Upphävd författning

Förordning (1978:591) om statsbidrag till svensk undervisning i utlandet

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1978-06-08
Ändring införd
SFS 1978:591
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  I denna förordning meddelas bestämmelser om statsbidrag till huvudman för sådan svensk undervisning i utlandet, som anordnas som

 1. svensk grundskola (utlandsskola),
 2. korrespondensundervisning,
 3. kompletterande svensk undervisning samt
 4. undervisning vid internationell skola.

[S2]Huvudmannen svarar för de kostnader som inte täcks av statsbidrag eller andra medel.

2 §  Statsbidrag till huvudman för utlandsskola får utgå endast om regeringen har förklarat skolan berättigad till statsbidrag.

3 §  Statsbidrag beräknas för tiden 1 juli--30 juni nästa år.

4 §  Statens skolverk har tillsyn över den verksamhet för vilken statsbidrag utgår enligt denna förordning. Förordning (1991:929).

5 §  Statens skolverk skall lämna råd och upplysningar om möjligheten till skolgång för svenska barn i utlandet.

[S2]Statens skolverk får meddela de ytterligare föreskrifter och fastställa de formulär som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (1991:929).

5 a §  Statens skolverk skall meddela de föreskrifter som kan föranledas av Sveriges tillträde till sådan överenskommelse som avser samarbete om undervisning i utlandet.

[S2]Sådana föreskrifter får i den omfattning som behövs avvika från 11, 18--20, 22 och 29 §§. Förordning (1991:929).

6 §  När det i denna förordning hänvisas till grundskoleförordningen (1988:655) gäller vad som där föreskrivs om styrelsen i stället utlandsskolans styrelse. Förordning (1992:748).

7 §  Med förälder avses i denna förordning även annan som har vårdnaden om elev.

Utlandsskola

Allmänna bestämmelser

8 §  För utlandsskola skall finnas en särskild styrelse med säte i det land där skolan drivs.

[S2]Om särskilda skäl föreligger, får huvudmannen efter medgivande av statens skolverk utse enskild person att svara för de uppgifter som enligt denna förordning ankommer på styrelsen. Förordning (1991:929).

9 §  Styrelsen leder skolans verksamhet.

[S2]Styrelsen består av det antal ledamöter som skolans huvudman bestämmer. Av ledamöterna skall en utses av statens skolverk och minst en bland elevernas föräldrar. Förordning (1991:929).

10 §  Vid utlandsskola skall tillfredsställande skolhälsovård vara anordnad.

11 §  Utlandsskola skall i huvudsak drivas enligt de grunder som gäller för grundskolan i Sverige.

12 §  Läromedel antas av styrelsen.

[S2]Eleverna skall ha tillgång till läromedel bestående av tryckt material som täcker väsentliga delar av ett ämne, en ämnesgrupp eller ett kursmoment enligt läroplanen och som är ägnat att ge fasthet och sammanhang i studierna. Statens skolverk får meddela föreskrifter om undantag från detta krav för ämnen där det inte är naturligt att använda tryckta läromedel i nämnvärd utsträckning. Förordning (1991:929).

Elever

13 §  En elev som tas emot i en utlandsskola skall i regel placeras i den årskurs som eleven skulle ha tillhört i grundskolan i Sverige eller i annat fall i den årskurs där eleven kan antas få största nytta av undervisningen.

[S2]För eleverna i utlandsskolor skall, om inte annat följer av särskilda bestämmelser, så långt möjligt tillämpas följande föreskrifter i 6 kap.grundskoleförordningen (1988:655):

[S3]3--6 §§ om uppflyttning, 7--21 §§ om betyg, 22 och 23 §§ om ledighet, 24 och 25 §§ om åtgärder för elevers tillrättaförande, 26 § med tillhörande bilaga, såvitt gäller flyttningsprövning. Förordning (1988:830).

13 a §  Vid utlandsskola skall tillämpas läroplanen för grundskolan. Utöver vad som där föreskrivs om avvikelser från timplanen gäller följande.

[S2]Inom ramen för det totala antalet stadieveckotimmar på grundskolans skilda stadier får timplanejämkningar i begränsad omfattning göras för att -- ge undervisningen en mera internationell inriktning, -- ge särskilt utrymme åt värdlandets språk och kultur, -- underlätta samverkan med ett eller flera andra nordiska länder.

