Upphävd författning

Förordning (1977:458) med instruktion för regionstyrelserna för högskolan

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1977-05-05
Ändring införd
SFS 1977:458
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Allmänna föreskrifter

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag för 3 §1 och 2 samt 15 § första och andra styckena, tillämpas på regionstyrelse för högskoleutbildning (regionstyrelse).

[S2]Tider för mottagning och öppethållande bestäms av regionstyrelsen. Förordning (1985:970).

2 §  Vid tillämpning av allmänna verksstadgan (1965:600) förstås med chefen kanslichefen.

3 §  Regionstyrelses verksamhetsområde utgöres av en högskoleregion enligt 28 § högskolelagen (1977:218).

[S2]Högskoleregionerna skall omfatta följande län, nämligen

[S3]Stockholms högskoleregion: Stockholms och Gotlands län,

[S4]Uppsala högskoleregion: Uppsala, Södermanlands, Örebro, Västmanlands, Kopparbergs och Gävleborgs län,

[S5]Linköpings högskoleregion: Östergötlands och Jönköpings län,

[S6]Lund/Malmö högskoleregion: Kronobergs, Kalmar, Blekinge, Kristian stads, Malmöhus och Hallands län,

[S7]Göteborgs högskoleregion: Göteborgs och Bohus samt Älvsborgs, Skaraborgs och Värmlands län,

[S8]Umeå högskoleregion: Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län.

Uppgifter

4 §  Enligt 30 § högskolelagen (1977:218) skall regionstyrelsen för högskoleregionen planera och samordna den grundläggande högskoleutbildningen inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde.

[S2]De uppgifter som avses i första stycket skall regionstyrelsen fullgöra i kontakt med yrkeslivet och samhället i övrigt samt med myndigheter och organisationer som anordnar andra slag av utbildning.

5 §  Regionstyrelsen skall inom regionen främja ett nära samband mellan forskning och den grundläggande högskoleutbildningen. Regionstyrelsen skall handlägga frågor om organ, institutioner eller andra arbetsenheter, inrättningar och resurser som är gemensamma för två eller flera högskoleenheter eller för högskoleenhet och kommun eller landstingskommun som anordnar högskoleutbildning, i regionen.

6 §  Det åligger regionstyrelsen särskilt att

 1. verka för att den grundläggande högskoleutbildningen i regionen inom fastställda ramar blir så mångsidig som möjligt,
 2. verka för att resurserna för sådan utbildning fördelas så att behov och önskemål i skilda delar av regionen tillgodoses,
 3. verka för att resurserna utnyttjas effektivt,
 4. främja verksamheten inom högskolan i regionen genom information, rådgivning och andra åtgärder,
 5. yttra sig över förslag från statliga högskoleenheter i regionen till anslagsframställningar och andra framställningar till riksdagen,
 6. yttra sig över sådant underlag för planering i fråga om grundläggande högskoleutbildning och antalet studerande i sådan utbildning, som avges av kommun eller landstingskommun, som anordnar högskoleutbildning, i regionen,
 7. yttra sig över annat förslag från högskoleenhet eller kommun eller landstingskommun, som anordnar högskoleutbildning, i regionen i fråga om utveckling eller utbyggnad av grundläggande högskoleutbildning,
 8. årligen till universitets- och högskoleämbetet avge förslag till anslagsframställningar och andra framställningar till riksdagen i fråga om sådana organ, institutioner eller andra arbetsenheter, inrättningar och resurser, som avses i 5 § och för vilkas förvaltning regionstyrelsen svarar samt enligt beslut av regeringen för ändamål för vilka regionstyrelsen disponerar medel samt i fråga om styrelsens kansli.

Organisation

7 §  Om ledamöter i regionstyrelsen finns föreskrifter i 31 § högskolelagen (1977:218).

[S2]Vid tillämpning av 31 § första stycket högskolelagen skall regionstyrelsen bestå av 14 företrädare för allmänna intressen och två företrädare för verksamheten inom högskolan i regionen, av vilka minst en skall vara rektor vid statlig högskoleenhet.

