Upphävd författning

Förordning (1978:407) om befrielse från eller nedsättning av viss indirekt skatt, m.m.

Departement
Finansdepartementet S6
Utfärdad
1978-06-01
Ändring införd
SFS 1978:407 i lydelse enligt SFS 1998:1195
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Riksskatteverket prövar frågor som avses i 9 kap. 4 § lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter när det gäller skatter och avgifter som avses i 1 kap. 1 § första stycket 1 nämnda lag.

[S2]När det gäller avgift enligt lagen (1994:1704) om lageravgift på vissa jordbruksprodukter prövas frågor som avses i första stycket av Statens jordbruksverk.

[S3]Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998. Äldre föreskrifter tilllämpas fortfarande vid nedsättning eller befrielse enligt 22 kap. 9 § mervärdesskattelagen (1994:200). Förordning (1997:1073).

[S4]1 a § har upphävts genom denna förordning (1988:1067).

2 §  Beslut enligt 1 § får överklagas hos regeringen. Förordning (1998:1195).

[S2]3 § har upphävts genom denna förordning (1988:1067).

[S3]4 § har upphävts genom denna förordning (1988:1067).

[S4]5 § har upphävts genom denna förordning (1988:1067).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1978:407) om befrielse från eller nedsättning av viss indirekt skatt, m.m.

Förordning (1984:254) om ändring i förordningen (1978:407) om befrielse från eller nedsättning av viss indirekt skatt, m.m.

  Omfattning
  ändr. 1, 4 §§; nya 1 a, 5 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1984-07-01

Förordning (1987:104) om ändring i förordningen (1978:407) om befrielse från eller nedsättning av viss indirekt skatt, m.m.

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1988:1067) om ändring i förordningen (1978:407) om befrielse från eller nedsättning av viss indirekt skatt, m.m.

  Omfattning
  upph. 1 a, 3, 4, 5 §§; ändr. 1 §; omtryck
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1994:225) om ändring i förordningen (1978:407) om befrielse från eller nedsättning av viss indirekt skatt, m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om förhållanden före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:170, Prop. 1993/94:99, Bet. 1993/94:SkU29
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1995:328) om ändring i förordningen (1978:407) om befrielse från eller nedsättning av viss indirekt skatt, m.m.

  Omfattning
  upph. 2 §; ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1995-04-01

Förordning (1997:1073) om ändring i förordningen (1978:407) om befrielse från eller nedsättning av viss indirekt skatt, m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998. Äldre föreskrifter tilllämpas fortfarande vid nedsättning eller befrielse enligt 22 kap. 9 § mervärdesskattelagen (1994:200).
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:276, Prop. 1996/97:100, Bet. 1996/97:SkU23
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1998:1195) om ändring i förordningen (1978:407) om befrielse från eller nedsättning av viss indirekt skatt, m.m.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1998.
 2. Bestämmelserna i 2 § skall även tillämpas när Riksskatteverket med stöd av
  • övergångsbestämmelserna till förordningen (1994:225) om ändring i förordningen (1978:407) om befrielse från eller nedsättning av viss indirekt skatt, m.m. beslutat i fråga som avses i 76 § lagen (1968:430) om mervärdeskatt, eller
  • övergångsbestämmelserna till förordningen (1997:1073) om ändring i förordningen (1978:407) om befrielse från eller nedsättning av viss indirekt skatt, m.m. beslutat i fråga som avses i 22 kap. 9 § mervärdesskattelagen (1994:200).
Omfattning
ny 2 §
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (2002:825) om upphävande av förordningen (1978:407) om befrielse från eller nedsättning av viss indirekt skatt, m.m.

Övergångsbestämmelse

Regeringen föreskriver att förordningen (1978:407) om befrielse från eller nedsättning av viss indirekt skatt, m.m. skall upphöra att gälla vid utgången av år 2002. Förordningen skall dock fortfarande tillämpas vid nedsättning, befrielse eller återbetalning enligt 9 kap. 4 § lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter.
Omfattning
upph.