[S3]Statens skolverk skall meddela närmare föreskrifter om sådana timplanejämkningar. Förordning (1993:753).

14 §  Elev som avses i 29 § får inte skiljas från undervisningen på grund av bristande studieprestationer.

15 §  Andra elever än de som avses i 29 § får inte tas in i utlandsskola i sådan omfattning att undervisningen blir lidande.

Lärarnas anställning och tjänstgöring

16 §  Med tjänst avses i 18--23 och 24--27 §§ en sådan tjänst som berättigar till statsbidrag enligt 30 § 1 denna förordning. Förordning (1990:1225).

17 § har upphävts genom förordning (1990:1225).

18 §  Vid tillsättning av tjänst som lärare vid en utlandsskola skall föreskrifterna om anställning av lärare i 2 kap.3--5 §§skollagen (1985:1100) tillämpas. Förordning (1992:748).

19 §  Lärare vid utlandsskolor är skyldiga att fullgöra uppgifter som hör sam man med den utbildning som deras tjänstgöring omfattar samt andra uppgifter som ligger inom ramen för deras yrkeskvalifikation er och som stämmer överens med deras roll enligt läroplan eller föreskrifter i andra författningar. Lärare är vidare skyldiga att handha kompletterande svensk undervisning och handleda vid korrespondensundervisning, om det behövs. Förordning (1992:748).

20 §  Tjänst som lärare vid utlandsskola tillsätts av skolans styrelse.

[S2]Till sådan tjänst utses sökande som är behörig till tjänsten och av styrelsen prövas vara lämpligast med hänsyn till insikter, erfarenheter och övriga egenskaper som fordras för tjänst vid utlandsskola. Förordning (1983:725).

21 §  Tjänst som lärare vid utlandsskola kungörs ledig av Statens skolverk. Förordning (1991:929).

22 §  Lärare vid utlandsskola skall tjänstgöra som lärare inom skolväsendet i Sverige under minst två av åtta på varandra följande år. Statens skolverk kan dock medge att tiden för tjänstgöring i Sverige bestäms till kortare tid än två år. Förordning (1991:929).

23 §  Tjänstgöringsbetyg för den som innehar tjänst som lärare vid utlandsskola utfärdas av skolans styrelse inom två veckor från det läraren har framställt begäran därom.

Resurser för undervisning

23 a §  De resurser för undervisning vid utlandsskolan, som utgör grund för statsbidrag, innefattar

 • fasta lärartjänster (grundresurs) enligt föreskrifterna i 24--27 §§, beräknade som heltidstjänster,
 • kompletterande undervisningstimmar (kompletteringsresurs) enligt grunderna i 28 a och 28 b §§.

[S2]Omfattningen av grundresurs och kompletteringsresurs för en utlandsskola fastställs för varje redovisningsår av statens skolverk. Förordning (1991:929).

24 §  Vid en utlandsskola får i förhållande till antalet elever på låg- och mellanstadierna finnas

 1. en tjänst som lärare, om elevantalet uppgår till minst 10 i årskurserna 1--6,
 2. två tjänster som lärare, om elevantalet uppgår till minst 15 i årskurserna 1--6,
 3. tre tjänster som lärare, om elevantalet uppgår till minst 45 i årskurserna 1--6.

[S2]Om elevantalet är högre än 74 i årskurserna 1--6, får ytterligare en tjänst som lärare finnas för varje påbörjat 30-tal elever över 74. Förordning (1988:830).

25 §  Finns vid en utlandsskola endast två tjänster som lärare på låg- och mellanstadierna och beräknas för ett redovisningsår ett lägre elevantal än 15 får båda tjänsterna bibehållas det redovisningsåret, om elevantalet kan beräknas varaktigt uppgå till minst 13 och huvudmannen gör sannolikt att elevantalet för det följande redovisningsåret kommer att stiga till sammanlagt minst 15.

[S2]Finns vid en utlandsskola endast en tjänst som lärare på låg- och mellanstadierna och beräknas för ett redovisningsår ett lägre elevantal än tio, får tjänsten bibehållas även om elevantalet under det redovisningsåret och det följande uppgår till mindre än tio. För ytterligare ett redovisningsår får tjänsten bibehållas endast om huvudmannen gör sannolikt att elevantalet för detta redovisningsår kommer att vara minst nio. Förordning (1988:830).

