvärvskällor som skall taxeras i samma kommun som inkomsten från Malta.
  Avräkning sker i första hand från den statliga inkomstskatten. Förslår ej denna, avräknas återstoden från kommunal inkomstskatt som belöper på inkomsten.
  Taxeringsnämnd skall i deklarationen anteckna motvärdet i svenska kronor av den maltesiska skatten på inkomsten och ange att avräkning skall ske med detta skattebelopp, dock högst med beloppet av de svenska skatterna på inkomsten. Längdförande myndighet svarar för att sådan anteckning överförs till skattelängden.
  Exempel: En person med hemvist i Sverige uppbär inkomst av fastighet i Malta med ett belopp av 10 000 kronor. På inkomsten antages belöpa maltesisk skatt med ett belopp av 1 500 kronor. Avdragsgilla kostnader uppgår till 500 kronor. Den skattskyldige antages vidare uppbära nettointäkter av andra förvärvskällor med ett belopp av 90 000 kronor och vid taxeringen till statlig inkomstskatt åtnjuta allmänna avdrag med 10 000 kronor. Den till statlig inkomstskatt taxerade inkomsten blir sålunda (9 500 + 90 000 -- 10 000 =) 89 500 kronor. I deklarationen antecknas: "Avräkning från inkomstskatt enligt avtalet med Malta skall ske med 1 500 kronor, dock högst med summan av den kommunala inkomstskatt, som belöper på 9 500 kronor, och 9 500 --99 500 av hela den statliga inkomstskatten. Avräkning sker i första hand från den statliga inkomstskatten."
  Anvisningarna i denna punkt om avräkning från svensk inkomstskatt gäller i tillämpliga delar även i fråga om avräkning av maltesisk skatt på förmögenhet från svensk förmögenhetsskatt. Förordning (1982:1226).
  1. Om en person med hemvist i Sverige uppbär inkomst eller innehar förmögenhet, som enligt art. 8 punkt 1, art. 13 punkt 2 sista meningen, art. 19 punkt 1 a eller 2 a eller art. 22 punkt 3 skall beskattas endast i Malta, medtages inkomsten eller förmögenheten vid taxering i Sverige. Statlig och kommunal inkomstskatt respektive statlig förmögenhetsskatt uträknas i vanlig ordning. Från de sålunda uträknade inkomstskatterna respektive förmögenhetsskatten avräknas ett belopp motsvarande den del av inkomstskatterna respektive förmögenhetsskatten som vid proportionell fördelning belöper på den inkomst eller förmögenhet som enligt avtalet skall beskattas endast i Malta.
  Exempel: En maltesisk medborgare med hemvist i Sverige uppbär pension från maltesiska staten med ett belopp som efter avdrag för kostnader motsvarar 10050 kronor. Den skattskyldige antas uppbära i Sverige skattepliktiga nettointäkter av andra förvärvskällor med 50000 kronor och åtnjuta allmänna avdrag och grundavdrag med 9000 kronor. Den beskattningsbara inkomsten blir såväl statligt som kommunalt (10050-50000-90006) 51000 kronor, sedan avrundning skett. Hade pensionen inte medräknats skulle den beskattningsbara inkomsten ha blivit (50000-90006) 41000 kronor. Den statliga och kommunala inkomstskatten, beräknad på 51000 kronor, nedsätts med vardera .
  51000-41000
  _____________
  51000
  I de fall som nu nämnts skall taxeringsnämnd i deklarationen anteckna grunden för uträkningen av inkomstskatterna eller förmögenhetsskatten. Längdförande myndighet svarar för att sådan anteckning överföres till inkomst- respektive förmögenhetslängden samt debiteringslängden. Förordning (1976:850).
  Förarbeten
  Prop. 1975/76:10
  Omfattning
  ändr. bil. 1, 2; nya 1, 2 §§, bil. 3
  Ikraftträder
  1988-01-01

Ändring, SFS 1995:1504

  Omfattning
  upph.