Upphävd författning

Förordning (1978:813) med instruktion för statens arbetsgivarverk

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1978-12-07
Ändring införd
SFS 1978:813
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Allmänna verkstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § 1, tillämpas på statens arbetsgivarverk.

Uppgifter

2 §  Verket är central förvaltningsmyndighet dels för förhandlingar i och samordning av frågor som rör reglering av förhållandet mellan offentlig arbetsgivare och arbetstagare såvitt gäller anställnings- eller arbetsvillkor som fastställs under medverkan av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer, dels för arbetsgivarpolitiken inom statsförvaltningen.

[S2]Om verkets uppgifter som företrädare för staten och för vissa icke- statliga arbetsgivare föreskrivs närmare i särskilda bestämmelser.

2 a § har upphävts genom förordning (1987:616).

3 §  Det åligger verket särskilt att

 1. samordna formerna för de statliga myndigheternas verksamhet i frågor om förhandlingar och information enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet,
 2. inom sitt verksamhetsområde meddela föreskrifter i frågor som rör förhållandet mellan staten som arbetsgivare och arbetstagare hos staten och samordna sådana föreskrifter som meddelas av någon annan statlig myndighet och som har giltighet utanför den myndigheten,
 3. inom sitt verksamhetsområde hålla kontakt med statliga myndigheter och svara för sådan information, rådgivning och utbildning som myndigheterna behöver i sin egenskap av arbetsgivare,
 4. i arbetstvister företräda staten som arbetsgivare i enlighet med vad som föreskrivs särskilt,
 5. följa förhållandena på arbetsmarknaden i övrigt samt vid behov samarbeta i lämpliga former med motsvarande kommunala och enskilda organ. Förordning (1984:788).

4 §  Verket skall meddela de föreskrifter som behövs för tillämpningen av kollektivavtal som verket har slutit och som rör arbetstagare hos staten.

[S2]Verket skall på begäran av statliga myndigheter avge yttrande om tillämpningen av kollektivavtal som någon annan statlig myndighet än verket har slutit.

[S3]Första och andra styckena gäller i tillämpliga delar även när verket eller annan statlig myndighet på annat sätt än genom kollektivavtal enhetligt reglerar anställnings- eller arbetsvillkor för arbetstagare hos staten. Förordning (1984:788).

5 §  Verket får lämna över till andra statliga myndigheter att handlägga frågor som ankommer på verket. Förordning (1984:106).

Finansiering

5 a §  För medverkan i förhandlingsarbete för postverket, statens järnvägar, televerket, luftfartsverket, statens vattenfallsverk, domänverket och affärsverket FFV skall arbetsgivarverket uppbära ersättning från myndigheten i fråga.

[S2]Arbetsgivarverket skall också, om det inte finns särskilda skäl mot det, uppbära ersättning för sådant biträde åt icke statliga arbetsgivare som grundar sig på något annat än en lag eller ett särskilt beslut av riksdagen. Förordning (1985:605).

Organisation

6 §  Verket leds av en styrelse. Ledamöter av denna är generaldirektören samt högst 18 andra ledamöter som regeringen utser särskilt. Bland ledamöterna förordnar regeringen en ordförande och en vice ordförande.

[S2]Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott med de uppgifter som styrelsen bestämmer. Förordning (1986:1268).

7 §  Styrelsen utser förhandlingsdelegationer för olika sektorer av verksamhetsområdet till det antal och med de uppgifter som styrelsen bestämmer. Förordning (1986:1268).

8 §  Generaldirektören är chef för verket.

[S2]När generaldirektören har förhinder, utövas generaldirektörens tjänst av den tjänsteman som generaldirektören bestämmer. Förordning (1985:605).

9 §  Hos verket finns i övrigt personal enligt särskilda föreskrifter eller andra beslut som regeringen meddelar samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

[S2]I mån av behov och tillgång på medel får verket anlita utomstående för särskilda uppdrag.

Ärendenas handläggning

10 §  Av styrelsen avgörs

 1. förhandlingsfrågor och andra arbetsgivarpolitiska frågor av principiell natur eller större ekonomisk betydelse,
 2. frågor om avbrytande av förhandling om slutande av kollektivavtal,
 3. frågor om lockout eller annan stridsåtgärd,
 4. viktigare författningsfrågor,
 5. viktigare frågor om verkets organisation och arbetsformer,
 6. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,
 7. frågor om skiljande från någon annan anställning än provanställning eller om skiljande från ett uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning, såvitt gäller arbets- eller uppdragstagare hos verket,
 8. andra frågor som generaldirektören hänskjuter till styrelsen.

[S2]Frågor om samverkansförhandlingar eller information enligt 2 a § avgörs inte i något fall av styrelsen. Förordning (1986:1268).

11 § har upphävts genom förordning (1986:1268).