26 §  Om statens skolverk finner särskilda skäl föreligga, får för en utlandsskolas högstadium finnas statsbidragsgrundande tjänster som lärare. Därvid får i förhållande till antalet elever på högstadiet finnas

 1. två tjänster som lärare, om elevantalet uppgår till minst 14,
 2. tre tjänster som lärare, om elevantalet uppgår till minst 20,
 3. fyra tjänster som lärare, om elevantalet överstiger 35. Förordning (1991:929).

27 §  Finns vid en utlandsskola endast två tjänster som lärare för högstadiet och beräknas för ett redovisningsår ett lägre elevantal än 14, får båda tjänsterna bibehållas det redovisningsåret om elevantalet kan beräknas uppgå till minst tolv och huvudmannen gör sannolikt att elevantalet för det följande redovisningsåret kommer att stiga till minst 14. Förordning (1988:830).

28 §  Regeringen kan medge undantag från bestämmelserna i 24--27 §§ om lägsta elevantal.

28 a §  Kompletteringsresursen för låg- och mellanstadierna får uppgå till fem veckotimmar per läsår för varje elev i intervallet 10--14 elever. Vid högre elevantal får kompletteringsresursen omfatta fem veckotimmar för varje påbörjat femtal elever inom det för skolan tillämpliga av följande intervall:

[S2]15--44 elever

[S3]45--74 elever

[S4]75--104 elever

[S5]105--134 elever

[S6]135--164 elever

[S7]165--194 elever.

[S8]Kompletteringsresursen kan högst omfatta 30 veckotimmar.

[S9]Under ett redovisningsår då en utlandsskola enligt 25 § andra stycket får behålla en lärartjänst för låg- och mellanstadierna trots att elevantalet understiger tio, får kompletteringsresursen uppgå till en veckotimme under läsåret för varje elev i intervallet sex till nio elever. Förordning (1988:830).

28 b §  Kompletteringsresursen för högstadiet får per läsår uppgå till:

 • en veckotimme för varje elev i intervallet 14--19 elever,
 • en veckotimme för varannan elev i intervallet 20--35 elever,
 • en veckotimme för varje påbörjat tretal elever över 36. Förordning (1988:830).

29 §  När omfattningen av en utlandsskolas grundresurs enligt 24--27 §§ och kompletteringsresurs enligt 28 a och 28 b §§ skall fastställas, får i antalet elever medräknas bara de elever för vilka gäller att åtminstone en av föräldrarna är svensk medborgare och att åtminstone en av dem vistas i utlandet på grund av

 1. tjänstgöring vid svensk myndighet eller organisation,
 2. tjänstgöring vid internationell organisation,
 3. tjänstgöring vid företag med nära anknytning till Sverige eller en i förväg tidsbegränsad tjänstgöring vid utländsk juridisk person,
 4. studier eller forskning för vilka studiemedel, stipendier eller lön utgår,
 5. kulturarbete på vilket vederbörandes huvudsakliga försörjning beror eller
 6. verksamhet i utlandet som i övrigt bedöms väsentlig för det svenska samhället.

[S2]Statens skolverk får medge att även andra elever än de som avses i första stycket får medräknas, om det finns synnerliga skäl med hänsyn till sociala förhållanden. Förordning (1993:753).

Statsbidrag

30 §  Till en utlandsskola lämnas statsbidrag i form av

 1. bidrag till lönekostnader för fasta lärartjänster (grundresursen),
 2. bidrag till lönekostnader för kompletterande undervisningstimmar (kompletteringsresursen),
 3. bidrag till kostnader för tilläggspensionsavgifter,
 4. bidrag till skolans lokalkostnader,
 5. särskilt driftbidrag. Förordning (1991:929).

31 §  Statsbidrag till lönekostnader enligt 30 §1 och 2 lämnas med de belopp som regeringen fastställer för varje redovisningsår.

[S2]Till kostnad för pensionering av lärare vid en utlandsskola lämnas statsbidrag enligt bestämmelser som regeringen meddelar särskilt. Förordning (1991:929).