[S3]Antalet företrädare för de studerande som enligt 31 § andra stycket högskolelagen har rätt att ingå i styrelsen skall vara två. Förordning (1980:1100).

8 §  Ordföranden och övriga ledamöter utses av regeringen.

9 §  För var och en av ledamöterna utom ordföranden utser regeringen en personlig suppleant.

10 §  Regionstyrelsen utser vice ordförande bland ledamöterna.

11 §  Hos regionstyrelsen finns en kanslichef.

12 §  Hos regionstyrelsen är i övrigt anställda arbetstagare enligt personalförteckning och annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

[S2]I mån av behov och tillgång på medel får regionstyrelsen anlita experter och sakkunniga.

13 §  Regionstyrelsen får inrätta rådgivande eller beredande organ.

Ärendenas handläggning

14 §  Regionstyrelsen är beslutför när fler än hälften av ledamöterna, bland dem ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande. Förordning (1986:954).

15 §  Är styrelseärende så brådskande att regionstyrelsen ej hinner sammanträda för behandling av ärendet, avgöres detta genom meddelande mellan fler än hälften av styrelsens ledamöter, bland dem ordföranden eller vice ordföranden. Kan ärendet ej lämpligen avgöras på detta sätt, får ordföranden eller vice ordföranden besluta ensam i närvaro av kanslichefen.

[S2]Beslut, som fattas enligt första stycket, skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

16 §  Regionstyrelsen får överlämna till avdelning inom styrelsen, till ordföranden, till suppleant, till kanslichefen eller till annan arbetstagare vid kansliet att avgöra ärende eller grupp av ärenden som ej är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på styrelsen.

17 §  Ärende avgöres efter föredragning som ankommer på kanslichefen eller på den arbetstagare kanslichefen utser. I arbetsordning eller genom särskilt beslut får medges att ärende som handlägges av arbetstagare enligt 16 § avgöres utan föredragning.

[S2]Ordföranden får själv övertaga föredragning av ärende.

[S3]Kanslichefen har rätt att närvara när ärende föredrages av annan.

18 §  Ordföranden i regionstyrelsen, kanslichefen eller, efter beslut av denne, annan arbetstagare vid kansliet får infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärende hos styrelsen.

19 § har upphävts genom förordning (1986:954).

20 §  Föreskrift i 12 § allmänna verksstadgan (1965:600) om skrivelse till regeringen eller departementschef gäller även skrivelse till central förvaltningsmyndighet.

21 §  Vid handläggning av ärende i regionstyrelse har följande personer rätt att närvara och deltaga i överläggningarna, nämligen

 1. rektor eller annan företrädare för den högskoleenhet som ärendet avser,
 2. ordföranden i kommunens skolstyrelse eller annan företrädare för högskoleutbildningen i den kommun som ärendet avser,
 3. ordföranden i landstingskommunens utbildningsnämnd eller annan företrädare för högskoleutbildningen i den landstingskommun som ärendet avser.

Tjänstetillsättning

22 §  Tjänst som kanslichef tillsättes av regeringen efter anmälan av ordföranden i regionstyrelsen.

[S2]Ordföranden och övriga ledamöter samt suppleanter i regionstyrelsen förordnas för högst tre år.

[S3]Övriga tjänster tillsätts och annan personal antages av styrelsen.

Besvär m.m.

23 §  Talan mot beslut av regionstyrelsen föres, om ej annat är särskilt föreskrivet, hos universitets och högskoleämbetet genom besvär.

24 §  Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av regionstyrelsen i fråga om kanslichefen.

Ändringar

Förordning (1977:458) med instruktion för regionstyrelserna för högskolan

Förordning (1980:1100) om ändring i förordningen (1977:458) med instruktion för regionstyrelserna för högskolan

  Omfattning
  ändr. 7 §

Förordning (1985:970) om ändring i förordningen (1977:458) med instruktion för regionstyrelserna för högskolan

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1985-12-23

Förordning (1986:954) om ändring i förordningen (1977:458) med instruktion för regionstyrelserna för högskolan

  Omfattning
  upph. 19 §; ändr. 14 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1988:507) om upphävande av förord- ningen (1977:458) med instruktion för region- styrelserna för högskolan