12 §  Styrelsen är beslutför, när minst hälften av ledamöterna, däribland ordföranden eller vice ordföranden och generaldirektören, är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara. Förordning (1986:1268).

13 §  Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden mellan minst hälften av ledamöterna, däribland ordföranden eller vice ordföranden och generaldirektören.

[S2]Kan ett ärende inte lämpligen avgöras på det sätt som anges i första stycket, får generaldirektören besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör.

[S3]Beslut som fattas enligt denna paragraf skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen. Förordning (1986:1268).

14 §  Ärenden som inte skall avgöras av styrelsen avgörs av generaldirektören ensam. I den mån sådana ärenden inte är av det slag att de behöver prövas av generaldirektören eller rör uppsägning av kollektivavtal får de avgöras av annan tjänsteman hos verket i den omfattning som framgår av arbetsordningen eller särskilda beslut. Förordning (1986:1268).

15 §  I generaldirektörens frånvaro får inte fattas sådana beslut av större vikt som kan anstå utan olägenhet. Åtgärder, som rubbar eller ändrar av verket meddelade föreskrifter eller tillämpade grunder, får inte heller vidtas utan hans medgivande. Vad som nu har sagts gäller även vid ledighet på generaldirektörstjänsten till dess regeringen bestämmer annat.

16 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 14 § andra meningen avgörs utan föredragning.

[S2]Föredragningen av ett ärende ankommer på chefen för den enhet dit ärendet hör eller på en särskilt förordnad föredragande. Generaldirektören får överta beredningen och föredragningen av ärenden som skall avgöras av styrelsen.

[S3]En enhetschef får närvara när ett ärende som hör till hans enhet föredras av någon annan. Förordning (1986:1268).

17 § har upphävts genom förordning (1986:1268).

18 §  Generaldirektören får utan föredragning meddela beslut som inte utan olägenhet kan uppskjutas till dess en föredragande kan inställa sig.

19 §  I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas vem som får infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärende hos verket.

Tjänstetillsättning m.m.

20 §  Generaldirektören och förhandlingschefen förordnas av regeringen för högst sex år.

[S2]Styrelsens övriga ledamöter förordnas av regeringen för högst tre år. Förordnande att vara styrelsens ordförande eller vice ordförande meddelas av regeringen för samma tid.

[S3]Övriga tjänster i lägst N 26--N 31 tillsätts av regeringen efter anmälan av generaldirektören.

[S4]Andra tjänster tillsätts av verket. Utöver vad som sägs i 9 § anställningsförordningen (1965:601) gäller att tjänster som förhandlingssekreterare, pressekreterare eller sekreterare får tillsättas utan att de har kungjorts lediga till ansökan. Förordning (1986:1268).

Överklaganden

21 §  Verkets beslut i fråga som enligt avtal skall avgöras av arbetsgivaren får inte överklagas. Förordning (1986:1268).

Tjänstemans bisysslor

22 §  Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av verket i fråga om tjänst som regeringen tillsätter, dock inte i fråga om generaldirektören. Förordning (1985:605).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1978:813) med instruktion för statens arbetsgivarverk

Förordning (1984:106) om ändring i förordningen (1978:813) med instruktion för statens arbetsgivarverk

  Omfattning
  ändr. 5, 10 §§
  Ikraftträder
  1984-05-01

Förordning (1984:788) om ändring i förordningen (1978:813) med instruktion för statens arbetsgivarverk

  Omfattning
  ändr. 3, 4 §§
  Ikraftträder
  1984-11-01

Förordning (1985:605) om ändring i förordningen (1978:813) med instruktion för statens arbetsgivarverk

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1985, då förordningen (1976:1065) med instruktion för statens förhandlingsråd skall upphöra att gälla. Vad regeringen i förordningar eller särskilda beslut har föreskrivit om förhandlingsrådet skall i stället avse arbetsgivarverket.
  Förarbeten
  Prop. 1984/85:100
  Omfattning
  ändr. 6-8, 10-13, 20, 22 §§; nya 2 a, 5 a §§, rubr. närmast före 5 a §; omtryck
  Ikraftträder
  1985-07-01

Förordning (1986:1268) om ändring i förordningen (1978:813) med instruktion för statens arbetsgivarverk

  Omfattning
  upph. 11, 17 §§; ändr. 6, 7, 10, 12-14, 16, 20, 21 §§, rubr. närmast före 21 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1987:616) om ändring i förordningen (1978:813) med instruktion för statens arbetsgivarverk

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1987.
  Genom förordningen upphävs regeringens beslut den 1 juni 1978 om behörighet att träffa vissa kollektivavtal, m. m.
  I ärenden där förhandling eller information har påbörjats hos arbetsgivarverket före ikraftträdandet skall äldre bestämmelser tillämpas.
  Förarbeten
  Prop. 1986/87:147
  Omfattning
  upph. 2 a §
  Ikraftträder
  1987-07-01

Ändring, SFS 1988:1580

  Omfattning
  upph.