31 a §  Statsbidrag till kostnader för tilläggspensionsavgift enligt lagen (1981:691) om socialavgifter lämnas med ett belopp som motsvarar 13 procent av det bidrag som enligt 31 § lämnas till kostnader för lärare på vilka det allmänna pensionsavtalet för statliga och vissa andra tjänstemän skall tillämpas.

[S2]Bidrag lämnas endast till huvudmän som är bosatta i Sverige. Förordning (1991:929).

32 §  Statsbidrag till skolans lokalkostnader lämnas med 60 procent av årskostnaden för de lokaler som behövs för undervisningen, om inte annat följer av avtal eller beslut som regeringen meddelar särskilt. Förordning (1993:1056).

33 §  Särskilt driftbidrag lämnas med 16 procent av lönekostnaderna och pensionskostnaderna enligt 31 §. Förordning (1991:929).

Korrespondensundervisning

34 §  Till stöd för studier per korrespondens kan förekomma följande slag av ekonomiska förmåner:

 • rätt för en elev att kostnadsfritt få material för korrespondensundervisningen enligt beslut av statens skolverk,
 • statsbidrag till den huvudman som anordnar handledning åt elever vid korrespondensstudier. Förordning (1991:929).

35 §  Vid bestämmandet av sådana ekonomiska förmåner som avses i 34 § skall reglerna om elever i 29 § tillämpas.

[S2]De ekonomiska förmånerna får lämnas endast för sådant ämne, som enligt gällande läroplaner förekommer på grundskolans högstadium eller i gymnasieskolan i Sverige.

[S3]Förmånerna får inte lämnas efter det redovisningsår under vilket eleven fyllt 19 år. Förordning (1988:830).

36 §  För handledning åt elever vid korrespondensstudier lämnas statsbidrag till faktiska lönekostnader med högst det belopp som regeringen fastställer för varje redovisningsår.

[S2]Antalet bidragsgrundande veckotimmar för handledning för ett läsår bestäms av statens skolverk enligt följande grunder:

[S3]3 veckotimmar vid 1--2 elever,

[S4]11 veckotimmar vid 3--7 elever,

[S5]15 veckotimmar vid 8--12 elever,

[S6]19 veckotimmar vid 13--17 elever,

[S7]23 veckotimmar vid 18--23 elever samt vid högre elevantal än 23 fyra veckotimmar för varje påbörjat sextal elever utöver 23. Förordning (1991:929).

Kompletterande svensk undervisning

37 §  Till den som är huvudman för kompletterande svensk undervisning får statsbidrag lämnas till faktiska lönekostnader med högst det belopp som regeringen fastställer för redovisningsåret. Vidare får allmänt driftbidrag lämnas med det belopp som regeringen fastställer per elev och redovisningsår. Förordning (1991:929).

38 §  Vid bestämmandet av statsbidraget till kompletterande svensk undervisning räknas som elever barn vilka går i utländsk skola och för vilka gäller att åtminstone en av föräldrarna är svensk medborgare.

Undervisning vid internationell skola

39 §  Statsbidrag till svensk undervisning vid internationell skola utgår efter prövning av regeringen.

Rekvisition, utbetalning m. m.

40 §  Ansökan om statsbidrag görs för varje redovisningsår av huvudmannen hos statens skolverk inom tid som skolverket bestämmer.

[S2]Skolverket beslutar om statsbidrag enligt denna förordning i den mån detta inte ankommer på regeringen. Statsbidraget skall betalas ut utan dröjsmål. Förordning (1991:929).

41 §  Statens skolverk får betala ut förskott med sammanlagt högst 90 procent av det statsbidrag som beräknas utgå till huvudmannen för redovisningsåret. Förskott som avser bidrag till lönekostnader enligt 30 §1 och 2 eller särskilt driftbidrag får betalas ut med högst 50 procent i juli och högst 40 procent i januari. Förordning (1991:929).

41 a §  Huvudmannen är skyldig att för uppföljning och utvärdering lämna de uppgifter om sin skolverksamhet som Statens skolverk föreskriver. Detsamma gäller sådana uppgifter som behövs för Skolverkets nationella utvärderingsprojekt. Skolverkets föreskrifter skall begränsas till vad som är behövligt för en effektiv uppföljning och utvärdering av de mål för skolverksamheten som har bestämts av riksdagen eller regeringen.

