Förordning (1977:495) om tillstånd till överlåtelse av fartyg

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1977-06-09
Ändring införd
SFS 1977:495 i lydelse enligt SFS 1989:994
Tidsbegränsad
1990-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Fråga som avses i lagen (1977:494) om tillstånd till överlåtelse av fartyg prövas av kommerskollegium i samråd med riksbanken.

2 §  Kommerskollegium skall med eget yttrande underställa ärendet regeringens prövning

 1. om ärendet bedöms ha större principiell betydelse eller allmän räckvidd,
 2. om de ombordanställdas organisationer har motsatt sig att tillstånd meddelas,
 3. om ärendet gäller fartyg tillhörigt rederiföretag som har erhållit statligt stöd i form av lån eller utfästelse om lån, om återbetalningsskyldigheten för lånet är beroende av företagets framtida resultatutveckling eller annan liknande omständighet, eller
 4. om ärendet gäller fartyg för vilket har utbetalats stöd enligt förordningen (1982:784) om statligt rederistöd och nämnden för rederistöd framställt erinringar mot köpeskilling, köpevillkor eller rederiets sätt att använda rederistödet. Förordning (1982:983).

3 §  Ytterligare föreskrifter för verkställigheten av lagen (1977:494) om tillstånd till överlåtelse av fartyg meddelas av kommerskollegium i samråd med riksbanken.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1977:495) om tillstånd till överlåtelse av fartyg

Förordning (1978:349) om fortsatt giltighet av förordningen (1977:495) om tillstånd till överlåtel- se av fartyg

  Omfattning
  forts. giltighet

Förordning (1979:110) om ändring i förordningen (1977:495) om tillstånd till överlåtelse av fartyg

  Omfattning
  ändr. 2 §; omtryck

Förordning (1979:258) om fortsatt giltighet av förordningen (1977:495) om tillstånd till överlåtelse av fartyg

  Omfattning
  forts. giltighet

Förordning (1980:459) om fortsatt giltighet av förordningen (1977:495) om tillstånd till överlå- telse av fartyg

  Omfattning
  forts. giltighet

Förordning (1982:983) om ändring i förordningen (1977:495) om tillstånd till överlåtelse av fartyg

  Omfattning
  ändr. 2 §

Förordning (1983:1014) om fortsatt giltighet av förordningen (1977:495) om tillstånd till överlå- telse av fartyg

  Omfattning
  forts. giltighet
  Ikraftträder
  1984-01-01

Förordning (1986:1035) om fortsatt giltighet av förordningen (1977:495) om tillstånd till överlåtelse av fartyg

  Omfattning
  forts. giltighet
  Ikraftträder
  1987-01-01