[S2]Utöver vad som föreskrivs i första stycket gäller att huvudmannen på begäran av Skolverket eller Riksrevisionsverket skall lämna de uppgifter och det verifikationsmaterial som respektive myndighet behöver för sin granskning. Förordning (1993:1056).

Överklagande

42 §  Beslut som statens skolverk har fattat enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (1991:929).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1978:591) om statsbidrag till svensk undervisning i utlandet

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag, då förordningen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling. Förordningen skall dock tillämpas för tid från och med den 1 juli 1978.
Genom förordningen upphävs förordningen (1968:321) om undervisning för utlandssvenskars barn.
Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om statsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.
Huvudman för utlandsskola för vilken har utgått statsbidrag enligt förordningen (1968:321) om undervisning för utlandssvenskars barn för redovisningsåret 1977/78, har rätt att söka statsbidrag hos skolöverstyrelsen för redovisningsåret 1978/79 utan att beslut enligt 2 § den nya förordningen föreligger. Motsvarande gäller därefter så länge skolans huvudman har beviljats statsbidrag enligt den nya förordningen för föregående redovisningsår.
Förarbeten
Prop. 1977/78:100

Förordning (1980:321) om ändring i förordningen (1978:591) om statsbidrag till svensk undervisning i utlandet

  Omfattning
  ny 5 a §

Förordning (1982:464) om ändring i förordningen (1978:591) om statsbidrag till svensk undervisning i utlandet

  Omfattning
  ändr. 12, 31, 41 §§

Förordning (1983:725) om ändring i förordningen (1978:591) om statsbidrag till svensk undervisning i utlandet

  Omfattning
  ändr. 20, 42 §§
  Ikraftträder
  1983-08-02

Förordning (1984:763) om ändring i förordningen (1978:591) om statsbidrag till svensk undervisning i utlandet

  Omfattning
  ändr. 12 §
  Ikraftträder
  1984-10-23

Förordning (1988:830) om ändring i förordningen (1978:591) om statsbidrag till svensk undervisning i utlandet

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om statsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1987/88:100
  Omfattning
  ändr. 5, 6, 12, 13, 16, 24-27, 29-37, 41, 42 §§, rubr. närmast före 16, 42 §§; nya 23 a, 28 a, 28 b, 31 a, 41 a §§, rubr, närmast före 23 a §; omtryck
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1988:1049) om ändring i förordningen (1978:591) om statsbidrag till svensk undervisning i utlandet

  Omfattning
  ändr. 18 §
  Ikraftträder
  1988-11-01

Förordning (1989:260) om ändring i förordningen (1978:591) om statsbidrag till svensk undervisning i utlandet

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om statsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.
  Omfattning
  ändr. 31 a, 37 §§
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1990:284) om ändring i förordningen (1978:591) om statsbidrag till svensk undervisning i utlandet

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om statsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:100
  Omfattning
  ändr. 31, 31 a, 37 §§
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1990:1225) om ändring i förordningen (1978:591) om statsbidrag till svensk undervisning i utlandet

  Omfattning
  upph. 17 §; ändr. 16, 18, 19 §§
  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1991:929) om ändring i förordningen (1978:591) om statsbidrag till svensk undervisning i utlandet

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991.
  Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om statsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.
  Omfattning
  ändr. 4, 5, 5 a, 8, 9, 12, 18, 21, 22, 23 a, 26, 30, 31, 31 a, 33, 34, 36, 37, 40, 41, 41 a, 42 §§
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1992:748) om ändring i förordningen (1978:591) om statsbidrag till svensk undervisning i utlandet

  Omfattning
  ändr. 6, 18, 19 §§
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1993:753) om ändring i förordningen (1978:591) om statsbidrag till svensk undervisning i utlandet

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:329, Prop. 1992/93:158, Bet. 1992/93:UbU12
  Omfattning
  ändr. 29 §; ny 13 a §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1993:1056) om ändring i förordningen (1978:591) om statsbidrag till svensk undervisning i utlandet

  Omfattning
  ändr. 32, 41 a §§
  Ikraftträder
  1993-11-01

Ändring, SFS 1994:519

  Omfattning
  upph.